1-7- آسیلال­ها (1،1-دی استات­ها) 23

1-7-1 روش­های سنتز آسیلال­ها 23

1-8- استیله کردن الکل­ها 26

1-8-1- روش­های استیله کردن. 26

1-9- آریل H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها 29

1-9-1- روش­های سنتز دی­بنزو زانتن­ها 30

1-10- 3، 4- دی هیدروپیریمیدین-2-(H1)-اُن (واکنش بیجینلی) 32

1-10-1- روش­های سنتز 3،4- دی هیدروپیریمیدین-2-(H1)-اُن. 32

1-11- آلکیلاسیون فریدل-کرافتس.. 35

1-11-1- روش­های سنتز سیکلوهگزیل فنول

35

1-11-2- روش­های سنتز ترشیو-بوتیل فنول. 36

1-12- اکسایش الکل­ها 37

1-12-1- روش­های اکسایش انتخابی الکل­ها 37

2- 1- دستگاه‌ها و تجهیزات.. 39

2-2- نرم افزارهای استفاده شده 41

2- 3- مواد اولیه (تهیه و خالص‌سازی) 41

2-4- تهیه نانو ذرات زیرکونیوم فسفات.. 41

2-4-1- تهیه نانو ذرات زیرکونیوم فسفات با استفاده از پلی وینیل الکل (PVA) 42

2-4-2- تهیه نانو ذرات زیرکونیوم فسفات با استفاده از پلی وینیل پیرولیدون (PVP) 42

2-4-3- روش کلی فرایند تجدیدپذیری کاتالسیت نانو ذرات زیرکونیوم فسفات.. 43

2-5- تهیه کاتالیست زیرکونیوم فسفات به روش تقطیر برگشتی. 43

2-6- تهیه کاتالسیت مس زیرکونیوم فسفات (ZPCu) 43

2-6-1- روش کلی فرایند تجدیدپذیری کاتالسیت مس زیرکونیوم فسفات.. 44

2-7- تهیه کاتالسیت روی زیرکونیوم فسفات (ZPZn) 44

2-7-1- روش کلی فرایند تجدیدپذیری کاتالسیت روی زیرکونیوم فسفات.. 44

1-8- آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی سیکلوهگزانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال. 44

1-9- روش کلی آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی سیکلوهگزن توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال. 45

 

1-10- روش کلی آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی 2-هگزانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال. 45

1-11- روش آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی ترشیو-بوتانول به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال  45

2-12- روش کلی تهیه آسیلال­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال. 46

2-12-1- روش تهیه 1،1- دی استوکسی -1- (4- نیتروفنیل) متان به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه. 46

2-13- روش کلی استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال. 46

2-13-1- روش تهیه 4- متیل فنیل استات به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه  47

2-13-2- روش تهیه استیل سالیسیلیک اسید به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه  47

2-14- روش کلی سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال. 48

2-14-1- روش تهیه 14-(4-کلروفنیل)-H14- دی­بنزو[a,j] زانتن به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه. 48

2-15- روش کلی تهیه سنتز 3،4- دی هیدروپیریمیدین-2-(H1)-اُن­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال  49

2-15-1- روش تهیه 5-اتوکسی کربونیل -6-متیل- 4- (3-نیتروفنیل) 3، 4- دی هیدروپیریمیدین -2-(H1)-اُن­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه. 49

2-16- روش کلی اکسایش الکل­ها به­وسیله­ی مس زیرکونیوم فسفات.. 49

2-16-1- روش اکسایش 4-نیترو بنزیل الکل به­وسیله­ی مس زیرکونیوم فسفات، یک سنتز نمونه. 50

2-17- روش کلی اکسایش الکل­ها به­وسیله­ی روی زیرکونیوم فسفات.. 50

2-18- روش کلی استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به­وسیله­ی مس زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال. 51

2-19- روش کلی استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به­وسیله­ی روی زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال. 51

 

2-20- شناسائی طیفی فرآورده­ها 51

2-20-1- شناسائی طیفی فرآورده­های واکنش آلکیلاسیون. 51

2-20-2- شناسائی طیفی آسیلال­ها 52

2-20-3- شناسائی طیفی فرآورده­های واکنش استیله کردن الکل­ها و فنول­ها 54

2-20-4- شناسائی طیفی فرآورده­های H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها 56

2-20-5- شناسائی طیفی فرآورده­های سنتز 3،4- دی هیدروپیریمیدین-2-(H1)-اُن­ها 58

2-20-6- شناسائی طیفی فرآورده­های اکسایش الکل­ها 60

3-1- شناسایی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات.. 62

3-1-1- آنالیز عنصری نانو ذرات زیرکونیوم فسفات (ICP-OES و EDX) 63

3-1-2- آنالیز طیف FT-IR نانو ذرات زیرکونیوم فسفات.. 64

3-1-3- آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) نانو ذرات زیرکونیوم فسفات.. 65

3-1-4- اندازه­گیری مساحت سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات.. 65

3-1-5- بررسی خصوصیات اسیدی سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات.. 66

3-1-6- بررسی خصوصیات سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 69

3-1-7- بررسی خصوصیات سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) 69

3-2- بررسی شرایط واکنش آلکیلاسیون فنول به وسیله سیکلوهگزانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات.. 70

3-2-1- بررسی تاثیر مقدار کاتالیست.. 71

3-2-2- بررسی تاثیر زمان. 74

 

3-2-3- بررسی تاثیردما 75

3-2-3- بررسی تاثیر نسبت مولی واکنش­دهنده­ها 76

3-2-4- بررسی تجدیدپذیری کاتالیست.. 77

3-2-5 بررسی آلکیلاسیون فنول و سیکلوهگزن توسط زیرکونیوم فسفات.. 79

3-2-6- بررسی مکانیسم واکنش.. 80

3-2-7- آلکیلاسیون برخی مشتقات فنول. 81

3-2-8- مقایسه فعالیت کاتالیست­ها در واکنش آلکیلاسیون فنول با سیکلوهگزانول. 82

3-3- بررسی شرایط واکنش آلکیلاسیون فنول به وسیله ترشیو-بوتانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات.. 83

3-3-1- بررسی تاثیر مقدار کاتالیست.. 84

3-3-2- بررسی تاثیر زمان. 85

3-2-3- بررسی تاثیردما 86

3-2-3- بررسی تاثیر نسبت مولی واکنش­دهنده­ها 86

3-2-4- بررسی تجدیدپذیری کاتالیست.. 87

 

3-2-5- آلکیلاسیون برخی مشتقات فنول. 88

3-2-7- مقایسه فعالیت کاتالیستهای مختلف در واکنش آلکیلاسیون فنول با ترشیو-بوتانول. 89

3-4 تهیه آسیلال­ها توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال. 90

3-4-1- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش تهیه آسیلال­ها 95

 

3-5-1- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش استیله کردن فنول. 99

3-6- سنتز H14-دی بنزو[a,j] زانتن­ها 101

3-6-1- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها 105

3-7- سنتز4،3-دی هیدروپیریمیدین-2-(H1)-اُن­ها. 106

3-7-1- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش سنتز 4،3-دی هیدروپیریمیدین-2-(H1)-اُن­ها 111

3-8- شناسایی کاتالیست مس و روی زیرکونیوم فسفات.. 112

3-8-1- آنالیز عنصری روی و مس زیرکونیوم فسفات (ICP-OES و EDX) 113

3-8-2- آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) روی و مس زیرکونیوم فسفات.. 114

3-8-3- اندازه­گیری مساحت سطح روی و مس زیرکونیوم فسفات.. 115

3-8-4- بررسی خصوصیات سطح روی و مس زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 116

3-8-5- بررسی خصوصیات سطح مس زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) 117

3-9 اکسایش انتخابی الکل­ها توسط روی و مس زیرکونیوم فسفات.. 118

3-9-1- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش اکسایش الکل­ها 124

3-10- استیله کردن الکل­ها و فنول­ها توسط روی و مس زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال. 125

 

 

فهرست شکل­ها
عنوان صفحه

شکل (1- 1) مقایسه واکنش­های کاتالیز شده و کاتالیز نشده 2

شکل (1- 2) کاتالیز شدن همگن و ناهمگن 3

شکل (1- 3) نانوکاتالیست همانند پلی بین کاتالیست همگن و ناهمگن. 4

شکل (1- 4) بیشینه فعالیت شیمیایی کاتالیست ناهمگن، در ابعاد نانو است 6

شکل (1- 5) براساس محاسبات رایانه­ای، خوشه­ی پلاتین با 611 اتم (با قطر حدود 3 نانومتر)، بیشترین فعالیت را دارد 6

شکل (1- 6) ویژگی­های اصلی نانوکاتالیست.. 8

شکل (1- 7) ساختار آلفا زیرکونیوم فسفات. 12

شکل (1-8) تصاویر SEM آلفا زیرکونیوم فسفات تهیه شده به روش تقطیر برگشتی، برای محلول های الف) 3، ب) 6، ج) 9 و د)12 مولار اسید فسفریک 13

شکل (1-9) تصاویر SEM آلفا زیرکونیوم فسفات تهیه شده به روش گرمایی برای محلول های الف) 3، ب) 6، ج) 9 و د)12 مولار اسید فسفریک 14

شکل (1-10) تصاویر SEM آلفا زیرکونیوم فسفات تهیه شده به روش یون فوئورید برای محلول هایی با نسبت F/Zr4+ الف) 1، ب) 2، ج) 3 و د) 4 15

شکل (1-11) تصویر TEM زیرکونیوم فسفات متخلخل 16

شکل (1-12) تصویر TEM زیرکونیوم فسفات متخلخل با تابش ریزموج 16

شکل (1-13) تصویر SEM زیرکونیای اصلاح شده با اسید فسفریک 17

شکل (1-14) افزایش فاصله بین صفحات زیرکونیوم فسفات در اثر تعویض یون. 21

 

شکل (3-1) برهمکنش بین زنجیرهای پلیمری و زیرکونیوم فسفات 63

شکل (3-2) طیف SEM-EDX مر بوطه به کاتالیست ZPA. شکل سمت چپ مربوط به تصوی SEM زیرکونیوم فسفات می­باشد که پرتو ایکس بر روی مستطیل نشان داده شده متمرکز شده است.. 64

شکل (3-3) طیف FT-IR نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 64

شکل (3-4) پراش پرتو ایکس (XRD) نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 65

شکل (3-5) تک دمای جذب و واجذب نیتروژن برای نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 66

شکل (3-6) نمودار واجذب برنامهریزی شده­ی دمایی آمونیاک (TPD-NH3) برای نانو ذرات زیرکونیوم فسفات.. 67

شکل (3-7) نمودار FT-IR واجذب پیریدین (Py-FTIR) برای نانو ذرات زیرکونیوم فسفات.. 68

یک مطلب دیگر :

 
 

شکل (3-8) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 69

شکل (3-9) تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 70

شکل (3-10) کروماتوگرام واکنش آلکیلاسیون فنول توسط سیکلوهگزانول. 70

شکل (3-11) بررسی تاثیر مقدار کاتالیست بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها، الف) ZPA و ب) ZPP. 72

شکل (3-12) مکانیسم لانگمویر-هینشلوود (LH) و اِلی-ریدیل (ER). 72

شکل (3-13) بررسی تاثیر زمان بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها، الف) ZPA و ب) ZPP. 74

شکل (3-14) بررسی تاثیر دما بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها، الف) ZPA و ب) ZPP. 75

شکل (3-15) بررسی تاثیر نسبت مولی واکنش­دهنده­ها بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها 76

شکل (3-16) بررسی تجدیدپذیری کاتالیست زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 77

شکل (3-17) طیف FT-IR کاتالیست ZPA قبل و پس از استفاده­ی پنجم 78

شکل (3-18) پراش پرتو ایکس (XRD) مربوط به کاتالیست ZPA قبل و پس از استفاده­ی پنجم 78

 

شکل (3-19) نمودار واجذب برنامه­ریزی شده­ی دمایی آمونیاک (TPD-NH3) برای کاتالیست ZPA. 79

شکل (3-20) تصاویر الف) SEM و ب) TEM کاتالیست ZPA پس از استفاده­ی پنجم 79

شکل (3-21) کروماتوگرام واکنش آلکیلاسیون فنول توسط ترشیو-بوتانول. 83

شکل (3-22) بررسی تاثیر مقدار کاتالیست (ZPA) بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها 84

شکل (3-23) بررسی تاثیر زمان بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها 85

شکل (3-24) بررسی تاثیر دما بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها 86

شکل (3-25) بررسی تاثیر نسبت مولی واکنش­دهنده­ها بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها 87

شکل (3-26) بررسی تجدیدپذیری کاتالیست بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها 87

شکل (3-27) طیف EDX مر بوطه به کاتالیست ZPCu. 113

شکل (3-28) طیف SEM-EDX مربوطه به کاتالیست ZPZn. شکل سمت چپ مربوط به تصوی SEM روی زیرکونیوم فسفات می­باشد که پرتو ایکس بر روی مستطیل نشان داده شده متمرکز شده است.. 114

شکل (3-29) پراش پرتو ایکس (XRD) مس زیرکونیوم فسفات (وسط) و روی زیرکونیوم فسفات(بالا). 114

شکل (3-30) تک دمای جذب و واجذب نیتروژن برای نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPCu و ب) ZPZn. 115

شکل (3-31) تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 116

شکل (3-32) تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مس زیرکونیوم فسفات (بزرگنمایی­های متفاوت) 117

شکل (3-33) تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) کاتالیست­ها بعد از آزمایش پنجم، الف) ZPCu و ب) ZPZn123

شکل (3-34) مقایسه پراش پرتو ایکس (XRD) کاتالیست­ها قبل و بعد از استفاده، الف )ZPCu و ب) ZPZn. 124

شکل (4-1) طیف جرمی ترکیب 2-سیکلوهگزیل­فنول. 130

شکل (4-2) طیف جرمی ترکیب 4-سیکلوهگزیل­فنول. 131

 

شکل (4-3) طیف جرمی ترکیب 2،4-دیسیکلوهگزیل­فنول. 132

شکل (4-4) طیف جرمی ترکیب 2-ترشیو-بوتیل­فنول. 133

شکل (4-5) طیف جرمی ترکیب 4- ترشیو-بوتیل­فنول. 134

شکل (4-6) طیف جرمی ترکیب 2،4-دیترشیو-بوتیل­فنول. 135

شکل (4-7) طیف جرمی ترکیب 2-(2-هگزیل)فنول. 136

شکل (4-8) طیف جرمی ترکیب 4-(2-هگزیل)فنول. 136

شکل (4-9) طیف جرمی ترکیب 4-(3-هگزیل)فنول. 136

شکل (4-10) طیف FT-IR ترکیب 1،1 -دی استوکسی-1-(2،6 -دی کلروفنیل(متان. 137

شکل (4-11) طیف H-NMR1 ترکیب 1،1 -دی استوکسی-1-(2،6 -دی کلروفنیل(متان (CDCl3) 137

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...