2-4- انواع پاداش 17

2-4-1- کارانه.. 18

2-4-1- 1- طرح های کارانه فردی.. 19

2-4-1- 2- طرح های کارانه گروهی.. 22

2-4-1- 3- طرح های کارانه سازمانی.. 23

2-5- معیارهای ارزیابی عملکرد و تخصیص کارانه 24

2-6- پیشینه تحقیق 29

2-7- صنعت ساختمان 40

2-8- فرآیند انجام تحقیق 42

2-9- روش های تصمیم گیری چندمعیاره مورد استفاده 43

2-9-1- ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺎزی.. 43

2-9-2- روش دیمتل.. 48

 

2-10- جمع بندی 49

فصل 3: روش تحقیق 51

3-1- مقدمه 52

3-2- روش تحقیق 52

3-3- جامعه آماری 53

3-4- روش نمونه گیری و نمونه آماری 54

3-5- روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها 54

3-5-1- اطلاعات کتابخانه ای.. 54

3-5-2- مصاحبه. 55

3-5-3- پرسشنامه.. 56

3-6- روایی و  پایایی پژوهش 57

3-6-1- اعتبار(روایی). 57

3-6-2- پایایی. 58

3-7- ابزارهای تجزیه وتحلیل داده ها 59

3-7-1- تجزیه وتحلیل داده های کیفی. 59

3-7-2- تجزیه وتحلیل داده های کمی. 62

3-7-2- 1- روش دیمتل.. 62

3-7-2- 2- رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی.. 64

3-8- قلمرو تحقیق 67

3-8-1- قلمرو زمانی تحقیق. 67

3-8-2- قلمرو مکانی تحقیق. 67

3-8-3- قلمرو موضوعی تحقیق. 67

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها 68

4-1- مقدمه 69

4-2- جمع بندی ادبیات 69

پایان نامه

 

4-3- تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه 70

4-3-1- سازماندهی و کدگذاری داده ها. 70

4-3-2- جستجوی تم ها و خلق معانی. 75

 

4-4- جمع بندی بخش کیفی تحقیق 77

4-5- خوشه بندی و شناسایی تاثیرگذارترین معیارها و پیامدها 82

4-5-1- خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه. 82

4-5-1- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم معیارهای تخصیص کارانه   82

4-5-1- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده معیارهای تخصیص کارانه.. 83

4-5-1- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل معیارهای تخصیص کارانه   84

4-5-1- 4- تعیین روابط درونی معیارهای تخصیص کارانه   84

4-5-2- خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه  86

4-5-2- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 87

4-5-2- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 88

4-5-2- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 88

4-5-2- 4- تعیین روابط درونی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 89

4-6- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه 91

4-6-1- تعیین اهمیت پیامدهای اجرای طرح کارانه از نگاه خبرگان  92

4-6-2- تعیین ارتباط معیارهای تخصیص کارانه و پیامدهای اجرای طرح کارانه. 92

4-6-3- تعیین اهمیت نسبی هریک از معیارهای تخصیص کارانه  93

4-6-4- تعیین میزان همبستگی هریک از معیارهای تخصیص کارانه  94

4-6-5- تعیین امتیاز هریک از معیارهای تخصیص کارانه  94

4-6-6- تعیین ارزش قطعی و اولویت بندی هریک از معیارهای تخصیص کارانه. 95

4-7- جمع بندی فصل چهارم 97

فصل5: نتیجه گیری و پیشنهادها 99

5-1- مقدمه 100

5-2- نتیجه گیری 100

5-3- یافته های تحقیق 102

یک مطلب دیگر :

 
 

5-3-1- سوال اول: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در ادبیات  102

5-3-2- سوال دوم: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی. 103

5-3-3- سوال سوم:مهمترین پیامدهای اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی. 104

5-3-4- سوال چهارم. 105

5-3-4-1- سوال4،بخش1:خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی.. 105

5-3-4-2- سوال4،بخش1: خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 105

5-3-5- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه. 106

5-4- بحث 106

5-5- پیشنهادهای کاربردی 108

5-6- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 110

5-7- محدودیت های تحقیق 111

مراجع 112

پیوست‌ها 116
فهرست اشکال

شکل (1-1( مراحل انجام تحقیق 7

شکل (2-1( فرآیندها و فعالیته های منابع انسانی و جایگاه ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در فرآیندهای منابع انسانی 11

شکل (2-2( فرآیند انجام تحقیق 43

شکل (2-3) خانه کیفیت 44

شکل (2-4) مقیاس زبانی برای اهمیت نسبی 46

شکل (4-1) شبکه ارتباط میان تم های داده های حاصل از مصاحبه ها(نرم افزار atlas.ti) 80

شکل (4-2) نقشه تماتیک داده های حاصل از مصاحبه 81

شکل (4-3) نمودار علی معیارهای تخصیص کارانه 85

شکل (4-4) نمودار علی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 90

شکل (4-5) خانه های کیفیت مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها 91

شکل (4-6) ارزش قطعی و رتبه نهایی معیارهای تخصیص کارانه 96
فهرست جداول

جدول (2-1) طبقه بندی انواع پاداش توسط دی سنزو ورابینز 18

جدول (2-2) مطالعات داخلی،یافته ها و روشهای مورد استفاده در خصوص کارانه 38

جدول (2-3) مطالعات خارجی،یافته ها و روشهای مورد استفاده در خصوص کارانه 39

جدول (3-1) نمونه ای برای آماده سازی داده های کیفی 60

جدول (3-2) مقیاسهای زبانی برای قضاوت اهمیت 64

جدول (3-3) روابط نمادهای گرافیکی و اعداد فازی مرتبط 65

جدول (3-4) همبستگی ها، نمادهای گرافیکی و اعداد فازی مرتبط 65

جدول (4-1) معیارهای شناسایی شده تخصیص کارانه از ادبیات تحقیق 70

جدول (4-2) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه اول 71

جدول (4-3) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه دوم 71

جدول (4-4) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه سوم 72

جدول (4-5) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه چهارم 72

جدول (4-6) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه پنجم 73

جدول (4-7) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه ششم 73

جدول (4-8) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه هفتم 74

جدول (4-9) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه هشتم 74

جدول (4-10) عناوین کدهای حاصل از تحلیل داده های مصاحبه 74

جدول (4-11) معیارهای نهایی تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی(استخراجی از بخش کیفی تحقیق) 78

جدول (4-12) پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی 79

جدول (4-13) جمع بندی نظرات خبرگان با استفاده از میانگین حسابی(ماتریس تاثیر مستقیم) برای معیارهای تخصیص کارانه 83

جدول (4-14) ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده 83

جدول (4-15) ماتریس کل 84

جدول (4-16) مقادیر r و c برای هر عامل 85

جدول (4-17) مقادیر ri+ci و ri-ci 85

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...