2-3-7 مدار بازیابی آپاتیت با روش فلوتاسیون 29
2-3-8 بازیابی و گردش آب در فرایند تولید 30
2-4 سد باطله 31
2-5 کارخانه بازیابی آهن از باطله کارخانه فرآوری چادرملو 33
فصل 3: بررسی وضعیت جداکننده­های مغناطیسی کارخانه و آزمایش­های مغناطیسی بر روی نمونه­ها 36
3-1 مقدمه 37
3-2 بررسی وضعیت فعلی جداکننده­های مغناطیسی کارخانه بازیافت 37
3-2-1 داده­های موجود در کارخانه 37
3-2-2 نمونه­برداری از جریان­های کارخانه 38
3-3 آزمایش­های مغناطیسی 51
3-3-1 آزمایش­های لوله دیویس 51
3-3-2 آزمایش­های جداکننده استوانه­ای 52
3-3-3 آزمایش­های شدت بالا 55
3-4 بررسی تاثیر پارامترها بر جداکننده مغناطیسی استوانه­ای آزمایشگاهی 57
3-4-1 بررسی تاثیر پارامترها بر بازیابی آهن در کنسانتره 60
3-4-2 عیار آهن در کنسانتره 64
3-4-3 عیار فسفر در کنسانتره 67
3-5 تاثیر درصد جامد 72
3-6 تاثیر فلوکولاسیون بر بازیابی آهن 74
فصل 4: نتایج و پیشنهادات 78
4-1 نتایج 79
4-2 پیشنهادات 82
منابع 83
پیوست 1 86

 

پیوست 2 90
فهرست جدولها
جدول ‏2‑1 مواد شیمیایی مورد استفاده در فسفرزدایی 29
جدول ‏2‑2 مقدار مصرف مواد شیمیایی مورد استفاده در فسفرزدایی 29
جدول ‏2‑3 مقدار مصرف مواد شیمیایی مورد استفاده در فسفرزدایی 30
جدول ‏2‑4 میانگین عیار آهن، فسفر، FeO، Mag در سدهای باطله 32
جدول ‏3‑1 عیار آهن خوراک و محصولات، در مدت 4 ماه از فعالیت کارخانه بازیافت 38
جدول ‏3‑2 درصد جامد جریانهای مدار کارخانه بازیافت 38
جدول ‏3‑3 نتایج آنالیز شیمیایی خوراک و محصولات جداکننده­های مغناطیسی کارخانه بازیافت 39
جدول ‏3‑4 بازیابی و بازیابی وزنی درام اول 39
جدول ‏3‑5 بازیابی و بازیابی وزنی درام دوم 40
جدول ‏3‑6 بازیابی و بازیابی وزنی درام کلینر 41
جدول ‏3‑7 بازیابی آهن و فسفر در کل مدار بازیافت 42
جدول ‏3‑8 نتایج آنالیز سرندی برای جریان­های مختلف کارخانه بازیافت 44
جدول ‏3‑9 توزیع آهن در فراکسیون­های مختلف جریان­های مربوط به درام اول 47
جدول ‏3‑10 توزیع فسفر در فراکسیون­های مختلف جریان­های مربوط به درام اول 48
جدول ‏3‑11 توزیع آهن در فراکسیون­های مختلف جریان­های مربوط به درام کلینر 50
جدول ‏3‑12 توزیع فسفر در فراکسیون­های مختلف جریان­های مربوط به درام کلینر 50
جدول ‏3‑13 نتایج آزمایش لوله دیویس در نوبت اول 53
جدول ‏3‑14 نتایج آزمایش لوله دیویس در نوبت دوم 53
جدول ‏3‑15 نتایج آزمایش شدت پایین 55
جدول ‏3‑16نتایج حاصل از آزمایش مغناطیسی شدت بالا 57
جدول ‏3‑17 طراحی آزمایش­های انجام شده به همراه پاسخ­ها 59
جدول ‏3‑18 نتایج آنالیز واریانس برای پاسخ بازیابی آهن 60
جدول ‏3‑19 نتایج آنالیز واریانس برای پاسخ عیار آهن 64
جدول ‏3‑20 نتایج آنالیز واریانس برای پاسخ عیار فسفر در کنسانتره 67
جدول ‏3‑21 نتایج تاثیر پارامتر درصد جامد بر آزمایش مغناطیسی 72
جدول ‏3‑22 نتایج تست فلوکولانت 76
فهرست شکلها

 

یک مطلب دیگر :

 

شکل ‏1‑1 جذب ذرات مغناطیسی در یک میدان مغناطیسی حاصل از جداکننده‌های استوانه­ای 10
شکل ‏1‑2 نیروهای اعمالی بر ذره، در جداکننده‌های استوانه­ای 10
شکل ‏1‑3 اعمال نیرو بر ذره مغناطیسی، تحت تاثیر جداکننده مغناطیسی شدت پایین خشک 11
شکل ‏1‑4 نحوه جدایش ذرات مغناطیسی از غیر مغناطیسی در جداکننده‌های مغناطیسی گرادیان بالای تر 12
شکل ‏1‑5 جداکننده مغناطیسی استوانه‌ای تر هم جهت با چرخش استوانه 12
شکل ‏1‑6 جداکننده مغناطیسی استوانه‌ای تر غیر همجهت با چرخش استوانه 13
شکل ‏1‑7 جداکننده مغناطیسی استوانه‌ای تر غیر هم جهت یا جریان پالپ 14
شکل ‏2‑1 فلوشیت کارخانه چادرملو 19
شکل ‏2‑2 آسیای خودشکن کارخانه چادرملو 20
شکل ‏2‑3 نمایی از مدار بسته آسیا و سرند 22
شکل ‏2‑4 شمایی از آسیای گلولهای و میمز کوبر 23
شکل ‏2‑5 نمایی از آسیای گلوله ای منیتیت 24
شکل ‏2‑6 شمایی از مدار کلینر و کلینر نهایی 25
شکل ‏2‑7 نمایی از جداکننده مغناطیسی شدت بالا 26
شکل ‏2‑8 شمایی از جداکننده شدت بالا در مدار 27
شکل ‏2‑9 تصویر از سد باطله 32
شکل ‏2‑10 تصویر از سد باطله 32
شکل ‏2‑11 فلوشیت کارخانه بازیافت 34
شکل ‏3‑1 عیارهای مربوط به جریان­های درام اول در نمونه­گیری اول 40
شکل ‏3‑2 عیارهای مربوط به جریان­های درام اول در نمونه­گیری دوم 40
شکل ‏3‑3 عیارهای مربوط به جریان­های درام دوم در نمونه­گیری اول 41
شکل ‏3‑4 عیارهای مربوط به جریان­های درام دوم در نمونه­گیری دوم 41
شکل ‏3‑5 عیارهای مربوط به جریان­های درام کلینر در نمونه­گیری اول 42
شکل ‏3‑6 عیارهای مربوط به جریان­های درام کلینر در نمونه­گیری دوم 42
شکل ‏3‑7 درصد عبور کرده از سرند برای درام اول 45
شکل ‏3‑8 درصد عبور کرده از سرند برای درام دوم 45
شکل ‏3‑9 درصد عبور کرده از سرند برای درام کلینر 46
شکل ‏3‑10 تجزیه شیمیایی فراکسیون­های خوراک 47
شکل ‏3‑11 توزیع آهن در فراکسیون­های مختلف جریان­های مربوط به درام اول 48
شکل ‏3‑12 توزیع فسفر در فراکسیون­های مختلف جریان­های مربوط به درام اول 49
شکل ‏3‑13 توزیع آهن در فراکسیون­های مختلف جریان­های مربوط به درام کلینر 50
شکل ‏3‑14 توزیع فسفر در فراکسیون­های مختلف جریان­های مربوط به درام کلینر 51
شکل ‏3‑15 نتایج بدست آمده از آزمایش لوله دیویس سری اول 54
شکل ‏3‑16 نتایج بدست آمده از آزمایش لوله دیویس سری دوم 54
شکل ‏3‑17 جداکننده استوانهای شدت پایین آزمایشگاهی 55
شکل ‏3‑18 جداکننده شدت بالا آزمایشگاهی 56
شکل ‏3‑19 عیار آهن و P2O5  و بازیابی 56
شکل ‏3‑20 مقایسه­ای بین نتایج حاصل از مدل و نتایج آزمایش 61
شکل ‏3‑21 تاثیر پارامترهای اصلی بر بازیابی آهن 61
شکل ‏3‑22 تاثیر متقابل پارامترهای اصلی 62
شکل ‏3‑23 تاثیر متقابل پارامترهای اصلی 63
شکل ‏3‑24 تاثیر متقابل پارامترهای اصلی 63
شکل ‏3‑25 مقایسه­ای بین نتایج حاصل از مدل و نتایج آزمایش 65
شکل ‏3‑26 تاثیر پارامترهای اصلی بر عیار آهن 65
شکل ‏3‑27 تاثیر متقابل پارامترهای اصلی 66
شکل ‏3‑28 تاثیر متقابل پارامترهای اصلی 67
شکل ‏3‑29 تاثیر متقابل پارامترهای اصلی 67
شکل ‏3‑30 مقایسه­ای بین نتایج حاصل از مدل و نتایج آزمایش 68
شکل ‏3‑31 تاثیر پارامترهای اصلی بر عیار فسفر در کنسانتره 69
شکل ‏3‑32 تاثیر متقابل پارامترهای اصلی 70

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...