1-2) بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….. 3

 • اهمیت وضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………….. 7

1-4)  اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………..  9

 • هدف کلی………………………………………………………………………………………………. 9
 • اهداف ویژه ……………………………………………………………………………………………… 9

1-5)  فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………  9

1-6) محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………. 10

 • محدودیت های غیر قابل کنترل ………………………………………………………………………. 10

1-7) تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش ……………………………………………………………………….. 10

 

فصل دوم- مبانی نظری وپیشینه پژوهش

 • مقدمه……………………………………………………………………………………… ..………… 13
 • مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 13

  • چاقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
  • ) تنظیم تعادل انرژی……………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-3) كنترل اشتها و هموستاز انرژی……………………………………………………………………………………………………. 15

 • هیپوتالاموس…………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-2-5)  سیگنال های عصبی و هورمونی کنترل اشتها  ……………………………………………………………………………. 18

2-2-6) سیستم كنترل مركزی………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-2-7)كنترل محیطی اشتها…………………………………………………………………………………………………………………. 22

 • تنظیم کننده های وزن و متابولیسم بدن……………………………………………………………………………………… 23

  • ) نروپپتایدها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3-1-1) نوروپپتید Y (NPY)………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3-1-2)اركسین………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-3-1-3)گالانین…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-1-4) نوروپتیید w-23………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-3-2)هورمون ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-3-2-1)گرلین…………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-3-2-2)ابستاتین………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-3-2-3)لپتین……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

 • نوروپتیید w…………………………………………………………………………………………………………………………… 30

  • گیرنده های NPW………………………………………………………………………………………………………………… 31
  • توزیع مرکزی NPW………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-4-3) توزیع محیطی NPW……………………………………………………………………………………………………………….. 33

 • توزیع NPBWR1-2 ……………………………………………………………………………………………………….. 34
 • تنظیم تغذیه ومتابولیسم انرژی بوسیله NPW………………………………………………………………………. 35
 • عملکرد اندوکرین NPW…………………………………………………………………………………………………….. 37
 • کورتیزول……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

  • كورتیزول و فعالیت بدنی………………………………………………………………………………………………………… 39
  • متابولیسم انرژی در فعالیت ورزشی………………………………………………………………………………………….. 41

   • فعالیت ورزشی فزاینده و شدید……………………………………………………………………………………………. 41
   • فعالیت ورزشی دراز مدت…………………………………………………………………………………………………….. 41
  • تاثیرات اسمولاریته بروی هورمون ها………………………………………………………………………………………… 42
  • ارتباط كورتیزول با واسطه های متابولیكی………………………………………………………………………………….. 43

   • ارتباط هورمون كورتیزول با اسید لاكتیك……………………………………………………………………………….. 44
   • ارتباط هورمون كورتیزول با كراتینین……………………………………………………………………………………….. 44
  • کورتیزول و چاقی…………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-5-5-1) لینک پتانسیل بین کورتیزول و اشتها………………………………………………………………………………………… 46

 • اثرات مضر چاقی ناشی ازکورتیزول…………………………………………………………………………………………. 46
 • تیروكسین……………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

  • تاثیر تیروکسین بر متابولیسم:………………………………………………………………………………………………. 47
  • بی حرکت حاد و مزمن بر روی هورمون تیروئیدی……………………………………………………………………. 48
  • برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

  •  

  • هورمون های تیروئیدی و لپتین……………………………………………………………………………………………… 50
  • هورمون های تیروئیدی وگیاهان داروی…………………………………………………………………………………… 51

2-7)جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

 

فصل سوم- روش شناسی پژوهش

3-1) روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-2) طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-3) جمع آوری وشیوه عصاره گیری ولیک (سرخ وسیاه) ………………………………………………………………………………. 55

3-3-1) جمع آوری میوه ولیک (سرخ وسیاه) ………………………………………………………………………………………………… 55

3-3-2) عصاره گیری آبی میوه ولیک (سرخ وسیاه) ……………………………………………………………………………………….. 55

3-3-3) مقدار دوز عصاره مصرفی موش ها……………………………………………………………………………………………………… 55

3-4) جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………. 56

3-5) محیط پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-6) تغذیه آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-7) دوره و زمان بندی تمرینی……………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-8) وسایل و ابزار استفاده شده در پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 59

3-9) متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-9-1) متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-9-2) متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-10) روش اندازه گیری متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 60

3-10-1) روش اندازه گیری متغییر های وابسته……………………………………………………………………………………………… 61

3-10-1-1) روش اندازه گیری NPW ………………………………………………………………………………………………………… 61

3-10-1-2) روش اندازه گیری هورمون کورتیزول ………………………………………………………………………………………….. 61

3-10-1-3) روش اندازه گیری هورمون T4……………………………………………………………………………………………………. 61

3-11) روش اندازه گیری ترکیبات سرخ ولیک , سیاه ولیک با استفاده از GC-MS : …………………………………………. 62

3-12) روش ها آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

 

فصل چهارم- تجزیه وتحلیل

 

یک مطلب دیگر :

 
 

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

4-2) توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

4-2-1) مشخصات آزمودنی های حیوانی……………………………………………………………………………………………………….. 65

4-2-2) یافته­های مربوط به متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………………………….. 66

4-3) تجزیه و تحلیل استنباطی یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 66

4-3-1) یافته های مربوط به نوروپپتید W پلاسمایی……………………………………………………………………………………… 68

4-3-2) یافته های مربوط به نوروپپتید w کبدی……………………………………………………………………………………………. 72

4-3-3) یافته های مربوط به کورتیزول پلاسمایی…………………………………………………………………………………………… 76

4-3-4) یافته های مربوط به هورمون تیروئید T4…………………………………………………………………………………………… 81

فصل پنجم- بحث ونتیجه گیری

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

5-2)  خلاصه­ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-3) بحث و بررسی(نوروپپتید w پلاسمایی و کبدی ، هورمون کورتیزول و T4…………………………………………………. 89

5-4)  نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

5-5) پیشنهادات برای پژوهش­های بیشتر……………………………………………………………………………………………………….. 94

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

فهرست شکل

عنوان                                                                                                                                      صفحه

شکل 2- 1) تنظیمات جبرانی دریافت و مصرف کالری ……………………………………………………………… 15

شکل 2 – 2) طراحی شماتیک ساده از مناطق هیپوتالاموس ……………………………………………………………………………. 17

شکل 2 – 3) گردش هورمون های موثر بر تعادل انرژی از طریق هسته کمانی ………………………………………………….. 20

شکل 2-4 ) تنظیم مصرف غذا …………………………………………………………………………………………………………………….. 23

شکل 2-5) فعال سازی سلول های عصبی NPY / AGRP …………………………………………………………………………….. 25

شکل 2-6) گرلین قبل و بعد از دریافت غذا…………………………………………………………………………………………………… 28

شکل 2- 7 ) لپتین …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

شکل 2- 8) فرق نوروپتیید 23- w  و نوروپتیید 30- w ( انسان ، خوک ، رت ، موش)……………………………………… 32

شکل 2- 9 ) تصویر شماتیک بر اساس یافته های مطالعات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی تنظیم اشتها در  هیپوتالاموس توسط سلول های عصبی NPW و پپتید مرتبط با تغذیه در هیپوتالاموس…………………………………………………………………………….. 36

شکل 3-1) مراحل اجرای طرح تحقیق در موش های صحرایی نر………………………………………………………………………. 58

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

جدول 2-1) مولكول های سیگنالی كاندید در هموستاز انرژی در CNS …………………………………………………………… 22

جدول 3-1) حجم نمونه و مشخصات آزمودنی های هر گروه…………………………………………………………………………….. 56

جدول 3- 2) پروتکل تمرین  8 هفته ای………………………………………………………………………………………………………… 59

جدول 3- 3) مقادیر متغیر های مربوطه برای استخراج  الکلی روغن سرخ ولیک…………………………………………………. 63

جدول  4-1)، میانگین و انحراف استاندارد وزن موش های مورد پژوهش……………………………………………………………. 65

جدول  4-2) شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش…………………………………………………………………………….. 66

جدول (4-3)، نتایج آزمون لون جهت بررسی هم واریانسی گروه های تحقیق…………………………………………………….. 67

جدول4-4) آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه نوروپپتید W پلاسمایی……………………………………………. 68

جدول4-5) آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه نوروپپتید W کبدی…………………………………………………. 72

جدول4-6) آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه کورتیزول پلاسمایی ………………………………………………… 76

جدول 4-7) نتایج آزمون توکی برای بررسی تفاوت بین گروه ها در کورتیزول پلاسمایی …………………………………….. 77

جدول4-8)، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه هورمون تیروئید T4 ……………………………………………….. 81

جدول( 4-9) نتایج آزمون توکی برای بررسی تفاوت بین گروه ها در هورمون تیروئید T4……………………………………. 82

 

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...