2-5 تعاریف یادگیری الكترونیكی…………………………. 11

2-6-مزایای یادگیری الکترونیکی…………………………. 13

2-7-چالش های یادگیری الکترونیکی در ایران…………. 16

2-8- مدلهای آموزش الكترونیكی…………………………. 18

2-8-1-آموزش همزمان یا کلاسهای آنلاین…………. 18

2-8-2-آموزش غیر همزمان یا کلاسهای آفلاین…………….. 18

2-8-3-آموزش بر پایه کامپیوتر(CBT)………………………..

2-8-4آموزش بر پایه اینترنت (IBT)………………………..

2-8-5آموزش بر پایه وب ( WBT)………………………..

2-9-سیستم های یادگیری الکترونیکی…………………………. 19

2-9-1 سیتم مدیریت یادگیری…………………………. 19

2-9-2 سیتم مدیریت محتوای آموزشی (LCMS)………………………..

2-10-مروری بر تحقیقات پیشین: ………………………..20

2-10-1فاکتورهای حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی…………… 20

2-10-2-مدل های موفقیت سیستم های اطلاعاتی…………………. 23

پایان نامه و مقاله

 

2-10-3 مدل های موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی…………. 25

2-11-جمع بندی مولفه های سنجش موفقیت یادگیری الکترونیکی…………… 31

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه : ………………………..35

3-2- مدل تحلیلی پژوهش…………………………… 35

3-3-روش تحقیق :……………………….. 41

3-4- ابزار جمع آوری داده ها:……………………….. 41

3-5 جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………….. 42

3-6 روائی پرسش نامه :……………………….. 42

3-7-پایائی پرسشنامه:……………………….. 43

یک مطلب دیگر :

 
 

3-8- روش تجزیه و تحلیل…………………………. 43

3-9روشهای تصمیم گیری چند معیاره MCDM…………………………..

3-9-1روشAHP…………………………

3-9-2روشANP…………………………

3-9-3گام های فرایند ANP…………………………

3-9-4منطق فازی…………………………. 49

3-9-5مجموعه های فازی…………………………. 49

3-9-6اعداد فازی مثلثی…………………………. 50

3-9-7فرایند تحلیل شبکه فازی…………………………. 50

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه………………………… 54

4-2- آمار توصیفی…………………………. 55

4-2-1جنسیت: ………………………..57

4-2-2 –سطح تحصیلات…………………………. 55

4-2-3- میزان تجربه در حوزه یادگیری الکترونیکی…………………………. 55

4-2-4- توزیع فراوانی پاسخ دهنده گان به تفکیک استاد و دانشجو………… 56

4-2-5 توزیع فراوانی سنی پاسخ دهندگان…………………………. 56

4-3- آمار تحلیلی…………………………. 57

4-3-1 – تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه شناسایی عوامل موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی….. 57

4-3-1-1 تحلیل فرضیه های تحقیق……………………..60

4-3-2- تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه الویت بندی عوامل موثر بر موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی……..64

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1-مقدمه:……………………….. 89

5-2-بحث و نتیجه گیری…………………………. 89

5-3-محدودیت های تحقیق…………………………. 93

5-4- پیشنهادهای عمومی:……………………..93

5-6-پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده………………. 95

مراجع…………………………. 97

پیوستها:

پیوست الف : پرسشنامه شماره1………………..102

پیوست ب : پرسشنامه شماره 2 …………………….107

چکیده:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...