2-7-6           اثر مالچ در کنترل علف هرز……………………………………………………. 22

2-7-7           اثر مالچ بر رطوبت خاک……………………………………………………….. 23

فصل سوم       مواد و روش ها ……………………………………………………………. 24

3-1                 زمان و موقعیت جغرافیایی و اقلیمی محل اجرای طرح………………………. 25

3-2                 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل انجام آزمایش……………………. 26

3-3                 مشخصات طرح آزمایشی……………………………………………………. 28

3-4                 مراحل اجرای طرح آزمایشی…………………………………………………. 28

3-5                 خصوصیات مورد بررسی…………………………………………………….. 28

3-5-1             تعداد غلاف سبز در هر بوته………………………………………………….. 28

3-5-2             تعداد دانه سبز در هر بوته…………………………………………………….. 29

3-5-3             تعداد دانه خشک در هر بوته………………………………………………….. 29

3-5-4             تعداد گل در مرحله R2………………………………………………………. 29

3-5-5             تعداد گره های ریشه در هر بوته………………………………………………. 29

3-5-6             تعیین درصد پوشش علف های هرز در هر کرت……………………………… 29

3-5-7             درصد رطوبت نسبی خاک……………………………………………………. 29

 

3-5-8             عملکرد غلاف خشک………………………………………………………… 30

3-5-9             عملکرد دانه خشک…………………………………………………………… 30

3-6-10           عملکرد بیولوژیک…………………………………………………………….. 30

3-5-11          شاخص برداشت……………………………………………………………….. 30

3-5-12          درجه باردهی………………………………………………………………….. 30

3-5-13          تعداد غلاف خشک در هر بوته………………………………………………… 30

3-5-14          وزن صد دانه…………………………………………………………………… 31

3-5-15          محتوای نسبی آب برگ………………………………………………………… 31

3-6               محاسبات آماری……………………………………………………………….. 31

فصل چهارم     نتایج و بحث ………………………………………………………………. 32

4-1                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد غلاف سبز در هر بوته لوبیا…………………. 33

4-2                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد دانه سبز در هر بوته لوبیا…………………… 34

4-3                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد دانه خشک در هر بوته لوبیا………………… 35

4-4                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد گل در هر بوته لوبیا در مرحله R2…………. 36

4-5                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد گره ریشه لوبیا……………………………… 39

4-6                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر درصد پوشش علف هرز…………………………. 41

4-7                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر مقدار رطوبت نسبی خاک………………………… 43

4-9                 اثر تاریخ کاشت و مالچ بر عملکرد غلاف خشک لوبیا……………………….. 45

4-10               اثر تاریخ کاشت و مالچ بر عملکرد دانه خشک لوبیا………………………….. 48

4-11               اثر تاریخ کاشت و مالچ بر عملکرد بیولوژیک لوبیا……………………………. 51

یک مطلب دیگر :

 

4-12               اثر تاریخ کاشت و مالچ بر شاخص برداشت لوبیا…………………………….. 53

4-13               اثر تاریخ کاشت و مالچ بر درجه باردهی لوبیا………………………………… 55

فصل پنجم       نتیجه گیری کلی………………………………………………………….60

پیشنهادات………………………………………………………………………………………. 61

منابع مورد استفاده……………………………………………………………………………….. 62

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………….. 70

فهرست جداول

جدول2-1           مراحل رشد رویشی لوبیا……………………………………………………. 11

جدول 2-2          مراحل رشد زایشی لوبیا…………………………………………………….. 11

جدول3-1           خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک زراعی محل اجرای آزمایش………….. 27

جدول 4-1          تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا…………………. 38

جدول 4-2          تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا…………………. 47

جدول 4-3          تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا…………………. 57

جدول 4-4          تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا…………………. 58

جدول 4-5         برش دهی اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ و خصوصیات مورد بررسی لوبیا………59

فهرست نمودارها

نمودار 3-1       مقدار بارندگی طی فصل رشد لوبیا در محل انجام آزمایش…………………….. 25

نمودار 3-2       تغییرات دمای حداقل و حداکثر طی فصل رشد لوبیا در محل انجام آزمایش….. 25

نمودار 3-3       تغییرات ساعات آفتابی طی فصل رشد لوبیا در محل انجام آزمایش……………. 26

نمودار 4-1       اثر مالچ بر تعداد غلاف سبز تشکیل شده در هر بوته لوبیا……………………… 33

نمودار 4-2       اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه سبز تشکیل شده در هر بوته لوبیا……………….. 37

نمودار 4-3       اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه خشک تشکیل شده در هر بوته لوبیا…………….. 37

نمودار 4-4       اثر تاریخ کاشت بر تعداد گل تشکیل شده در هر بوته لوبیا…………………….. 37

نمودار 4-5       اثر تاریخ کاشت بر تعداد گره ریشه تشکیل شده در هربوته لوبیا……………….. 40

نمودار 4-6       اثر مالچ بر تعداد گره ریشه تشکیل شده در هر بوته لوبیا………………………………….40

نمودار 4-7       اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ بر تعداد گره ریشه تشکیل شده در هر بوته لوبیا.. 40

نمودار 4-8       اثر مالچ بر درصد پوشش علف هرز در لوبیا…………………………………… 42

نمودار 4-9       اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ بر درصد پوشش علف هرز در لوبیا……………. 42

نمودار 4-10     اثر تاریخ کاشت بر مقدار رطوبت نسبی خاک………………………………….. 44

نمودار 4-11      اثر مالچ بر مقدار رطوبت نسبی خاک………………………………………….. 44

نمودار 4-12     اثر تاریخ کاشت بر عملکرد غلاف خشک گیاه لوبیا……………………………. 46

نمودار 4-13     اثر مالچ بر عملکرد غلاف خشک گیاه لوبیا…………………………………….. 46

نمودار 4-14     اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه خشک گیاه لوبیا………………………………. 50

نمودار 4-15     اثر مالچ بر عملکرد دانه خشک گیاه لوبیا……………………………………….. 50

نمودار 4-16     اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ بر عملکرد دانه گیاه لوبیا……………………….. 50

نمودار 4-17     اثر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک گیاه لوبیا………………………………… 52

نمودار 4-18     اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ بر عملکرد بیولوژیک گیاه لوبیا…………………. 52

نمودار 4-19     اثر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت گیاه لوبیا…………………………………. 54

نمودار 4-20     اثر مالچ بر شاخص برداشت خشک گیاه لوبیا………………………………….. 54

نمودار 4-21     اثر تاریخ کاشت بر درجه باردهی گیاه لوبیا…………………………………….. 56

نمودار 4-22     اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ بر درجه باردهی گیاه لوبیا………………………. 56

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...