پ) اصل تناسب: 61
ج) اقدامات احتیاطی در حمله : 61
چ)اصل اقدامات احتیاطی در برابر آثار حمله : 62
ح) اصل حمایت از اموال فرهنگی.. 64
خ) تأسیسات دارای انرژی خطرناک : 64
د)فریب… 66
ر) تسلیحات… 67
گفتار دوم:بررسی قواعد قرار دادی حاکم بر جنگ های هوایی.. 67
الف)قبل از جنگ جهانی اول.. 67
ب)پس از جنگ جهانی اول.. 69

پایان نامه

 

پ)کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی.. 70
ج)تجزیه و تحلیل قواعد اصولی لازم الرعایه در جنگ های هوایی.. 74
مبحث دوم : بی طرفی و جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 87
گفتار اول:بیطرفی در جنگ هوایی.. 87
الف)مفهوم بی طرفی در جنگ های هوایی.. 87
ب)تاریخچه بی طرفی.. 88
پ)احترام به حریم هوایی کشور بی طرف… 90
ج) قواعد حاکم به گذر هواپیماهای بی طرف از سرحدات متخاصم.. 92
د) سایر حقوق و تکالیف کشورهای بی طرف: 95
گفتاردوم:جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 99

یک مطلب دیگر :

 
 

الف)مفهوم جنایت جنگی.. 99
ب)جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 100
نتیجه گیری.. 103

فصل چهارم: بررسی ابعاد حقوقی جنگ های هوایی با تاکید  بر جنگ های دو دهه اخیر
پیشگفتار 106
مبحث اول:جنگ هوایی علیه عراق و یوگسلاوی.. 107
گفتار اول: جنگ های هوایی امریکاعلیه عراق.. 107
الف)هدف از حمله به عراق در دو جنگ خلیج فارس…. 107
ب)بررسی ابعاد حقوقی حمله های هوایی به عراق.. 107
گفتار دوم:حملات هوایی علیه یوگسلاوی.. 113
الف)اهداف ناتو ازحمله به یوگسلاوی.. 113
ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات در جنگ یوگسلاوی.. 113
مبحث دوم :حمله آمریکا علیه افغانستان، حملات هوایی عراق علیه ایران.. 116
گفتار اول: جنگ آمریکا علیه افغانستان.. 116
الف)هدف دولت آمریکا برای حمله به افغانستان.. 116
ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات به افقانستان.. 117
گفتار دوم:حملات هوایی رژیم بعثی عراق علیه ایران.. 122
الف)اهداف عراق از حمله به ایران.. 122
ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات هوایی عراق علیه ایران.. 122
گفتار سوم:حمله رژیم صهیونیستی به غزه 125
الف)هدف رژیم صهیونیستی از حمله اخیر به غزه: 125
ب)بررسی ابعاد حقوقی آخرین حمله هوایی به غزه 126
نتیجه گیری.. 129

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...