2-5- دوره بلوغ. 31
2-6- عناصر تشکیل دهنده ی شخصیت… 31
2-6-1- منش…. 31
2-6-1-1- انواع منش…. 31
2-6-2- مزاج‌ها 34
2-7-  روان. 36
2-8- نقش محیط در شخصیت… 39
2-9- نظرّیه‌های شخصیت… 41
2-9-1-  نظرّیه‌های روانكاوانه، فروید، یونگ، و آدلر. 41
2-9-2-  نظرّیه‌های شناختی به عنوان نمونه نظرّیه جرج كلی.. 43
2-9-3-  نظرّیه‌های تحلیل عاملی شامل نظرّیه كاتل و آیزنك…. 44
2-10- مزاج و اخلاط.. 45
فصل سوم :جرم و شخصیت
3-1- تعریف شخصیت جنایی و انواع آن. 46
3-2- تحقیق علمی در شخصیت مجرمان. 48
3-3- جرم و شخصیت ضد اجتماعی 54
3-3-1- ویژگیهای شخصیت ضد اجتماعی.. 55
3-3-2- ویژگیهای خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 56
3-3-3- شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی . 57
3-3-4- سیر اختلال شخیصت ضد ا جتماعی 57
3-3-5-الگوی خانوادگی……………………………………………………………………………………………………………..57
3-4- جرم و شخصیت در نظریه های انسان شناسی جنایی.. 58
3-4-1- ارتباط بین نابسامانی های بدنی و جرم. 59
3-4-1-1- نارسائیهای آنتروپولوژیک و مرفولوژیک…. 59
3-4-1-2- نارسائیهای فیزیولوژیابی.. 60
3-5- نظریه مجرم مادرزاد و نکاتی از کتاب «انسان جنایتکار» 62
3-5-1- ریشه نظریه مجرم مادرزاد. 63
3-5-2- محتوی نظریه مجرم مادرزاد (بالفطره) 63
3-6- نظریه های تیپ شناسی شخصیت… 66
3-6-1- طبقه بندی ایتالیائی از بزهکاران………………………………………………………………………………………..66
3-6-2- طبقه بندی کرچمر. 69
3-6-3- طبقه بندی روانی شلدن. 71
3-6- 4- نظریه نارسائیهای غدد……………………………………………………………………………………….79
3-6-4-1-نظریه‌های زیست – شیمیایی و عصب شناختی……………………………………………………………….80
3-6-4-2- تحقیقات آماری در ارتباط با نارسائیهای مغز و بزهکاری…………………………………………………81
3-6-5- نظریه روانی – زیست شناختی…………………………………………………………………………………………81
3-6-5-1- عوامل ژنتیک و جرم…………………………………………………………………………………………………..81
3-6-5-2- خانواده …………………………………………………………………………………………………………………….82
3-7- وراثت از نظر علمی…………………………………………………………………………………………………………….85
3-8- جرم و شخصیت از دیدگاه قرآن……………………………………………………………………………………………88
3-9- سیما شناسی.. ……………………………………………………………………………………………………………………….91
فصل چهارم اركان، اخلاط و جرم
4-1- پیشگفتار 94
4-2- تعریف ارکان یا عناصر طبیعت… 95
4-3- موقعیت مکانی عناصر نسبت به یکدیگر. 95
4-3-1- خاک… 95
4-3-2- آب… 95
4-3-3- هوا 96
4-3-4- آتش…. 96
4-4- مزاج ها 98
4-5- حقیقت مزاج.. 99
4-6- علائم بالینی و ویژگی های افراد سرد مزاج و گرم مزاج از منظر قدما 100
4-7- مزاج ازدیدگاه پزشكی مدرن. 101
4-7-1- تعبیر اول. 101
4-7-2- تعبیر دوم. 101
4-7-3- تعبیر سوم. 102
4-7-4- تعبیر چهارم. 102
4-8-  ویژگی های مورد انتظار از تعبیر جدید از مزاج.. 102
4-8-1- ویژگی اول. 102
4-8-2- ویژگی دوم. 102
4-8-3- ویژگی سوم. 103
4-8-4- ویژگی چهارم. 103
4-8-5- ویژگی پنجم. 103
4-8-6- ویژگی ششم. 103
4-9- مبانی تجربی تعبیر اول. 103
4-9-1- هوموس…. 104
4-9-2- تاز طبیعی اسید و باز. 104
4-9-3- اختلالات تعادل اسید – باز. 104
4-9-4- علائم اختلالات اسید- باز. 104
4-9-4-1-اسید تنفسی.. 105
4-9-4-2- آلکالوز تنفسی.. 105
4-9-4-3- اسیدوز متابولیک…. 105
4-9-4-4- آلکالوز متابولیک…. 105
4-10- مبانی تجربی تعبیر دوم. 105
4-10-1- غدۀ تیروئیدی.. 106
4-10-2- هیپوتیروئیدی.. 106
4-10-3- هیپروتیروئیدی.. 106
4-11- مبانی تجربی تعبیر سوم. 107
4-12- مبانی تجربی تعبیر چهارم. 108
4-12-1- دستگاه عصبی محیطی.. 108
4-12-2- بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی.. 108
4-12-3- دستگاه عصبی اتونوم. 109
4-12-4- ارتباط سیستم عصبی خود مختار با سیستم عصبی مرکزی.. 109
4-12-5-  ارتباط سیستم عصبی خودمختار با سیستم هورمونی.. 109
4-13- نتایج حاصل از پذیرفتن تعبیر چهارم. 111
4-14- نظریه ی مزاج ها در طب سنتی ایران. 113
4-14-1- مزاج سنی. 115
4-14-2- مزاج فصلی. 115
4-14-3-  مزاج عضوی.. 116
4-15- تعریف اخلاط اربعه و ارتباط آن با مزاج.. 116
4-15-1- تعریف خلط.. 116
4-15-2- اخلاط.. 117
4-16- انواع اخلاط موجود در خون. 118
4-17- علائم غلبه اخلاط.. 118
4-17-1- نشانه های غلبه صفرا 118
4-17-2- نشانه های غلبه ی خون. 119
4-17-3- نشانه های غلبه ی بلغم. 119
4-17-4- نشانه های غلبه سودا 119
4-18- نقش اخلاط در بدن. 120
4-18-1- خلط دم. 120
4-18-2- خلط بلغم. 120
4-18-3- خلط صفرا 121
4-18-4- خلط سودا. 122
4-19- بازنمایی‌های اولیه‌ی اخلاط چهارگانه به عنوان یک مدل شخصیتی.. 123
4-20- اخلاط از دیدگاه دانشمندان. 125
4-20-1- طبیعت چهارگانه. 125
4-20-2- نظریه آیزنک…. 126
4-20-3- نظریه پاولوف… 129
4- 21- اخلاط، مزاج و جرم. 129
4-21-1- دمای بدن. 131
4-21-2-تیپ یا اندام ( نمای بیرونی بدن ) 132
4-21-3-چگونگی اکثر حرکات بدنی و فیزیکی 133
4-21- 4- اعضاء – ویژگی های بدنی.. 134
4-21-5-وضعیت بیماری در طول زندگی.. 135

پایان نامه و مقاله

 

4-21-6-سازگاری با دمای محیط/ درجه حرارت محیط.. 136
4-21-7-موی سر. 137
4-21-8-پوست… 138
4-21-9-رگ های زیر پوست… 139
4-21-10- پرخاشگری.. 140
4-21-11-توانایی خطر کردن – ریسک پذیری 141
4-21-12-جنجال و جرو بحث… 142
4-21-13-بلند پرواز 143
4-22-توضیح داده ها 144
4-22-1-تشخیص مزاج.. 144
4-22-2-تشخیص خلط.. 145
4-23- بررسی فرضیه‌ها 146
فصل پنجم نتیجه‌گیری
5-1- پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی – زمینه برای دیگر محققان. 160
فهرست منابع.. 162
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….173

فهرست جدول‌ها

 

عنوان

صفحه

جدول 3-1- اهمیت نقش تیپ استخوانی ( صفراوی ) در جرم زایی از منظر «شواب و سازا» 70
جدول 3-2- نقش تیپ لاغر اندام ها ( صفراوی ) در جرم زایی از منظر « دوگریف» 70
جدول 3-3- نقش تیپ مزومورفی ( صفراوی ) در جرم زایی از منظر « شلدن » 72
جدول 3-4-: ارتباط فیزیک بدن و خلق وخوی از منظر شلدن و توفق تیپ مزومورف ( صفراوی ) در ایجاد ناسازگاری   73
جدول 3-5- همبستگی بین رفتار وشکل ظاهری بدن یا سیما شناسی از منظر شلدن. 77
جدول 3-6-همبستگی بین مولفه‌های مربوط به سیماشناسی.. 78
جدول 3-7- همبستگی بین مولفه‌های مربوط به منش شناسی.. 78
جدول 3-8- همبستگی بین ویژگی‌های بدنی و ویژگیهای روانی.. 78

یک مطلب دیگر :

 
 

جدول 3-9- بررسی تطبیقی نظریات کرچمر و شلدن با تیپ شناسی بقراطی.. 79
جدول 3-10- درصد فرزند خواندگان مجرم مذکر در ارتباط با مجرم بودن والدین.. 84
جدول 4-1- مزاج فصول و سن.. 116
جدول 4-2- مزاج واخلاط در ابعاد گوناگون. 122
جدول 4-3- ارتباط چهره ها با اخلاط چهار گانه از منظر مونتگومری.. 123
جدول 4-4- ارتباط شخصیت با طبیعت های چهارگانه از منظر دانشمدان. 123
جدول 4-5- مدل چهار خلقی بر اساس اخلاط چهار گانه از منظر « آبراهام میرسون» 124
جدول 4-6- ارکان یا عناصر چهار گانه از منظر «بورلند» 126
جدول 4-7- ارکان یا عناصر چهار گانه از منظر «آیزنگ» 127
جدول 4-8-  اخلاط چهار گانه ازمنظر « گولان- وور ، 1990» 128
جدول 4-9- جدول توصیفی مربوط به دمای بدن افراد بزهکار. 131
جدول 4-10- جدول توصیفی مربوط به تیپ افراد بزهکار. 132
جدول 4-11- جدول توصیفی مربوط به حرکات افراد بزهکار. 133
جدول 4-12- جدول توصیفی مربوط به اندام افراد بزهکار. 134
جدول 4-13- جدول توصیفی مربوط به وضعیت بیماری افراد بزهکار. 135
جدول 4-14 – جدول توصیفی مربوط به سازگاری با دمای محیط افراد بزهکار. 136
جدول- 4-15- جدول توصیفی مربوط به موی سر افراد بزهکار. 137
جدول 4-16- جدول توصیفی مربوط به وضعیت پوست افراد بزهکار. 138
جدول 4-17- جدول توصیفی مربوط به رگ های زیر پوست افراد بزهکار. 139
جدول 4-18- جدول توصیفی مربوط به پرخاشگری افراد بزهکار. 140
جدول 4-19-  جدول توصیفی مربوط به اعتماد به نفس افراد بزهکار. 141
جدول4-20- جدول توصیفی مربوط به جنجال و جر و بحث افراد بزهکار. 142
جدول 4-21- جدول توصیفی مربوط به ویژگی بلند پرواز بودن افراد بزهکار) 143
جدول 4-22- جدول توصیفی مربوط به تشخیص مزاج.. 144
جدول 4-23- جدول توصیفی مربوط به تشخیص خلط.. 145
جدول 4-24- آزمون آنوا برای تعیین آزمودن تفاوت بین طبایع در بزهکاران. 146
جدول 4-25- جدول پس آزمون توکی.. 146
جدول 4-26- آزمون آنوا برای تعیین آزمودن تفاوت بین اخلاط در بزهکاران. 147
جدول 4-27- جدول پس آزمون توکی مربوط به اخلاط 147
جدول 4-28- جدول زمون کای اسکور مربوط به ظاهر افراد 148
جدول 4-29- جدول آزمون کای اسکور مربوط به اندام 149
جدول 4-30- جدول آزمون کای اسکور مربوط به حرکات 150
جدول 4-31- جدول آزمون کای اسکور مربوط به اعضای ویژگیهای بدنی . 151
جدول 4-32- جدول آزمون کای اسکورمربوط به پوست ………………………………………………………………………………………………… 152
جدول4-33- جدول آزمون کای اسکور مربوط به بیماری . 153
جدول 4-34- جدول آزمون کای اسکور مربوط به دمای محیط . 154
جدول 4-35- جدول آزمون کای اسکور مربوط به موی سر. 155
جدول 4-36- جدول آزمون کای اسکورمربوط به رگ های زیر پوست . 156
جدول 4-37- ویژگیهای کلی افراد بزهکار برحسب اخلاط……………………………………………………………………. 156

 
 
 
فهر ست شكل‌ها
 

 

عنوان صفحه

 
شکل 3-1- مثلث گیلفورد …………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
شکل 4-1- نمودار میله ای مربوط به دمای بدن …………………………………………………………………………………………….. 131
شکل 4-2- نمودار میله ای مربوط به تیپ……………………………………………………………………………………………………… 132

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...