2-1-5- مکانیسم اثر ضد میکروبی و دارویی ترکیبات حاصل از سنجد. 25

2-2-  بررسی پیشینه تحقیق. 26

2-2-1- استفاده از عصاره هسته سنجد در سس مایونز. 26

2-2-2- استفاده از نگهدارنده‌های طبیعی در سس مایونز. 26

2-2-3- جایگزینی سایر ترکیبات سس مایونز. 30

2-2-3-1- استفاده از قوام دهنده‌ها 30

2-2-3-2- جایگزینی چربی.. 31

2-2-3-3- جایگزین‌های تخم مرغ. 33

2-2-4- سنجد. 34

2-2-4-1- اثرات دارویی و ضد میکروبی سنجد. 34

2-2-4-2- فراورده‌های غذایی حاصل از سنجد. 35

فصل سوم. 38

3- مواد و روش‌ها 38

3-1- مواد. 38

3-2- روش‌ها 38

3-2-1- آماده سازی نمونه‌ها 38

3-2-1-1- عصاره گیری از هسته سنجد. 38

3-2-1-2- بررسی ترکیبات عصاره با دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) 38

 

3-2-1-3- تهیه سس مایونز. 39

3-2-1-4- طراحی آزمایش… 40

3-2-2- آزمون‌های فیزیکوشیمیایی.. 41

3-2-2-1- pH.. 41

3-2-2-2- اسیدیته. 42

3-2-2-3- اندیس پراکسید (pv) 42

3-2-2-4- تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون‌های فیزیکوشیمیایی.. 43

3-2-3- آزمون‌های میکروبی.. 43

3-2-3-1- روش انجام آزمون‌های میکروبی.. 43

3-2-2-2- محیط کشت‌های مورد استفاده آزمون‌های میکروبی.. 44

3-2-3-3- تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون‌های میکروبی.. 44

3-2-4- آزمون حسی.. 44

3-2-4-1- روش آزمون حسی.. 44

3-2-4-2- تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون‌ حسی.. 45

فصل چهارم. 48

4- نتایج و بحث.. 48

4-1- نتایج.. 48

4-1-1- اندازه گیری میزان روغن.. 48

4-1-2- نتایج آزمون کروماتوگرافی گازی.. 49

4-1-3- نتایج آزمون‌های فیزیکوشیمیایی.. 51

یک مطلب دیگر :

 

4-1-3-1- pH.. 51

4-1-3-2- اسیدیته. 53

4-1-3-3- اندیس پراکسید (pv) 54

4-1-4- آزمون‌های میکروبی.. 56

4-1-4-1- شمارش کلی.. 56

4-1-4-2- کپک و مخمر. 59

4-1-4-3- سالمونلا.. 61

4-1-4-4- استفافیلوکوکوس اورئوس… 62

4-1-4-5- اشریشیا کلی.. 64

4-1-5- آزمون حسی.. 65

4-1-5-1- تفاوت تیمارها از نظر عطر و طعم. 65

4-1-5-2- تفاوت تیمارها از نظر رنگ… 67

4-1-5-3- تفاوت تیمارها از نظر بافت.. 68

4-1-5-4- تفاوت تیمارها از نظر پس مزه 69

4-1-5-5- تفاوت تیمارها از نظر پذیرش کلی.. 70

4-1-2- بحث.. 70

فصل پنجم. 74

5- نتیجه گیری کلی و پیشنهادات.. 74

5-1- نتیجه‌گیری کلی.. 74

5-2- پیشنهادات.. 77

فهرست منابع. 80

پیوست‌ها 92

الف- نتایج شمارش استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی در نمونه‌ها در فواصل زمانی مختلف… 92

ب- نمونه‌ای از فرم ارزیابی چشایی فراورده سس مایونز. 9

فهرست شکل‌ها

شکل 2-1- سنجد. 24

شکل 4-1- کلنی‌های کپک و مخمر رشد کرده بر روی محیط کشت رزبنگال. 63

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1– ترکیبات و اجزای سازنده سس مایونز با نگهدارنده شیمیایی در این پژوهش… 43

جدول 3-2- انواع تیمارهای تولید شده در این پژوهش… 44

جدول 4-1- ترکیب اسیدهای چرب مختلف در عصاره هسته سنجد. 53

جدول 4-2- مقادیر pH تیمارها در فواصل زمانی مختلف… 55

جدول 4-3- مقادیر اسیدیته تیمارها در فواصل زمانی مختلف… 56

جدول 4-4- مقادیر شمارش کلی میکروبی (cfu/g) تیمارها در فواصل زمانی مختلف… 60

جدول 4-5- مقادیر شمارش کپک و مخمر تیمارها (cfu/g) در فواصل زمانی مختلف… 63

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- تفاوت تیمارهای مختلف فرمولاسیون سس مایونز از نظر پذیرش عطر و طعم. 70

نمودار 4-2- تفاوت تیمارهای مختلف فرمولاسیون سس مایونز در زمان یک ماه پس از تولید از نظر پذیرش رنگ. 71

نمودار 4-3- تفاوت تیمارهای مختلف فرمولاسیون سس مایونز در زمان یک ماه پس از تولید از نظر پذیرش بافت. 72

نمودار 4-3- تفاوت تیمارهای مختلف فرمولاسیون سس مایونز در زمان یک ماه پس از تولید از نظر پس مزه. 73

نمودار 4-3- تفاوت تیمارهای مختلف فرمولاسیون سس مایونز در زمان یک ماه پس از تولید از نظر پذیرش کلی. 74

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...