2-12- پیشروهای توانمند سازی…………………………………………………………………………………….. 36
2-13- نتایج مفید توانمندسازی…………………………………………………………………………………….. 38
2-14 جنبه های منفی توانمند سازی……………………………………………………………………………….. 40
2-15- استراتژی های توانمند سازی……………………………………………………………………………….. 40
2-16- دلایل توانمند سازی…………………………………………………………………………………………. 41
2-17- موانع موجود در سازمانها برای اجرای توانمند سازی…………………………………………………… 42
2-18- سطوح توانمند سازی………………………………………………………………………………………… 42
بخش دوم- تاریخچه بانک ها
2-19- پیدایش بانكداری…………………………………………………………………………………………….. 45
2-20- بانك‌های ایرانی با سرمایه ایرانی………………………………………………………………………….. 45
2-21- عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی بانک ها…………………………………………………………………. 46
2-22- راهکارهای افزایش منابع مالی بانکها و موسسات مالی حول محور مشتری مداری……………….. 52
-بخش سوم:پیشینه تحقیق
2-23-پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی………………………………………………………………………….. 60

پایان نامه

 

فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 67
3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 67
3-3- توصیف آزمودنی های تحقیق(جامعه و نمونه آماری)…………………………………………………… 68
3-2-1- چارچوب جامعه آماری…………………………………………………………………………………… 68
3-4- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 68
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… 69
3-6- معرفی تکنیک های آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………. 72
3-6-1- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………… 72
3-6-2- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………….. 72
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 74
4-2- بررسی توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………….. 74
4-3- یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………….. 80
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 89
5-2-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. 89
5-3-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 99
5-3-1- پیشنهاداتی جهت فرضیه تحقیق………………………………………………………………………….. 99
5-3-2- پیشنهادات برای محقق آتی……………………………………………………………………………….. 100
5-4-محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 100
5-4-1- محدودیتهای شخص محقق………………………………………………………………………………. 100
5-4-2- محدودیتهای ناشی از ماهیّت تحقیق…………………………………………………………………….. 100
منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 102
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………… 108
پیوستها
پرسشنامه توانمندسازی………………………………………………………………………………………………… 111
پرسشنامه خدمات مالی………………………………………………………………………………………………… 113
فهرست جداول

یک مطلب دیگر :

 

4-1- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب تحصیلات…………………………………………………………… 74
4-2- توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تجربه كاری……………………………………………………….. 75
4-3- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب جنسیت………………………………………………………………. 76
4-4- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب پست سازمانی………………………………………………………. 77
4-5- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب تاهل………………………………………………………………….. 78
4-6- توزیع گروه نمونه تحقیق  برحسب وضعیت استخدام………………………………………………….. 79
4-7- توزیع گروه نمونه تحقیق  برحسب سن…………………………………………………………………… 80
4-8- همبستگی چند گانه  بین عوامل روانشناختی توانمند سازی و جذب منابع…………………………. 81
4-9- آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل………………………………………………….. 81
4-10- ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاك…………………………………….. 82
4-11- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه معنی دار بودن و جذب منابع مالی………………….. 83
4- 12- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه صلاحیت ( شایستگی ) و جذب منابع مالی………. 83
4-13- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه خود تعیینی (حق انتخاب ) و جذب منابع مالی…… 84
4-14- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه اثر ( موثر بودن )و جذب منابع مالی………………… 85
4-15- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه توانمند سازی و جذب منابع مالی…………………… 85
4-16- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه معنی دار بودن و پذیرش خدمات……………………. 85
4-17- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه صلاحیت ( شایستگی ) و پذیرش خدمات………… 86
4-18- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه خود تعیینی (حق انتخاب ) و پذیرش خدمات…….. 86
4-19- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه اثر ( موثر بودن )و پذیرش خدمات………………….. 87
4-20- آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه ابعاد توانمند سازی و پذیرش خدمات……………… 87
فهرست نمودارها
4-1- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب تحصیلات…………………………………………………………… 74
4-2- توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تجربه كاری……………………………………………………….. 75
4-3- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب جنسیت………………………………………………………………. 76
4- 4- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب پست سازمانی……………………………………………………… 77
4-5- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب تاهل………………………………………………………………….. 78
4-6- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب استخدام……………………………………………………………… 78
4-7- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب  سن…………………………………………………………………… 80
فهرست نمودارهای داخل متن
نمودار2-1-مدل توانمندسازی كانگر و كانگو…………………………………………………………………. 26
نمودار2-2- پنج بعد هسته ای توانمند سازی وتن وکمرون…………………………………………………… 28
نمودار2-3- مدل توانمند سازی روانشناختی در محیط کار  اسپریتزر………………………………………. 29
نمودار2-4- مدل هاروارد و فاستر…………………………………………………………………………………. 30
نمودار2-5- فرآیند توانا سازی……………………………………………………………………………………. 32
نمودار2-6- دسته بندی فلسفی تئوری های توانمندسازی…………………………………………………….. 33
نمودار2-7- پیوستار توانمندی سازی…………………………………………………………………………….. 35
نمودار2-8- عوامل مؤثّر بر توانمند سازی روانشناختی………………………………………………………… 36
چکیده :
هدف : این پژوهش با هدف تعیین بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی در شعب بانک ملی کلان شهررشت طراحی گردیده است .
روش : پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بوده و به صورت میدانی در بهار 1392 اجرا گردید . جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب مختلف بانک ملی شهر رشت می باشد (368=N) که به روش تصادفی ساده و بااستفاده ازجدول مورگان و کرجسی تعداد 150 نفربعنوان نمونه انتخاب  شدند . ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه بود و داده ها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و آمار استنباطی ( تحلیل رگرسیون چند گانه و  تحلیل همبستگی پیرسون ) مورد تحلیل قرار  گرفت .
یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد كه مولفه های پذیرش خدمات،احساس شایستگی و معنی دار بودن می تواند توانمند سازی و جذب منابع مالی را پیش بینی کند و یا بعبارت دیگر بین مولفه های مذکور و توانمند سازی و جذب منابع مالی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی بین موثر بودن، معنی دار بودن، احساس شایستگی و خودتعیینی  با جذب منابع مالی و پذیریش خدمات بانکی رابطه معناداری در سطح 01/0>pنشان داد.
نتیجه گیری : باتوجه به رابطه معنی دار و مستقیم بین اکثر مؤلفه های توانمند سازی، افزایش در پذیرش خدمات و جذب منابع مالی  می تواند به افزایش انگیزش کارکنان وتسریع در انجام امورمنجر گردد.

کلید واژه ها: توانمند سازی ، جذب منابع ، بانک ملی.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...