جدول۲-۱: خلاصه پیشینه تجربی خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف محقق سال موضوع تحقیق نتیجه ۱ هوک و جیمز ۲۰۰۰ ارتباط معیارهای کارت امتیازی متوازن با اندازه و فاکتورهای بازار و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

وجود ارتباط مثبت بین کاربرد معیارهای ارزیابی متوازن و عملکرد ۲

 

زیگنفوس

۲۰۰۰ تدوین کارت امتیازی متوازن بخش حسابرسی داخلی انتخاب شاخص­ های عملکرد در حوزه ­های بازررسی ممیزی داخلی ۳ مالنا و سلتو ۲۰۰۱ استراتژی کنترل و ارتباط: مطالعه تجربی اثربخشی کارت امتیازی متوازن بهبود عملکرد سازمان­ها با به کارگیری BSC ۴ اسپکبیچر و همکاران ۲۰۰۳ تحلیل توصیفی کارت امتیازی متوازن در کشورهای آلمانی زبان تحقیقات سیستماتیک بر پایه مفهوم کارت امتیازی متوازن ۵ ایتنر و همکاران ۲۰۰۳ کاربردهای ارزیابی عملکرد استراتژیک در شرکت­های خدمات مالی وجود رابطه منفی بین به کارگیری ارزیابی متوازن و عملکرد مالی ۶ دیویس و آلبرایت ۲۰۰۴ بررسی تاثیر به­ کارگیری کارت امتیازی متوازن در عملکرد مالی وجود رابطه معنادار بین به کارگیری ارزیابی متوازن و بهبود عملکرد بانک ۷ سونر و همکاران ۲۰۰۴ ارزیابی و انتخاب پروژه­ های تحقیق و توسعه با بهره گرفتن از مدل ترکیبیBSCو DEA محاسبه میزان عملکرد پروژه با روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ­ها ۸ هوانگ ۲۰۰۹ دورنمای کارت امتیازی متوازن، طراحی سیستمی با کاربرد مبتنی بر دانش برای برنامه­ ریزی استراتژیک طراحی کارت امتیازی متوازن مبتنی بر دانش هوشمند جهت توسعه یک سیستم برنامه ریزی استراتژیک ۹ کرسنس و همکاران ۲۰۰۰ ارزیابی عملکرد در واحدهای تحقیق و توسعه صنعتی استفاده از کارت امتیازی متوازن در تحقیق و توسعه ۱۰ میکالسن ۲۰۰۳ کارت امتیازی متوازن، ابزاری برای مدیریت استراتژی ارزیابی استراتژی تکنولوژی شرکت سی گال بر اساس BSC

جدول۱-۲: ادامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف محقق سال موضوع تحقیق نتیجه ۱۱ روس و همکاران ۲۰۰۲ مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد: شواهدی از کاربرد آن در مراکز هواپیمای استفاده از ابزارهای تحلیلی عملکرد در قسمت تعمیرات و نگهداری هواپیما به وسیله روش BSC-DEA ۱۲ کریلمن و ماخیجان ۲۰۰۸ نحوه دستیابی به موفقیت در استراتژی واحد سازمان از طریق کارت امتیازی متوازن تضمین منافع پایدار با استاده از کارت امتیازی متوازن ۱۳ کریلمن و ماخیجان ۲۰۰۵ کسب و کار اصلی در آسیا: موفقیت از طریق کارت امتیازی متوازن پیاده‌سازی موفق استراتژی­‌های نام تجاری با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن ۱۴ لیونگ و همکاران ۲۰۰۶ کاربرد کارت امتیازی متوازن با به کارگیری فرایند تحلیلی سلسه مراتبی و فرایند تحلیلی شبکه ای شکست برخی سازمان­ها در استفاده از کارت امتیازی متوازن ۱۵ اسامه ۲۰۰۶ استراتژی چند وجهی و معماری عملکرد در تحقیق و توسعه با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن استفاده از کارت امتیازی متوازن در تحقیق و توسعه ۱۶ شارما و همکاران ۲۰۰۷ مدل ترکیبی BSC و AHP برای ارزیابی مدیریت زنجیره تامین تعیین فاکتورهای اساسی برای پیاده ­سازی یک سیستم موفق کارت امتیازی متوازن

جدول۲-۲: خلاصه پیشینه تجربی داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف محقق سال موضوع تحقیق نتیجه ۱ قاسمی و احمدی ۱۳۹۲ ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روش­های تصمیم ­گیری چند معیاره گروهی توسعه مدل ارزیابی در قالب کارت امتیازی متوازن و روش­های تصمیم ­گیری چند معیاره ۲ مظلومی و کشوری فینی ۱۳۹۰ بهینه­ سازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با بهره گرفتن از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن تلفیق مدل کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی سازمانی در ارزیابی عملکرد بیمه ۳ صلواتی و همکاران ۱۳۹۰ ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهرستان سنندج بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ۴ آذر و همکاران ۱۳۹۰ ارزیابی عملکرد متوازن با تأکید بر شاخص­ های BSC، مطالعه موردی شرکت­های کاشی و سرامیک استان یزد استفاده از ترکیب BSC و DEA برای غلبه بر یکی از موانع عمده کارت امتیازی، یعنی نیاز به تعیین استانداردها و خط مبنا

جدول۲-۲: ادامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف محقق سال موضوع نتیجه ۵ امیری و همکاران ۱۳۹۰ کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکت­های بیمه معیارهای مشتریان و مالی مهم­ترین ابعاد کارت امتیازی متوازن در رتبه ­بندی شرکت­های بیمه ۶ حقیقت منفرد و سرایی نیا ۱۳۹۰ تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت ساپکو ارائه یک متدولوژی ابتکاری برای تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن ۷ پیروز و همکاران ۱۳۸۹ طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد: مطالعه موردی ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تغییر در حوزه ذینفعان ۸ ابن الرسول و همکاران ۱۳۸۹ طراحی چارچوب اندازه ­گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی تعیین عوامل حیاتی موفقیت در سطح کلان و ستاد وزارت بازرگانی به کمک روش دلفى فازى و چارچوب کارت امتیازى متوازن ۹ مومنی و همکاران ۱۳۸۸ ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی با بهره گرفتن از مدل ترکیبی BSCو FDEA نگاهی نو به ارزیابی عملکرد در سازمان­هایی با واحدهای تصمیم ­گیری مشابه از لحاظ اندازه ­گیری و سنجش کارایی ۱۰ عرب مازار و همکاران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...