1-3-1-3- عناصر و اجزای کنترل اتوماتیک سیستم:
در شکل (1-1)که برای درک بهتر کنترل سیستم تحریک بیان شده است یک بلوک دیاگرام عمومی است جهت معرفی کنترل سیستم تحریک و عناصر محافظ آن معرفی می‌گردد:
نمادهای شکل بالا بطور مستقیم بر گرفته از جدول زیر است:
جدول (1-1) فهرست علایم و اختصارات شکل (1-1) ]3[
نتیجه نهایی که در این روش مشاهده شده است این است که سیستم تحریک با تغیر جریان dc سیم‌پیچ واقع بر روی رتور نیروی محرکه تولید شده ژنراتور را کنترل می‌کند با تغیر بار نیروی محرکه ژنراتور نه تنها خروجی تنظیم می شود بلکه ضریب قدرت دامنه جریان کنترل می‌شود.
1-3-2- استفاده از سلف دوگانه یا دو تغذیه (dual self) در سیستم تحریک استاتیک: ]1[

مقالات و پایان نامه ارشد

 

در این سیستم علاوه بر کنترل ولتاژ تحریک ژنراتور سنکرون وظیفه کنترل و حفاظت سیستم قدرت را نیز بر عهده دارد]1[.که می‌توان گفت از نظر کنترلی در نظارت از

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه رایگان درمورد سلطان ولد، عرفان و تصوف، امثال و حکم، ظاهر و باطن

 کیفیت پایینی برخوردار می‌باشد.

1-3-3- کنترل PID سیستم تحریک استاتیک:]4[
در این روش زمان واقعی سرعت موتور DC و کنترل موقعیت کارکرد آن با استفاده از هزینه کمتر را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این روش از یک کمیت پردازش شده استفاده شده است که توسط نرم‌افزار متلب برای تولید مجموعه‌ای از عوامل مربوط به کنترل مورد نظر طراحی شده است.
در شکل (1-2) بلوک دیاگرام سیستم را تحت نظر قرار می‌دهیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...