2-1-7-2) تعارض اساسی. 20
2-1-7-3) تعارض سود. 20
2-1-7-4) تعارض ارزشها. 20
2-1-7-5) تعارض هدف. 20
2-1-8) منابع تعارض. 20
2-1-8-1) تعارض اقتصادی. 20
2-1-8-2) تعارض ارزش. 21
2-1-8-3) تعارض قدرت. 21
2-1-9) کاربردهای تعارض. 22
2-1-9-1) شناخت ایجاد تعارض. 22
2-1-9-2) کاربرد تعارض به عنوان امنیت برای حفظ گروه. 22
2-1-9-3) تعارض پیوستگی گروهی را افزایش میدهد؛. 22
2-1-9-4) تعارض قدرت افراد و گروهها را میآزماید. 22
2-1-9-5) انرژی حرکت تعارض. 22
2-1-10) فرایند تعارض. 22
2-1-10-1)  گام I : مخالفتهای بالقوه یا ناسازگاری. 22
2-1-10-2)  گامII: بروز تعارض. 23
2-1-10-3)  گام III: نیت. 24
2-1-10-4)  گام IV: رفتار. 24
2-1-10-5)  گام V: رهآورد. 25
2-1-11) تعارض سازنده در مقابل تعارض مخرب. 25
2-1-12) تاثیرات مثبت و منفی تعارض. 26
2-1-13) هوش هیجانی و تعارض. 27
بخش دوم: هوش هیجانی
2-2-1) مقدمه. 29
2-2-2) تعاریف و مفاهیم هوش هیجانی. 30
2-2-3) تاریخچه هوش هیجانی. 31
2-2-4) ابعاد هوش هیجانی. 34
2-2-5) تفاوت هوش هیجانی و بهره هوشی. 36
2-2-6) نظریه های هوش هیجانی. 37
2-2-6-1) نظریه های هوش هیجانی. 37
2-2-6-2) نظریه های های توانایی. 37
2-2-6-3) نظریه های ترکیبی. 38
2-2-7) مدل های هوش هیجانی. 38
2-2-7-1) مدل توانایی مایر و سالووی ( 1997). 38
2-2-7-2) مدل ترکیبی گلمن (1995). 40
2-2-7-3) مدل ترکیبی بار-آن (1997). 41
2-2-7-4) مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس. 44
2-2-8) هوش هیجانی در سازمان و مدیریت. 45
2-2-9) کاربردهای هوش هیجانی در محیط. 46
2-2-10) تقویت هوش هیجانی. 47
2-2-11) جمع بندی تئوری های هوش هیجانی. 47
2-2-12) ویژگی مدیر با هوش هیجانی. 48
2-2-13) رابطه هوش هیجانی و عملکرد. 50
بخش سوم: خلاقیت
2-3-1) مقدمه. 53
2-3-2) تعاریف و مفاهیم خلاقیت. 53
2-3-3) سطوح خلاقیت. 55
2-3-4) دیدگاهها در مورد افراد خلاق. 56
2-3-5) عوامل موثر بر خلاقیت. 56
2-3-6)  مدلهای خلاقیت. 60
2-3-6-1) الگوی کشش بازار. 60

 

2-3-6-2) الگوی فشار فناوری. 60
2-3-6-2) الگوی تلفیقی. 61
2-3-7) فرایند خلاقیت. 62
2-3-8) خلاقیت سازمانی و عوامل کلیدی موثر در موفقیت آن از دیدگاه صاحب نظران. 65
2-3-9) تفاوت خلاقیت با نوآوری. 68
2-3-10) تکنیکهای خلاقیت و نوآوری. 70
2-3-11) ویژگی‌های سازمان خلاق. 76
2-3-12) نقش مدیر در پرورش خلاقیت. 76
2-3-13) هوش هیجانی و خلاقیت. 77
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-4-1) پیشینه مطالعاتی داخل کشور. 80
2-4-2) پیشینه مطالعاتی خارج از کشور. 82
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه.. 86
3-2) روش تحقیق.. 86
3-2-1) جامعه و نمونه آماری. 86
3-3) روش و ابزار جمعآوری دادهها.. 87
3-3-1) پرسشنامه هوش هیجانی. 87
3-3-2) پرسشنامه خلاقیت. 87
3-3-3) پرسشنامه تعارض. 88
3-4) روایی و پایایی ابزار اندازهگیری.. 88
3-4-1) روایی. 88
3-4-2) پایایی. 88
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 89
3-6) آزمون نرمالیته.. 89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق
4-1) مقدمه.. 91
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 92
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق.. 97
4-4) فرضیه‎های تحقیق.. 103
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه.. 106
5-2) نتایج آمار توصیفی.. 106
5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان. 106
5-2-2) توصیف متغیر هوش هیجانی. 106
5-2-3) توصیف متغیر خلاقیت. 106
5-2-4) توصیف متغیر تعارض. 107
5-3) نتایج آزمون فرضیه‎ها.. 107
5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق.. 108

یک مطلب دیگر :

 

5-5) محدودیتهای تحقیق.. 109
5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده.. 109
منابع و مأخذ. 111
پیوست ها. 117

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                   صفحه
جدول 2-1: مقایسه سه دیدگاه تعارض. 19
جدول 2-2: تعارض سازنده در مقابل تعارض مخرب. 26
جدول 2-3: تاثیرات مثبت و منفی تعارض. 27
جدول 2-4:  مدل هوش هیجانی دانیل گلمن و همکاران. 35
جدول2-5 مدل هوش هیجانی مایر و سالووی. 39
جدول 2-6 مولفه های پیشنهادی گلمن برای هوش هیجانی.. 41
جدول 2-7 مدل ترکیبی هوش هیجانی بار-آن. 42
جدول 3-1: آلفای کرانباخ. 89
جدول 3-2: آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق. 89
جدول 4 -1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 92
جدول 4 -2) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 93
جدول 4-3) توصیف متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان. 94
جدول 4-4) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان. 95
جدول 4-5) توصیف متغیروضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 96
جدول 4-6) توصیف متغیر هوش هیجانی. 97
جدول 4-7 ) توصیف ابعاد هوش هیجانی. 98
جدول 4-8) توصیف متغیرخلاقیت. 99
جدول 4-9) توصیف متغیرتعارض. 101
جدول 4 -10) توصیف ابعاد تعارض. 102
جدول 4 -11) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان. 103
جدول 4-12) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و تعارض در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان. 104

فهرست نمودار
عنوان                                                                                                                   صفحه
نمودار 4-1) میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 92
نمودار 4 -2) میله ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 93
نمودار 4-3) میله ای  متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان. 94
نمودار 4-4) میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان. 95
نمودار 4- 5) میله ای  متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 96
نمودار 4-6) هیستوگرام  متغیر هوش هیجانی. 97
نمودار 4–7) راداری ابعاد هوش هیجانی. 98
نمودار 4-8) هیستوگرام متغیرخلاقیت. 100
نمودار 4 -9) هیستوگرام  متغیر تعارض. 101
نمودار 4–10) راداری ابعاد تعارض. 102

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                   صفحه
شکل 1-1: مدل نظری تحقیق. 8
شکل2-1: پنج سبک مدیریت تعارض.. 18
شکل 2-2: فرایند تعارض. 25
شکل2-3:  مدل کشش بازار. 60
شکل2-4:  مدل فشار فناوری. 61
شکل 2-5 مدل تلفیقی فرایند خلاقیت. 61
شکل 2-6 فرایند پنج مرحلهای معرفی خلاقیت در سازمانها. 65

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان اداره آموزش و پروش استان گیلان  با تعداد 1568 نفر است. با توجه به نرمال بودن جامعه آماری، حداقل حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 308 نفر محاسبه شده، که در ادامه کار محقق به تعداد 350 پرسشنامه در میان کارکنان با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی توزیع نمود که در نهایت تعداد 310 پرسشنامه قابل قبول که بتوان از طریق آن داده­ها را تجزیه و تحلیل نمود جمع­آوری شد. با تجزیه و تحلیل داده­ها مشخص گردید در سطح 95% اطمینان بین هوش هیجانی و خلاقیت ارتباط مثبت و همچنین بین هوش هیجانی و تعارض ارتباط منفی وجود دارد.
 
کلمات کلیدی: هوش هیجانی، خلاقیت، تعارض، اداره کل آموزش و پروش استان گیلان

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...