2-1-3-  دسته بندی عناصر……………………………………………………………………………….. 11

2-1-3-1- مس(Cu) ………………………………………………………………………………………. 12

2-1-3-1-1- مس در خاک …………………………………………………………………………………… 12

2-1-3-1-2- آلودگی خاک ……………………………………………………………………………… 13

2-1-3-1-3- فراهمی زیستی مس ……………………………………………………………………….. 13

2-1-3-1-4- مس در گیاهان ……………………………………………………………………………… 13

2-1-3-1-5- اثرات مس بر گیاهان ……………………………………………………………………. 14

2-1-3-1-6- واکنش با عناصر دیگر ……………………………………………………………………. 14

2-1-3-1-7- اثرات مس بر سلامتی انسان ………………………………………………………. 14

2-1-3-2- سرب(Pb) ………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3-2-1- سرب در خاک …………………………………………………………………………….. 15

2-1-3-2-2- آلودگی خاک …………………………………………………………………………….. 15

2-1-3-2-3- سرب در گیاهان …………………………………………………………………………… 16

2-1-3-2-4- جذب و انتقال در گیاهان ……………………………………………………………… 16

2-1-3-2-5- اثرات سرب بر گیاهان …………………………………………………………………… 17

2-1-3-2-6- اثرات سرب بر سلامتی انسان…………………………………………………………. 17

2-1-3-3- کادمیوم(Cd) ……………………………………………………………………………….. 17

2-1-3-4- روی(Zn) ……………………………………………………………………………………….. 18

2-1-3-4-1- روی در خاک ………………………………………………………………………………… 18

2-1-3-4-2- آلودگی خاک ……………………………………………………………………………… 18

2-1-3-4-3- روی در گیاهان …………………………………………………………………………….. 19

2-1-3-4-4- اثرات روی بر گیاهان ……………………………………………………………………. 19

2-1-3-4-5- واکنش با عناصر دیگر…………………………………………………………………… 19

2-1-4- منشا آلاینده­ها………………………………………………………………………………….. 20

2-1-5- گیاه­پالایی……………………………………………………………………………………….. 20

2-1-5-1- تاریخچه گیاه­پالایی…………………………………………………………………. 21

2-1-5-2- تکنولوژی­های گیاه­پالایی…………………………………………………………………. 21

2-1-5-2-1- گیاه استخراجی………………………………………………………………………… 23

پایان نامه

 

2-1-5-2-2- گیاه تبخیری………………………………………………………………………….. 24

2-1-5-2-3- تصفیه ریشه­ای………………………………………………………………………… 25

2-1-5-2-4- گیاه تثبیتی…………………………………………………………………………….. 25

2-1-5-2-5- تجزیه ریشه­ای………………………………………………………………………….. 26

2-1-5-2-6- تجزیه گیاهی……………………………………………………………………………. 26

2-1-5-3- واکنش گیاهان به فلزات سنگین……………………………………………………. 27

2-1-5-4- شرایط و محیط­های قابل استفاده برای گیاه­پالایی……………………………… 28

2-1-6- گونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………. 28

2-1-6-1- اکالیپتوس…………………………………………………………………………………… 28

2-1-6-1- مشخصات گیاهشناسی………………………………………………………………….. 28

2-1-6-3- موطن اصلی اکالیپتوس………………………………………………………………. 29

2-1-6-4- اکولوژی اکالیپتوس………………………………………………………………………. 29

2-1-6-5- کشت و پرورش اکالیپتوس………………………………………………………….. 30

2-1-6-6- برداشت اکالیپتوس………………………………………………………………………. 30

2-1-6-7- موارد مصرف چوب اکالیپتوس……………………………………………………… 30

2-2- مروری بر ادبیات موضوع………………………………………………………………………. 31

2-2-1- مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور………………………………………….. 31

2-2-2- مطالعات صورت گرفته در داخل کشور………………………………………………… 36

فصل سوم: روش تحقیق…………………………………………………………………………… 41

3-1- آزمون گلخانه­ای…………………………………………………………………….. 42

3-1-1- موقعیت جغرافیایی گلخانه و منطقه مورد مطالعه……………………………. 42

3-1-2- عملیات کاشت……………………………………………………………………….. 43

3-1-2-1- انتخاب و نمونه برداری خاک…………………………………………………. 43

3-1-2-2- انتخاب و تهیه نهال­ها…………………………………………………………… 43

3-1-2-3- کشت گیاه……………………………………………………………………………. 44

3-1-3- عملیات داشت………………………………………………………………………… 44

3-1-3-1- اعمال تیمارهای فلزات سنگین……………………………………………….. 45

3-1-4- عملیات برداشت…………………………………………………………………… 45

یک مطلب دیگر :

 
 

3-2- اندازه گیری پارامترهای فیزیک و شیمیایی خاک…………………………………. 45

3-2-1- اندازه گیری واکنش خاک pH…………………………………………………….

3-2-2- اندازه قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک(EC)………………….. 46

3-2-3- اندازه گیری بافت خاک به روش هیدرومتری………………………………… 46

3-3- تجزیه نمونه­های گیاهی…………………………………………………………………… 46

3-3-1- اندازه­گیری عناصر سنگین نمونه­ های گیاهی…………………………………. 46

3-4-  تجزیه و تحلیل داده­ ها………………………………………………………….. 47

فصل چهارم: نتایج وتفسیر آن­ها…………………………………………………………. 48

4-1- نتایج…………………………………………………………………………………… 49

4-2- مقایسه قابلیت جذب عناصر سنگین خاک توسط دو گونه اکالیپتوس…. 49

4-2-1- مس (Cu)…………………………………………………………………………….. 49

4-2-2- روی (Zn)……………………………………………………………………………. 50

4-2-3- سرب (Pb)………………………………………………………………………….. 51

4-2-4- کادمیوم (Cd)……………………………………………………………………….. 53

4-3- اثر متقابل (برهم­کنش) غلظت­های مختلف عناصر مس، روی، سرب و کادمیوم بر یکدیگر و تاثیر آن در جذب دو گونه E. microtheca و E. camaldulensis………………………………………

4-3-1- تاثیر سطوح مختلف روی، سرب، کادمیوم و تیمار ترکیبی بر جذب مس….. 54

4-3-1-1- روی (Zn)………………………………………………………………………………. 54

4-3-1-2- سرب (Pb)……………………………………………………………………………….. 56

4-3-1-3- کادمیوم (Cd)…………………………………………………………………………… 58

4-3-1-4- تیمار ترکیبی (Cu, Zn, Pb, Cd)………………………………………. 60

4-3-2- تاثیر سطوح مختلف مس، روی، کادمیوم و تیمار ترکیبی بر جذب سرب……. 62

4-3-2-1- مس (Cu)……………………………………………………………………………. 62

4-3-2-2- روی (Zn)………………………………………………………………………………. 64

4-3-2-3- کادمیوم (Cd)………………………………………………………………………. 66

4-3-2-4- تیمار ترکیبی (Cu, Zn, Pb, Cd)…………………………………………… 68

4-3-3- تاثیر سطوح مختلف مس، سرب، کادمیوم و تیمار ترکیبی بر جذب روی….. 70

4-3-3-1- مس (Cu)……………………………………………………………………………… 70

4-3-3-2- سرب (Pb)………………………………………………………………………….. 72

4-3-3-3- کادمیوم (Cd)…………………………………………………………………………. 74

4-3-3-4- تیمار ترکیبی (Cu, Zn, Pb, Cd)………………………………………………… 76

4-3-4- تاثیر سطوح مختلف مس، روی، سرب و تیمار ترکیبی بر جذب کادمیوم… 77

4-3-4-1- مس (Cu)………………………………………………………………………….. 77

4-3-4-2- روی (Zn)………………………………………………………………………….. 79

4-3-4-3- سرب (Pb)……………………………………………………………………….. 80

4-3-4-4- تیمار ترکیبی (Cu, Zn, Pb, Cd)………………………………………….. 81

4-4- مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین در گونه ­های اکالیپتوس با مقادیر مجاز…. 82

فصل پنجم: جمع­بندی و پیشنهادات…………………………………………………… 85

5-1- محتوا………………………………………………………………………………………… 86

5-2-1- بحث……………………………………………………………………………………….. 86

5-2-1-1- مقایسه قابلیت دو گونه اکالیپتوس E. Microtheca و E. Camaldulensis در جذب برخی از عناصر سنگین خاک….86

5-2-1-2- اثر متقابل (برهم­کنش) غلظت­های مختلف عناصر مس، روی، سرب و کادمیوم بر یکدیگر و تاثیر آن در جذب دو گونه E. microtheca و E. camaldulensis……………………………………….

5-2-1-2-1- تاثیر سطوح مختلف روی، سرب، کادمیوم و تیمار ترکیبی بر جذب مس ……. 88

5-2-1-2-2- تاثیر سطوح مختلف مس، سرب، کادمیوم و تیمار ترکیبی بر جذب روی…… 89

5-2-1-2-3- تاثیر سطوح مختلف مس، روی، کادمیوم و تیمار ترکیبی بر جذب سرب…… 90

5-2-1-2-4- تاثیر سطوح مختلف مس، روی، سرب و تیمار ترکیبی بر جذب کادمیوم…… 91

5-2-1-3- مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین در گونه ­های گیاهی با مقادیر مجاز…. 93

5-2-2- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………. 95

5-2-3- پیشنهادات……………………………………………………………………………….. 96

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...