2-4-7-2) ساختار سازمانی……………………….. 52
2-4-7-3) استراتژی فناوری اطلاعات ………………………..53
2-4-7-4) زیر ساخت های فناوری اطلاعات ………………………..54
2-4-7-5) ارتباطات……………………….. 55
2-4-7-6) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک………………………….. 55
2-4-7-6- 1)دیدگاه اجرای استراتژی……………………….. 60
2-4-7-7) مفاهیم مدیریتی……………………….. 61
2 – 4- 8) مقایسه مدل های همسویی…………………………. 62
2-5) چارچوب نظری تحقیق………………………… 64
2-6) مروری بر مطالعات گذشته………………………… 65
2 – 6- 1) مطالعات داخلی…………………………. 66
2 – 6- 2) مطالعات خارجی…………………………. 67
2-7) جمع بندی…………………………. 69
فصل سوم : روش تحقیق
3-1) مقدمه………………………… 71
3-2) روش انجام تحقیق…………………………. 71
3-3) جامعه آماری……………………….72
3-4) نمونه آماری…………………………. 72
3 – 4- 1) روش نمونه گیری…………………………. 73
3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………….. 74
3-6) مقیاس های اندازه گیری…………………………. 75

پایان نامه و مقاله

 

3-7) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری…………………………. 76
3 – 7- 1) پایایی…………………………. 76
3 – 7- 2) روایی…………………………. 77
3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………..81
3-9) جمع بندی………………………… 82
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه………………………… 84
4-2) آمار توصیفی…………………………. 85
4 – 2- 1)پست سازمانی پاسخگویان…………………………. 85
4 – 2- 2)وضعیت تحصیلی پاسخگویان…………………………. 86
4 – 2- 3)رشته تحصیلی پاسخگویان…………………………. 87
4 – 2- 4)وضیعت سابقه کار پاسخگویان…………………………. 88
4 – 2- 5)میزان آشنایی با فناوری پاسخگویان…………………………. 89
4-3) آمار استنباطی…………………………. 89
4 – 3- 1) آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش…………………………… 89
4 – 3- 2) آزمون فرضیات…………………………. 90
4-3-2-1) همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………… 90
4-3-2-2) بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش…………………………… 96
4-3-2-3) معادلات ساختاری…………………………. 99

یک مطلب دیگر :

 
 

4-4) جمع بندی…………………………. 118
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه………………………… 120
5-2) یافته های پژوهش…………………………… 120
5 – 2- 1)ویژگی های جمعیت شناختی……………… 120
5 – 2- 2) نتایج فرضیات تحقیق…………………………. 121
5-3) بحث و نتیجه گیری…………………………. 124
5-4) ارائه پیشنهادات کاربردی…………………………. 129
5-5) محدودیت های تحقیق…………………………. 132
5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………. 133
5-7) جمع بندی…………………………. 134
منابع
1)منابع فارسی…………………………. 136
2) منابع لاتین…………………………. 138
پیوست
1) پرسشنامه تحقیق…………………………. 143
2)خروجی های رایانه ای تحقیق…………………………. 148
چکیده:
همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم‌ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار مطرح می‌باشد.هدف کلی این پژوهش، بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانک ملی استان سمنان می‌باشد.روش تحقیق این پژوهش توصیفی – کاربردی است و برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ استفاده و اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ تائید شد. جامعه آماری پژوهش شامل 400نفر پرسنل بانک ملی استان که با روش نمونه‌گیری طبقاتی با تخصیص متناسب ،تعداد نمونه‌ها از طریق‌ فرمول كوكران196نفر تعیین و بصورت تصادفی به آنها مراجعه ‌گردیده است نتایج نشان می‌دهد که با احتمال 95 درصد اطمینان، زیرساختهای سازمان، زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان در بانک ملی استان سمنان به درستی تعریف شده است. لیکن نتایج نشان می‌دهد که استراتژی فناوری اطلاعات در بانک به درستی تعریف نشده است .استراتژی‌های سازمان با زیر ساخت‌های سازمان تناسب دارند و میزان این تناسب متوسط رو به پایین می‌باشد.همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات با استراتژی های فناوری اطلاعات تناسب دارد ولی این تناسب در سطح بسیار پایینی می‌باشد و بالاخره استراتژی های سازمان با استراتژی‌های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
در یک سازمان چنانچه مدیران اجرایی نیازهای اطلاعاتی خود را ندانند مدیران بازرگانی از توانایی های فناوری اطلاعات خود بی خبر باشند، پرسنل درگیر با فناوری اطلاعات سازمان هیچ گونه شناخت و دیدی از کسب و کار سازمان نداشته باشند، کل سازمان و بخش های اطلاعاتی آن سازمان به طور کاملا مجزا از یک دیگر فعالیت نمایند و نیاز های یکدیگر را نشناسند و… ، باعث خواهد شد تا بازدهی سرمایه گذاری سازمان در فناوری اطلاعات و همچنین کسب و کار مربوطه بسیار پایین و کم باشد، چرا که اساسا سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده و فناوری به کار گرفته شده نمی تواند گامی در جهت رفع نیازها و مشکلات سازمان بردارد و خود باعث ایجاد هزینه های سربار می شود(علی پور پیجانی، 1389 ه ش،37). میزان همسویی بین این دو مقوله (کسب و کار و فناوری اطلاعات) را در دو بعد استراتژیک و ساختاری، میتوان بررسی و ارزیابی نمود(براون، شارون،1994،69). این ارزیابی به این معنی است که می توان با بررسی میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات سازمان با کسب و کار آن سازمان و همچنین همسویی ساختاری این دو موضوع به بررسی میزان همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان پی برد.
در کشور ما در سال های اولیه دهه 1380( ه ش)، دولت، با تعریف و راه اندازی طرح تکفا، تلاشی جهت حضوری برجسته و رسمی درصحنه فناوری اطلاعات کشور به انجام رساند، این حمایت باعث بکارگیری و به نوعی پیشرفت فناوری در سازمان ها و دستگاه های دولتی شد.
با وجود نیاز به اجرای چنین بررسی هایی در سازمان ها و مخصوصا در سازمان های دولتی، تا کنون تحقیقات اندکی در مورد همسویی در دستگاه ها اجرا شده است. در بررسی دلایل این کمبود، می توان به عامل مهم جوانی صنعت فناوری اطلاعات در کشور اشاره کرد.
در این فصل پژوهشگر به طور خلاصه و با توجه به موضوع پژوهش، به بیان مسأله اصلی پژوهش و اهمیت و ضرورت پژوهش و همچنین به تعریف متغیرها، فرضیات و اهداف می پردازد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...