1-3-3- دیوارهای پشت بنددار و پایه دار. 6
1-4- دیوار وزنی پیش ساخته. 7
1-4-1- دیوارهای الوار بست… 7
1-4-2- دیوار حائل صندوقچه ای.. 7
1-4-3- دیوارهای گابیونی.. 7
1-4-4- دیوار حائل تثبیت شده 8
1-4-5- شیروانی خاک مسلح.. 9
1-5- دیوارهای خاکبرداری شده 9
1-5-1- سپرها 9
1-5-2- دیوار دیافراگم. 9
1-6- طراحی دیوارهای حائل.. 10
1-6-1- فشار خاک زیر پی دیوار حائل.. 11
1-7- انتخاب پارامترهای مقاومت برشی.. 11
1-7-1- انتخاب زاویه اصطکاک داخلی برای مصالح خاکریز. 11
1-7-2- زاویه اصطکاک در حالت حدی(′φcr) 11
1-7-3- زاویه اصطکاک حداکثر(φp) 12
1-7-4- زاویه اصطکاک بین ذرات (φµ) 12
1-8- انتخاب زاویه اصطکاک خاک-دیوار. 14
 
فصل دوم طیف پاسخ و طیف طراحی.. 15
2-1- مقدمه. 16
2-2- طیف پاسخ.. 17
2-3- طیف طراحی.. 18
2-4- مراحل گام به گام ساخت طیف طراحی با استفاده از شتابنگاشت… 19
2-5- تأثیر شرایط خاکی برروی طیف پاسخ و طیف طراحی.. 22
2-6- تأثیر بزرگی ومدت زمین لرزه بر طیفهای پاسخ و طراحی.. 24
2-7- تفاوت های بین طیف طرح و طیف پاسخ.. 25
فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد بارهای دینامیکی وارد بر دیوار حائل.. 27
3-1- مقدمه. 28
3-2- شکست لرزهای انواع حایل ها 28
3-3- پاسخ دینامیکی دیوارهای حایل.. 28
3-4- انواع روش های طراحی دینامیکی دیوار حائل.. 29
3-5- آنالیز تعادل حدی.. 31
3-5-1- حالت شبه استاتیکی.. 31
3-5-2- روش مونونوبه اکابه. 32
3-5-3- روش آرانگو(1969Arango,) 35
3-5-4- چود هاری (Choudhury, 2002) 36
3-6- روش شبه دینامیک…. 42
3-6-1- استیدمن و زنگ ( steedman- zeng , 1990 ) 42
3-6-2- چودهاری- نیمبا لکاری (Choudry-nimblakar 2005) 44
3-7- آنالیز بر پایه جابجایی.. 45
3-8- مقایسه فشار خاک لرزه ای محاسبه شده با استفاده از روش های مختلف…. 46
3-9- حل با فرم بسته با استفاده از رفتار الاستیک یا ویسکوالاستیک…. 46
3-9-1- وود (wood, 1973) 46
3-9-2- ولتسوس و یونان (Veletsos and younan , 1994) 47
3-10- آنالیز عددی.. 49
3-10-1- الهمود و ویتمن (Al-Homoud and Whitman, 1999) 50
3-10-2- تحقیقات گرین وابلینگ (Green and Ebeling, 2003) 50
فصل چهارم: مدلسازی و تحلیل نتایج.. 52
4-1- پیشگفتار. 53
4-2- روش المان محدود. 53
4-3- مدل های رفتاری خاک… 54
4-4- مدل. 54
4-5- المان ها 54
4-6- صفحات… 54
4-7- ساخت مرحله ای.. 55
4-8- شرائط لازم برای اعمال به هندسه مدل در شرائط دینامیکی.. 55
4-8-1- مرزهای جاذب… 55
4-8-2- میرایی.. 56
4-9- مدلسازی.. 56
4-10- مدلسازی زلزله. 63
4-11- بررسی دیوار حائل 6 متری.. 64
4-12- نتایج زلزله UPLAND برای دیوار حائل 6 متری.. 65
4-13- نتایج زلزله GILORI برای دیوار حائل 6 متری.. 67
5-14- مقایسه نتایج دو زلزله UPLAND و GILORI برای نقاط انتخابی.. 69
4-15- بررسی دیوارحائل 9 متری.. 71
4-15-1- زلزله Gilori 71
4-5-2- زلزله Upland.. 73
4-16- بررسی دیوار 12 متری.. 77
4-16-1- زلزله Gilori 77
4-16-2- زلزله Upland.. 79
4-17- کلیات… 83
منابع و مآخذ: 85
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                                                                             صفحه
شکل1-1- نیروهای وارده بر دیوارهای حائل.. 4

پایان نامه

 

شکل1-2- دیوار حائل وزنی ونیمه وزنی.. 5
شکل1-3- دیوارحائل پشت بنددار و پایه دار. 6
شکل1-4- (a)دیوار حائل الواربست (b)دیوار حائل صندوقچه ای© دیوار حائل گابیونی.. 8
شکل1-5- دیوار MSE روکش شده توسط (a)پانلهای پیش ساخته(b) با بلوکهای پیش ساخته. 8
شکل1-6- دیوار ساخته شده از(a)شمعهای مماسی(b) شمعهای متقاطع.. 10
شکل2-1- نحوه تعیین طیف پاسخ جابجایی.. 18
شکل2-2-نحوه تعیین طیف  پاسخ شبه شتاب… 18
شکل2-3-طیف پاسخ زلزله های ثبت شده در ایستگاه السنترو در طی سال های…. 19
شکل2-4-طیف طراحی میانگین و میانگین بعلاوه انحراف از معیار استاندارد برای میرایی 5%. 20
شکل2-5-نحوه ساخت طیف طراحی خطی.. 21
شکل2-6-ساخت طیف طراحی برای احتمال 84.1% و میرایی 5%. 22
شکل2-7-میانگین طیف های پاسخ برای شرایط مختلف محل.. 23
شکل2-8-میانگین طیف های پاسخ شتاب برای شرایط مختلف محل.. 23
شکل2-9-طیف های نسبی شتاب در 2 درصد میرایی برای چهار طبقه بندی خاک… 24
شکل2-10-تاثیر بزرگی زمین لرزه بر شکل های طیفی.. 25
شکل2-11-طیف طرح برای منطقه ای تحت تاثیر زمین لرزه ی حاصل از دو گسل.. 26
شکل3-1-سطح شکست و نیروهای در نظر گرفته شده در روش مونونوبه اکابه. 33
شکل3-2-مدل تحلیلی چودهاری.. 37
شکل3-3-دیاگرام آزاد مدل چودهاری.. 37
شکل3-4-سطح شکست و نیروها 40
شکل3-5-سیستم در نظر گرفته شده توسط استیدمن و زنگ…. 43
شکل3-6- سیستم آزمایش شده توسط ولتسوس و یونان. 48
شکل4-1- هندسه مدل به همراه مرزهای جاذب و جابجایی اعمال شده به کف مدل. 56
شکل4-2- مرحله اول خاکریزی.. 58
شکل4-3- مرحله دوم خاکریزی.. 58
شکل4-4- مرحله سوم خاکریزی.. 59
شکل4-5- مرحله چهارم خاکریزی.. 59
شکل4-6-توزیع فشار در دیوار پس از اجرای خاکریزی در چهار ضریب سختی چرخشی متفاوت… 61

 

یک مطلب دیگر :

 
 

شکل4-7-فشار جانبی دینامیکی محاسبه شده برای دیوار حائل طره توسط پانتامان. 63
شکل4-8- فشار جانبی دینامیکی محاسبه شده برای دیوار حائل وزنی توسط پانتامان. 63
شکل4-9- توزیع تنش جانبی در حالت استاتیکی برای دیوار حائل 6 متری.. 64
شکل4-10- نمودار توزیع تنش جانبی برای دیوار حائل 6 متری در حالت استاتیکی.. 65
شکل4-11- جابجایی افقی در مدل دیوار حائل 6 متری پس از زلزله. 65
شکل4-12- تاریخچه شتاب قائم در مدل دیوار حائل 6 متری پس از زلزله. 66
شکل4-13- تاریخچه شتاب افقی در مدل دیوار حائل 6 متری.. 66
شکل4-14- توزیع فشار جانبی دینامیکی در دیوار حائل 6 متری.. 66
شکل4-15- نمودار توزیع تنش جانبی دینامیکی در دیوار حائل 6 متری.. 67
شکل4-16- جابجایی افقی در مدل دیوار حائل 6 متری پس از زلزله. 68
شکل4-17- تاریخچه شتاب قائم در مدل دیوار حائل 6 متری پس از زلزله. 68
شکل4-18- تاریخچه شتاب افقی در مدل دیوار حائل 6 متری.. 68
شکل4-19- توزیع فشار جانبی دینامیکی در دیوار حائل 6 متری.. 69
شکل4-20- نمودار توزیع تنش جانبی دینامیکی در دیوار حائل 6 متری.. 69
شکل4-21- تاریخچه جابجایی در نقاط انتخابی مدل دیوار حائل 6 متری.. 69
شکل4-22- تاریخچه جابجایی در نقاط انتخابی مدل دیوار حائل 6 متری.. 70
شکل4-23- مقایسه نیروی افقی به وجد امده در دیوار حائل 6 متری.. 70
شکل4-24- جابجایی افقی در مدل دیوار حائل 9 متری پس از زلزله. 71
شکل4-25- تاریخچه شتاب افقی در مدل دیوار حائل 9متری.. 71
شکل4-26- تاریخچه شتاب قائم در مدل دیوار حائل 9متری.. 72
شکل4-27- توزیع فشار جانبی دینامیکی در دیوار حائل 9متری.. 72
شکل4-28- نمودار توزیع تنش جانبی دینامیکی در دیوار حائل 9متری.. 73
شکل4-29- جابجایی افقی در مدل دیوار حائل 9 متری پس از زلزله. 73
شکل4-30- تاریخچه شتاب افقی در مدل دیوار حائل 9متری.. 74
شکل4-31- تاریخچه شتاب قائم در مدل دیوار حائل 9متری.. 74
شکل4-32- توزیع فشار جانبی دینامیکی در دیوار حائل 9متری.. 74
شکل4-33- نمودار توزیع تنش جانبی دینامیکی در دیوار حائل 9متری.. 75
شکل4-34- مقایسه نیروی افقی به وجود آمده در دیوار حائل 9متری.. 75
شکل4-35- تاریخچه جابجایی در نقاط انتخابی مدل دیوار حائل 9متری.. 76
شکل4-36- تاریخچه جابجایی در نقاط انتخابی مدل دیوار حائل 9متری.. 76
شکل4-37- جابجایی افقی در مدل دیوار حائل 12متری پس از زلزله. 77
شکل4-38- تاریخچه شتاب افقی در مدل دیوار حائل 12متری.. 77
شکل4-39- تاریخچه شتاب افقی در مدل دیوار حائل 12متری.. 78
شکل4-40- توزیع فشار جانبی دینامیکی در دیوار حائل 12متری.. 78
شکل4-41- نمودار توزیع تنش جانبی دینامیکی در دیوار حائل 12متری.. 79
شکل4-42- جابجایی افقی در مدل دیوار حائل 12متری پس از زلزله. 79
شکل4-43- تاریخچه شتاب افقی در مدل دیوار حائل 12متری.. 80
شکل4-44- تاریخچه شتاب افقی در مدل دیوار حائل 12متری.. 80
شکل4-45- توزیع فشار جانبی دینامیکی در دیوار حائل 12متری.. 80
شکل4-46- نمودار توزیع تنش جانبی دینامیکی در دیوار حائل 12متری.. 81
شکل4-47- مقایسه نیروی افقی به وجود امده در دیوار حائل 9متری.. 81
شکل4-48- تاریخچه جابجایی در نقاط انتخابی مدل دیوار حائل 9متری.. 82
شکل4-49- تاریخچه جابجایی در نقاط انتخابی مدل دیوار حائل 9متری.. 82
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                                                             صفحه
جدول1-1- انواع زاویه های اصطکاک داخلی برای کاربرد در مسائل مهندسی.. 13
جدول2-1-  ضرایب بزرگنمایی برای ایجاد طیف طراحی خطی.. 21
جدول 3-1- مقایسه مقادیر  های بدست آمده از روش چودهاری و دیگر تئوری های لرزه ای.. 42

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...