یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره مفاهیم تن انگاره

 

 

 

 

چکیده

ادبیات را آیینه ی بازتاب موضوعات اجتماعی می­دانند و برای بررسی تحولات و دگرگونی­های یک سرزمین در ادوار مختلف، آثار ادبی آن ملت را یکی از منابع مهم به شمار می آورند؛ زیرا یکی از ابعاد شخصیتی شاعران و نویسندگان را می­توان هنرمندان مورخ دانست و بخش­هایی از آثارشان را هنر تاریخی یا تاریخ به زبان هنر به شمار آورد که علاوه بر بازتاب وضعیت سیاسی- اجتماعی به طرح انتقادات نیز روی می­آورند. انتقاد سازنده، مبارزه با پلیدی­ها و کج روی­ها و هدف آن اصلاح معایب و کاستی­هاست. قیصر امین­پور از شاعران معاصر است که مضامین اغلب اشعارش را به موضوعات اجتماعی اختصاص داده است. در ادوار آغازین شاعری او، محتوای شعرش آرمان­گرایانه بوده که به تدریج به سوی واقع گرایی، انسان مداری و جزیی نگری معطوف شده و از شعارگرایی در اشعارش کاسته و با واقعیت­های پیرامون خود همراه گردیده است. امین­پور با مشاهده­ی ناهنجاری­ها، کج روی­ها، و تضاد در ارزش­های اجتماعی به انتقاد بر می خیزد و درون مایه ی انتقادات او را می توان در موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی- عرفانی مورد برسی قرار داد. در بُعد اجتماعی به انتقاد از آسیب­های اجتماعی، ظلم و بی عدالتی، نبود ارزش­های فردی و اجتماعی می پردازد و آن را در سه دوره­ی انقلاب، دفاع مقدس و پس از دفاع مقدس مورد توجه قرار می دهد. در انتقادات سیاسی به نقد از دو موضوع عمده روی می آورد: یکی عدم آزادی و دیگری، جناح بندی­های سیاسی. در بعد فرهنگی، اصول اخلاقی و فرهنگی شاعران و فراموشی آرمان­گرایی را به انتقاد می گیرد. در محور دینی- عرفانی به نقد عدم خودشناسی، وابستگی و دلبستگی های دنیوی، عدم توجه به مرگ و آخرت اندیشی، سطحی نگری در دین، تظاهر و ریاکاری می پردازد. روش انتقاد او در پاره ای از موارد طنزآمیز است و او احساس می کند با طرح موضوعات جدی به صورت شوخی در اصلاح ناهنجاری های اجتماعی بیشتر می تواند مؤثر واقع شود. عوامل ناهنجاری های اجتماعی، مروّجان بی عدالتی و پارتی بازی، دینداران ریاکار و سیاستمداران بد کردار و بی کردار، مهم ترین آماج­های انتقادات قیصر امین پور به شمار می آیند.

کلید واژه:

قیصر امین­پور، اشعار، انتقاد، اصلاح، جامعه، سیاست.

 

فهرست

 
فصل اول: طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………… 1
1-1. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2. سوأل پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 3
1-3. پیشینه­ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 3
1-4. حدود پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 5
1-5. اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 5
1-6. فصل­های پایان­نامه………………………………………………………………………………………………… 5
1-7. روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………. 6
فصل دوم: چارچوب مفهومی………………………………………………………………………………………….. 7
2-1. ادبیات اجتماعی……………………………………………………………………………………………………. 8
2-1-1. جامعه……………………………………………………………………………………………………………… 11
2-1-2. اخلاق……………………………………………………………………………………………………………… 13
2-2. نقد و انتقاد…………………………………………………………………………………………………………… 15
2-2-1. ادبیات انتقادی………………………………………………………………………………………………….. 18
2-2-1-1. ادبیات انتقادی قبل از مشروطه……………………………………………………………………….. 18
2-2-1-2. ادبیات انتقادی بعد از مشروطه………………………………………………………………………… 21
2-2-3. شیوه­های انتقاد…………………………………………………………………………………………………. 26
2-2-3-1. هجو……………………………………………………………………………………………………………. 26
2-2-3-2. هزل……………………………………………………………………………………………………………. 27
2-2-3-3. طنز……………………………………………………………………………………………………………… 28
2-2-4. شگردهای طنزپردازی………………………………………………………………………………………… 29
2-2-5. درون مایه­های انتقاد………………………………………………………………………………………….. 30
یادداشت­های فصل دوم………………………………………………………………………………………………….. 31
فصل سوم: قیصر امین­پور……………………………………………………………………………………………….. 32
3-1. قیصر امین­پور……………………………………………………………………………………………………….. 33
3-2. آثار قیصر امین­پور…………………………………………………………………………………………………. 34
3-3. اندیشه­ی امین­پور………………………………………………………………………………………………….. 34
3-3-1. دوران انقلاب و دفاع مقدس………………………………………………………………………………. 36
3-3-2. بعد از دفاع مقدس…………………………………………………………………………………………….. 37
فصل چهارم: بررسی دیدگاه­های انتقادی در اشعار قیصر امین­پور…………………………………… 38
4. انتقادات قیصر امین­پور………………………………………………………………………………………………. 39
بخش اول: انتقادات اجتماعی………………………………………………………………………………………….. 40
4-1. انتقادات اجتماعی………………………………………………………………………………………………….. 41
4-1-1. انقلاب…………………………………………………………………………………………………………….. 42
4-1-1-1. نظام پادشاهی……………………………………………………………………………………………….. 42
4-1-2. دفاع مقدس……………………………………………………………………………………………………… 44
4-1-2-1. تجاوز دشمن به کشور…………………………………………………………………………………… 44
4-1-2-2. آسیب جنگ بر کودکان………………………………………………………………………………….. 45
4-1-2-3. جنگ طلبی………………………………………………………………………………………………….. 47
4-1-2-4. مدعیان………………………………………………………………………………………………………… 49
4-1-2-5. عدم درک شهادت…………………………………………………………………………………………. 50
4-1-3. پس از دفاع مقدس……………………………………………………………………………………………. 51
4-1-3-1. انتقاد از عصر جدید………………………………………………………………………………………. 52
4-1-3-1-1. تقابل بین زندگی روستایی و شهری…………………………………………………………….. 52
4-1-3-1-2. بی تفاوتی در عصر امروز…………………………………………………………………………… 62
4-1-3-2. انتقاد از بی عدالتی­های اجتماعی……………………………………………………………………… 63
4-1-3-2-1. انتقاد به رابطه و پارتی……………………………………………………………………………….. 63
4-1-3-3. انتقاد از بزرگ­سالی و عقل­گرایی…………………………………………………………………….. 64
بخش دوم: انتقادات سیاسی……………………………………………………………………………………………. 69
4-2. انتقادات سیاسی…………………………………………………………………………………………………….. 70
4-2-1. انتقاد از عدم آزادی……………………………………………………………………………………………. 70
4-2-1-1. عدم آزادی بیان…………………………………………………………………………………………….. 71
4-2-1-2. عدم آزادی عمل……………………………………………………………………………………………. 75
4-2-2. انتقاد از جناح­های سیاسی………………………………………………………………………………….. 82
بخش سوم: انتقادات فرهنگی………………………………………………………………………………………….. 83
4-3. انتقادات فرهنگی…………………………………………………………………………………………………… 84
4-3-1. انتقاد از شاعران………………………………………………………………………………………………… 85
4-3-2. انتقاد از فراموشی آرمان­گرایی……………………………………………………………………………… 88
بخش چهارم: انتقادات دینی- عرفانی……………………………………………………………………………….. 90
4-4. انتقادات دینی- عرفانی…………………………………………………………………………………………… 91
4-4-1. عدم خودشناسی……………………………………………………………………………………………….. 92
4-4-2. وابستگی­ها و دلبستگی­های دنیوی……………………………………………………………………….. 94
4-4-3. عدم توجه به مرگ و آخرت اندیشی……………………………………………………………………. 96
4-4-4. سطحی نگری در دین. ……………………………………………………………………………………… 97
4-4-5. انتقاد به تظاهر و ریاکاری…………………………………………………………………………………… 99
بخش پنجم: انتقادات طنزآمیز………………………………………………………………………………………….. 101
4-5. انتقادات طنزآمیز……………………………………………………………………………………………………. 102
4-5-1. موضوعات سیاسی- اجتماعی…………………………………………………………………………….. 104
4-5-1-1. عدم آزادی…………………………………………………………………………………………………… 104
4-5-1-2. نابه سامانی­های اجتماعی……………………………………………………………………………….. 106
4-5-2. موضوعات دینی……………………………………………………………………………………………….. 109
4-5-3. موضوعات شخصی و فردی (حدیث نفس) ………………………………………………………… 110
فصل پنجم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 113
5. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 114
نمودار…………………………………………………………………………………………………………………………… 118
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...