2-1- 27- اعتماد به نام و نشان تجاری    46
2-1-27- 1- نقش اعتماد به نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری    47
2-1-27- 2- طبقه بندی اعتماد    48
2-1-28- رضایتمندی مصرف کننده    54
2-1-28-1- ابعاد رضایتمندی مشتری    56
2-1-28- 2- مدل های شکل گیری رضایتمندی مشتری    57
2-1-28-3- تأمین رضایتمندی مصرف کننده گان و مزایای آن    58
2-1-28-4-  مسیر مستقیم از رضایتمندی به نام و نشان تجاری به اعتماد به نام و نشان تجاری    59
2-1-28-5-  مسیر غیر مستقیم از رضایتمندی به نام ونشان تجاری به اعتماد از طریقUebv    59
2-1-29- وفاداری به نام و نشان تجاری    59
2-1-29-1- بررسی وفاداری    62
2-1-29- 2- وفاداری به نشان تجاری    65
2-1-29-3- رویکردهای وفاداری به نام و نشان تجاری    66
2-1-29- 4- طبقه بندی وفاداری براساس دومتغیر نگرش ورفتار    67
2-1-30- ارزش مشتری    70
2-1-30-1-  شناسایی مصرف کننده گان وفادار به نشان تجاری     70
2-1-31- رابطه بین رضایتمندی مشتری و وفاداری به نام و نشان تجاری    72
2-1-32- رابطه بین نگرش و رفتار با وفاداری به نام و نشان تجاری    72
2-1-33- خودانگاره    72
2-1- 34- تعلق و دلبستگی به نام و نشان تجاری    74
2-1- 35- شناخت مصرف کنندگان از نام و نشان تجاری و رفتار خرید    77
2-2- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………79
2-2-1- تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………………………82
فصل سوم: مواد و روشها
3-1- مقدمه    85
3-2- روش و مراحل تحقیق    85
3-2-1- از نظر هدف و ماهیت تحقیق    85
3-2-2- نوع تحقیق از نظر گردآوری داده ها    85
3-2-3- ابزار گردآوری اطلاعات    86
3-2-4- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه    86
3-3- روایی و پایایی ابزار تحقیق    87
3-3-1- پایایی ابزار سنجش    88
3-3-2- روائی(اعتبار) ابزار اندازه گیری پرسشنامه    88
3-3-2-1- روایی محتوا    88
3-3-2-2- روایی سازه    89
فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه    91
4-2- پایایی ابزار سنجش ……………………………………………………………………………………………………………………….92
4-3- آمار توصیفی    93
4-3-1- بررسی  ویژگی جامعه آماری از لحاظ جنسیت    104
4-3-2- بررسی ویژگی جامعه از لحاظ سن    104
4-3-3- بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت تحصیلات    105
4-4- آمار استنباطی و بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق    105
4-4-1- بررسی وضعیت متغیرها    106
4-4-1-1- وضعیت متغیر کیفیت خدمات    106
4-4-1-2- وضعیت متغیر تجربه    107
4-4-1-3- وضعیت متغیر ارتباطات    108
4-4-1-4- وضعیت متغیر اعتماد    109
4-4-1-5- وضعیت متغیر رضایتمندی    110
4-4-1-6- وضعیت متغیر خودانگاره    111
4-4-1-7- وضعیت متغیر تعلق    112
4-4-1-8- وضعیت متغیر توجهات خرید    113
4-4-2- تحلیل عاملی تأییدی    114
4-4-2-1- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل    114
4-4-2-1-1- تحلیل عاملی متغیر کیفیت    115
4-4-2-1-2-تحلیل  عاملی متغیر تجربه    118

 

4-4-2-1-3- تحلیل عاملی متغیر ارتباطات    121
4-4-2-1-4-تحلیل عاملی متغیر اعتماد    124
4-4-2-1-5- تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی    127
4-4-2-1-6- تحلیل عاملی متغیر خودانگاره    130
4-4-2-1-7- تحلیل عاملی متغیر تعلق    133
4-4-2-1-8- تحلیل عاملی متغیر توجهات خرید    137
4-4-3- مدل سازی معادلات ساختاری    138
4-3-3-1- آزمون فرضیه های تحقیق    142
4-3-3-2- تحلیل ضریب R2    147
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه    149
5-2- نتیجه گیری فرضیه ها    149
5-3- پیشنهادات محقق به سازمان مورد مطالعه    158
5-4- پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق    158
5-5- پیشنهادات به محققین آینده    159
فهرست منابع انگلیسی    160
فهرست منابع فارسی    162
ضمائم    163
چکیده انگلیسی    181
فهرست جداول
عنوان    صفحه
جدول 4-1- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر کیفیت خدمات    93
جدول 4-2-اشتراکات متغیر کیفیت خدمات    93
جدول 4-3- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر تجربه    94
جدول 4-4- اشتراکات متغیر تجربه    95
جدول 4-5- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر ارتباطات    96
جدول 4-6- اشتراکات متغیر ارتباطات    96
جدول 4-7- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر اعتماد    97
جدول 4-8- اشتراکات متغیراعتماد    97
جدول 4-9- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر رضایتمندی    98
جدول 4-10- اشتراکات متغیر رضایتمندی    99
جدول 4-11- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر خودانگاره    100
جدول 4-12- اشتراکات متغیر خودانگاره    100
جدول 4-13- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر تعلق    101
جدول 4-14- اشتراکات متغیر تعلق    102
جدول 4-15- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر توجهات خرید    103
جدول 4-16- اشتراکات متغیر توجهات خرید    103
جدول 4-17- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان    104

یک مطلب دیگر :

 

جدول 4-18- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان    104
جدول 4-19- توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان    105
جدول 4-20- آماره های یک نمونه ای متغیر کیفیت خدمات    107
جدول 4-21- آزمون یک نمونه ای متغیر کیفیت خدمات    107
جدول 4-22- آماره های یک نمونه ای متغیر تجربه    108
جدول 4-23- آزمون یک نمونه ای متغیر تجربه    108
جدول 4-24- آماره های یک نمونه ای متغیر ارتباطات    109
جدول 4-25- آزمون یک نمونه ای متغیر ارتباطات    109
جدول 4-26- آماره های یک نمونه ای متغیر اعتماد    110
جدول 4-27- آزمون یک نمونه ای متغیر اعتماد    110
جدول 4-28- آماره های یک نمونه ای متغیر رضایتمندی    111
جدول 4-29- آزمون یک نمونه ای متغیر رضایتمندی    111
جدول4-30- آماره های یک نمونه ای متغیر خودانگاره    112
جدول 4-31- آزمون یک نمونه ای متغیرخودانگاره    112
جدول 4-32- آماره های یک نمونه ای متغیرتعلق    113
جدول 4-33- آزمون یک نمونه ای متغیر تعلق    113
جدول 4-34- آماره های یک نمونه ای متغیر توجهات خرید    114
جدول4-35- آزمون یک نمونه ای متغیر توجهات خرید    114
جدول 4-36- میزان برازش مدل    141
جدول 4-37- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین فرضیه اول(متغیر وابسته: اعتماد)    142
جدول 4-38- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین فرضیه دوم (متغیر وابسته: اعتماد)    142
جدول 4-39- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین فرضیه سوم(متغیر وابسته: اعتماد)    143
جدول 4-40- ضرایب مسیر، آماره  tو ضریب تعیین فرضیه چهارم(متغیر وابسته: رضایتمندی)    143
جدول 4-41- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین فرضیه پنجم(متغیر وابسته: رضایتمندی)    143
جدول 4-42- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین فرضیه ششم(متغیر وابسته: رضایتمندی)    144
جدول 4-43- ضرایب مسیر،آماره tو ضریب تعیین فرضیه هفتم(متغیر وابسته: تعلق)    144
جدول 4-44- ضرایب مسیر،آماره tو ضریب تعیین فرضیه هشتم(متغیر وابسته: تعلق)    145
جدول 4-45- ضرایب مسیر،آماره tو ضریب تعیین فرضیه نهم (متغیر وابسته: تعلق)    145
جدول 4-46- ضرایب مسیر،آماره tو ضریب تعیین فرضیه دهم(متغیر وابسته: توجهات خرید)    145
جدول 4-47- ضرایب مسیر،آماره tو ضریب تعیین فرضیه یازدهم(متغیر وابسته: توجهات خرید)    146
جدول 4-48-  ضرایب مسیر،آماره tو ضریب تعیین فرضیه دوازدهم(متغیر وابسته: توجهات خرید)    146
فهرست اشکال
عنوان             صفحه
شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق    8
شکل 2-1- طبقه بندی وفاداری بر اساس دومتغیر نگرش و رفتار    68
شکل 4-1- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت خدمات در حالت استاندارد    115
شکل 4-2- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت خدمات در حالت معناداری    116
شکل 4-3- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت خدمات در حالت استاندارد    117
شکل 4-4- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت خدمات در حالت معناداری    118
شکل 4-5- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت تجربه در حالت استاندارد    119
شکل 4-6- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت تجربه در حالت معناداری    119
شکل 4-7- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های تجربه در حالت استاندارد    120
شکل 4-8- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت تجربه در حالت    121
شکل 4-9- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت ارتباطات در حالت استاندارد    122
شکل 4-10- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های ارتباطات در حالت معناداری    122
شکل 4-11- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت ارتباطات در حالت استاندارد    123
شکل 4-12- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت ارتباطات در حالت معناداری    124
شکل 4-13- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت اعتماد در حالت استاندارد    125
شکل 4-14- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت اعتماد در حالت معناداری    125
شکل 4-15- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت اعتماد در حالت استاندارد    126
شکل 4-16- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت اعتماد در حالت معناداری    127
شکل 4-17- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت رضایتمندی در حالت استاندارد    128
شکل 4-18- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های رضایتمندی در حالت معناداری    128
شکل 4-19- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های رضایتمندی در حالت استاندارد    129
شکل 4-20- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های رضایتمندی در حالت معناداری    130
شکل 4-21- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های خودانگاره در حالت استاندارد    131
شکل 4-22- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های خودانگاره در حالت معناداری    131
شکل 4-23- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های خودانگاره در حالت استاندارد    132
شکل 4-24- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های خودانگاره در حالت معناداری    133

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...