تعاریف نظری متغیرها ………………………………………………………………………….  8

تعاریف عملیاتی متغیرها  ……………………………………………………………………….  9

جنبه‌ی نوآوری وجدید بودن تحقیق ……………………………………………………………..  10

اهداف کاربردی واستفاده کنندگان ازنتایج پایان‌نامه ……………………………………………..  11

 

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………….  13

بخش اول: سازمان

تعریف سازمان …………………………………………………………………………….  15

ماکس وبر ………………………………………………………………………………….  15

استیفن رابینز ………………………………………………………………………………  16

تعریف مفهومی …………………………………………………………………………….  17

انواع سازمان ………………………………………………………………………………  18

اتزیونی …………………………………………………………………………………….  20

مینتزبرگ ………………………………………………………………………………….  21

طبقه بندی سازمانها برمبنای تئوری وعمل ………………………………………………..  22

تئوری سازمان …………………………………………………………………………….  22

استیفن رابینز………………………………………………………………………………. 25

ریچارد دفت ……………………………………………………………………………….  27

ساختارسازمانی …………………………………………………………………………….  28

ابعاد سازمانی ………………………………………………………………………………  29

انواع ساختارنظری سازمانی ………………………………………………………………  30

انواع ساختارعملی سازمانی ……………………………………………………………….  31

سازمان‌های افقی …………………………………………………………………………..  33

تیم‌های خودگردان ………………………………………………………………………….  34

ساختارشبکه‌ای پویا ………………………………………………………………………..  35

بخش دوم: یادگیری

تعریف یادگیری ……………………………………………………………………………  38

نظریه‌های یادگیری ………………………………………………………………………..  40

تفاوت بین یادگیری و آموزش ……………………………………………………………..  41

انواع سازمان ازنظر توجه به یادگبری وعمل …………………………………………….  42

یادگیری سازمانی ………………………………………………………………………….  44

ضرورت یادگیری سازمانی ……………………………………………………………….  45

انواع یادگیری سازمانی ……………………………………………………………………  46

الف- یادگیری تک حلقه‌ای، دوحلقه‌ای، سه حلقه‌ای …………………………………..  47

ب- ادگیری انطباقی، پیش گیرانه، عملی ……………………………………………..  49

ج- انواع یادگیری ازدیدگاه شاین ………………………………………………………  50

سطوح یادگیری سازمانی ………………………………………………………………….  51

فرایند یادگیری سازمانی ……………………………………………………………………  52

مهارت‌های یادگیری سازمانی ……………………………………………………………..  53

تفاوت یادگیری سازمانی وسازمان یادگیرنده ………………………………………………  54

 

بخش سوم: سازمان یادگیرنده

تعریف سازمان یادگیرنده …………………………………………………………………..  57

سازمان یادگیرنده ازدیدگاه پیترسنج ………………………………………………………..  58

سازمان یادگیرنده ازدیدگاه ریچارد دفت ……………………………………………………  67

سازمان یادگیرنده ازدیگاه مایکل مارکوارت ……………………………………………….  72

1- مدل سیستمی سازمان یادگیرنده …………………………………………………….  72

2- پروانه نمونه‌ی یک سازمان یادگیرنده ……………………………………………..  76

روند نبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده ……………………………………………..  77

سازمان یادگیرنده‌ی زایشی وانطباقی  ……………………………………………………..  81

مولفه‌های استراتژیک سازمان یادگیرنده …………………………………………………..  83

اهداف سازمان یادگیرنده …………………………………………………………………..  85

تفاوت سازمان‌های سنتی با سازمان‌های یادگیرنده …………………………………………  85

بخش چهارم:

پژوهش‌های انجام شده در ایران …………………………………………………………..  87

پژوهش‌های انجام شده در خارج از ایران …………………………………………………  90

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………….  94

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………..  95

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری پژوهش ……………………………………………………..  95

روش و ابزارجمع‌آوری اطلاعات ………………………………………………………………  96

روایی و اعتبارپرسش‌نامه ………………………………………………………………………  98

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………  98

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه …………………………………………………………………………………………….  101

ارائه‌ی یافته‌ها براساس آمار توصیفی …………………………………………………………..  102

الف- توصیف اطلاعات آماری گروه نمونه ………………………………………………….  102

ب- تجزیه وتحلیل آماری سوالات پژوهش ………………………………………………….  107

تجزیه وتحلیل استنباطی سوالات پژوهش ………………………………………………………  114

بررسی معنی‌دار بودن تفاوت بین پاسخ اعضای گروه نمونه به گویه‌های پرسش‌نامه برحسب

مشخصه‌های فردی با استفاده ازآزمون تحلیل واریانس یک راهه ………………………………  120

پایان نامه

 

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه …………………………………………………………………………………………….  126

خلاصه یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………………….  126

خلاصه‌ی یافته‌های سوالات پژوهش ……………………………………………………………  127

بحث و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………… 134

پیشنهادها ………………………………………………………………………………………..  138

پیشنهادات اجرایی ……………………………………………………………………………….  138

پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………..  140

محدودیت‌های پژوهش …………………………………………………………………………..  141

فهرست منابع  …………………………………………………………………………………..  143

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………..  143

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………  146

پیوست …………………………………………………………………………………………..  147

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

 

 

جدول ٢-١: نوع‌شناسی روابط اطاعت ………………………………………………………….  20

جدول ٢-٢: چهاردیدگاه استنلی و ون دو ون درباره‌ی تئوری سازمان ………………………….  24

جدول ٢-٣: طبقه‌بندی تئوریهای سازمان براساس روند تاریخی شکل‌گیری آنها……………….. 25

جدول ٢-٤: ابعاد نظری تئوری سازمان ………………………………………………………..  26

جدول ٢-٥: مقایسه‌ی الگوی سازمانی نوگرا و پسانوگرا ……………………………………….  28

جدول ٢-٦: رابطه‌ی بین متغیرهای محتوایی و ساختار………………………………………… 31

جدول ٢-٧: انواع ساختارسازمانی با توجه به متغیرهای ساختاری …………………………….  31

جدول ٢-٨: ساختارسازمانی براساس نظریات مینتزبرگ و مقایسه‌ی آن با ابعاد ساختار………. 32

جدول ٢-٩: تفاوت یادگیری و آموزش ………………………………………………………….  41

یک مطلب دیگر :

 
 

جدول ٢-١٠: تفاوت ویژگی‌های یادگیری و آموزش ……………………………………………  42

جدول ٢-١١: طبقه بندی انواع سازمان …………………………………………………………  43

جدول ٢-١٢: تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ………………………………..  56

جدول ٢-١٣: ویژگیهای سازمان یادگیرنده‌ی زایشی و انطباقی …………………………………  82

جدول ٢-١٤: تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان سنتی ………………………………………..  87

جدول ٢-١٥: ویژگیهای سازمان یادگیرنده به دست آمده از تحقیق زارعی متین ……………….  88

جدول ٣-١: حجم جامعه و نمونه‌ی مورد بررسی پژوهش ………………………………………  96

جدول ٣-٢: تعداد و شماره‌ی سوالات مربوط به ابعاد سازمان یادگیرنده ………………………..  97

جدول ٤-١: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب جنسیت …………………………….  102

جدول ٤-٢: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب میزان تحصیلات …………………..  103

جدول ٤-٣: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سابقه‌ی خدمت ……………………..  104

جدول ٤-٤: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب شاخه‌ی اداری ………………………  105

جدول ٤-٥: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سن …………………………………  106

 

جدول ٤-٦: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد مبادله‌ی اطلاعات براساس

نتایج بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه …………………………………..  107

جدول ٤-٧: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد فرهنگ قوی براساس نتایج

بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه …………………………………………  109

جدول ٤-٨: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد رهبر متفکربراساس نتایج

بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه …………………………………………  110

جدول ٤-٩: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد قابلیت فردی براساس نتایج

بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه …………………………………………  111

جدول ٤-١٠: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد آرمان مشترک براساس

نتایج بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه …………………………………..  113

جدول ٤-١١: نتایج آزمون T درمورد سوال اصلی پژوهش ……………………………………  114

جدول ٤-١٢: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی اول پژوهش ………………………………  115

جدول ٤-١٣: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی دوم پژوهش ……………………………….  116

جدول ٤-١٤: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی سوم پژوهش ………………………………  117

جدول ٤-١٥: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی چهارم پژوهش ……………………………. 118

جدول ٤-١٦: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی پنجم پژوهش ………………………………  119

جدول ٤-١٧: توزیع فراوانی، میانگین وانحراف استاندارد مربوط به بعد جنسیت …………….  120

جدول ٤-١٨: نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد بررسی رابطه‌ی بین جنسیت و پاسخ

اعضای نمونه به سوالات پرسش‌نامه ……………………………………………..  120

جدول ٤-١٩: توزیع فراوانی، میانگین وانحراف استاندارد مربوط به بعد میزان تحصیلات …..  121

جدول ٤-٢٠: نتایج تحلیل واریانس یک راهه درمورد بررسی رابطه‌ی بین میزان تحصیلات و

پاسخ اعضای نمونه به سوالات پرسش‌نامه ……………………………………….  121

جدول ٤-٢١: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد مربوط به بعد سابقه‌ی خدمت …….  122

جدول ٤-٢٢: نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد بررسی رابطه‌ی بین سابقه‌ی خدمت و

پاسخ اعضای نمونه به سوالات پرسش‌نامه ……………………………………….  122

جدول ٤-٢٣: توزیع فراوانی، میانگین وانحراف استاندارد مربوط به بعد سن …………………  123

جدول ٤-٢٤: نتایج تحلیل واریانس یک راهه درمورد بررسی رابطه‌ی بین سن و پاسخ اعضای

نمونه به سوالات پرسش‌نامه………………………………………………………… 123

جدول ٤-٢٥: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد مربوط به بعد شاخه‌ی اداری …….  124

جدول ٤-٢٦: نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد بررسی رابطه‌ی بین شاخه‌ی اداری و

پاسخ اعضای نمونه به سوالات پرسش‌نامه…………………………………………. 124

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

 

 

نمودار ۴-١: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب جنسیت ……………………………  102

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...