1-2 لزوم بکار گیری فناوری اطلاعات در شرکت گاز                                    5

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق و استخراج ویژگی ها                                    10

2-1 بررسی نمونه کارهای مرتبط در ایران                                                         11

2-2 بررسی چند نمونه در شرکت های گاز در کشور‌های دیگر                         15

2-2-1 شرکت گاز کالیفرنیای آمریکا                                                      16

2-2-2 شرکت گاز استرالیا                                                                 17

2-2-3 شرکت گاز انگلستان                                                               18

 

فصل سوم: نکات طراحی وب سایت                                                    21

 

فصل چهارم: مفاهیم پیاده سازی فناوری اطلاعات                                  31

4-1 مدل تجاری G2C- خدمات دولت به مشتری منفرد                               32

4-2 مهندسی مجدد                                                                        35

4-3 بررسی پیاده سازی فناوری اطلاعات در شرکت گاز                                37

 

فصل پنجم: بررسی روش فعلی و معرفی روشی جدید                              41

5-1 مهندسی مجدد اشتراک پذیری در شرکت گاز                                               42

5-2 اشتراک پذیری                                                                         44

ه

5-2-1 فرایند اشتراک پذیری                                                             49

5-2-2 روش پیشنهادی برای فرایند اشتراک پذیری                                    52

5-2-2-1 دفاتر پیش‌خوان دولت                                                                   53

5-2-2-2 دسترسی به نقشه تایید شده نظام مهندسی و تسویه حساب نفت                   54

5-2-3 روند کار سیستم پیشنهادی                                                       55

پایان نامه

 

5-3 فروش الکترونیکی گاز                                                                 57

5-3-1 فرایند فروش الکترونیکی گاز                                                      58

5-3-2 روش پیشنهادی برای فرایندهای فروش گاز                                               60

 

فصل ششم: معرفی ابزار و مشخصات فنی سیستم                                  64

6-1 معماری و تکنولوژی پیشنهادی                                                       64

6-1-1 معماری سرویس گرا                                                               64

6-1-2 تکنولوژی J2EE                                                                                     66

6-2 واسط کاربر                                                                                      67

6-3 ارتباط                                                                                   68

یک مطلب دیگر :

 
 

6-3-1 شبکه خصوصی مجازی                                                            68

6-4 پایگاه داده                                                                              69

6-4-1 فضای درخواستی                                                                            70

6-4-2 تکنولوژی RAID                                                                                               71

6-5 تعیین مشخصات سخت افزاری                                                       71

6-5-1 مشخصات سخت افزاری سرور پیشنهادی                                        73

6-5-2 استفاده از مراکز داده‌ها                                                            73

6-6 بررسی قسمت های اصلی نرم‌افزار پیشنهادی                                                74

6-7 نحوه ارتباط موثر با مشتری                                                           83

6-7-1 بررسی فاکتورهای انسانی                                                                   84

و

6-7-2 بررسی راه‌های ارتباط با مشتری                                                  84

فصل هفتم: ارزیابی                                                                        87

7-1 ارزیابی هزینه                                                                          89

7-2 ارزیابی سرعت عمل                                                                             90

7-3 ارزیابی سادگی و راحتی                                                              91

7-4 ارزیابی امنیت و کیفیت                                                               91

7-5 مزایای حاصله از سیستم پیشنهادی                                                 92

 

فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                              93

 

منابع                                                                                         95

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول شماره 1 – ویژگی‌های یک وب سایت مناسب                                    27

جدول شماره 2 – کد و نام جدول شهرها                                                79

جدول شماره 3 – کد و نوع مصرف                                                       80

جدول شماره 4 – تحلیل SWOT                                                                                    88

 

 

 فهرست شکل‌ها

 

عنوان                                                                                                              صفحه

شکل  شماره 1 – صفحه اول سایت مخابرات                                             12

شکل  شماره 2 – صفحه خدمات سایت مخابرات                                        14

شکل  شماره 3 – صفحه خدمات سایت مخابرات                                        14

شکل  شماره 4 – صفحه ثبت نام اینترنتی تلفن                                         15

شکل  شماره 5 – صفحه پرداخت ثبت نام اینترنتی تلفن                               15

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...