1ـ3ـ1 ازدواج در لغت. 12

1ـ3ـ2 نکاح در لغت. 13

1ـ3ـ3 منظور ازازدواج. 13

1ـ4 ارکان ازدواج دائم 16

1ـ4ـ1 ارکان ازدواج در امامیه 16

1ـ4ـ2 ارکان ازدواج در اهل سنت. 16

1ـ5 اركان ازدواج موقت. 17

1ـ6 شرایط ازدواج. 19

1ـ6ـ1معناى شرط. 19

1ـ6ـ2 شرط در لغت. 19

1ـ6ـ3 شرط در اصطلاح منطقیون 19

1ـ6ـ4 شرایط عقد ازدواج در امامیه 20

1ـ6ـ5 شرایط ازدواج در اهل سنت. 20

1ـ6ـ6 الفاظ عقد ازدواج در مذاهب. 21

1ـ6ـ7 «ولی » در نکاح. 22

1ـ6ـ8 ولی در عقد ازدواج امامیه 22

1ـ6ـ9 ولی در عقد ازدواج اهل سنت. 23

1ـ6ـ10 شرایط ازدواج موقت. 24

1ـ6ـ11مواردى كه متعه حرام است: 24

1ـ6ـ12 مواردى كه متعه كراهت دارد: 25

1ـ7 احکام زوجه در ازدواج موقت. 25

1ـ8 ازدواج صحیح، ازدواج فاسد و ازدواج باطل نزد اهل سنت. 26

1ـ8ـ1عقد ازدواج صحیح. 26

1ـ8ـ2 عقد ازدواج فاسد 27

حالاتی که ازدواج فاسد می‌شود: 27

پایان نامه

 

1ـ8ـ3 عقد ازدواج باطل. 28

حالاتی که ازدواج  باطل می‌شود: 28

1ـ9 ازدواج‌های نوظهور 29

1ـ9ـ1منظور از نوظهور 29

1ـ9ـ2 نکاح مسیار 30

1ـ9ـ2ـ1 مفهوم لغوی مسیار 30

1ـ9ـ2ـ2 مفهوم اصطلاحی نکاح مسیار 31

1ـ9ـ2ـ3حکم ازدواج مسیار در فقه معاصراهل سنت.. 32

1ـ9ـ2ـ3ـ1 اباحه همراه با کراهت احیاناً 32

ازدواج النهاریات و لیلیات.. 34

1ـ9ـ2ـ3ـ2 تحریم یا عدم قبول ازدواج مسیار شرعاً 34

1ـ9ـ2ـ3ـ3 توقف.. 34

نظر امامیه در مورد گذشتن زن از حقوق خود 35

1ـ10 ازدواج عرفی. 35

1ـ10ـ1عرفی در لغت. 35

1ـ10ـ2 عرفی در اصطلاح. 36

1ـ10ـ3 مقصود از ازدواج عرفی. 36

1ـ10ـ4 خصوصیات ازدواج عرفی و مشخصه‌های آن 38

1ـ11 ازدواج سری. 39

1ـ11ـ1 سر در لغت. 39

1ـ11ـ2 ازدواج سری در اصطلاح. 39

1ـ11ـ3 انواع ازدواج سری و حکم شرعی آن 39

1ـ12 ازدواج مدنی. 41

1ـ12ـ1 مدنی در لغت. 41

1ـ12ـ2 ازدواج مدنی در اصطلاح. 41

1ـ12ـ3 حکم شرعی ازدواج مدنی. 42

1ـ13 ازدواج فرندی (دوستی) 43

1ـ13ـ1 مقصود از ازدواج فرندی. 43

1ـ13ـ2 ازدواج مِیسَر یا فرندی. 43

1ـ13ـ3 میسر در لغت. 43

1ـ13ـ4 سبب نامیده شدن این ازدواج به ازدواج فرندی. 43

1ـ13ـ5 حکم شرعی ازدواج فرندی. 44

1ـ14 ازدواج سیاحی. 46

1ـ14ـ1 سیاحی در لغت و اصطلاح. 46

1ـ14ـ2 حکم شرعی ازدواج سیاحی. 46

1ـ14ـ3 مقصود از ازدواج سیاحی. 47

1ـ15 ازدواج معاطاتی. 47

1ـ15ـ1 مفهوم معاطات. 47

یک مطلب دیگر :

 

1ـ15ـ2 منظور از نکاح معاطاتی. 47

1ـ15ـ3 نظریه صحت نکاح معاطاتی. 48

1ـ15ـ4 نظریه بطلان نکاح معاطاتی. 49

1ـ16 ازدواج سفید 50

1ـ17  نکاح جهادی. 51

1ـ18تعریف مذاهب خمسه 52

1ـ18ـ1 معرفی مذهب إمامیه 52

1ـ18ـ2 معرفی اجمالی مذاهب اربعه 53

1ـ19 نظر علمای امامیه در مورد حکم شرعی ازدواج های نو ظهور 56

1ـ19ـ1  آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله): 56

1ـ19ـ2 آیت الله العظمی سبحانی (مد ظله): 57

1ـ19ـ3 آیت الله شبیری زنجانی (مد ظله): 57

1ـ19ـ4 آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله): 58

فصل دوم:حقوق کودکان از نگاه علمای امامیه

2ـ1 حق ثبوت نسب کودک. 60

2ـ1ـ1 نسب در لغت. 60

2ـ1ـ2 نسب در اصطلاح. 60

2ـ1ـ3 قاعده الفراش.. 61

تعریف الفراش.. 61

2ـ1ـ4 تعریف قاعده الفراش.. 62

2ـ1ـ5 راه های اثبات نسب. 63

2ـ1ـ6 شرایط الحاق طفل به زوج. 64

2ـ1ـ7 ولد شبهه 67

2ـ1ـ7 ـ1 تعریف شبهه 67

2ـ1ـ8 ولد عقد فاسد 69

2ـ1ـ9 عدم ثبوت نسب در زنا 69

2ـ2 حق نفقه کودک. 71

2ـ2ـ1 نفقه در لغت. 71

2ـ2ـ2 نفقه در اصطلاح. 71

2ـ2ـ3 وجوب نفقه بر فرزندان 72

2ـ2ـ4 ادله به وجوب نفقه دادن به فرزندان 72

2ـ2ـ4ـ1 استناد به کتاب: 72

2ـ2ـ4ـ2 استناد به سنت: 73

2ـ2ـ5 استقلال پدر در نفقه دادن فرزندانش.. 74

2ـ2ـ6 شرایط منفق و منفق علیه 74

2ـ2ـ7 آیا پدر باید برای دادن نفقه فرزندان، کار کند؟ 75

2ـ2ـ8 پایان نفقه دادن به فرزندان 76

2ـ2ـ9 مقدار نفقه 77

2ـ2ـ10 حکم امتناع از دادن نفقه 77

2ـ3  حق رضاع کودک. 78

2ـ3ـ1 وجوب رضاع کودک. 78

2ـ3ـ2 اجرت رضاع 79

2ـ3ـ3 مدت رضاع 79

2ـ4 حق حضانت کودک. 80

2ـ4ـ1 حضانت در لغت. 80

2ـ4ـ2 حضانت در اصطلاح. 81

2ـ4ـ3 آیا حضانت حق است یا تکلیف؟ 81

2ـ4ـ4 حضانت از دیدگاه فقیهان 82

2ـ4ـ 5 آغاز و پایان حضانت. 84

2ـ5 حق ولایت بر کودک. 85

2ـ5ـ1 ولایت طفل بر عهده چه کسی است؟ 85

2ـ5ـ2 شرایط اولیا 88

2ـ5ـ3 تصرف ولی. 90

2ـ5ـ4 زمان پایان یافتن ولایت بر کودک. 90

فصل سوم:حقوق کودکان از نگاه علمای اهل سنت

3ـ1ـ1 حق ثبوت نسب طفل. 93

3ـ1ـ2  قواعد ثبوت نسب. 94

3ـ1ـ 3شرایط اثبات نسب. 95

3ـ1ـ3ـ1 ازدواج  صحیح. 96

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...