پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

پیشینه تغییر پذیری تمرین………………………………………………………………………………………………………. 25

پیشینه تغییرپذیری به عنوان نویز و کارکردی………………………………………………………………………… 29

پیشینه تفاوت افراد ماهر و مبتدی……………………………………………………………………………………………. 32

پیشینه مربوط به بکارگیری تغییر پذیری در سطح افزونگی اجرا در تمرین………………………… 36

نتیجه گیری پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 37

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

پایان نامه و مقاله

 

جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

یک مطلب دیگر :

 
 

متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

متغیر تعدیل کننده……………………………………………………………………………………………………………………. 40

متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………… 40

متغیر کنترل شده………………………………………………………………………………………………………………………. 41

متغیرکنترل نشده………………………………………………………………………………………………………………………. 41

ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

تقسیم کردن آزمودنی ها ………………………………………………………………………………………………………….. 42

ورود به آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………….. 43

پیش آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

اکتساب………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

آزمون های یادداری……………………………………………………………………………………………………………………. 44

یاددادی فوری…………………………………………………………………………………………………………………… 44

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...