2ـ6 شتاب­دهنده­ها 9

2ـ7 نرم­کننده­ها 10

2ـ8 خواص رزین­های اپوکسی.. 10

2ـ9 کاربرد رزین اپوکسی.. 11

فصل سوم :مواد و روش­ها

3ـ1 مقدمه. 12

3ـ 2 مواد. 12

3ـ3 روش کار. 12

3-3-1 مشاهدات.. 14

3ـ4 دستگاه­های مورد استفاده 14

3ـ4ـ1 گرماسنجی روبشی تفاضلی(DSC) 14

3ـ4ـ2  آنالیزگر حرارتی(TGA) 15

3ـ4ـ3 دستگاه اندازه گیری مدول فشاری.. 15

فصل چهارم: نتایج و بحث..

4ـ1 مقدمه. 16

4ـ1ـ1 اثر نرم­کننده بر دمای تبدیل شیشه­ای.. 16

4ـ1ـ2 اثر  نرم­کننده بردمای تخریب.. 18

4ـ1ـ3 درصد مواد فرار. 23

4ـ1ـ4 آزمون فرورفتگی سوزن. 25

4ـ1ـ5 اثر نرم­کننده بر مدول فشاری.. 25

پایان نامه

 

4ـ1ـ6 مقاومت شیمیایی در حلال. 26

4ـ2ـ7 نفوذپذیری آب.. 28

فصل پنجم: نتیجه گیری.

5ـ1 مقدمه. 30

5ـ1ـ1 اثر دما 30

5ـ1ـ2 تأثیر نرم­کننده و اپوکسی­ها بر Tg 30

5ـ1ـ3 دمای تخریب.. 31

5ـ1ـ4 درصد ماده فرار. 31

5ـ1ـ5 تأثیر نرم­کننده بر مدول فشاری.. 31

5ـ1ـ6 نفوذپذیری نسبت به آب.. 31

5ـ1ـ7 مقاومت شیمیایی.. 31

5ـ1ـ8 میزان شتاب­دهنده 32

5ـ1ـ9 نوع رزین.. 32

5ـ2  توجیه رفتار انیدرید. 32

فهرست منابع. 33

منابع فارسی.. 33

فهرست منابع انگلیسی.. 34

پیوست الف… 37

چکیده انگلیسی.. 40

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                          صفحه

جدول (3ـ1) مشخصات نمونه­های تهیه شده 13

جدول (4-2) نتایج دمای تبدیل شیشه­ای نمونه­های مورد آزمایش… 17

جدول (4-3) دمای تخریب نمونه­های مورد آزمایش… 19

جدول (4-4) درصد ماده فرار نمونه­های مورد آزمایش… 24

جدول (4-5) میزان مدول فشاری نمونه­های مورد آزمایش… 25

جدول (4-6) میزان تورم در حلال استن نمونه­های مورد آزمایش… 27

جدول (4-7) میزان نفوذپذیری آب نمونه­های مورد آزمایش… 28

 

یک مطلب دیگر :

 

فهرست علامت­ها و اختصارها

معادل فارسی                                   معادل انگلیسی                              علامت اختصاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنزیل دی متیل آمین Benzyldymethyleamine BDMA
دی اکتیل فتالات Dyocthylphthalate DOP
گرماسنجی روبشی تفاضلی Diffractional Scanning Calorimetry DSC
قسمت در صد قسمت رزین part per hundred resin phr
گرماسنجی Thermogravimetry Analysis TGA
دمای تبدیل شیشه­ای Glass transition temperature Tg

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار (4ـ1) نمودار Tg نمونه (الف) 17

نمودار (4-2) مقایسه Tg نمونه­های مورد آزمایش… 18

نمودار (4-3) مقایسه دمای تخریب نمونه­های مورد آزمایش… 19

نمودار (4ـ4) نمودار دمای تخریب نمونه (الف) 20

نمودار (4ـ5) نمودار دمای تخریب نمونه (ب) 21

نمودار (4ـ6) نمودار دمای تخریب نمونه (ج) 22

نمودار (4ـ7) نمودار دمای تخریب نمونه (د) 23

نمودار(4-8) مقایسه درصد ماده فرار نمونه­های مورد آزمایش… 24

نمودار (4-9) مقایسه نمونه­های مورد آزمایش از نظر مدول فشاری. 26

نمودار (10-4) مقایسه اثر نرم­کننده و نوع اپوکسی بر میزان تورم در استن نمونه­های مورد آزمایش… 27

نمودار (11-4) مقایسه نمونه­های آزمایش شده نسبت به نفوذ آب.. 29

نمودار (الف-1) نمودار  Tg نمونه (ب) 37

نمودار (الف-2) نمودار Tg نمونه (ج) 37

نمودار (الف-3) نمودار Tg نمونه (د) 38

نمودار (الف-4) نمودار Tg نمونه (ه) 38

نمودار (الف-5) نمودار Tg نمونه (و) 39

فهرست شکل­ها

عنوان شکل                                                                                                     صفحه

شکل (2ـ1) واکنش تهیه رزین اپوکسی از بیس­فنول A و اپی­کلروهیدرین ………………..……………6

شکل (2ـ2) واکنش پخت رزین اپوکسی با آمین……………………………………………………….7

شکل (2ـ3) پخت اپوکسی و انیدرید …………………………………………………………………..8

شکل (2ـ4) واکنش اپوکسی با فنول­ها………………………………………………………………… 9

شکل (2ـ5) واکنش  عامل گوگرددار و اپوکسی………………………………………………………..9

فهرست رابطه­ها

رابطه (4ـ1) درصد ماده فرار …………………………………………………………………………24

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...