دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد کرمانشاه

 

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

 

گرایش خصوصی

 

عنوان :

 

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت

 

استاد راهنما :

 

دکتر خدیجه مرادی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده 1
1) بیان مسأله اساسی تحقیق. 2
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 2
3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 3
4) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. 3
5) اهداف مشخص تحقیق. 3
6) سؤالات تحقیق. 4
7) فرضیه های تحقیق. 4
8) ساختار تحقیق. 4

پایان نامه

 

9) روش انجام تحقیق. 4
فصل اول :  قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آن
مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6
گفتار اول :  تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6
گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 8
بند اول : نظریه ابراء. 8
بند دوم : نظریه تصمیم قضایی.. 9
بند سوم : نظریه قرارداد. 9
گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 10
بند اول : لازم  یا جایز. 10
بند دوم : تملیکی  یا عهدی.. 12
بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی) 13
بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی.. 13
مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 15
گفتار اول : طرح بحث.. 15
گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 17
بند اول : اهلیت.. 17
1-اهلیت مدنی.. 17
2-اهلیت تجاری.. 19
بند دوم : قصد و رضا 19
بند سوم : مورد و موضوع قرارداد. 20
بند چهارم : مشروعیت جهت قرارداد. 21
گفتار دوم : شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 22
بند اول : تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 23
بند دوم : فقدان منع قانونی.. 24
بند سوم : تشکیل جلسه و رأی گیری.. 25
بند چهارم : قبول اکثریت طلبکاران. 27
بند پنجم : تصدیق دادگاه 29

یک مطلب دیگر :

 
 

فصل دوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها 36
گفتار اول :تبیین قاعده 36
گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها 37
بند اول : قانون مدنی.. 38
1- ماده196. 38
2-ماده 768. 38
3-استثناءهای دیگر. 39
بند دوم : لایحه جدید تجارت.. 39
مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 41
گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق. 41
گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف… 43
مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر. 45
گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها 45
گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر. 48
مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث.. 50
گقتار اول : بیگانگان. 50
گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته. 52
بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین. 53
بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 54
گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد. 55
بند اول : وراث.. 55
بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد. 56
فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آن
مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 58
گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 59
بند اول : مفهوم قابلیت ابطال. 59
بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 60
بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 61
گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 64
بند اول : مبنای حق فسخ.. 65
بند دوم : طبیعت فسخ.. 66
بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ.. 67
بند چهارم : اجراء حق فسخ.. 68
گفتار سوم : انفساخ  و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 69
بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت.. 69
بند دوم : فوت تاجر. 70
بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 71
گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 72
گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال. 73
بند اول : ماهیت حقوقی و  قلمرو ممنوعیت تاجر : 74
بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله : 74
گفتار سوم : آغاز اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه. 75
گفتار چهارم : وضع معاملات تاجر. 78
بند اول : اصل کلی.. 78
بند دوم : مقدم بودن مطالبات بر قرارداد. 78
بند سوم : ضرری بودن معامله. 79
بند چهارم : معاملات مسبوق به تبانی.. 79
گفتار چهارم : تقسیم اموال تاجر میان طلبکاران. 80
بند اول : روند تقسیم. 80

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...