بخش اول
2-2 آشنایی با شهر شیراز: 15
2-2-1 اطلاعات کلی.. 15
2-2-2 سابقه تاریخی و ریشه ی نام شیراز 15
2-2-3 جغرافیا 16
2-2-4 آب و هوا 16
2-2-5 زبان و لهجه. 16
2-2-6 دین.. 17
2-2-7 فرهنگ: 17
2-2-8 جاذبه ها: 17
2-2-8-1 جاذبه های تاریخی.. 17
2-2-8-2 جاذبه‌های طبیعی.. 18
2-2-8-3 جاذبه‌های مذهبی.. 18
2-2-8-4 موزه ها: 18
2-2-8-5 باغ های شیراز: 18
2-2-8-6 پیست اسکی پولادکف: 19
2-2-9 حمل و نقل.. 19
2-2-9-1 فرودگاه بین‌المللی شیراز 19
2-2-9-2 ایستگاه راه‌آهن شیراز 20
2-2-9-3 پایانه های مسافربری.. 20
2-2-9-4 اتوبوسرانی شیراز 21
2-2-9-5 قطار شهری.. 21
2-2-9-6 تاکسی.. 21
2-2-10- شیراز در اشعار پارسی: 21
بخش دوم
2-3 آشنایی با مفهوم و ماهیت تصویر مقصد. 23
2-3-1 سیر توجه به تصویر مقصد. 23
2-3-2 بررسی مفهوم تصویر مقصد. 23
2-3-2-1 تصویر مقصد، ماهیتی دوگانه. 26
2-4- فرایند انتخاب مقصد: 29
بخش سوم:

2-5- اجزای تشکیل دهنده ی تصویر مقصد. 30
2-5-1 تصویر سازی ذهنی در مطالعات روانشناسی و رفتار شناسی مشتری.. 30
2-5-2  اجزای عملکردی و روانشناختی مارتینیو. 33
2-5-3- پیوستارهای سه گانه ی اچتنر و ریچی.. 34
2-5-4 اجزای تصویر گارتنر. 38
2-5-5 عوامل تشکیل تصویر گان. 39
بخش چهارم
2-6- شکل گیری تصویر مقصد و عوامل موثر در آن. 43
2-6-1 ارزیابی ادراکی- عاطفی، ابعاد بنیادین تشکیل تصویر مقصد. 43
2-6-2 مراحل هفت گانه ی گان در تشکیل تصویر مقصد. 47
2-6-3 بالوغلو و مک کلیری و دو مدل از عوامل تاثیر گذار بر تشکیل تصویر مقصد. 49
2-6-3-1 چارچوب کلی تشکیل تصویر مقصد. 49
2-6-3-2 مدل مسیردار 51
2-6-4 چهار مرحله ی ایجاد تصاویر تاکوئر و زینس… 58
2-6-5 مدل مسیر دار فاکیه و کرامپتون. 60
بخش پنجم:
2-7 برندسازی مقصد. 60
2-8 .ماهیت برند و تصویر. 61
2-9 تقابل و تاثیر دوجانبه ی این دو مفهوم. 62
2-10- تداعی برند. 62
2-11-ترکیب مفاهیم برندسازی با تصویر مقصد. 63
2-12- تصویر منحصر به فرد 64
2-13 رفتار گردشگران (دیدار مجدد و پیشنهاد آن به دیگران) 64
2-14- جمع بندی و نتیجه گیری. 67
2-15- پیشینه ی تحقیق. 68
2-15-1- مطالعات داخلی.. 68
2-15-2- خارجی.. 69
فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1- مقدّمه. 73

پایان نامه

 

3-2- تعریف روش تحقیق. 73
3-3- جامعه آماری مورد برّرسی. 74
3-4- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 74
3-5- روش نمونه گیری. 75
3-6- اندازه نمونه. 75
3-7- پرسشنامه. 76
3-7-1- اعتبار پرسشنامه. 78
3-7-2- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه. 78
3-8- آزمون های آماری. 80
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (K-S) 81
مدل سازی معادلات ساختاری.. 81
انواع تحلیل عاملی.. 83
Ø                            تحلیل عاملی اکتشافی.. 83
Ø                          تحلیل عاملی تأییدی.. 83
ضریب همبستگی پیرسون. 85
فصل چهار تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه. 87
2-4. توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه. 87
1-2-4. جنسیت.. 88
2-2-4. تحصیلات.. 89
3-2-4. سن.. 90
4-2-4. وضعیت تاهل.. 91
5-2-4. تعداد دفعات دیدار از شیراز. 92
6-2-4. هدف از سفر به شیراز. 93
7-2-4. مدت اقامت… 94
7-2-4. منابع اطلاعاتی.. 95
3-4. آمار استنباطی. 96
1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش… 104

یک مطلب دیگر :

 
 

2-3-4. ارزیابی بخش اندازه گیری مدل. 97
3-3-4. مدل سازی معادلات ساختاری.. 102
فرضیه های تحقیق: 107
فصل پنجم: نتیجه گیری ، پیشنهاد، موانع و محدودیت ها
5-1- مقدمه: 111
5-2- ویژگی های جمعیت شناختی: 111
5-3- اطلاعات تکمیلی: 112
5-4- نتایج فرضیه ها: 112
فرضیه ی شماره یک: 112
فرضیه ی دوم: 113
فرضیه ی سوم: 113
فرضیه ی چهارم و پنجم: 114
5-5- پرسش های اصلی: 115
5-6- پیشنهادات مدیریتی حاصل از نتایج تحقیق: 116
5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آینده: 117
5-8- موانع و محدودیت ها: 118
منابع و مآخذ. I
 
 
 
فهرست جداول،اشکال و نمودارها
شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق ارائه شده توسط: هایلین کو، لیسا هیونجانگ کیم و هولی هیونجانگ کیم. 9
جدول1-2- تعاریف تصویر ذهنی از محصول، مکان و مقصد. 25
جدول 2-2-   معانی از تصویر مقصد که توسط محققین مورد استفاده قرار گرفته است.. 34
جدول 3-2- روش شناسی مورد استفاده قرار گرفته توسط محققین تصویر مقصد. 36
جدول 4-2- معانی منتخب از محصول، فروشگاه و شرکت.. 40
شکل 1-2-  مثال توصیفی از چهار جزء تصویرِ مارتینیو (فروشگاه خرده فروشی) 42
شکل 2-2- مثال توصیفی از چهار جزء تصویر مقصد، اچتنر و ریچی (نپال) 44
شکل3-2- اجزای تصویر مقصد اچتنر و ریچی. 45
جدول 5-2- منابع اطلاعاتی شکل دهنده تصویر، گارتنر. 49
جدول 6-2- مزایا و معایب منابع اطلاعاتی شکل دهنده ی تصویر،گارتنر. 50
شکل4-2- ساختار تصویر اولیه ( برگرفته از لوب، 1998) 45
شکل 5-2-عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری تصویر گردشگران از مقصد، استابلر. 54
شکل 6-2- چارچوب کلی تشکیل تصویر مقصد بالوغلو و مک کلیری. 58
شکل 7-2-  مدل مسیردار تعیین تصویر مقصد قبل از دیدار حقیقی، بالوغلو و مک کلیری 60
شکل 8-2- انواع تصویر براساس نوع دانش.. 67
شکل 9-2- انواع تصویر ثانویه. 80
جدول1-3- میزان آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد تحقیق. 80
جدول 1-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت.. 88
نمودار 1-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 88
جدول 2-4 توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان. 89
نمودار 2-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. 89
جدول 3-4 توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان. 90
نمودار 3-4 نمودارمیله ای مربوط به سن پاسخ دهندگان. 90
جدول 4-4 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل. 91
نمودار 4-4 نمودارمیله ای مربوط به وضعیت تاهل. 91
جدول 5-4 توزیع فراوانی مربوط به تعداد سفر به شیراز 92
نمودار 5-4 نمودارمیله ای مربوط به تعداد سفر به شیراز 92
جدول 6-4 توزیع فراوانی مربوط به هدفتان از سفر به شیراز 93
نمودار 6-4 نمودارمیله ای مربوط به هدف از سفر به شیراز 93

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...