1-3-2-گل آذین :…………………………………………………………………………………………………………..

1-3-3-براکته ها:………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-3-4-کاسه گل:……………………………………………………………………………………………………………………………..

1-3-5-جام گل:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-3-6-دانه گرده:………………………………………………………………………………………………………………………….

1-3-7-مادگی:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-3-8-اعداد کروموزومی:……………………………………………………………………………………………………………..

1-4-پراکندگی جغرافیایی: ایران (گیاه انحصاری) …………………………………………………………………………

1-4-1-رویشگاه ها و پراکندگی جغرافیایی در ایران: ………………………………………………………………………….

1-5-طبقه بندی آویشن……………………….…………………………………………………………………………………………

1-6-نیازهای اکولوژیکی……………………..………………………………………………………………………………………………..

1-6-1-درجه حرارت………………………….………………………………………………………………………………………….

1-6-2-نور………………………………..…………………………………………………………………………………………………….

1-6-3-مواد و عناصر غذایی مورد نیاز………….…………………………………………………………………………

1-7-عملیات زراعی………………………………………………………………………………………………………………………..

1-7-1-تناوب کاشت……………………………………………………………………………………………………………………………….

1-7-2-آماده سازی خاک……………………..……………………………………………………………………………………

1-7-3-تاریخ و فواصل کاشت………………….………………………………………………………………………………………….

1-7-4-روش کاشت…………………………..………………………………………………………………………………………………

1-7-5-عملیات داشت………………………..……………………………………………………………………………………………..

1-7-6-برداشت محصول……………………….…………………………………………………………………………………………..

1-7-7-جمع آوری بذر……………………….………………………………………………………………………………………………..

1-8-آویشن و کاربرد آن …………………….……………………………………………………………………………………….

1-9-خواص دارویی آویشن…………………….………………………………………………………………………………..

پایان نامه

 

1-10-مصرف روزانه آویشن………………………………………………………………………………………………………………

1-11-کاربرد کودهای بیولوژیک……………….…………………………………………………………………………………

1-11-1-تعریف کودهای زیستی……………………………………………………………………………………………………..

1-11-2-تاریخچه میکوریزا…………………..……………………………………………………………………………………

1-11-3-انواع میکوریزا…………………….……………………………………………………………………………………

1-11-4-قارچ های اکتومیکوریزا……………………………………………………………………………………………………….

1-11-5-قارچ های اندومیکوریزا…………………………………………………………………………………………………………

1-11-6-مراحل تشکیل سیستم میکوریزایی………………………………………………………………………………………..

فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………………

2-1-فواید همزیستی میکوریزایی……………..…………………………………………………………………………..

2-1-1-میکوریزا و افزایش جذب عناصر غذایی…….…………………………………………………………………………..

2-1-1-1-راه های تأمین فسفر خاک…………….………………………………………………………………………………

2-1-2-میکوریزا و بهبود جذب آب……………..……………………………………………………………………….

2-1-3-میکوریزا و اختصاص مواد فتوسنتزی………………………………………………………………………………

2-1-4- میکوریزا و تنش های محیطی………………………………………………………………………………….

2-1-4-1-میکوریزا و تنش غرقابی……………..………………………………………………………………………

2-1-4-2-میکوریزا و تنش شوری……………….……………………………………………………………………………….

2-1-4-3-میکوریزا و تنش خشکی……………….……………………………………………………………………….

2-1-5-میکوریزا و فلزات سنگین……………………………………………………………………………………………………….

2-1-6-میکوریزا و عناصر غذایی……………………………………………………………………………………………………….

2-1-7-سازگاری و واکنش رشد………………..…………………………………………………………………….

2-1-8-میکوریزا و ساختمان خاک……………..……………………………………………………………………………….

2-1-9-فعالیت یون هیدروژن و تأثیر آن بر میکوریزا………………………………………………………………………….

2-1-10-میکوریزا و عوامل زیستی…………….……………………………………………………………………

2-1-11-تأثیر شیوه های کشاورزی بر قارچ میکوریزا……………………………………………………………………………..

2-2-نقش میکوریزا و عکس العمل گیاه………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم مواد و روشها…………………….…………………………………………………………………………………………………

3-1-زمان و موقعیت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………….

3-2-طرح آزمایشی………………………………………………………………………………………………………………………….

3-3-مشخصات اقلیمی محل اجرای طرح…………..……………………………………………………………………………………

3-4-مشخصات خاک………………………….……………………………………………………………………………………………………..

3-5-عملیات آماده سازی بستر کشت………………………………………………………………………………………………………..

3-6-مشخصات رقم کشت شده…………………..…………………………………………………………………………………………….

3-7-شیمی گیاه…………………………..………………………………………………………………………………………………………………

3-8-عملیات کاشت…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-9-عملیات داشت…………………………………………………………………………………………………………………….

3-10-اندازه گیری مشخصات مرفولوژیکی………..………………………………………………………………………………..

3-11-اندازه گیری صفات کیفی……………….……………………………………………………………………………………………….

یک مطلب دیگر :

 

3-11-1-سنجش قندهای محلول…………………………………………………………………………………………………………..

3-11-2-اندازه گیری مقدار کلروفیل و کارتنوئیدها………………………………………………………………………………..

3-11-3-سنجش پروتئین……………………..……………………………………………………………………………………………….

3-11-4-اندازه گیری آنتوسیانین…………….…………………………………………………………………………………………………

3-11-5-اندازه گیری فلاوونوئید……………..…………………………………………………………………………………………….

3-11-6-اندازه گیری طول ریشه و اندام هوایی، وزن خشک ریشه و اندام هوایی………………………………………………

3-11-7-عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-11-8-اندازه گیری عناصر ماکروالمنت و میکروالمنت..………………………………………………………………………….

3-11-9-تعیین مقدار ترکیبات فنلی تام……………………………………………………………………………………………………

3-11-10-اندازه گیری سطح برگ…………………………………………………………………………………………….

3-12-محاسبات آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم نتایج  و بحث………………………………………………………………………………………………………………………..

4-1-صفات کمی…………………………..………………………………………………………………………………………………………..

4-1-1-وزن تر و خشک اندام هوایی……………………………………………………………………………………………………

4-1-2-وزن تر و خشک ریشه………………………………………………………………………………………………………..

4-1-3-شاخص سطح برگ………………………………………………………………………………………………………………

4-1-4-طول ریشه………………………….………………………………………………………………………………………………

4-1-5-سطح ریشه………………………….……………………………………………………………………………………………..

4-2-صفات کیفی…………………………..………………………………………………………………………………………………………….

4-2-1-پروتئین…………………………..……………………………………………………………………………………………………..

4-2-2-قند…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-2-3-فنل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-2-4-فلاوونوئید…………………………………………………………………………………………………………………………….

4-2-5-ازت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-2-6-فسفر……………………………..……………………………………………………………………………………………………….

4-2-7-پتاسیم…………………………………………………………………………………………………………………………………

4-2-8-کلسیم…………………………….…………………………………………………………………………………………………..

4-2-9-مس……………………………….…………………………………………………………………………………………………….

4-2-10-روی……………………………..……………………………………………………………………………………………………….

4-2-11-کلروفیلa………………………………………………………………………………………………………………………………

4-2-12-کلروفیلb……………………………………………………………………………………………………………………………..

4-2-13-کلروفیل تام…………………………………………………………………………………………………………………….

4-2-14-کارتنوئید………………………..………………………………………………………………………………………….

4-2-15-آنتوسیانین……………………….………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..

منابع:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

فهرست جداول

 

جدول 1-1: کشورهای عمده صادر و وارد کننده گیاهان دارویی و معطر………………………………………………………..

جدول 1-2: تأثیر زمان برداشت بر عملکرد آویشن باغی(امید بیگی، 1374)………………………………………………….

جدول 1-3: تأثیر مراحل مختلف رویش آویشن باغی در مقدار اسانس(امید بیگی،1374)……………………………

جدول4-1: تجزیه واریانس صفات کمی در آویشن………………………………………………………………………..

جدول 4-2: مقایسه میانگین سطوح مختلف قارچ مایکوریزا بر روی صفات کمی آویشن………………………………

جدول 4-3: مقایسه میانگین سطوح مختلف باکتری بر روی صفات کمی آویشن………………………………………….

جدول 4-4: تجزیه واریانس صفات کیفی در آویشن…..………………………………………………………………….

جدول 4-5: تجزیه واریانس صفات کیفی در آویشن…..…………………………………………………………………

جدول 4-6: تجزیه واریانس صفات کیفی در آویشن…..……………………………………………………..

جدول4-7: مقایسه میانگین سطوح مختلف قارچ مایکوریزا بر روی صفات کیفی آویشن……………………………….

جدول 4-8: مقایسه میانگین سطوح مختلف قارچ مایکوریزا بر روی صفات کیفی آویشن……………………………..

جدول 4-9: مقایسه میانگین سطوح مختلف قارچ مایکوریزا بر روی صفات کیفی آویشن……………………………..

جدول 4-10: مقایسه میانگین سطوح مختلف باکتری بر روی صفات کیفی آویشن………………………………………

جدول 4-11: مقایسه میانگین سطوح مختلف باکتری بر روی صفات کیفی آویشن………………………………………

جدول 4-12: مقایسه میانگین سطوح مختلف باکتری بر روی صفات کیفی آویشن………………………………………

 

 

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر روی خصوصیات کمی و کیفی آویشن باغی در سال زراعی 1391- 1390 آزمایشی در یک گلخانه در منطقه ای از سمنان اجرا شد. این آزمایش با استفاده از فاکتوریل 3×3 بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...