2-3-2-قیمت گذاری خدمات عمومی و نقش آن در كارائی…………………………..  22

3-3-2- قاعده قیمت گذاری براساس هزینه نهایی بمنظورحفظ كارایی………..  22

4-3-2- قیمت گذاری خدمات و كالاهای عمومی در صورت وجود منافع…….  23

5-3-2-  ابعاد توزیع درآمدی قیمت گذاری خدمات عمومی……………………………..26

7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده………………………………………………………….  27

8-3-2- معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب………………………………………….  27

4-2-  منابع درآمدی خارجی شهرداری…………………………………………………..  28

1-4-2- روش استقراض………………………………………………………………………  28

2-4-2-  روش استفاده از كمكهای بلاعوض دولت ………………………………………  29

5-2-  بررسی ومفهوم درآمدهای پایداروناپایدار…………………………………………..  30

6-2- تجارب کشورهای جهان ………………………………………………………….  34

1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان……………………………………………………..  34

1-1-6-2-  مشارکت مردم با شهرداری…………………………………………………….  35

2-1-6-2- شهرداران ………………………………………………………………………..  35

2-6-2-  مدیریت شهری در کشور تایلند……………………………………………………  36

پایان نامه

 

3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس………………………………………………….  39

4-6-2-  مدیریت شهری در کشور فرانسه………………………………………..  41

5-2-2-  مدیریت شهری در کشور اندونزی…………………………………………………  44

7-2- مدیریت شهری در ایران…………………………………………………………….  46

8-2- ساختار سازمانی شهرداری های ایران………………………………………….  48

9-2-  وظایف  شهرداریها………………………………………………………………….  49

10-2-  سازمان شهرداریها ………………………………………………………………..53

11-2-تعریف  بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت )……………..55

1-11-2-خدمات………………………………………………………………………  55

2-11-2-صنعت…………………………………………………………………………  58

3-11-2-کشاورزی…………………………………………………………………  59

12-2-تعریف ضرایب همبستگی……………………………………………………… 59

فصل سوم: مطالعات جغرافیایی منطقه ای

1-3- ویژگیهای محیط طبیعی  ……………………………………………. 64

1-1-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان ……………………………………..  64

2-1-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود……………………………68

2-3- ناهمواریهای  طبیعی منطقه شاهرود……………………………………72

1-2-3- دشتها و اراضی نسبتاً هموار حاشیه کویر و شوره زارهای جنوبی………73

3-3- مشخصات زمین شناسی وژئومورفولوژی  منطقه مورد مطالعه ……………74

1-3-3 – زمین شناسی …………………………………………………………… 74

2-3-3-  ژئومرفولوژی   ……………………………………………………….74

3-3-3- گسل و لرزه خیزی ………………………………………………………….  77

4-3- هیدرولوژی……………………………………………………………………..  78

1-4-3- منابع آب منطقه مورد مطالعه  …………………………………….  79

5-3-پوشش جنگلی و مراتع    …………………………………………………80

6-3- مناطق حفاظت شده زیست محیطی  ………………………………………81

7-3- ویژگی های اقلیمی………………………………………………………….. 83

8-3- تاریخچه شاهرود………………………………………………………………..  87

9-3- بررسی تحولات  جمعیت منطقه مورد مطالعه : ………………………… 89

یک مطلب دیگر :

 

1-9-3-  تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود:  …………………………… 89

2-9-3- بررسی میزان مهاجرت در شهر شاهرود…………………………………..90

3-9-3- وضع فعالیت : ………………………………………………………… 94

4-9-3- وضع شغلی  : ……………………………………………………… 95

5-9-3- نوع خانوار و پراكندگی آن : ……………………………………………..  96

10-3- اقتصادشهرشاهرود وتحولات آن……………………………………………..99

11-3-پتانسیل ها  و توان های محیطی  شهرستان  شاهرود …………….. 100

1-11-3 جاذبه های طبیعی: ………………………………………………….    100

2-11-3- جاذبه های تاریخی و مذهبی شاهرود:………………………… 102

3-11-3- خدمات اقامتی ، رفاهی  و بهداشتی: ……………………….. 109

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………… 112

1-4- تاریخچه شهرداری شاهرود: …………………………………………113

2-4- بررسی  بودجه شهرداری شاهرود :  …………………………………115

1-2-4 اعتبارات جاری   : ………………………………………………….    110

2-2-4-اعتبارات عمرانی  : ……………………………………………….  112

3-4- بررسی منابع درآمدی شهرداری شاهرود : ………………………… 118

1-3-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود………………………..   122

4-4- درآمدحاصل ازقانون مالیات بر ارزش افزوده: ……………………….. 129

5-4- اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن………………………………….    132

1-5-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود………………………..   132

1-1-5-4 – بررسی بخش خدمات درشهرشاهرود…………………………..   137

2-1-5-4 – بررسی بخش کشاورزی درشهرشاهرود……………………….   140

3-1-5-4 – بررسی بخش صنعت درشهرشاهرود……………………………   140

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه ……………………………………………………………………….. 143

1-5- جمع بندی و آزمون فرضیات……………………………………………..144

1-1-5-آزمون فرضیه اول …………………………………………………………144

2-1-5-آزمون فرضیه دوم………………………………………………. 146

2-5- نتیجه گیری  ……………………………………………………………. 149

3-5-موانع و مشکلات مرتبط با عدم تحقق اهداف، سیاست ‌ها و اقدامات……151

4-5-پیشنهادات وارائه راهكارها ………………………………………….. 152

1-4-5-ارائه راهكار جهت جذب سرمایه گذاری ……………………………154

2-4-5-مزیت های سرمایه گذاری درشاهرود………………………………..155

3-4-5-موارد قانونی مصوب قانون برنامه پنجم توسعه ……………………….156

منابع وماخذ ………………………………………………………………….. 158

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

هرچند شهر نشینی در جهان از سابقه دیرینه ای برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین عمدتاً متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم صورت پذیرفت. رشد جمعیت، تنوع در شیوه های تولید، شکل گیری نظام تولید کالاهای عمومی و تغییر در مناسبات روابط اجتماعی در سده های قبل، زمینه مساعدی را برای ایجاد و رشد شهرها فراهم ساخت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...