1-3-2 اهمیت كاربردی

این پژوهش واجد اهمیت­های کاربردی زیادی است، از جمله این مضامین کاربردی می­توان به کار بست یافته­های چنین پژوهشی در برنامه ریزی درمان­های روانشناختی اختلالات خلقی و هیجانی نابینایان و کم بینایان، اعلام نظر و گزارش نتایج نهایی طرح به متخصصین و مسئولین جهت مطالعه موثر پیرآمون خودکنترلی و نظام بازداری- فعال

 ساز رفتاری افراد نابینا و عوامل اثرگذار بر آن، جهت ارتقاء سلامت روانشناختی این افراد اشاره نمود، همچنین دست آوردهای این طرح می­تواند زمینه­ای برای انجام مطالعات آتی واقع گردد.

 

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

تبیین خودکنترلی و سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری در افراد نابینا و عادی.

 

یک مطلب دیگر :

 
  • اهداف اختصاصی

الف) تبیین خودکنترکی در افراد نابینا و عادی

ب) تبیین سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری در افراد نابینا و عادی

  • تبیین تاثیر متغیرهای دموگرافیک (جنسیت و تحصیلات) بر خودکنترلی و سیستم بازداری/ فعال ساز رفتاری در نمونه مورد مطالعه.

[1]. mind-body

[2]. Hippocrates

[3]. Socrates

[4]. Aristotle

[5]. Plato

[6]. Johanson&et.al.

[7]. Thylefors & et al

[8] . Attebo

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...