1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 8

1-4- اهداف پژوهش… 10

1-5- سوالات پژوهش… 11

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات… 11

1-6-1- تعاریف مفهومی.. 12

1-6-2- تعاریف عملیاتی اصطلاحات… 14

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2- مقدمه. 19

قسمت اول: فرهنگ سازمانی.. 19

2-2- تعریف فرهنگ… 19

3-2- تعریف سازمان. 20

4-2- فرهنگ سازمانی.. 20

5-2- تاریخچه فرهنگ سازمانی.. 21

6-2- تعریف های فرهنگ سازمانی.. 23

7-2- سطوح فرهنگی سازمان. 25

1-7-2- فرهنگ به عنوان فرض­های ضمنی.. 26

2-7-2- فرهنگ به عنوان ارزش های مشترك.. 26

3-7-2- فرهنگ به عنوان اصول یا هنجارهای مشترك.. 27

8-2- الگوهای تبیین و شناخت فرهنگ سازمانی.. 27

1-8-2- الگوی گِلَسِر، زامانو و هَكِر 28

2-8-2- الگوی اوچی.. 28

3-8-2- الگوی لیتوین و استرینگر. 29

4-8-2- الگوی ادگارشاین.. 29

5-8-2- الگوی كرت لوین.. 30

6-8-2- الگوی پیترز و واترمن‌ 30

9-2- مدل های فرهنگ سازمانی.. 31

1-9-2- مدل فرهنگ سازمانی ادگار شاین.. 31

2-9-2- چارچوب ارزش های در حال رقابت: 34

3-9-2- مدل دنیسن.. 37

4-9-2- مدل فرهنگ سازمانی دنیسن – اسپریتزر. 40

1-4-9-2- فرهنگ توسعه ای.. 41

2-4-9-2- فرهنگ گروهی 42

3-4-9-2- فرهنگ عقلایی.. 43

4-4-9-2- فرهنگ سلسله مراتبی.. 43

قسمت دوم : توانمندسازی روانشناختی.. 44

10-2- تاریخچه توانمندسازی روانشناختی.. 44

11-2- توانمندسازی روانشناختی.. 46

12-2- دیدگاه‌ها و رویکردهای توانمندسازی منابع انسانی.. 49

1-12-2- دیدگاه مکانیکی.. 49

2-12-2- دیدگاه ارگانیکی.. 50

1-2-12-2- رویکرد انگیزشی.. 50

2-2-12-2- رویکرد شناختی.. 51

13-2- ابعاد توانمندسازی روانشناختی.. 52

1-13-2- احساس شایستگی.. 52

2-13-2- احساس خود مختاری.. 53

3-13-2- احساس مؤثربودن یا تأثیرگذاری.. 54

4-13-2- احساس معناداری شغل.. 54

5-13-2- احساس اعتماد به دیگران. 54

14-2- مدل‌ها و الگوهای توانمندسازی منابع انسانی.. 55

1-14-2- مدل توانمندسازی دنیس کینلا.. 55

2-14-2- مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس… 56

3-14-2- مدل توانمندسازی باون و لاولر. 57

4-14-2- مدل توانمندسازی اسپریتزر. 58

5-14-2- مدل توانمندسازی فاکس 61

6-14-2- مدل توانمندسازی کالبرت و مک دونو. 61

7-14-2- مدل توانمندسازی کوئین و اسپریتزر. 62

15-2- برنامه‌های توانمند سازی.. 64

1-15-2- برنامه توانمندسازی سطح پایین.. 64

2-15-2- برنامه‌های توانمندسازی سطح متوسط.. 64

3-15-2- برنامه توانمندسازی سطح بالا. 65

16-2- چالش‌های توانمندسازی کارکنان. 65

1-16-2- بعد چالش‌های مدیریتی.. 66

2-16-2- بعد چالش‌های پیامدی.. 66

17-2- به طور کلی، مزایای به کارگیری توانمندسازی.. 67

1-17-2- مزایای سازمانی.. 67

2-17-2- مزایای فردی.. 68

قسمت سوم: 68

18-2- مروری بر پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج کشور. 68

1-18-2- پژوهش‌های انجام شده در ایران. 68

2-18-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور. 74

قسمت چهارم: 81

19-2- رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی.. 81

قسمت پنجم: 82

پایان نامه و مقاله

 

20-2- نتیجه گیری.. 82

 

فصل سوم: روش پژوهش

1-3- مقدمه. 86

2-3- روش پژوهش… 87

3-3- جامعه آماری.. 87

4-3- حجم نمونه تحقیق و روش نمونه گیری.. 88

5-3- روش جمع آوری اطلاعات… 91

6-3- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 93

1-6-3- روایی پرسشنامه‌ها 93

2-6-3- پایایی پرسشنامه ها 93

7-3- روش های تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه ها 95

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

1-4- مقدمه. 98

2-4- یافته‌های توصیفی.. 99

3-4- پیش فرض استفاده از آزمون های آماری پارامتریک… 104

4-4- تجزیه و تحلیل سؤال‌های پژوهش… 105

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

1-5- مقدمه. 124

2-5- خلاصه پژوهش… 125

3-5- بحث و نتیجه­گیری.. 125

4-5- پیشنهادها 135

1-4-5- پیشنهادهای کاربردی.. 135

2-4-5- پیشنهادهای پژوهشی.. 136

5-5- محدودیت‌های تحقیق.. 136

1-5-5- محدودیت‌های در اختیار محقق.. 136

یک مطلب دیگر :

 
 

2-5-5- محدودیت‌های خارج از اختیار محقق.. 137

منابع 141

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

 

جدول (1-2): ارزش های فرهنگی در مؤسسات ژاپنی، امریكایی نوع z و امریكایی غیر نوع z. 29

جدول (2-2): چارچوب ارزش های رقیب مدل های تئوری سازمانی.. 35

جدول (3-2): ویژگی‌های مدل دنیسن.. 40

جدول شماره(4-2): دیدگاه‌های توانمندسازی.. 51

جدول (1-3): توزیع جامعه آماری به تفکیک دانشکده وبر حسب جنسیت… 88

جدول (2-3): تعداد سهمیه نمونه و آزمودنی‌ها در دانشگاه بوعلی سینا 90

جدول (3-3): تعداد سؤالات و مؤلفه‌های پرسشنامه فرهنگ سازمانی.. 92

جدول (4-3): تناظر شماره سؤالات پرسشنامه توانمند سازی با مؤلفه های آن. 92

جدول(5-3): پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی و هر یک از مؤلفه‌های آن. 94

جدول(6-3): پایایی پرسشنامه توانمندسازی و هر یک از مؤلفه‌های آن. 94

جدول (1-4): توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک جنسیت: 99

جدول(2-4): توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ سطوح سنی: 100

جدول(3-4): توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی: 101

جدول(4-4): توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ رشته تحصیلی : 102

جدول(5-4): فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به لحاظ سنوات خدمت: 103

جدول(6-4): نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف جهت سنجش نرمال بودن متغیرها 104

جدول(7-4): نتایج تی تست تک گروهی وضعیت فرهنگ سازمانی دانشگاه بوعلی سینا: 106

جدول(8-4): نتایج تی تست تک گروهی وضعیت توانمندسازی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه بوعلی سینا: 111

جدول(9-4): ضرایب همبستگی بین مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه بوعلی سینا: 116

جدول (10-4): رگرسیون چند متغیره رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران گروه‌های آموزشی  دانشگاه بوعلی سینا: 117

جدول (11-4): ضرایب فرهنگ سازمانی در رگرسیون چند متغیره: 117

جدول(12-4): مقایسه دیدگاه اعضای هیأت علمی به لحاظ جنس و تحصیلات… 118

در مورد میزان فرهنگ سازمانی دانشگاه بوعلی سینا: 118

جدول(13-4): مقایسه میزان فرهنگ سازمانی دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه اعضای هیأت علمی به لحاظ سن و سنوات خدمت با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه: 119

جدول(14-4): مقایسه دیدگاه اعضای هیأت علمی به لحاظ جنس و مدرک تحصیلی در مورد میزان توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه بوعلی سینا: 120

جدول(15-4): مقایسه میزان توانمندسازی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه اعضای هیأت علمی به لحاظ سن و سنوات خدمت با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه: 121

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                        صفحه

 

شکل (1-1): مدل مفهومی پژوهش… 7

شکل(1-2): مدل فرهنگ سازمانی ادگار شاین.. 24

شکل(2-2): سطوح فرهنگی سازمان. 26

شکل (3-2): مدل فرهنگ سازمانی دنیسن.. 38

شکل (4-2): چهار نوع فرهنگ سازمانی مطابق مدل دنیسن و اسپریتزر. 41

شکل(5-2): ویژگی‌های فرهنگ توسعه ای.. 42

شکل(6-2): ویژگی‌های فرهنگ گروهی.. 42

شکل(7-2): ویژگی‌های فرهنگ عقلایی.. 43

شکل(8-2): ویژگی‌های فرهنگ سلسله مراتبی.. 44

شکل(9-2) : الگوی توانمندسازی روانشناختی.. 47

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...