2-1-5-2 بانکداری الکترونیکی بین بانکی                                                                   24
2-1-6 مزایای بانکداری الکترونیک                                                                             25
2-1-7 مقایسه ویژگی های بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیک                                        26
2-1-8 امنیت سامانه بانکداری الکترونیکی آنلاین                                                             27
2-1-9 محیط بانکداری الکترونیک                                                                              27
2-1-10 زیرساخت ها و بسترهای مورد نیاز برای توسعه بانکداری الکترونیک                            28
2-1-10-1 دسترسی عمومی به بسترهای زیرساختی ارتباطات الکترونیکی                             29
2-1-10-2 توسعه زیرساخت های مالی و بانکی                                                           29
2-1-10-3 توسعه زیرساخت های قانونی در بانکداری الکترونیکی                                     29
2-1-10-4 زیرساخت های امنیتی                                                                             30
2-1-10-5 زیرساخت های فناوری و مخابراتی                                                             30
2-1-10-6 زیرساخت های اقتصادی، انسانی، فرهنگی و آموزشی                                       31
بخش دوم: بانکداری اینترنتی                                                                                          32
2-2-1 مقدمه                                                                                                        33
2-2-2 بانکداری اینترنتی                                                                                          34
2-2-3 رشد بانکداری اینترنتی                                                                                    35
2-2-4 مزایای بانک های صد در صد اینترنتی                                                                  36
2-2-5 معایب بانک های صد در صد اینترنتی                                                                  38
2-2-6 کاربران بانکداری اینترنتی                                                                                 41
2-2-7 مدل ها و سطوح بانکداری اینترنتی                                                                     41
بخش سوم: پذیرش بانکداری اینترنتی                                                                                44
2-3-1 مقدمه                                                                                                        45
2-3-2 پذیرش                                                                                                       46
2-3-3 پذیرش بانکداری اینترنتی                                                                                 46
2-3-4 ضرورت به کارگیری پذیرش تکنولوژی در ارائه خدمات بانکداری اینترنتی                     48
2-3-5 تئوری عمل منطقی                                                                                         49
2-3-6 مدل رفتار برنامه ریزی شده                                                                              51
2-3-7 مدل پذیرش تکنولوژی                                                                                    52
2-3-8 خلاصه                                                                                                       55
بخش چهارم: پیشینه تحقیق                                                                                           56
2-4-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور                                                                 57
2-4-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور                                                                    62
فصل سوم: روش تحقیق                                                                                                65
3-1 مقدمه                                                                                                               66
3-2 روش اجرای تحقیق                                                                                              66
3-3 جامعه و نمونه آماری                                                                                             67
3-4 روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                          68
3-5 روایی و پایایی پرسشنامه                                                                                         70
3-5-1 روایی پرسشنامه                                                                                            70
3-5-2 پایایی پرسشنامه                                                                                            71
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                    72
3-7 ضرورت به کارگیری مدل معادلات ساختاری در تحقیق حاضر                                            73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                 75
4-1 مقدمه                                                                                                                76
4-2 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان                                                          77
4-3 توصیف متیغرهای تحقیق                                                                                        81
4-4 بررسی مدل اندازه گیری تحقیق                                                                                 89
4-4-1 مدل اندازه گیری متغیر برون زا                                                                          90
4-4-2 مدل در حالت اعداد معنی داری                                                                         91
4-4-3 مدل اندازه گیری متغیر درون زا                                                                          92

پایان نامه

 

4-4-4 مدل در حالت اعداد معنی داری                                                                         93
4-5 بررسی مدل تحقیق                                                                                              94
4-5-1 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد                                                               94
4-5-2 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری                                                      95
4-5-3 نتایج تحلیل مسیر                                                                                        96
4-5-4 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق                                       97
4-6 آزمون فرضیه ها                                                                                                  98
4-7 نتیجه گیری کلی                                                                                                 99
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق                                                                     100
5-1 مقدمه                                                                                                              101
5-2 خلاصه تحقیق                                                                                                    102
5-3 نتایج آمار توصیفی                                                                                               102
5-4 نتایج آمار استنباطی                                                                                              103
5-5 مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه                                                                        104
5-6 پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق                                                                            106
5-7 محدودیت های تحقیق                                                                                          108
5-8 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی                                                                                108
منابع و مآخذ                                                                                                            109
پیوست ها                                                                                                               116

فهرست جداول
عنوان                                                                                    صفحه
جدول 2-1-1، مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی                                   26
جدول2-2-1، سطوح مختلف بانکداری اینترنتی                                                                    43
جدول 3-1، تفکیک پرسشنامه های تکمیل شده براساس شهرها                                                 68
جدول 3-2، صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه                                            69
جدول 3-3، جدول مربوط به سؤالات متغیرها در پرسشنامه                                                      69
جدول 3-4، آلفای کرونباخ متغیرها                                                                                   72
جدول4-1، توصیف عنوان شغلی پاسخ دهندگان                                                                   77

یک مطلب دیگر :

 

جدول4-2، توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان                                                              78
جدول4-3، توصیف سن پاسخ دهندگان                                                                             79
جدول4-4، توصیف جنسیت پاسخ دهندگان                                                                        80
جدول4-5، توصیف متغیر ویژگی وب سایت                                                                       81
جدول4-6، توصیف متغیر سودمندی درك شده                                                                     82
جدول4-7، توصیف متغیر خطر و حفظ حریم خصوصی                                                          83
جدول4-8، توصیف متغیر پذیرش بانكداری اینترنتی                                                               84
جدول4-9، توصیف متغیر محیط خارجی                                                                            85
جدول4-10، توصیف متغیر الویت های شخصی                                                                    86
جدول4-11، توصیف متغیر هنجار فردی                                                                             87
جدول4-12، توصیف متغیر تمایل به قصد پذیرش بانكداری اینترنتی                                           88
جدول4-13، شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر برونزا                           91
جدول4-14، شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر درونزا                           93
جدول4-15، نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری                                                                  96
جدول 4-16، شاخص های معنی داری و برازش مدل                                                             79
جدول 5-1، مقایسه فرضیه های تحقیق با تحقیقات مشابه انجام شده                                          104

فهرست اشکال
عنوان                                                                                     صفحه
شکل 1-1، مدل مفهومی تحقیق                                                                     9
شکل 2-1-2، مدل توسعه بانکداری اینترنتی                                                                        28
شکل 2-3-1، اجزاء و روابط تئوری عمل منطقی                                                                   49
شکل 2-3-2، اجزاء و روابط تئوری رفتار برنامه ریزی شده                                                      51
شکل 2-3-3، اجزاء و روابط مدل پذیرش تکنولوژی                                                              53
شکل 2-3-4، اجزاء و روابط مدل  اصلاح شده تکنولوژی                                                        54

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                  صفحه
نمودار4-1، نمودار میله ای عنوان شغلی پاسخ دهندگان                                                           77
نمودار4-2، نمودار میله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان                                                      78
نمودار4-3، نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان                                                                     79
نمودار4-4، نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان                                                               80
نمودار4-5، هیستوگرام  متغیر ویژگی وب سایت                                                                   81
نمودار4-6، هیستوگرام  متغیر سودمندی درك شده                                                                82
نمودار4-7، هیستوگرام  متغیر خطر و حفظ حریم خصوصی                                                     83
نمودار4-8، هیستوگرام  متغیر پذیرش بانكداری اینترنتی                                                          84
نمودار4-9، هیستوگرام  متغیر محیط خارجی                                                                       85
نمودار4-10، هیستوگرام  متغیر الویت های شخصی                                                               86
نمودار4-11، هیستوگرام  متغیر هنجار فردی                                                                        87
نمودار4-12، هیستوگرام متغیر تمایل به قصد پذیرش بانكداری اینترنتی                                        88
نمودار 4-13، مدل اندازه گیری متغیر های برون زا در حالت اعداد استاندارد                                  90
نمودار 4-14، مدل اندازه گیری متغیر های برون زا در حالت اعداد معنی داری                               91
نمودار4-15، مدل اندازه گیری متغیر های درونزا در حالت اعداد استاندارد                                    92
نمودار 4-16، مدل اندازه گیری متغیر های درونزا در حالت اعداد معنی داری                                 93
نمودار 4-17، آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)                                                                94
نمودار 4-18، آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)                                                    95

چکیده
امروزه بانکداری اینترنتی با استفاده از تکنولوژی وب و اینترنت، مشتریان را قادر می سازد تا فعالیّت های مالی خود را در یک محیط مجازی انجام دهند. تحقیقات انجام شده بر روی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان،درک عقاید مشتری در مورد استفاده از بانکداری اینترنتی را ارتقاء می بخشد و نشان می دهد چگونه این عقاید و طرز فکر بر رفتار مشتری در مورد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر گذارند.
هدف از این تحقیق، شناسایی عواملی است که بر پذیرش بانکداری اینترنتی مؤثرند. عوامل مؤثر بر بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه در این تحقیق به شش عامل تفکیک شده اند که عبارتند از: ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی، الویت های شخصی، محیط خارجی و هنجار فردی. جامعه آماری تحقیق، مشتریان بانک سپه استان گیلان می باشند که از خدمات این بانک چه به صورت موردی و چه به صورت مداوم استفاده می کنند. با توجه به تقسیم بندی تحقیقات علمی از نظر هدف، تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه می باشد. تعداد 400 پرسشنامه بین مشتریان بانک سپه استان گیلان توزیع گردید، که از این تعداد، 370 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد. فرضیه های تشکیل دهنده مدل، متناسب با روش معادلات ساختاری تنظیم شده است. جهت آزمون فرضیه ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید که نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که تمامی فرضیه ها تأیید گردیدند. در مدل مورد بررسی، مقدار شاخص های برازش، نشان دهنده مناسب بودن مدل مفهومی تحقیق بوده و نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه، به شرح زیر می باشد:
بین ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی، محیط خارجی، الویت های شخصی و هنجار فردی با تمایل به قصد پذیرش بانکداری اینترنتی رابطه مستقیم وجود دارد و بین تمایل به قصد پذیرش بانکداری اینترنتی که یک متغیر واسطه می باشد، با پذیرش بانکداری اینترنتی نیز رابطه مستقیم وجود دارد.

  • مقدمه:
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...