2-الف-2 -2 رابطه  ژنتیک و فعالیت مغز با اختلال املا. 27

2-الف- 2- 3 نظریه های املا. 31

2-الف-2-3-1 نظریه ی رشدی.. 31

2-الف-2-3-2 نظریه یادگیری شناختی. 32

2-الف-2-3-3 نظریه ی زبان شناختی. 32

2-الف-2-3-4 نظریه فراوانی واژه 33

2 -الف-2-4 انواع خطا های املایی. 33

2-الف-2-5 میزان شیوع اختلال املا. 36

2-الف-3 ادراک… 37

2-الف-3-1 ادراک بینایی و اهمیت آن در یادگیری.. 38

2-الف-3-2 نظریه های ادراکی – دیداری.. 40

2-الف-3-3 مشکلات ادراکی ـ حرکتی. 41

2-الف-3-3-1 مشکلات ادراک بینایی. 41

2-الف-3-3-2 مشکلات ادراک شنیداری.. 41

2-الف-3-3-3 مشکلات ادراک لامسه ای ـ حرکتی. 41

2 -الف-3-3-4 مشکلات حرکتی. 41

2-الف-4  تاریخچه حافظه فعال. 42

2-الف-4-1 تعریف… 43

2-الف-4-2 طبقه بندی حافظه بر اساس مدت زمان نگه داری اطلاعات.. 43

 

2-الف-4-2-1 حافظه ی حسی. 43

2-الف-4-2-2 حافظه کوتاه مدت.. 44

2-الف-4-2-3 حافظه  فعال. 44

2-الف-4-2-4 حافظه بلند مدت.. 45

2-الف-4-3 ساختار. 45

2-الف-4-3-1 حلقه ی آواشناختی. 45

2-الف-4-3-2 صفحه ی دیداری فضایی. 46

2-الف-4-3-3 عامل اجرایی مرکزی.. 47

2-الف-4-3-4 انباره موقت رویدادی (بافراپیزودیک ) 48

2-الف-4-4 پایه های نوروآناتومیک حافظه ی فعال. 48

2-الف-4-5کارکرد حافظه فعال. 49

2-الف-4-6 مولفه های کارکرد های اجرایی. 51

2-الف-4-6-1 اولویت.. 51

2-الف-4-6-2 سازماندهی. 51

2-الف-4-6-3 حرکت.. 52

2-الف-4-7 مداخله وافزایش کارایی حافظه فعال. 52

2-ب: پیشینه پژوهش… 54

2-ب-1 پژوهش های داخل کشور. 54

2-ب-2 پژوهش های خارج کشور. 57

2-ب-3 جمع بندی.. 61

فصل سوم: روش پژوهش… 62

3-1 روش پژوهش… 63

3-2 متغیرهای پژوهش… 63

3-3 جامعه آماری.. 63

3-4 نمونه و روش نمونه گیری.. 63

3-5 ابزار جمع آوری داده ها 64

3-6 مقیاس هوش تجدید نظر شده هوشی و کسلر برای کودکان( ویسک – آر ) : 64

3-7 آزمون ادراک دیداری – حرکتی بندر – گشتالت : 65

3-8 آزمون حافظه فعال. 66

یک مطلب دیگر :

 

3-8-1خرده مقیاس حافظه فعال غیرکلامی. 67

3-8-2 خرده مقیاس حافظه فعال کلامی. 67

3-9 آزمون دیکته. 67

3-10 روش اجرای پژوهش… 70

3-11 مداخله آموزشی ادارک دیداری حرکتی و حافظه فعال. 70

3 -11-1 جلسه اول. 71

3-11-2 جلسه دوم. 71

3-11-3 جلسه سوم. 71

3-11-4 جلسه چهارم. 72

3-11-5 جلسه پنجم. 72

3-11-6 جلسه ششم. 72

3-11-7 جلسه هفتم. 73

3-11-8 جلسه هشتم. 73

3-11-9جلسه نهم. 73

3 -11-10 جلسه دهم. 74

3-11-11 جلسه یازدهم. 74

3-11-12 جلسه دوازدهم. 74

3-12 تجزیه و تحلیل داده ها 74

فصل چهارم: یافته های پژوهش… 75

4-1- یافته های توصیفی. 76

4-2- یافته های مرتبط با فرضیه ها 78

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری.. 85

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 86

5-2 محدودیت های پژوهش… 94

5-3 پیشنهادهای پژوهش… 94

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی.. 94

5-3-2پیشنهادپژوهشی. 95

منابع  و ماخذ  96

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر بهبود عملکرد نوشتن دیکته دانش آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری دیکته  شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93 انجام گرفت. روش پژوهش، طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه این پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان با اختلال یادگیری دیکته بود که به صورت همتا شده به دو گروه آزمایشی و کنترل هر کدام 15 نفر انتخاب شده و در طول 12 جلسه ی یک ساعته ادراک دیداری – حرکتی و حافظه فعال گروه آزمایشی تقویت شد. به منظور انجام پژوهش، برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. ابزار های مورد استفاده، آزمون بندر-گشتالت برای تعیین ادراک دیداری- حرکتی، خرده مقیاس حافظه فعال استنفورد- بینه برای تعیین حافظه فعال،آزمون محقق ساخته دیکته برای املا و مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر برای کودکان استفاده شد. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج  پژوهش نشان داد، آموزش ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر بهبود عملکرد نوشتن دیکته دانش آموزان با اختلال یادگیری دیکته از لحاظ آماری معنادار می باشد و بین دو گروه تفاوت معناداری در سطح P<0.05وجود دارد و به طور کلی سبب بهبود عملکرد دانش آموزان دارای اختلال یادگیری دیکته می شود. همچنین آموزش برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال سبب ارتقاء مولفه های همسانی آوا، جانشین سازی حروف، خطاهای زنجیره ای، حذف کلمه و آوا، دقت و  نارسانویسی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری دیکته می شود.

کلید واژگان:اختلال  یادگیری دیکته، ادراک دیداری- حرکتی، حافظه فعال، آزمون وکسلر

فصل  یکم:  مقدمه پژوهش

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...