3-1                                          مقدمه. 50

3-2                                          طرح پژوهش…. 50

3-3                                          جامعه و نمونه آماری.. 51

3-4                                          الگوی طرح تحقیق.. 52

3-5                                          روش‌های آماری.. 53

4-            تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش…. 55

4-1                                          مقدمه. 55

4-2                                          تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی یافته‌ها 55

4-2-1                                                     تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها 55

4-2-2                                                        تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها 57

پایان نامه و مقاله

 

4-3                                          یافته‌های جانبی پژوهش…. 61

یک مطلب دیگر :

 
 

5-            بحث و نتیجه‌گیری.. 63

5-1                                          بحث و نتیجه‌گیری.. 64

5-1-1                            بررسی فرضیه اول.. 64

5-1-2                            بررسی فرضیه دوم. 65

5-1-3                              بررسی فرضیه سوم. 66

5-2                                          پیشنهاد برای مدیران.. 68

5-3                                          پیشنهاد برای پژوهشگران.. 68

 

جداول و نمودارها

جدول ‏2‑1 خلاصه‌ای از تحقیقات پیشین.. 46

جدول ‏3‑1: الگوی طرح تحقیق.. 52

جدول ‏4‑1 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها 55

جدول ‏4‑2: تغییرات سطوح پلاسما اوکسی توسین خون در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران قبل و بعد از نمایش فیلم خیرخواهانه. 58

جدول ‏4‑3: سطوح اوکسی توسین  ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران.. 59

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...