1-4) اهداف پروژه پیشروی
   همانطوریکه در بالا بیان شد روش کنترل مستقیم گشتاور به دلیل سادگی، به روش کنترل برداری ترجیح داده شد. حال همانطوریکه در فصل دوم خواهد آمد. کنترل گشتاور به طریقی که ذکر شده استفاده قرار می گیرد. اما نکته ای که مطرح است این است که سرعت موتورهای القایی وابستگی بسیار شدیدی به گشتاور بار داشته و در

 صورت تغییر گشتاور بار اگر گشتاور موتور به خوبی و با سرعت کنترل نگردد سرعت موتور دستخوش تغییرات شدیدی شده و از کنترل خارج می شود.

در کنترل مستقیم گشتاور نیازهای ما گشتاور و شار مرجع می باشد. به صورت توابع ثابت و از پیش تعیین شده می توان المانهای لازم را به کنترلر اعمال نمود. ولی سرعت

یک مطلب دیگر :

منبع تحقیق با موضوع آزادی قراردادها

 اعمال تغییرات، در هنگام تغییرات پیش بینی نشده، به سادگی میسر نیست. لذا لازم است تا گشتاور بار مورد نیاز توسط یک بازساز سیگنال گشتاور مرجع، متناسب با سرعت مورد نظر طراح، ساخته شود. این امر توسط بلوک A صورت می گیرد. ترکیب بلوک فوق به همراه الگوریتم متداول DTC به عنوان یک نوآوری در این تز، ارائه شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...