1-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………9

1-4- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….11

1-5- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………11

1-6- تعریف مفهومی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………12

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………15

فصل دوم : مباحث نظری و پیشینه تحقیق   ……………………………………………………………………………………………18

2-1- چهارچوب نظری متغیرها: …………………………………………………………………………………………………..19

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

 

2-1-1-1- شخصیت  …………………………………………………………………………………………………………………19

2-1-1-2- خصوصیات افراد با شخصیت سالم  ……………………………………………………………………………..23

2-1-1-3- عوامل بوجود آورنده شخصیت :  ………………………………………………………………………………..24

2-1-1-4- دیدگاه های قدیمی در حوزه شخصیت …………………………………………………………………………26

2-1-1-5- نظریه های روانشناسی شخصیت : ………………………………………………………………………………..30

2-1-1-6- ساختارزیستی در سیستم های مغزی رفتاری: …………………………………………………………………34

2-1-1-7- ابعاد سرشت: …………………………………………………………………………………………………………….36

2-1-1-8- ابعاد منش: ………………………………………………………………………………………………………………..38

2-1-2- خودکشی  …………………………………………………………………………………………………………………….39

2-1-2-1- تعاریف خودکشی ………………………………………………………………………………………………………40

2-1-2-2- رویکرد‏های خودکشی ………………………………………………………………………………………………..41

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

2-1-2-3- علت شناسی خودکشی ……………………………………………………………………………………………….47

2-1-2-4- انواع خودکشی …………………………………………………………………………………………………………..49

2-1-2-5- عوامل مرتبط با خودکشی ……………………………………………………………………………………………52

2-2- پیشینه تحقیقاتی …………………………………………………………………………………………………………………58

2-2-3- جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..80

فصل سوم : روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………82

3-1- نوع مطالعه  ……………………………………………………………………………………………………………………….83

3-2- جامعه نمونه آماری و روش نمونه گیری : ……………………………………………………………………………..83

3-2-1- حجم نمونه: …………………………………………………………………………………………………………………..84

3-2-2- روش گردآوری اطلاعات(میدانی، کتابخانه ای و غیره): ………………………………………………………84

3-3- گروه های مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………….84

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

3-3-1- اقدام کنندگان به خودکشی ………………………………………………………………………………………………84

3-3-2- افراد به هنجار ………………………………………………………………………………………………………………..86

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………..86

3-4-1- پرسشنامه سرشت ومنش …………………………………………………………………………………………………86

3-4-1-1-  هنجارسنجی تست سرشت و منش TCI-125  در ایران …………………………………………………87

3-4-1-2-  هنجارسنجی تست سرشت و منش TCI-125  در شیراز ……………………………………………….96

3-4-1-2-  بررسی پایایی تست  TCI-125  ……………………………………………………………………………….103

3-4-2- پرسشنامه دموگرافیک ……………………………………………………………………………………………………103

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………….111

3-7- ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………….111

پایان نامه

 

فصل چهارم : تجریه و تحلیل نتایج …………………………………………………………………………………………………….112

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

4-1- هنجار ایرانی دکتر کاویانی …………………………………………………………………………………………………113

4-2- هنجار شیراز دکتر حق شناس و تهران دکتر کاویانی بر روی جوانان دانشجو…………………………….115

4-3-بررسی فرضیه‏های پژوهش …………………………………………………………………………………………………117

4-3-1-  فرضیه اصلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………..117

4-3-2- فرضیه های فرعی پژوهش …………………………………………………………………………………………….118

4-3-2-1-  فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………………118

4-3-2-2- فرضیه فرعی دوم  ……………………………………………………………………………………………………119

4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………………………………….120

4-3-2-4- فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………………………………………………….121

4-3-2-5- فرضیه فرعی پنجم ……………………………………………………………………………………………………122

4-3-2-6-  فرضیه فرعی ششم ………………………………………………………………………………………………….123

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

4-3-2-7- فرضیه فرعی هفتم ……………………………………………………………………………………………………124

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………125

5-1- خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….126

5-2- بحث و نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………..128

5-2-1-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه اصلی پژوهش ………………………………………………………….128

5-2-2-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی اول  پژوهش …………………………………………………..133

5-2-3-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی دوم  پژوهش ………………………………………………….134

5-2-4-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی سوم  پژوهش ………………………………………………….136

5-2-5-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی چهارم  پژوهش ……………………………………………….137

5-2-6-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی پنجم  پژوهش …………………………………………………139

5-2-7-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی ششم  پژوهش ………………………………………………..140

یک مطلب دیگر :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

5-2-8-  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی هفتم  پژوهش …………………………………………………142

5-3- نتیجه گیری نهایی  ……………………………………………………………………………………………………………143

5-4- پیشنهادات پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………….146

5-5- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………….147

5-6- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده  …………………………………………………………………………………………148

5-6- محدویت‏ها و موانع پژوهش ……………………………………………………………………………………………..148

5-7- کاربست ها  …………………………………………………………………………………………………………………….150

منابع   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..151

منابع فارسی  …………………………………………………………………………………………………………………………….152

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………159

پیوست ها   ………………………………………………………………………………………………………………………………173

پرسشنامه شخصیت سرشت و منش TCI-125   …………………………………………………………………………174

پرسشنامه دموگرافیک  ……………………………………………………………………………………………………………….180

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………181

 

فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                                                   صفحه

 

جدول(3-1) توزیع سنی – جنسی شرکت کنندگان در مطالعه……………………………………………………………90

جدول(3-2) فراوانی و درصد آزمودنی ها در سطوح تحصیلی سه گانه و دسته های شغلی مختلف ……….91

جدول(3-3) ضرایب پایایی بازآزمایی مقیاس TCI…………………………………………………………………………92

جدول(3-4) همبستگی های درونی مقیاس‏ TCI …………………………………………………………………………. 92

جدول(3-5) ضرایب روایی مقیاس TCI……………………………………………………………………………………….93

جدول(3-6) ضرایب همبستگی درونی مقیاس TCI………………………………………………………………………..93

جدول(3-7) مشخصات سنی و جنسیتی نمونه را به تفکیک محل نمونه گیری ……………………………………98

جدول(3-8) میانگین و انحراف معیار به تفکیک جنسیت و هر محل نمونه گیری ………………………………..99

جدول(3-9) ضرایب همبستگی بین نمرات ابعاد هفتگانه TCI و همچنین سن در کل نمونه پژوهش…..101

جدول(3-10) داده‏های محاسبه آلفای کرونباخ  و ضرایب همبستگی بار ثبات  بازآزمایی  برای ابعاد  هفتگانه

TCI-125……………………………………………………………………………………………………………………………..102

جدول(3-11) بیمارستانهای در نظر گرفته شده در پژوهش …………………………………………………………….104

جدول (3-12) افراد اقدام کننده به خودکشی شرکت کننده در پژوهش  از نظر جنس  ……………………….105

فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                                                صفحه

 

جدول (3-13) افراد اقدام کننده به خودکشی از نظر وضعیت تاهل…………………………………………………..105

جدول (3-14) میزان تحصیلات افراد اقدام کننده به خودکشی…………………………………………………………106

جدول (3-15) محل سکونت افراد اقدام کننده به خودکشی ……………………………………………………………107

جدول (3-16) میزان درآمد  افراد اقدام کننده به خودکشی  ……………………………………………………………108

جدول(3-17) نوع ماده مصرف شده جهت اقدام کننده به خودکشی در افراد شرکت کننده در پژوهش …109

جدول (3-18)  تعداد دفعات اقدام به خودکشی   …………………………………………………………………………110

جدول (3-19) توزیع سنی شرکت کنندگان بر منبای شاخص های مرکزی و پراکندگی ……………………..110

جدول (4-1) میانگین (انحراف استاندارد، با فاصله اطمینان95%) نمرات کل و به تفکیک جنس در مقیاس TCI………………………………………………………………………………………………………………………………………..114

جدول (4-2) میانگین و انحراف معیار(در پرانتز) به تفکیک جنسیت و هر محل نمونه گیری……………….115

جدول (4-3) میانگین (انحراف استاندارد، با فاصله اطمینان95%) پژوهش حاضر و مقایسه با هنجارهای ایران، شیراز و تهران……………………………………………………………………………………………………………………116

فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                                                صفحه

 

جدول‏(4-4) نتایج آزمون t مستقل در بُعد نوجویی در مقایسه با هنجارهای موجود……………………………118

جدول‏(4-5) نتایج آزمون tمستقل دربُعد اجتناب از‏آسیب درمقایسه با‏هنجارهای موجود……………………..119

جدول ‏(4-6) نتایج آزمون tمستقل دربُعد پاداش-‏وابستگی‏درمقایسه‏با‏هنجارهای موجود……………………..120

جدول‏(4-7) نتایج آزمون t مستقل در بُعد پشتکار در مقایسه با هنجارهای موجود ……………………………121

جدول‏(4-8) نتایج آزمون t مستقل در بُعد همکاری در مقایسه با هنجارهای موجود…………………………..122

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...