2-12-2-4-9-   نظریه هدف گذاری:.. 53
2-12-2-5-           نظریه مبتنی بر تقویت.. 53
2-13-                                                     کاربرد تئوری ویژگی های شغلی در سازمان ها   54
2-14-        اغنای شغلی.. 55
2-15-            گسترش شغلی.. 55
2-16-            گردش شغلی.. 56
2-17-                            مدل خصوصیات ویژه شغل.. 57
2-18-            مهندسی شغل.. 57
2-19-                تعدیل کار هفتگی.. 58
2-20-                          شناور ساختن ساعات کار.. 58
2-21-                                        شخصیت و تناسب شغل با شخصیت.. 61
بخش چهارم: مبانی نظری فن آوری اطلاعات نوین.. 66
2-22-            تعریف فنّاوری.. 66
2-23-                تعریف اطلاعات.. 67
2-24-                فنّاوری اطلاعات.. 67
2-25-                          تاریخچه فنّاوری اطلاعات.. 68
2-26-                                      تاریخچه فنّاوری اطلاعات در ایران.. 79
2-27-                          ویژگی‌های عصر اطلاعات.. 79
2-28-                ضرورت اطلاعات.. 80
2-29-                               اهداف طراحی عصر اطلاعات.. 80
2-30-                                       ابزارها: سخت‌افزار‌ها، نرم‌افزار،  داده   81
2-30-1-     داده:.. . 81
2-30-2-     سخت‌افزار:.. 81
2-30-3-     نرم‌افزار:.. 82
2-30-4-     تكامل تكنولوژی اطلاعات.. 82
2-31-                               سیر تطور تكنولوژی اطلاعات.. 84
2-32-                                 تكنولوژی اطلاعات و اطلاعاتی.. 86
2-33-                            نیاز به سیستم‌های اطلاعاتی.. 87
2-34-                          انواع سیستم‌های اطلاعاتی.. 88
2-35-            سطح سازمان.. 90
بخش پنجم: پیشینه‌ی تحقیق.. 91
2-36-…………………………………………………………………. پیشینه‌تحقیق داخلی.. 91
2-37-            پیشینه خارجی.. 97
بخش ششم- معرفی قلمرو مکانی تحقیق.. 98
2-38-                                                                            تاریخچه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   98
2-39-                فعالیتهای سازمان.. 98
2-40-                                                                          ساختار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   100
2-41-                                                                                       اهداف و وظایف سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   101
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه   111
3-1- متغیرهای تحقیق.. 111
3-2- ابزار سنجش.. 111
3-3- بخش سنجش حمایت سازمانی ادراک شده.. 113
3-4- بخش سنجش عدالت توزیعی.. 113
3-5- بخش سنجش انگیزش شغلی کارکنان.. 113
3-6- بخش سنجش واکنش به فنآوری اطلاعات نوین.. 114
3-7- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. 114
3-7-1-       روایی پرسشنامه.. 114

پایان نامه

 

3-7-2-       پایایی پرسشنامه.. 114
3-8- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 115
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه   117
4-1- بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. 118
4-1-1-       جنسیت.. 118
4-1-2-       سن     119
4-1-3-       تأهل.. . 120
4-1-4-       تحصیلات.. 121
4-1-5-       نوع استخدام.. 122
4-1-6-       سابقه خدمت.. 123
4-1-7-       توزیع درصد و فراوانی پاسخ به سؤالات پرسشنامه تحقیق   124
4-2- بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. 128
4-3- آزمون مدل تحقیق:.. 129
4-4- شاخص های نیکویی برازش مدل.. 129
4-4-1- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه مثبتی با انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده می باشد… 131
4-4-2- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه منفی با بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی می‏باشد… 132
4-4-3- انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده دارای رابطه مثبتی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… 132
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده رابطه معنی داری با بهره‏مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات (p<0/05) ندارند و فرض صفر تحقیق رد نمی‏شود… .. 132
4-4-4-  بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی دارای رابطه منفی با  بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… 132
4-4-5- بی انگیزگی بیرونی دارای رابطه منفی با استفاده از فن آوری اطلاعات می باشد… 132
4-4-6- استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات دارای همبستگی مثبت با بهره مندی و پذیرش تغییرات در زمانی که افراد بطور مستقل دارای انگیزه ی استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات می‎باشند، می باشد.   133
4-4-7- انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با حمایت سازمانی ادراک شده را ایفا می کند… 133
4-4-8-  انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با عدالت توزیعی را ایفا می کند.   133
4-4-9-  حمایت سازمانی ادراک شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… 134
4-4-10- عدالت توزیعی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… 135
4-2-11- واکنش به فن آوری اطلاعات نوین و ابعاد آن در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.   135
4-4-12-  انگیزش شغلی(انگیزش درونی، بی انگیزگی بیرونی، تنظیم همانند سازی شده، تنظیم بیرونی)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… .. 136
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه   141
5-1- نتایج فرضیه‏های تحقیق.. 141
5-1-1- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه مثبتی با انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده می باشد… 141
5-1-2- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه منفی با بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی می‏باشد… 142
5-1-3- انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده دارای رابطه مثبتی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… 142
5-1-4-  بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی دارای رابطه منفی با  بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… 142

یک مطلب دیگر :

 

5-1-5- بی انگیزگی بیرونی دارای رابطه منفی با استفاده از فن آوری اطلاعات می باشد… 142
5-1-6- استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات دارای همبستگی مثبت با بهره مندی و پذیرش تغییرات در زمانی که افراد بطور مستقل دارای انگیزه ی استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات می‎باشند، می باشد.   143
5-1-7- انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با حمایت سازمانی ادراک شده را ایفا می کند… 143
5-1-8-  انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با عدالت توزیعی را ایفا می کند.   143
5-1-9- حمایت سازمانی ادراک شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… 144
5-1-10- عدالت توزیعی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… 144
5-1-11- واکنش به فن آوری اطلاعات نوین و ابعاد آن در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.   144
5-1-12- انگیزش شغلی(انگیزش درونی، بی انگیزگی بیرونی، تنظیم همانند سازی شده، تنظیم بیرونی)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… .. 144
5-2- پیشنهادهای تحقیق.. 145
5-2-1-       ییشنهادات ناشی از نتایج تحقیق.. 145
5-2-2-       پیشنهادهای پژوهشی تحقیق.. 147
5-3- محدودیت‏های تحقیق.. 148
منابع و مآخذ.. 149
فهرست منابع فارسی.. 150
فهرست منابع انگلیسی.. 153
پیوست ها و ضمائم.. 155
چکیده انگلیسی.. 181

فهرست جدول ها
عنوان                                صفحه
جدول 2-1: انواع نیازها درنظریه نیازهای آشکار مور.. 46
جدول 2-2: پیش فرض مدیران در مورد جنبه های انسانی کار.. 47
جدول  2-3: ترکیب نیاز در مراحل مختلف سطوح زندگی.. 49
جدول 2-4: ویژگی های برنامه کار انعطاف پذیر.. 59
جدول 2-5: تناسب شغل با شخصیت.. 62
جدول 2-6:  تاریخچه فن‏آوری اطلاعات.. 76
جدول 2-7: (اقتباس از جلودار 85) آشنایی با رویدادهای مهم کامپیوتری از سال 1971 تا 2002. 78
جدول 3-1: متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه… 112
جدول 3-2: طیف لیكرت… 113
جدول 3-3: ساختار پرسشنامه.. 113
جدول 3-4: آلفای کرونباخ پرسشنامه.. 114
جدول 4-1: توزیع جنسیت.. 118
جدول 4-2: توزیع سن.. 119
جدول 4-3: توزیع تأهل.. 120
جدول 4-4: توزیع تحصیلات.. 121
جدول 4-5: توزیع نوع استخدام.. 122
جدول 4-6: توزیع سابقه خدمت.. 123
جدول 4-7: توزیع درصد و فراوانی پاسخ به سؤالات پرسشنامه تحقیق   124
جدول 4-8: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف.. 128
جدول 4-9- آماره های مربوط به نیکویی برازش مدل.. 130
جدول 4-10- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 138
جدول 4-11- ضرایب مسیر روابط معنی دار تحقیق.. 139

فهرست نمودارها
عنوان                                صفحه
نمودار 2-1: شاخص رشد کاربران اینترنت در ایران با مقیاس میلیون نفر(3).. 75
نمودار 4-1: توزیع جنسیت.. 118
نمودار 4-2: توزیع سن.. 119
نمودار 4-3: توزیع تأهل.. 120
نمودار 4-5: توزیع نوع استخدام.. 122
نمودار 4-6: توزیع سابقه خدمت.. 123
نمودار 4-7- مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مقاله هاشیم و همکاران (2012، 2227).. 129
نمودار 4-8- مدل تحقیق در حالت استاندارد.. 130
نمودار 4-9- مدل تحقیق در حالت معنی داری.. 131

فهرست شکل ها
عنوان                                صفحه
شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مقاله هاشیم و همکاران (2012، 2227)   12
شکل 2-1: سلسله مراتب نیازهای مازلو.. 45
شکل 2-2: عکس العمل های فرد در قبال برابری و نابرابری.. 52

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...