فایل های علمی - پژوهشی از دانشگاه های ایرانی
جستجو 1-5- 2- عوامل موثر در فرمولاسیون سس های کم چربی 19
1-5- 3- روش فرمولاسیون سس های کم چربی 19
1-5- 4- کاربرد جایگزین های چربی در سس های کم چربی 20
1-5- 5- کاربرد تقلید کننده های چربی در سس های کم چربی 20
1-5- 6- کاربرد امولسیفایرها در سس های کم چربی 21
1-6- تعریف استاندارد سس های رژیمی 22
1-6-1- توصیف برچسب های تغذیه ای سس های رژیمی 23
1-6-1- فرمولاسیون فرآورده های شبه مایونز کم چربی 23
1-7- سس های سالاد کم کالری 25
1-7- 1- روش تولید سس های سالاد کم کالری 26
1-8- سس های بدون چربی 27
1-9- تکنولوژی طعم سس های بدون چربی 27
1-9-1- پایداری میکروبی سس های بدون چربی 28
1-9-2- روش تولید سس های بدون چربی 28
فصـل دوّم – پیشینه تاریخی تحقیق 29
2-1- بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع 30
2-2- نشاسته های اصلاح شده 33
2-2- 1- مقدمه 33
2-2- 2-گرانول های نشاسته در گیاهان 33
2-2- 3- ساختار شیمیایی نشاسته 35
2-2- 4-خواص آمیلوز و آمیلوپکتین 37
2-2- 4-1-آمیلوز 37
2-2- 4-2-آمیلوپکتین 38
2-2- 5- ساختار داخلی گرانول نشاسته 40
2-2- 6- ترکیبات ناچیز در نشاسته 42
2-2- 7- خصوصیات عملکردی نشاسته 42
2-2- 7- برهمکنش نشاسته با سایر ترکیبات 43
2-2-7-1- تاثیر pH 43
2-2- 7- 2- نمک ها 43
2-2- 7- 3- قندها 44
2-2- 7- 4- چربی ها 45
2-3- انواع نشاسته اصلاح شده ، تولید ، خواص و کاربردهای آن 46
2-3-1- مقدمه 46
2-3-2- نشاسته اصلاح شده به کمک روشهای شیمیایی 47
2-3-3- نشاسته با اتصالات عرضی : تولید ، خواص و کابردهای آن 47
2-3-4- انواع اصطلاحات شیمیایی متداول به روش جایگزینی در صنایع غذایی به شرح زیر است: 52
2-3-4- 1- نشاسته استاته 52
2-3-4- 2- نشاسته اكتنیل سوكسینیله 52
2-3-4- 3- نشاسته فسفاته 53
2-3-4- 4- نشاسته هیدروكسی پروپیله (E1442) 54
2-3-4- 5- نشاسته های كاتیونی و آمفوتری 54
2-3-4- 6- نشاسته تبدیل یافته 55
2-3-4- 6- 1- هیدرولیز اسیدی 55
2-3-4- 6- 2- نشاسته اكسیده شده 56
2-3-4- 6- 3- نشاسته های رنگبری شده 57
2-3-4- 7- نشاسته اكسید شده یا كلرینه شده 57
2-3-4- 8- دكسترینیزه كردن 58
2-3-3- اصلاح آنزیمی 60
2-3-4- اصلاح فیزیكی 62
2-3-4-1- نشاسته فوری یا پیش ژلاتینه (پری ژل) ، تولید ، خواص و كاربردهای آن 62
2-3-4-2- استفاده از خشك كن غلطكی برای تولید نشاسته پیش ژلاتینه 63
2-3-4-3- استفاده از خشك كن پاششی برای تولید نشاسته پیش ژلاتینه 64
2-3-4-4- استفاده از اكسترودر برای تولید نشاسته پیش ژلاتینه 65
2-3-4-5- تیمار حرارتی نشاسته 65
2-3-4-6- انیلینگ 65
2-3-4-7- فرآیند حرارتی – رطوبتی 65
2-3-5- اصلاح ژنتیكی 66
2-3-6- روشهای تركیبی 66
2-3-7- تطابق نوع نشاسته اصلاح شده با كاربرد عملی آن 67
2-3-8- قوانین موجود در استفاده از انواع نشاسته 68
2-3-9- نتیجه گیری 70
2-2- جایگزین های چربی 71
2-2-1 – مقدمه 71
2-2-2 – پیشینه تغذیه ای 72
2-2-3 – کاربردهای چربی در غذا 75
2-2-3 -1- کاربردهای تغذیه ای چربی 75
2-2-3 -2-کارکردهای فیزیکی و شیمیایی چربی 76
2-2-3 -3-کارکردهای حسی چربی 76
2-2-4 – اصطلاحات علمی و طبقه بندی جانشین های چربی 77
2-2-4 -1- اصطلاحات علمی 77
2-2-4 -2- طبقه بندی 78
2-2-4 -3- بهینه سازی فرمولاسیون 79
2-2-4 -4- روش تکنولوژیکی 80
2-2-4 -5- مالتودکسترین و دیگر چربی های تقلیدی مشتق شده از نشاسته 80
2-2-4 -6- ملاحظات مهم در زمینه گسترش غذاهای کم چرب 81
2-2-4 -7-کیفیت محصول / تقدم و اولویت مصرف کننده 82
2-2-4 -8- آگاهی از ترکیبات 82
2-2-4 -9- جنبه های میکروبی 83
2-2-4 -10- ملاحظات قانونی 84
2-2-4 -11- قیمت گذاری و بازاریابی 85
2-2-5 – اثرات کاهش چربی در رژیم غذایی 86
2-2- 5 – 1- مقدمه 86
2-2- 5 – 2- تاریخچه و هدف 87
2-2- 5 – 3- پایداری فیزیکی و کاهش چربی 88
2-2- 6 – مفاهیم قانونی جایگزین های چربی 89
2-2- 6 – 1- مقدمه 89
2-2- 6 – 2- پذیرش جایگزین های چربی 90
2-2- 6 – 3- افزودنی ها بعنوان جایگزین های چربی 91
فصـل سوم – مواد و روش ها 93
3-1- مواد اولیه 94
3-2-آماده سازی مایونز 95

پایان نامه

 

3-3- تركیب شیمیایی 95
3-4- اندازه گیری ویسکوزیته 95
3-4- رنگ سنجی 96
3-5- تعیین pH و اسیدیته ی قابل تیتراسیون 96
3-6 – پایداری امولسیون سس مایونز 96
3-7-ارزیابی حسی 97
3-8- تجزیه و تحلیل آماری 98
فصـل چهارم – نتایج و بحث 99
4-1- تركیب شیمیایی و میزان كالری 100
4-1-1- نتایج مربوط به رطوبت سس مایونز 101
4-1-2- نتایج مربوط به اندازه گیری چربی نمونه های سس مایونز 102
4-2- ویسکوزیته نمو نه های سس مایونز 103
4-3- آزمون پایداری 104
4-4- ویژگی های فیزیکو شیمیایی( pH و اسیدیته ) 105
4-5- رنگ سنجی 106
4-6- ارزیابی حسی 107
فصـل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 109
5-1- نتیجه گیری 110
5-2-پیشنهادات 110
6- منابع 111
فهرست جدول ها
عنوان                                                               صفحه

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1 – مقدار مصرف توصیه شده فیبر رژیمی 7
جدول 2– مقدار نشاسته مقاوم مورد نیاز 8
جدول 1-1- فرمولاسیون فرآورده های شبه مایونز 23
جدول 1-2- فرمولاسیون شبه مایونز با 20 درصد روغن 24
جدول 1-3- فرمولاسیون مایونز مناسب سالاد سبزیجات 24
جدول 1-4- فرمولاسیون سس های سالاد کم کالری 26
جدول2-1 – اندازه و شکل گرانولهای نشاسته با منابع مختلف 34
جدول 22– برخی خواص فیزیکوشیمیایی مولکولهای آمیلوز و آمیلوپکتین 39
جدول3-2 – شرایط واكنش تولید انواع دكسترین ها و خواص آنها 58
جدول 2-4- برخی خصوصات نشاسته های اصلاح شده و كاربرد آنها در محصولات غذایی 68
جدول 2-5- لیست برخی نشاسته های غذایی كه از طرف اتحادیه اروپا مجاز شناخته شده اند 69
جدول 6-2-وضعیت قانونی پلی دكستروز در حال حاضر 89
جدول 3-1 مقدار تركیبات مورد استفاده در فرمولاسیون نمونه های مختلف سس مایونز (برحسب درصد) 93
جدول 3- 2 فرم ارزیابی حسی نمونه سس های مایونز 96
جدول 4-1 – نتایج مربوط به تركیب شیمیایی نمونه های سس مایونز 99
جدول 4-2 – نتایج مربوط به رطوبت نمونه های سس مایونز 100
جدول 4-3– محتوای چربی نمونه های سس مایونز 101
جدول 4-4 – ویسکوزیته نمو نه های سس مایونز 102
جدول 4-5 – پایداری نمونه های سس مایونز 103
جدول 4-6pH – و اسیدیته نمو نه های سس مایونز 104
جدول 4-7 – نتایج رنگ نمو نه های سس مایونز 105
جدول 4-8 – نتایج ضریب تغییرات رنگ نمونه های سس مایونز 105

فهرست نمودارها

   عنوان                                                                    صفحه

 

 

 

 

 

نمودار 1 – رابطه مصرف نشاسته و ابتلاء به سرطان دستگاه گوارش 6
نمودار 4-1– محتوای رطوبتی نمونه های سس مایونز 100
نمودار 4-2 – محتوای چربی نمونه های سس مایونزذ 101
نمودار 4-3 – ویسکوزیته نمونه های سس مایونز 102
نمودار 4-4 –نتایج ارزیابی حسی نمونه های سس مایونز 106
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1399-08-10] [ 01:59:00 ب.ظ ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

serderehi | List.ly

 

عنوان
صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
1-1- بیان مسئله 3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-3- اهداف تحقیق 4
1-4- سوالات تحقیق 4
1-5- فرضیه‌های تحقیق 5
1-6- روش تحقیق 6
1-7- ساختار تحقیق 6
فصل اول – کلیات تحقیق
گفتار اول – موقعیت و اهمیت سرزمین فلسطین 7
1-1- اهمیت سرزمین فلسطین 7
1-2- شرایط جغرافیایی فلسطین 11
1-3- مساحت و مرزهای فلسطین 11
1-4- مشخصات و ابعاد مرزهای فلسطین 12
1-5- آب و هوای فلسطین 12
گفتار دوم – ساکنان اولیه سرزمین فلسطین 13
2-1- سابقه حضور عبرانی‌ها در فلسطین 14
2-2- حاکمیت اسرائیل در فلسطین 15
2-3- آخرین دوران حضور یهودیان در فلسطین 15
2-4- حاکمیت مسلمانان بر فلسطین 16
2-5- تلاش‌ها و توطئه‌های مشترک یهودی‌ها و صلیبی‌ها علیه جهان اسلام 18
گفتار سوم- مبانی مهاجرت به فلسطین 21
3-1- حق تاریخی بر فلسطین 23
3-2- اعلامیه بالفور 24
3-3- دلایل کان لم یکن بودن اعلامیه بالفور از نگاه حقوق بین‌الملل 29
3-4- دلایل بی‌اعتباری اعلامیه بالفور با ماده22 میثاق جامعه ملل 29
گفتارچهارم – طرح‌های تقسیم 31
4-1- کمیسیون کینگ – کرین (طرح آمریکا ) 31
4-2- طرح کمیته پیل ( طرح انگلیس ) 32
4-3- قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل 32
4-4- محتوی قطعنامه 33
گفتارپنجم- مواضع کشورها،پیامدها و ایرادات بر قطعنامه تقسیم 34
5-1- مواضع کشورهای عربی 34
5-2- مواضع ایران 34
5-3- پیامد قطعنامه 181 35
5-4- تلاش برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری 36
5-5- ایرادات وارده بر قطعنامه تقسیم 38
5-6- اعلامیه تأسیس و عضویت در سازمان ملل 38
5-7- عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد 39
نتیجه‌گیری 42
فصل دوم – عضویت درسازمان ملل متحد
گفتار اول – قلمرو سرزمینی 45
1-1- تاسیس کشورها 45
1-2- عناصر و عوامل تشکیل دهنده کشور 45
1-2-1– جمعیت 46
1-2-2- سرزمین 48
1-2- 3– حکومت (قدرت سیاسی) 50
1-2-4 – حاکمیت و استقلال 50
1-3– انواع کشورها 53
1-3-1 – کشوربسیط یا ساده 53
1-3-2– کشورهای مرکب 53
1-3-2-1– اتحادیه شخصی 53
1-3-2-2– اتحادیه واقعی 54
1-3-2-3– کنفدراسیون کشورها (اتفاق دول) 54
1-3-2-4 – کشور فدرال 55
1-3-2-4– 1– خصوصیات کشور فدرال 55
1-3-2-4– 2– نهادهای فدرال 55
1-3-2-4– 3– صلاحیت کشور فدرال و حقوق دولت‌های عضو 56
1-4- شناسایی کشورها 56
1-4-1– مفهوم و ماهیت حقوق شناسایی 57
1-4-2– الزام به شناسایی 59
1-4-3– عدم شناسایی « نظریه استیمسون » 60
1-4-4– زمان و چگونگی شناسایی 61
1-4-5– شناسایی حکومت 62
1-4-6– شناسایی شورشیان 65
1-4-7– شناسایی جنبش‌های رهایی بخش ملی 66
1-4-8– آثار شناسایی 67
1-5- جانشینی کشورها 68
1-5-1- اشکال انتقال (تغییر) حاکمیت 69
1-5-2- اقسام جانشینی دولت‌ها 69
1-5-2- 1- جانشینی دولتها در معاهدات 69
1-5-2- 2- جانشینی دولت‌ها در غیر از معاهدات 71
1-5-2- 3- جانشینی دولتها در سازمان‌های بین‌المللی 72
1-5-3- مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در جانشینی کشورها 72
گفتار دوم – عضویت در سازمان ملل متحد از منظر رویه سازمان ملل متحد 73
2-1- تفاوت کشور شدن با عضویت در سازمان ملل متحد 73
2-2- نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص عضویت در سازمان ملل 75
2-3- روند تاریخی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد 77
2-3 -1- ماهیت حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین 78
2-3-2- تشکیلات خودگردان فلسطینی در گذر تاریخ 78
2-3-3-نظام حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین 80
2-3-4- ابهام در ماهیت حقوقی کنونی تشکیلات خود گردان فلسطین 80
2-3-5- سازمان آزادی بخش فلسطین 81
2-4- عضویت در سازمان ملل و چگونگی عضویت ساف در آن 83
2-4-1- ساف و سازمان ملل 84
2-4-2-کشور شدن فلسطین 85
2-4-3- تاریخچه بحث 85
2-4-4- شرایط عضویت در سازمان ملل متحد 87
2-4-5- شناسایی 89
2-5- زمینه‌های پیدایش طرح صلح خاورمیانه 90
2-5-1- طرح‌های صلح خاورمیانه 91
2-6- زمینه‌های صدور قطعنامه 1967 93
2-7- دلایل ارایه طرح عضویت فلسطین در سازمان ملل 94
2-8- اشکال ممکن مورد نظر سازمان ملل در تشکیل کشور فلسطین 96
گفتار سوم – رویکرد سازمان‌های بین المللی وکشورها نسبت به شناسایی کشور فلسطین 99
3-1- رویکرد اعضای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد 99
3-2- رویکرد کشورها 99
3-2-1- آمریکا 99
3-2-2- آلمان 100
3-2-3-اتحادیه اروپا 100
3-2-4- فلسطینی‌ها 101
3-2-5-اعراب 102
3-2-6- اسرائیل 103
3-2-7- روسیه وچین 104
3-2-8- ایران 104
3-3- دلایل عدم حمایت از طرح محمود عباس از سوی جمهوری اسلامی ایران 106
3-4- سه دیدگاه:‌خوشبینی، بدبینی، توهم توطئه 108
3-5 – اقدامات حقوقی فلسطینیان تا قبل از ارایه طرح تشکیلات دولت مستقل فلسطینی 110
گفتار چهارم- پیامدها و ایرادات وارده بر طرح شناسایی کشور فلسطین 110
4-1- پیامدهای حقوقی مطلوب 111
4-2- پیامدهای حقوقی نامطلوب 112
4-3 – ایرادات حقوقی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد 112
نتیجه‌گیری 115
پیشنهادات 118
منابع و مآخذ 120
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:57:00 ب.ظ ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه و مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

آموزش نکته های فن بیان ،آداب معاشرت،سخنرانی و مهارت های ارتباطی

 

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل …………………………………………… 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
مبحث اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………. 8
     گفتار اول: مصونیت ……………………………………………………………………………………………………………. 8
         بند اول: تعریف لغوی مصونیت …………………………………………………………………………………… 8
         بند دوم: مفهوم مصونیت در حقوق بین الملل …………………………………………………………… 10
     گفتار دوم: سیاست …………………………………………………………………………………………………………….. 11
     گفتار سوم: مصونیت سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 12
مبحث دوم: سابقه تاریخی مصونیت ………………………………………………………………………………………. 12
میحث سوم: انواع مصونیت ……………………………………………………………………………………………………. 18
     گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی ……………………………………………………………………………………. 18
     گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی …………………………………………………………………………………. 19
مبحث چهارم: مبانی اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها ……………………………………………… 20
     گفتار اول: تئوری نمایندگی ………………………………………………………………………………………………. 21
     گفتار دوم: تئوری برون مرزی یا خارج المملکتی ……………………………………………………………… 23
     گفتار سوم: تئوری مصلحت خدمت …………………………………………………………………………………… 25
     گفتار چهارم: تئوری عمل متقابل ………………………………………………………………………………………. 27
     گفتار پنجم: تئوری تلفیقی ………………………………………………………………………………………………… 29
مبحث پنجم: منابع مصونیت ها در حقوق بین الملل عمومی و اسلام …………………………………. 30
     گفتار اول: منابع اصلی در حقوق بین الملل ………………………………………………………………………. 30
         بند اول: عرف ……………………………………………………………………………………………………………….. 30
         بند دوم: معاهدات ………………………………………………………………………………………………………… 32
               الف) کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961) ………………………………………… 34
               ب) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1963) ………………………………………………. 35
               ج) کنوانسیون درباره ماموریت های ویژه (1969) ………………………………………………… 36
د) کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین                       المللی جهانی (1975) …………………………………………………………………………………………… 37
ه) کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها (2004) …………………….. 39
         بند سوم: منابع تکمیلی در حقوق بین الملل ………………………………………………………………. 42
               الف) قوانین و مقررات داخلی کشورها …………………………………………………………………… 42
               ب) رویه قضایی ………………………………………………………………………………………………………. 44
             ج) اندیشه های حقوقی …………………………………………………………………………………………… 44
     گفتار دوم: منابع مصونیت ها در حقوق اسلام …………………………………………………………………… 46
         بند اول: قرآن کریم ………………………………………………………………………………………………………. 46
         بند دوم: سنت نبوی …………………………………………………………………………………………………….. 46
فصل دوم: محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها …………………………………………………… 48
مبحث اول: انواع مصونیت نمایندگان دولت ها ……………………………………………………………………… 49
    گفتار اول: مصونیت از تعرض …………………………………………………………………………………………….. 50
         بند اول: مصونیت اماکن ماموریت ………………………………………………………………………………… 51
         بند دوم: مصونیت محل اقامت و اموال ………………………………………………………………………… 53
         بند سوم: مصونیت اسناد و ارتباطات ……………………………………………………………………………. 53
         بند چهارم: مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها ……………………………………………… 55
     گفتار دوم: مصونیت قضایی ………………………………………………………………………………………………… 56
         بند اول: مصونیت از تعقیب جزایی ………………………………………………………………………………. 58
         بند دوم: مصونیت از تعقیب مدنی ……………………………………………………………………………….. 59
         بند سوم: مصونیت از ادای شهادت ………………………………………………………………………………. 59
         بند چهارم: مصونیت از اقدامات اجرایی ……………………………………………………………………….. 60
     گفتار سوم: طریقه سلب، انصراف و استناد مصونیت ………………………………………………………….. 61
           بند اول: سلب و انصراف از مصونیت قضائی ………………………………………………………………… 61
           بند دوم: طریقه استناد به مصونیت قضائی …………………………………………………………………. 63
     گفتار چهارم: رویه دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با مصونیت ……………………………… 64
           بند اول: دعوی جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک؛ رای مورخ 14 فوریه 2002.. 65
           بند دوم: دعوی آلمان علیه ایتالیا؛ رای مورخ 3 فوریه 2012 ……………………………………. 67
مبحث دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت ……………………………………………………………………………. 69
     گفتار اول: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک ………………………………………………………… 70
     گفتار دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت کنسولی ……………………………………………………………. 72
     گفتار سوم: اشخاص برخوردار از مصونیت های کنوانسیون ماموریت های ویژه ………………. 72
مبحث سوم: مصونیت از تعقیب مدنی نمایندگان دولت ها ………………………………………………….. 73
     گفتار اول: استثنائات مصونیت دعاوی مدنی ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ماموریت های ویژه ……………………………………………………………………………………………………………….. 76
         بند اول: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی …………………………………………….. 76
         بند دوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی …………………………………………… 77
         بند سوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه ………………. 77
     گفتار دوم: استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها …………………………………….. 78
         بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده ……….. 78
               الف) تعریف اموال غیر منقول …………………………………………………………………………………. 78
               ب) انواع اموال غیر منقول ………………………………………………………………………………………. 79
1-     اموال غیر منقول ذاتی …………………………………………………………………………….. 79
2-   اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده‌اند ………………………………….. 80
3-    اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند …………………………………………….. 80
4-    اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند …………………………………………………….. 81
              ج) مالكیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول ………………………………………………. 81
               د) دلایل توجیهی برای پذیرش استثنا دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی ………………..واقع در قلمرو کشور پذیرنده …………………………………………………………………………………… 83
         بند دوم: دعوی راجع به ماترکی که مأمور سیاسی وصی و امین ترکه و وارث یا ………….موصی‌له باشد …………………………………………………………………………………………………………………. 84
         بند سوم: دعوی راجع به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری مأمور سیاسی در خاک کشور ………….پذیرنده…………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
         بند چهارم: دعوای ناشی از قراردادی كه توسط یك مأمور كنسولی منعقد گردیده ………….بدون تصریح عنوان نماینده…………………………………………………………………………………………….. 87
         بند پنجم: دعوای حقوق شخص ثالث در مورد خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه، ………….کشتی و هواپیما……………………………………………………………………………………………………………… 87
مبحث چهارم: قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها ………………… 90
     گفتار اول: قلمرو زمانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها …………………………. 90
         بند اول: شروع برخورداری از مصونیت ها …………………………………………………………………….. 90
         بند دوم: پایان برخورداری از مصونیت ها ……………………………………………………………………… 92
     گفتار دوم: قلمرو مکانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها ………………………. 94
         بند اول: التزامات دولت ثالث نسبت به اعضاء اصلی ماموریت ها ………………………………….. 94
         بند دوم: التزامات دولت ثالث نسبت به همراهان اعضاء اصلی ماموریت ها ………………….. 95
         بند سوم: التزامات دولت ثالث نسبت به ارتباطات ………………………………………………………… 96
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 97
فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………… 100
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
     ضمیمه 1 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک 1961، تحت عنوان         قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ………………………………………………………………. 105
     ضمیمه 2 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره روابط كنسولی 1963 …………………………….. 118
ضمیمه 3 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره مزایا و مصونیت های ماموریت های ویژه 1969……………………………………………………………………………………………………………………………………… 138
فصل اول
وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل
مقدمه
«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتار های بشر را در بر می گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یك دولت از یك سو، و دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشكیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی كشور یعنی حاكمیت در درون قلمرو یك دولت به راحتی قابل تنظیم است اما هنگامی كه رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یك كشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص، اموال، قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یك حاكمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیك است.
كشورهای دنیا از یك سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند كه تا سر حدّ امكان، اقتدار سیاسی و برتری حاكمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:56:00 ب.ظ ]
مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر……………………………………………………………………………………………………….69
گفتار اول: حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………………………………71
گفتار دوم: حق حیات…………………………………………………………………………………………………………………………………74
گفتار سوم: حق آزادی و امنیت شخصی……………………………………………………………………………………………………75
گفتار چهارم: رعایت تشریفات عادلانه دادرسی…………………………………………………………………………………………77
گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی……………………………………………………………………………………………………….79
گفتار ششم: حق دریافت کمک های بشر دوستانه……………………………………………………………………………………86
گفتار هفتم: حق مالکیت، کار و آزادی مذهبی…………………………………………………………………………………………89
مبحث دوم: ساخت دیوار حائل و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه………………………………..91
گفتار اول: ادعای اسرائیل در رد رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………..98

مقالات و پایان نامه ارشد

 

گفتار دوم: بررسی حقوقی رای دیوان بین المللی دادگستری و ادعاهای اسرائیل……………………………………99
فصل دوم: امکان یا امتناع اعمال حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین…………………………………102
مبحث اول: تاریخ مناقشه اعراب و اسرائیل………………………………………………………………………………………………103
گفتار اول: از قطعنامه 181 تا انتفاظه اول……………………………………………………………………………………………….105
بند اول: سازمان ملل متحد و فلسطین……………………………………………………………………………………………………109
الف: تشکیل هیئت سه نفره مجمع عمومی سازمان ملل متحد……………………………………………………………..111
ب: تشکیل کمیته حقوق فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد………………………………………………112
ج: طرح سازمان ملل متحد بر بیت المقدس…………………………………………………………………………………………..113
بند دوم: جنگ اسرائیل با کشورهای همسایه عربی……………………………………………………………………………….113
الف: جنگ شش روزه 1967…………………………………………………………………………………………………………………..113
ب: جنگ رمضان 6 اکتبر 1973…………………………………………………………………………………………………………….115
ج: حمله اسرائیل به لبنان ژوئن 1982………………………………………………………………………………………………….118

یک مطلب دیگر :

 

1: حمله به اردوگاه های صبرا و شتیلا…………………………………………………………………………………………………..118
2: خروج اسرائیل از لبنان……………………………………………………………………………………………………………………….118
بند سوم: انتفاضه اول 9 دسامبر 1987………………………………………………………………………………………………….119
گفتار دوم: نقض کنواسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی………………………………………………………………………121
بند اول: اشغال نظامی و اثرات حقوقی آن……………………………………………………………………………………………..121
بند دوم: دستورات نظامی اسرائیل در مناطق اشغالی……………………………………………………………………………123
الف: جنایات اسرائیل در منطقه لاتورن………………………………………………………………………………………………….124
ب: جابجایی اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………….124
بند سوم: شهرک سازی در مناطق اشغالی…………………………………………………………………………………………….127
الف: گزارش گزارشگر مخصوص HCR کمیسیون حقوق بشر در مورد شهرک سازی…………………………128
ب: اشغال شرق بیت المقدس توسط اسرائیل در سال 1967……………………………………………………………….130
ج: ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس…………………………………………………………………..132
د: گزارش تالیا ساسون…………………………………………………………………………………………………………………………….134

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:55:00 ب.ظ ]
فهرست مطالب
عنوان                                                                                     صفحه
 

 • فصل اول: کلیات 1- 12                                                                            

بیان مسأله (1-1)                                                                          2
چارچوب نظری ( 1-2)                                                                 6
روش شناسی (1-3)                                                                      11

 • فصل دوم: بنیان های نظری 13- 83

مقدمه (2-1)                                                                                      14
معرفت شناسی رابطه گرا و جامعه شناسی باز اندیشانه (2-2)                20
تاریخچه نظریه میدان (2-3)                                                          29
میدان های فیزیکی (2-3-1)                                                          29
میدان های روانی (2-3-2)                                                            38
نظریه میدان های اجتماعی پییر بوردیو (2-4)                                    41
مبادی (2-4-1)                                                                          41
نظریه عمل (2-4-2)                                                                   48
منش (2-4-3)                                                                           53
میدان (2-4-4)                                                                          61
برآیند بحث (2-4-5)                                                                   83

سه
       
                     فهرست مطالب
عنوان                                                                                     صفحه

 • فصل سوم: نظریه و روش 84- 148

علم آثار ادبی (3-1)                                                                        85
درآمد (3-1-1)                                                                              85
منش زیبائی شناسانه (3-1-2)                                                          92
میدان تولید ادبی (3-1-3)                                                               99
ساختارگرائی تکوینی به منزله روش (3-1-4)                                     120
ملاحظات انتقادی (3-1-5)                                                             132
انتفادات مربوط به جامعه شناسی عمومی (3-1-5-1)                            133
انتقادات مربوط به جامعه شناسی هنر و ادبیات (3-1-5-2)                  140               

 • فصل چهارم: میدان تولید ادبی ایران 149- 261  

زمینه های تاریخی تمایز (4-1)                                                      150
طلایه های شکل گیری میدان تولید ادبی ایران (4-2)                           152
ظهور همه جانبه تمایز (4-3)                                                        158
ساختار میدان تولید ادبی ایران (4-4)                                              165
زیر میدان شعر (4-4-1)                                                             167
زیر میدان داستان (4-4-2)                                                          178
قطب تولید گسترده (4-4-2-1)                                                     178
قطب تولید محدود (4-4-2-2)                                                      196

چهار
  

مقالات و پایان نامه ارشد

 

                         فهرست مطالب
عنوان                                                                                     صفحه

محمد علی جمال زاده  (4-4-2-2-1)                                                  196
صادق هدایت (4-4-2-2-2)                                                             199
سرمایه های داخلی (4-4-2-2-2-1)                                                  211
سرمایه های خارجی (4-4-2-2-2-2)                                                216
دوره تأ لیف (4-4-2-2-2-3)                                                           223
دوره ترجمه (4-4-2-2-2-4)                                                           224
بوف کور: روایت نابودی ناب (4-4-2-2-3)                                       234
خلاصه (4-4-2-2-3-1)                                                                238
روایت (4-4-2-2-3-2)                                                                 244
نابودی ناب و ادبیات ناب (4-4-2-2-3-3)                                         257

 • فصل پنجم : نتایج، ضمائم و منابع 262- 300

نتیجه گیری (5-1)                                                                       263
منابع فارسی (5-2)                                                                      275
منابع انگلیسی ( 5-3)                                                                   284
واژه نامه (5-4)                                                                          289
پیوست ( 5-5)                                                                            296
سال شمار زندگی صادق هدایت (5-5-1)                                          296

پنج
فهرست اشکال
عنوان                                                                                     صفحه
 
تصویر میدان مغناطیسی                                                                      39
تصویر برآیند نیروهای وارد بر یک ذره باردار                                         40
بردارتوزیع سرمایه های فرهنگی و اقتصادی                                            85

یک مطلب دیگر :

 

محور سرمایه ترکیبی                                                                         86
تصویر ساختار میدان تولید ادبی                                                           120
نمودار توزیع نیروی میدان                                                                 121
نمودار درختی میدان تولید ادبی                                                           122
شکل روابط هومولوژیک                                                                  124
شجره نامه خانواده هدایت                                                                  210
عکس هدایت(شماره1)                                                                      212
عکس هدایت(شماره2)                                                                      213
1-1 بیان مسأله
 
مدرنیته زادگاه رمان است، نوع ادبی نوظهوری که به تعبیر میخاییل باختین کیهان شناسی مرکززدایی شده گالیله را در ساختار چندآوایی[1] خود بازمی تاباند. به لحاظ تاریخی نیز تقارن محاکمه گالیله در سال 1603میلادی وانتشار دون کیشوت اثر نویسنده مشهور اسپانیایی سروانتس، بعنوان نخستین رمان، در سال 1605ازروابط پنهان این دو پدیده پرده برمی دارد. اصولأ رمان، به منزله یک نوع ادبی مدرن، فرزند شرایط جدیدی است که سابقه آن را در دنیای قدیم نمی توان جستجو کرد. زلزله شگرفی که ارکان زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی جهان را پس از رنسانس تکان داد، رمان را بر ویرانه های حماسه بنیاد نمود. گویی حماسه دیگر نمی توانست مناسبات جهان جدید را تحمل نماید وجای خود را به رمان داد که بقول جورج لوکاچ مظهر ناسازگاری سوژه و ابژه بود. با این تفاصیل به ناگاه صفحه روزگار از وجود حماسه سرایان بزرگی چون هومر و فردوسی تهی گردید و رمان نویسان قدرتمندی نظیر تولستوی، داستایووسکی، تورگینف، شولوخوف، گورکی، اسکات، آستین، وولف، برونته، جویس، هاکسلی،اورول، بکت، کنراد، دوما، هوگو، شاتوبریان، بالزاک، زولا، فلوبر، مالرو، رولان، رب گریه، ساروت، دوراس، هسه، سیلونه، کوندرا، کازانتزاکیس، اشتاین بک، همینگوی، گرین، مارکز، بورخس، کوییلو، ساراماگو، یوسا و…آنرا تسخیر نمودند. بدین ترتیب با پیشرفت فرایند مدرنیته در گوشه و کنار جهان رمان بعنوان محملی برای روایت تجربه امر مدرن توسعه یافت. واز آنجا که هیچ نقطه ای حتی در اقصی نقاط جهان وجود نداشت که به تعبیر مارشال برمن مدرنیته در آن راه نیافته باشد، رمان نیز عمومیت پیدا کرد.
در پرتو این بینش اینک آشکار می گردد که چرا تاریخ ادبیات جدید وبخصوص پیدایش رمان در ایران با تاریخ مدرنیته همخوانی دارد، به گونه ای که نخستین رمان فارسی با عنوان شمس و طغرا اثر میرزا باقر خسروی در سال 1287 خورشیدی در حالی انتشار یافت که فقط دو سه سال قبل از آن انقلابیون مشروطه خواه پرچم مدرنیته را به نشانه گسست از سنت برافراشته بودند. درحقیقت انقلاب مشروطه نماد پیشروی فرایند تمایز به منزله ذات مدرنیته در ایران بود. دراین انقلاب مردم برای نخستین بار از زیر سایه سنگین شاه بیرون آمدند، تا حدی که توانستند در مقابل او قیام کنند و خانه خود یعنی خانه ملت را از شاه طلب نمایند.با این اعتبار تأسیس مجلس شورای ملی بیش از هر چیز نشانه تعمیق فرایند مدرنیته تا اعماق روح جامعه و هویت یابی متمایز مردم می باشد. این فرایند همچنین با شکل گیری نهادهای مستقلی همراه بود که از جمله آنها میتوان به ادبیات – به مثابه یک نهاد اجتماعی متمایز – اشاره نمود. نهاد ادبیات هنجارهای حاکم بر فعالیت ادبی را دربرداشت وبه استقلال وجودی ادبیات انجامید. این نهاد شرایط پیدایش رمان را فراهم کرد. با استفاده از تعابیر پییر بوردیو می توان گفت که رمان محصول شکل گیری میدان تولید ادبی ایران است، همچنانکه مفهوم نویسنده یا رمان نویس نیز در این میدان تولد یافت. رمان نویس ایرانی از چنان منش متفاوتی برخوردار بود که دریافت او از واقعیت را به کلی متمایز کرد، تا آنجا که این دریافت جدید دیگر در قالب های قدیمی ادبیات نمی گنجید و برای بیان خود نوع ادبی جدیدی را دست وپا می کرد. این  نوع ادبی جدید رمان بود. جالب این است که سیر رمان نویسی در ایران از تاریخ جهانی این ژانر تبعیت می کند و نخستین رمان نویسان ایرانی – همانند همکاران خود در سراسر جهان – شکل رمان تاریخی را برای بیان تجربیاتشان در ابتدا آزمون نمودند. فرانکو مورتی راز این قضیه را در همراهی نهاد دولت – ملت و نهاد رمان می داند. در ایران نیز نخستین نشانه های تکوین دولت مدرن را در آینه رمان های تاریخی نویسندگانی چون محمد باقر میرزا خسروی، شیخ موسی دستجردی، محمد حسن خان بدیع وعبدالحسین صنعتی زاده می توان مشاهده نمود. پس از رمان تاریخی وبعدها در کنار آن، قالب دیگری که مورد توجه رمان نویسان ایرانی واقع گردید ژانر رمان اجتماعی بود که درواقع به آسیب شناسی مدرنیته تعلق داشت. رمان نویسانی چون مرتضی مشفق کاظمی، عباس خلیلی، یحیی دولت آبادی و ربیع انصاری این ژانر را اختیار نمودند تا در آن به مسایل اجتماعی مختلف از جمله فقر، فحشاء، ارتشاء و دیگر مفاسد فرهنگی بپردازند. در مقابل این نوع رمان نویسانی که با تولید انبوه همراه بود، بتدریج قطب مستقلی شکل گرفت که در تولید آثار ادبی به مصرف کنندگان داخلی میدان عطف نظر داشت. بجز محمد علی جمالزاده که درواقع نقش یک نویسنده درحال گذار از قطب تولید انبوه به قطب تولید محدود را بازی می کرد، باید از صادق هدایت سرآمد ادبیات ناب ایران یاد نمود که با نوشتن بوف کور به این قطب هویت بخشید. پس از هدایت نیز نوبت به نسل دوم آوانگارد از جمله صادق چوبک و جلال آل احمد رسید که با طرح رمان ریالیستی خود درواقع رمان سوریالیستی نسل اول را به آثار کلاسیک میدان تولید ادبی تبدیل نمودند. بدین ترتیب میدان تولید ادبی ایران شکل گرفت، میدانی که آشنایی بیشتر با مشخصات آن و چگونگی شکل گیری اش مستلزم طرح سووالات زیر می با شد:

 • صورتبندی میدان تولید ادبی ایران چگونه است و از چه زیر میدان هایی تشکیل شده است ؟
 • وضعیت اقطاب متقابل تولید گسترده وتولید محدود در ساختار تقاطعی هر زیر میدان چگرنه است ؟
 • منازعه شعر نو و شعر کهنه در زیرمیدان شعر چگونه توجیه می شود ؟
 • وضعیت منازعات در زیرمیدان داستان با توجه به منازعات درونی هر قطب چگونه است ؟ به بیان دیگرمنازعه ادبیات اشرافی در مقابل ادبیات عامه پسند ومنازعه سبک های ادبی در قطب ادبیات ناب چگونه توضیح پذیر است ؟
 • میدان تولید ادبی با میدان قدرت چه مناسباتی دارند و چگونه می توان هومولوژی ساختاری آنها را نشان داد ؟
 • توزیع عاملان ادبی در ساختار میدان تولید ادبی چگرنه است و سرمایه های فرهنگی و اقتصادی آنها در موقعیت شان چه نقشی دارند ؟
 • صادق هدایت، بعنوان آوانگاردترین نویسنده میدان تولید ادبی ایران، از چه موقعیتی در این میدان برخوردار می باشد و چگونه می توان بین موقعیت او در میدان قدرت و موقعیت او در میدان ادبی هومولوژی برقرار نمود ؟
 • وضعیت قهرمان رمان بوف کور در جهان این رمان چگونه با وضعیت هدایت در میدان تولید ادبی همتایی دارد ؟

این سؤالات محدوده تاریخی پژوهش حاضر را تعیین می نماید که از انقلاب مشروطه تا سال 1330را دربرمی گیرد. البته سالهای قبل و بعد از این محدوده نیز بنا به مورد باید بررسی گردند، زیرا ریشه بعضی ار پدیده های ادبی مدرن در سالهای قبل از انقلاب مشروطه قرار دارد، و پیامد بعضی از پدیده های دیگر در سالهای بعد از 1330. اما تمرکز این مطالعه روی همان محدوده ای است که میدان تولید ادبی در آن شکل می گیرد و ساختار درونی اش تکمیل می گردد. به هر تقدیر با پاسخگویی به این سووالات می توان به شناخت کاملتری از نقشه میدان تولید ادبی ایران و نحوه تکوین تاریخی ادبیات ناب در برابر ادبیات متعهد دست یافت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:54:00 ب.ظ ]