کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو  

الف- اقدامات محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه:

 

قانون گذار در ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی مهلت ۱۰ روزه ای را برای اجرای مفاد اجرائیه به محکوم علیه معین نموده که حسب مورد و با توجه به اوضاع و احوال یکی از اقدامات ذیل را انجام دهد تا نوبت به دخالت قوه ی قاهره نرسد[۲۸] :

 

۱-اجرای مفاد اجرائیه یا جلب رضایت محکوم له :

 

مطابق قسمت اپتدایی ماده ی ۳۴قانون اجرای احکام مدنی اولین تکلیفی که در خصوص اجراء برعهده ی محکوم علیه قرار می گیرداجرای مفاد اجرائیه می‌باشد ‌بنابرین‏ اگر موضوع محکوم به وجه نقد است محکوم علیه مکلف است مبلغ وجه را به صندوق دادگستری تودیع و رسید دریافت نموده و رسید دریافتی از دادگستری را به دایره ی اجراء تسلیم نماید، اگر موضوع حکم تخلیه ی ملک است درصدد تخلیه برآید، اگر موضوع انتقال سند مالکیت یا ابطال آن است اقدامات لازم را انجام دهد یا اگر قادر به انجام محکوم به دینی نیست با مراجعه به محکوم له رضایت وی را جلب نماید ، بهرحال محکوم علیه پس از پرداخت محکوم به یا اخذ رضایت محکوم له در خصوص انجام محکوم به سندی به امضای محکوم له دایر بر ختم عملیات اجرایی از وی دریافت و تسلیم دوایر اجرایی نماید تا از اقدامات قهریه در باب اجراء جلوگیری گردد.

 

۲-ترتیب پرداخت محکوم به :

 

دومین راهی که قانون گذار برای اجرای مفاد حکم در مقابل محکوم علیه که قادر به اجرای مفاد اجرائیه نمی باشد قرار داده این است که وی می‌تواند ترتیبی برای اجرای مفاد حکم فراهم سازد، در خصوص تعیین مقصود و مراد قانون گذار برای اجرای مفاد اجرائیه می توان قائل به ۲نظر گردید: اول اینکه مقصود مقنن از بکاربردن این عبارت می‌تواند این باشد که محکوم علیه ظرف مهلت مقرر به محکوم له مراجعه نموده و با وی وارد مذاکره گردد تا به نحوی رضایت وی را در خصوص انجام محکوم به جلب نماید بدین نحو که مثلا اگر موضوع اجرائیه تخلیه ملک است رضایت وی را جلب نماید که ملک مذبور را در مقابل مالی یا عملی تا یک سال دیگر در اختیار بگیرد. نظر دوم حقوق ‌دانان این می‌باشد که محکوم علیه برحسب توان و قدرت اعمال خود بیان دارد که چگونه و ظرف چه مهلتی و به چه میزان فادر به انجام موضوع اجرائیه می‌باشد حتی اگر محکوم له در این راه با وی به تفاهم نرسیده و دایره ی اجراء نیر نظر وی را نپذیرد[۲۹].

 

۳- معرفی مالی که استیفای محکوم به از آن میسر باشد:

 

در صورتی که محکوم علیه هیچ یک از اقدامات فوق را برای اجرای مفاد حکم انجام نداد یعنی نه قادر به تسلیم محکوم به بود نه فراهم نمودن ترتیبی برای اجراء، راه سومی که مقنن مقابل روی او(محکوم علیه)قرارداده است این می‌باشد که ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۴ اجرای احکام مالی از اموال خود را جهت استیفای محکوم به ، به دایره ی اجراء معرفی نماید[۳۰]، نکته ای که درخصوص این مطلب قابل توجه به نظر می‌رسد این است که مال مذبور باید قابلیت استیفاء به ‌عنوان محکوم به را داشته باشد، سؤالی که با طرح کردن این نکته به ذهن متبادر می‌گردد ‌در مورد مستسنیات دین می‌باشد بدین صورت که آیا اموالی که جزء دسته ی مستسنیات دین می‌باشند قابلیت استیفای محکوم به را خواهند داشت؟ حقوق ‌دانان در پاسخ ‌به این سؤال قائل به ارائه ی ۲ دیدگاه مختلف می‌باشند :

 

دیدگاه اول این است که اطلاق ماده ی ۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی[۳۱] مورد بحث را نیز دربرمی گیرد پس بنا بر نظر قائلین به ارائه ی این دیدگاه محکوم به از مستسنیات دینی که توسط محکوم علیه به دایره ی اجراء معرفی گردیده قابل استیفاء نمی باشد.

 

دیدگاه دوم این می‌باشد که رعایت مستسنیات دین برای استیفای محکوم به محدود به زمانی است که دایره ی اجراء بخواهد به قهر و غلبه طلب محکوم له را از حاصل فروش اموال محکوم علیه که جزء مستسنیات دین وی می‌باشد فراهم نماید به همین جهت در چنین فرضی که محکوم علیه خود به معرفی این دسته اموال جهت استیفای محکوم به پرداخته است منعی برای استیفای محکوم به از محل مستسنیات دین وجود نخواهد داشت، مطلب قابل بیان در خصوص این استدلال این می‌باشد که برخی از حقوق ‌دانان بین استیفای محکوم به از محل مستسنیات در جایی که مال معرفی شده تنها مورد استفاده ی شخص محکوم علیه بوده و صورتی که افراد تحت تکفل محکوم علیه نیز از مال استفاده می نمایند قائل به تفکیک بوده و ‌به این جهت که حقوق شخص ثالث در فرض دوم مطرح می‌گردد استیفای محکوم به از محل مستسنیات دین معرفی شده توسط محکوم علیه را منوط بر وجود رضایت و تنفیذ شخص ثالث(افراد تحت تکفل محکوم علیه) می دانند،هرچند این دیدگاه به لحاظ فلسفه ی وجودی احکام مستسنیات دین موجه به نظر می‌رسد لیکن بدین جهت که افراد تحت تکفل محکوم علیه نسبت ‌به این اموال حق دینی دارند نه عینی تنفیذ ایشان به لحاظ اصولی قابل ایراد به نظر می‌رسد [۳۲].

 

۴- تسلیم صورت جامع دارایی :

 

اگر محکوم علیه قادر به انجام هیچ یک از امور فوق الذکر نباشد یعنی نه توان تسلیم محکوم به را داشته باشد نه فراهم نمودن ترتیب اجرای حکم و نه مالی برای استیفاء به دایره ی اجراء معرفی کرده باشد مطابق ادامه ی ماده ی۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مکلف به تسلیم صورت جامع دارایی خود به دایره ی اجراء خواهد بود و در صورتی که دارایی نداشته باشد باید این مطلب را به دایره ی اجراء اعلام نماید، ادامه ی همین ماده نیز ضمانت اجرای اعلام گزارش خلاف واقع از صورت دارایی را در صورتی که ظرف ۳سال از تاریخ اعلام اولیه محکوم علیه مشخص گردیده باشد را حبس جنحه ای از۶۱ روزتا ۶ماه تعیین ‌کرده‌است. در ارتباط با این موضوع سؤالی تحت این عنوان در ذهن ایجاد می‌گردد که چگونه شخصی که مالی نداشته و قادر به اجرای مفاد اجرائیه نبوده مکلف به تسلیم صورت جامع دارایی خود گردد؟در پاسخ ‌به این سؤال می توان اینگونه بیان داشت که مراد و مقصود مقنن از شخصی که اموال دارد ولی قادر به پرداخت محکوم به نمی باشد هنگامی است که فرد به دارایی خود دسترسی نداشته و یا اموال وی در قالب مستسنیات دین قرار داشته باشد که استیفای محکوم به از محل آن میسر نمی باشد، درهرحال در هریک ار صور مذبور محکوم علیه مکلف به تسلیم صورت دارایی خود خواهد بود.

 

ب- اقدامات قابل اعمال از سوی محکوم له پس از ابلاغ اجرائیه :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 02:26:00 ق.ظ ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه اول آشنایی با ماتریکس و قوانین، و آنچه که اتفاق می افتد: مشاور، بعد از سلام و احوالپرسی با درمانجو و اعضای خانواده اش، شرح مختصری درباره الگوی درمان سرپایی عمقی ماتریکس عرضه می‌کند.

جلسه دوم کلیات رفتارهای پرخطر و مختص به معتادان: کلیاتی درمورد رفتارهای پرخطر به اعضای گروه داده شد، و دادن این امکان به درمانجویان که آزادانه درباره اعتیاد خود صحبت کنند. جلسه سوم انواع شروع کننده های درونی و بیرونی رفتارهای پرخطرجنسی: درمانجویان یاد می ‌گیرند که جرقه های درونی وبیرونی آغازگر رفتارهای خود را شناسایی کنند. ثبت این عوامل در کار برگ و تحلیل آن ها. جلسه چهارم وسوسه(جنسی) و با وسوسه چه بایدکرد: کمک به درمانجویان در شناسایی جرقه های آغازگرعوامل وسوسه کننده- کمک به درمانجویان در یادگیری فنون توقف افکار. جلسه پنجم کار و بهبودی: دوره بهبودی ازمواد و رفتارهای پرخطر را می توان به چهارمرحله تقسیم کرد: کنارگیری از مواد، پاکی اولیه(معروف به ماه عسل)، پاکی درازمدت(معروف به دیوار)، و سازگاری مجدد. جلسه ششم شرم وگناه : کمک به درمانجویان در درک تفاوت بین گناه و شرم – کمک به درمانجویان در یادگیری استراتژی هایی برا ی رویارویی و مقابله با احساس شرم و گناه . جلسه هفتم تعریف معنویت: کمک به درمانجویان در پی بردن ‌به این نکته که اعتقادات معنونی می‌تواند پشتوانه بهبودی باشد- آموزش به درمانجویان که احترام به یکدیگر را حفظ کنند و به اعتقادات دینی همدیگر احترام بگذارند. جلسه هشتم روابط جنسی اعتیادگونه: کمک به درمانجویان در درک تمایز بین ارتباط جنسی سالم صمیمانه و ارتباط جنسی تکانشی بی قاعده و قانون – کمک به درمانجویان در درک این ارتباط جنسی تکانشی بی قاعده و قانون خود ممکن است نوعی از وابستگی باشد و به بازگشت به مصرف موادمنتهی می شود

که درشرح جلسات نیز به تفصیل توضیح داده خواهدشد. اما برای گروه کنترل گروهی جلساتی برگزار نمی شود. در پایان۸ جلسه از هر۲ گروه پس آزمون گرفته می شود. در آخراطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار خواهندگرفت.

 

 

فصل چهارم

 

 

 

یافته های پژوهش

 

آمار توصیفی

 

در آماره توصیفی به آماره های پراکندگی و تمایل به مرکز متغیر رفتارهای پر خطر جنسی در گروه ­های آزمایش و کنترل، که با بهره گرفتن از پرسشنامه مذکور سنجیده شده است پرداخته می­ شود.

 

جدول (۴-۱) : میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون ها و پس آزمون و پیگیری­های گروه آزمایش و کنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر گروه نوع آزمون تعداد میانگین انحراف معیار رفتارهای پرخطر جنسی آزمایش پیش آزمون ۱۲ ۲۵/۲۷ ۶۲/۳ پس آزمون ۱۲ ۴۱/۱۴ ۷۲/۷ پیگیری ۱۲ ۰۸/۱۶ ۰۷/۷ کنترل پیش آزمون ۱۲ ۵۸/۲۵ ۵۰/۴ پس آزمون ۱۲ ۵۰/۲۴ ۷۱/۲ تعداد شرکای جنسی آزمایش پیش آزمون ۱۲ ۲۵/۴ ۴۸/۱ پس آزمون ۱۲ ۵۸/۲ ۶۲/۱ پیگیری ۱۲ ۲۵/۳ ۹۵/۱ کنترل پیش آزمون ۱۲ ۴ ۲ پس آزمون ۱۲ ۱۷/۴ ۵۲/۱ رفتارهای پرخطر جنسی مجرد پیش آزمون ۱۴ ۱۴/۲۶ ۹۷/۳ رفتارهای پرخطر جنسی مجرد پیش آزمون ۱۴ ۱۴/۲۶ ۹۷/۳ متاهل پیش آزمون ۱۰ ۸۰/۲۶ ۴۱/۴

از آن جا که تعداد رفتارهای پرخطر جنسی و شرکای جنسی شرکت کنندگان در گروه ­های آزمایش و کنترل و بر اساس وضعیت تأهل آن ها، در سطح مقیاس فاصله­ای سنجیده شده است، ‌بنابرین‏ از آمار­ه­های ­پراکندگی و تمایل به مرکز برای بیان و مقایسه چگونگی توزیع مفهوم پیش­گفته، استفاده گردید. همان­طورکه در جدول(۴-۱) مشاهده می­ شود، بین نمرات گروه ­های آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون تفاوت چندانی وجود ندارد اما در مرحله پس آزمون این تفاوت بیشتر ‌می‌باشد؛ بدین معنی که روش ماتریکس احتمالاً باعث کاهش نمرات رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی، در گروه آزمایش شده است که در ادامه جهت تأیید این سوال از آزمون‌های مقایسه میانگین­ها استفاده شده است . همچنین نمرات رفتارهای پرخطر جنسی در شرکت کنندگان بر اساس وضعیت تأهل آن ها دارای تفاوت ‌می‌باشد که در ادامه به بررسی این تفاوت­ها از لحاظ معناداری یا غیر معنادار بودن پرداخته می­ شود.

 

آمار استنباطی

 

برای آزمون دو سوال نخست پژوهش با توجه به وجود متغیر ‌پیش‌آزمون و امکان وجود تفاوت اولیه دو گروه آزمایش و کنترل، برای کم کردن تفاوت اولیه و مقایسه ‌پس‌آزمون­ها، از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شده است و برای پاسخ به سوال سوم مبنی بر تأثیر وضعیت تأهل در میزان رفتارهای پرخطر جنسی در بین معتادان از آزمون T مستقل استفاده شده است.

 

خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی میانگین نمرات ‌پس‌آزمون میزان رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی در گروه ­های آزمایش وکنترل با کنترل متغیر همپراش( نمرات ‌پیش‌آزمون) در جدول۴-۲ نشان داده شده است.

 

جدول۴-۲: خلاصه نتایج آزمون مقایسه میانگین های نمرات پس آزمون رفتارهای پرخطرجنسی و شرکای جنسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجذور اتای سهمی سطح معنی­داری F میانگین­مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر ۵۰۶/۰ ۰۰۱/۰ ۵۰/۲۱ ۸۶/۶۷۵ ۱ ۸۶/۶۷۵ رفتارهای پرخطر جنسی ۳۳۲/۰ ۰۰۴/۰ ۴۴/۱۰ ۵۷/۱۷ ۱ ۵۷/۱۷ تعداد شرکای جنسی

نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که با در نظر داشتن و کم کردن تفاوت اولیه، بین گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای میزان رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی در پس آزمون تفاوت معناداری وجوددارد (۰۱/۰>p).

 

به منظور بررسی بیشتر و مشخص شدن ماندگاری اثر روش ماتریکس بر کاهش رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی افراد معتاد شرکت کننده در پژوهش حاضر دو هفته بعد از پس آزمون پیگیری مداخله انجام گرفت که به منظور مقایسه داده ­های حاصل از پیگیری با مرحله پس آزمون در گروه آزمایش از آزمون T وابسته استفاده شده است که نتایج آن در جدول ۴-۳ آورده شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:50:00 ق.ظ ]
 

در سازمان­ های خدماتی، به دلیل ماهیت تفکیک ناپذیری خدمات از ارائه دهندگان آن، عامل توزیع در استراتژی بازاریابی خدمات اهمیت بسیاری دارد. با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه­ خدمات در مکان مناسب و محل­های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین­کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. برای ارئه عنصر محصول به مشتریان، باید ‌در مورد مکان و زمان ارائه آن تصمیم ­گیری شود. این کار ممکن است با توجه به نوع خدمات ارائه شده، به کانال توزیع فیزیکی یا الکترونیکی یا هر دو نیاز داشته باشد. مؤسسات ممکن است خدمات خود را مستقیماً و یا از طریق سازمان­ های واسطه ارائه دهند(لاولاک و رایت، ۱۳۸۵). آمریکا، انگلیس و سوئیس در سطح کلان به لحاظ فعالیت­های خدماتی در ردیف کشورهایی هستند که بالاترین رتبه بین ­المللی را دارند. موقعیت جغرافیایی نقش مهمی را در بخش خدمات ایفا ‌می‌کنند. برای مثال، توان سنگاپور در تعمیر کشتی از موقعیت جغرافیایی این کشور در خطوط کشتیرانی بین کشورهای خاورمیانه و ژاپن تبعیت می­ کند.

 

در آموزش عالی نیز ‌می‌توان گفت: مکان روش توزیعی است که دانشگاه ‌بر اساس آن می پذیرد که عمل تعلیم ‌و تدریس را به گونه ­ای ارائه نماید که انتظارات دانشجویان را برآورده می­سازد. توسعه حالت­های جایگزین تدریس به طور قابل توجهی رشد ‌کرده‌است. دانشجویان محدود به کلاس درس و مدرسی که ورودی­های لازم جهت برآورده ساختن نیازمندی­های دوره آموزشی ‌می‌باشد؛ نیستند. دسترسی به مدرس و اقلام پشتیبانی بواسطه رسانه­های آموزشی مجازی موجود درحال افزایش ‌می‌باشد. مانند تخته سیاه و مودل[۹۶] و فرصت­های آموزش از راه دور به واسطه پست، ایمیل، صفحات وب و ویدئو و کنفرانس (ای وی،۲۰۰۹). همچنین کیفیت مکانی که دانشگاه در آن قرار دارد، فاصله دانشگاه تا محل سکونت، فاصله دانشگاه تا شهر، فاصله دانشگاه از کارخانه‌ها، نزدیک بودن خوابگاه و فضای آموزشی(کلاس­ها) و امکان وجود دانشکده­ های مستقل نیز عوامل مهمی هستند که دانشجویان برای انتخاب دانشگاه مورد نظر خود به آ­ها توجه جدی دارند.

 

۲-۹-۵- افراد(اساتید وکارکنان دانشگاه) :

 

افراد، اشخاصی هستند که در ارئه خدمات نقش بازی ‌می‌کنند. افراد، شامل کارکنان و سایر مشتریان می­باشند. نگرش و طرز برخورد کارکنان بدون تردید می ­تواند در توفیق ارئه خدمات مؤثر باشد. رفتار کارکنان در امور خدمات باید به شکل جدی با مشتریان منطبق شود و در برخوردهای آنان مورد توجه قرار گیرد(باتم [۹۷]و مک مانوس[۹۸]،۱۹۹۹). لاولاک و رایت معتقدند بسیاری از خدمات به تعامل شخصی مستقیم بین مشتریان و کارکنان مؤسسه بستگی دارد. مثلاً اصلاح در آرایشگاه و یا خوردن غذا در رستوران. طبیعت این روابط بر ادراک مشتری ‌در مورد کیفیت خدمات تأثیر خواهد گذاشت. قضاوت که مشتریان ‌در مورد کیفیت خدمات ارائه شده انجام می­ دهند، اغلب اوقات به تشخیص آن­ها ‌در مورد فرد ارئه کننده خدمت مربوط می­ شود. مؤسسات خدماتی موفق، تلاش­ های قابل توجهی را جهت استخدام، آموزش و انگیزش کل کارکنان خود به کار می­ گیرند و نه صرفاً کارکنانی که در تماس با مشتریان هستند(لاولاک و رایت،۱۳۸۵). افراد سازمان خدماتی یا کارکنانی که خدمات را به مشتریان ارائه می­ دهند عوامل اصلی بازاریابی خدماتی به حساب می­آیند؛ زیرا بسیاری از مشتریان، ارائه دهندگان خدمات را به نام سازمان می­شناسند.

 

با توجه به نقش کارکنان در امر خدمات باید به عوامل گزینش، استخدام، آموزش، پرورش و انگیزش نیروی انسانی توجه گردد. نیروی انسانی اعم از نیروی آموزشی و غیرآموزشی شامل مدیران، اساتید، کارمندان و کارگران است. مدیریت کارشناسانه و علمی با لحاظ برنامه­ ریزی­های دقیق و نظارت­های درونزا، اساتید متعهد و مجرب با توانایی‌های علمی و مهارت­ های آموزشی(مانند مهارت در ارائه جذاب مباحث درسی)، کارمندان و کارگران با مهارت، همه و همه می ­توانند بستر مناسبی را برای آموزش و پرورش دانشجویان در جهت آماده ­سازی زیر پایه­ های توسعه ­یافتگی، فراهم سازند(قلیچ،۱۳۸۳).

 

عنصر مردم در آمیخته بازاریابی شامل همه کارکنان دانشگاه ‌می‌باشد که با دانشجویان آتی تعامل ‌می‌کنند و در واقع در مقطعی که یکبار آن­ها به عنوان دانشجوی دانشگاه نام­نویسی می­شوند، آن­ها می ­توانند هر دو مورد، کارکنان آکادمیک و کارکنان پیشتیبانی و مدیریتی دانشگاه باشند. نقش وجهه و وضعیت کارکنان آکادمیک در جذب دانشجویان دوره لیسانس جهت بحث و منازله باز ‌می‌باشد. اگر چه در سطح یک فارغ­التحصیل ادراک دانشجو از شهرت و اعتبار کارکنان تدریس­کننده می ­تواند نقش مهمی را در فرآیندهای انتخاب بازی کند. به عنوان مثال بعضی از دانشجویان، ممکن است ‌بر اساس تعداد کارکنان آکادمیک که دارنده مدرک رشته موردنظر داوطلب یا عنوان حرفه­ای می­باشند تحت تأثیر قرارگیرند، بعضی دیگر ‌بر اساس پروفایل­های عمومی آکادمیک (مثل کارشناسانی که در مصاحبه های تلویزیونی یا دیگر تبلیغات شرکت ‌می‌کنند). در جنبه پشتیبانی آکادمیک و مدیریتی، برای تدارک خدمات آموزش مقاطع تحصیلی بالاتر در هر دو جنبه یعنی خط مقدم و آنچه که ممکن است در پشت صحنه در نظر گرفته شود و بر درک دانشجو نسبت به کیفیت خدمات تأثیرگذار ‌می‌باشد، ورودی­های مهم مهیا می­ شود. آقای لین می­گوید: هیچ عنصری مهم­تر از انتخاب اشخاص برای کسب موقعیت و جایگاه در یک کالج یا دانشگاه وجود ندارد. یک فرایند ساده مبنی بر اینکه چطور یک استعلام تلفنی(که توسط دانشجو) انجام می­ شود ممکن است در این مورد که آیا دانشجوی آتی می­خواهد دانشگاه را ‌در دامنه گزینه­ های انتخابی خود جهت ثبت یک تحقیق یا یک نشریه برجسته قرار دهد تأثیر بیشتری داشته باشد)لین[۹۹]،۱۹۹۹).

 

۲-۹-۶- شواهد فیزیکی:

 

ششمین عنصر آمیخته بازاریابی شرایط فیزیکی است. نمای ساختمان­ها، چشم­اندازها، اتومبیل­ها، تجهیزات، علائم، مطالب نوشته شده و دیگر نشانه­ های قابل رویت همگی شواهد محسوسی هستند که کیفیت خدمات یک سازمان را نشان می­ دهند. شرکت­ها باید شواهد فیزیکی را به دقت اداره نمایند؛ زیرا این امر اثر عمیقی بر برداشت­های مشتریان خواهد گذاشت(لاولاک و رایت، ۱۳۸۵). در واقع شرایط فیزیکی به محیط و امکاناتی اطلاق می­ شود که سازمان­ها جهت ارائه­ خدمات به مشتریان نیاز دارند(گلداسمیت،۱۹۹۹).

 

مشتری بخشی از قضاوت خود را ‌بر اساس محل ارائه­ خدمات انجام خواهد داد. لذا توجه به اهمیت شرایط و محیط فیزیکی در ادراک مشتری، باید این عامل را به عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی لحاظ کنیم(درگی،۱۳۸۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:15:00 ق.ظ ]
 

جدول۲-۱: خلاصه پیشینه تجربی خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف محقق سال موضوع تحقیق نتیجه ۱ هوک و جیمز ۲۰۰۰ ارتباط معیارهای کارت امتیازی متوازن با اندازه و فاکتورهای بازار و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

وجود ارتباط مثبت بین کاربرد معیارهای ارزیابی متوازن و عملکرد ۲

 

زیگنفوس

۲۰۰۰ تدوین کارت امتیازی متوازن بخش حسابرسی داخلی انتخاب شاخص­ های عملکرد در حوزه ­های بازررسی ممیزی داخلی ۳ مالنا و سلتو ۲۰۰۱ استراتژی کنترل و ارتباط: مطالعه تجربی اثربخشی کارت امتیازی متوازن بهبود عملکرد سازمان­ها با به کارگیری BSC ۴ اسپکبیچر و همکاران ۲۰۰۳ تحلیل توصیفی کارت امتیازی متوازن در کشورهای آلمانی زبان تحقیقات سیستماتیک بر پایه مفهوم کارت امتیازی متوازن ۵ ایتنر و همکاران ۲۰۰۳ کاربردهای ارزیابی عملکرد استراتژیک در شرکت­های خدمات مالی وجود رابطه منفی بین به کارگیری ارزیابی متوازن و عملکرد مالی ۶ دیویس و آلبرایت ۲۰۰۴ بررسی تاثیر به­ کارگیری کارت امتیازی متوازن در عملکرد مالی وجود رابطه معنادار بین به کارگیری ارزیابی متوازن و بهبود عملکرد بانک ۷ سونر و همکاران ۲۰۰۴ ارزیابی و انتخاب پروژه­ های تحقیق و توسعه با بهره گرفتن از مدل ترکیبیBSCو DEA محاسبه میزان عملکرد پروژه با روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ­ها ۸ هوانگ ۲۰۰۹ دورنمای کارت امتیازی متوازن، طراحی سیستمی با کاربرد مبتنی بر دانش برای برنامه­ ریزی استراتژیک طراحی کارت امتیازی متوازن مبتنی بر دانش هوشمند جهت توسعه یک سیستم برنامه ریزی استراتژیک ۹ کرسنس و همکاران ۲۰۰۰ ارزیابی عملکرد در واحدهای تحقیق و توسعه صنعتی استفاده از کارت امتیازی متوازن در تحقیق و توسعه ۱۰ میکالسن ۲۰۰۳ کارت امتیازی متوازن، ابزاری برای مدیریت استراتژی ارزیابی استراتژی تکنولوژی شرکت سی گال بر اساس BSC

جدول۱-۲: ادامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف محقق سال موضوع تحقیق نتیجه ۱۱ روس و همکاران ۲۰۰۲ مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد: شواهدی از کاربرد آن در مراکز هواپیمای استفاده از ابزارهای تحلیلی عملکرد در قسمت تعمیرات و نگهداری هواپیما به وسیله روش BSC-DEA ۱۲ کریلمن و ماخیجان ۲۰۰۸ نحوه دستیابی به موفقیت در استراتژی واحد سازمان از طریق کارت امتیازی متوازن تضمین منافع پایدار با استاده از کارت امتیازی متوازن ۱۳ کریلمن و ماخیجان ۲۰۰۵ کسب و کار اصلی در آسیا: موفقیت از طریق کارت امتیازی متوازن پیاده‌سازی موفق استراتژی­‌های نام تجاری با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن ۱۴ لیونگ و همکاران ۲۰۰۶ کاربرد کارت امتیازی متوازن با به کارگیری فرایند تحلیلی سلسه مراتبی و فرایند تحلیلی شبکه ای شکست برخی سازمان­ها در استفاده از کارت امتیازی متوازن ۱۵ اسامه ۲۰۰۶ استراتژی چند وجهی و معماری عملکرد در تحقیق و توسعه با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن استفاده از کارت امتیازی متوازن در تحقیق و توسعه ۱۶ شارما و همکاران ۲۰۰۷ مدل ترکیبی BSC و AHP برای ارزیابی مدیریت زنجیره تامین تعیین فاکتورهای اساسی برای پیاده ­سازی یک سیستم موفق کارت امتیازی متوازن

جدول۲-۲: خلاصه پیشینه تجربی داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف محقق سال موضوع تحقیق نتیجه ۱ قاسمی و احمدی ۱۳۹۲ ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روش­های تصمیم ­گیری چند معیاره گروهی توسعه مدل ارزیابی در قالب کارت امتیازی متوازن و روش­های تصمیم ­گیری چند معیاره ۲ مظلومی و کشوری فینی ۱۳۹۰ بهینه­ سازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با بهره گرفتن از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن تلفیق مدل کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی سازمانی در ارزیابی عملکرد بیمه ۳ صلواتی و همکاران ۱۳۹۰ ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهرستان سنندج بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ۴ آذر و همکاران ۱۳۹۰ ارزیابی عملکرد متوازن با تأکید بر شاخص­ های BSC، مطالعه موردی شرکت­های کاشی و سرامیک استان یزد استفاده از ترکیب BSC و DEA برای غلبه بر یکی از موانع عمده کارت امتیازی، یعنی نیاز به تعیین استانداردها و خط مبنا

جدول۲-۲: ادامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف محقق سال موضوع نتیجه ۵ امیری و همکاران ۱۳۹۰ کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکت­های بیمه معیارهای مشتریان و مالی مهم­ترین ابعاد کارت امتیازی متوازن در رتبه ­بندی شرکت­های بیمه ۶ حقیقت منفرد و سرایی نیا ۱۳۹۰ تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت ساپکو ارائه یک متدولوژی ابتکاری برای تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن ۷ پیروز و همکاران ۱۳۸۹ طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد: مطالعه موردی ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تغییر در حوزه ذینفعان ۸ ابن الرسول و همکاران ۱۳۸۹ طراحی چارچوب اندازه ­گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی تعیین عوامل حیاتی موفقیت در سطح کلان و ستاد وزارت بازرگانی به کمک روش دلفى فازى و چارچوب کارت امتیازى متوازن ۹ مومنی و همکاران ۱۳۸۸ ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی با بهره گرفتن از مدل ترکیبی BSCو FDEA نگاهی نو به ارزیابی عملکرد در سازمان­هایی با واحدهای تصمیم ­گیری مشابه از لحاظ اندازه ­گیری و سنجش کارایی ۱۰ عرب مازار و همکاران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 11:27:00 ب.ظ ]
 

   1. طباطبایی، عبدالرضا، «گزیده­ای از موارد تجدید نظر فوق­العاده در اعمال ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، روزنامه رسمی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، صص ۲۰۶-۲۰۲٫ ↑

 

  1. رأی شماره ۲۲۴۶/۱۶۴ مورخ ۲۴/۱۰/۸۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی مشهد. ↑

 

  1. رأی شماره ۱۶۵۷/۱۳۲ مورخ ۱۴/۸/۸۶ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی مشهد. ↑

 

  1. ۱-در پرونده کیفری سقوط هواپیمای فوکر ۲۸ شرکت هواپیمایی آسمان در سال ۱۳۷۳ که در جریان آن شصت و شش نفر جان باختند، دادگاه بی آنکه مسئولیتی را متوجه شرکت هواپیمایی نماید صرفاً رأی به محکومیت برخی اشخاص حقیقی به پرداخت دیه مقتولین و نیز حبس آنان داد.برای اطلاع بیشتر بنگرید به: نوربها، رضا، «نگاهی به قانون مجازات اسلامی به انضمام چند مقاله‌ حقوقی»، نشر میزان،چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷، صص ۲۲۳-۲۲۲٫

    

   ۲-در دعوی کیفری به طرفیت شرکتی به اتهام ایراد صدمه‌ی غیرعمدی منجر به قطع عضو و با وجود آن که بازرس اداره کاروقوع حادثه را ناشی از عدم رعایت آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه تشخیص داده است، دادگاه مدیر عامل شرکت متهم را به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم می کند. رأی‌ شماره ۸۵۶ مورخ ۲۸/۸/۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی سمنان.˿

    

   ۳-در پرونده­ی حریق ندامتگاه عمومی گرگان در سال ۱۳۸۱ که به کشته شدن بیست و هفت نفر و مجروح شدن تعداد دیگر از زندانیان منجر گردید، دادگاه کیفری رئیس زندان و معاون وی را مشترکاً به پرداخت دیه مقتولین محکوم می­ نماید. رأی شماره ۱۴۸۲-۱۴۵۰ مورخ ۱۳/۱۰/۸۲ دادگاه عمومی گرگان.

    

   ۴-در دعوی کیفری به طرفیت اداره راه و ترابری شهرستان آمل به اتهام قتل و صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از قصور در رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی، دادگاه رئیس اداره مذکور را به پرداخت دیه و حبس محکوم می­ نماید. رأی شماره ۵۰۸ مورخ ۲۸/۶/۸۵ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی ساری. ↑

 

  1. ر.ک: حسنی، محمد حسن،« منبع پیشین»، ص ۱۳٫ ↑

 

  1. اشتیاق، وحید، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه­ی قانون مجازات اسلامی»، مجله پژوهش های حقوقی ،مؤسسه­ی مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، شماره ۱۳، تهران، بهار و تابستان۱۳۸۷، ،صص۳۳۷-۳۳۸٫ ↑

 

  1. ر.ک : نبی پور، محمد،« شرایط مسئولیت کیفری در در لایحه ی قانون مجازات اسلامی»، مجله ی تعالی حقوق، سال دوم، شماره ۷، تهران، مهر و آبان ۱۳۸۲، ص ۱۳۵٫ ↑

 

  1. قاسم‌زاده، سیدمرتضی، «اصول قراردادها و تعهدات»، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۱۳٫ ↑

 

  1. درودیان، حسنعلی، « تقریرات درس حقوق مدنی۳»، جزوه درسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی۷۵-۱۳۷۴، ص ۱۰۷٫ ↑

 

  1. حاجیانی، هادی، «حقوق نمایندگی»، انتشارات دانش نگار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۴٫ ↑

 

  1. Par ricochet ↑

 

  1. Indirecte ↑

 

  1. روح­الامینی، محمود، «دگرگونی­های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه»، مجله فقه و حقوق، شماره۱۶، تهران، بهار ۱۳۸۷،صص۱۴۱-۱۴۰٫ ↑

 

  1. همان، ص ۱۴۱٫ ↑

 

  1. فرج­اللهی، رضا، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق فرانسه»، نشر میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸، ص ۱۱۸٫ ↑

 

  1. همان ↑

 

  1. روح الامینی،محمود، «منبع پیشین»، ص ۱۳۹٫ ↑

 

  1. ر.ک :فرج اللهی، رضا، «منبع پیشین»، ص ۱۱۹٫ ↑

 

  1. ر.ک: زارعی، محمد حسین، «جزوه حقوق اداری»،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶، صص ۴-۵٫ ↑

 

  1. ر.ک: امامی، محمد و استوار سنگری، کوروش، «حقوق اداری»، جلد اول، نشر میزان، چاپ چهاردهم، تهران، ۱۳۹۰، صص ۳۳- ۳۲٫ ↑

 

  1. نبی پور، محمد، «منبع پیشین»، ص ۱۳۶٫ ↑

 

  1. دزیانی، محمد حسن، «ابعاد جزایی کاربرد کامپیوتر و جرائم کامپیوتری»، خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره ۵۸، تهران، دی و اسفند،۱۳۷۳،صص ۱۵۸-۱۵۷٫ ↑

 

  1. همان. ↑

 

  1. فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجای ایران پلیس. ↑

 

  1. فضلی، مهدی، «مسئولیت کیفری در فضای سایبر»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹،ص۱۷٫ ↑

 

  1. Data ↑

 

  1. حییم، سلیمان، فرهنگ کوچک انگلیسی- فارسی،جلد اول، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ پانزدهم، تهران، ۱۳۳۷، ص ۱۲۵٫ ↑

 

  1. مایکروسافت، «فرهنگ تشریحی واژه ­ها و اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت»، ترجمه­ی سعید ظریفی، انتشارات دیباگران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲، ص ۲۱۶٫ ↑

 

  1. شیرزاد، کامران، « جرائم رایانه­ای از دیدگاه حقوق جزای ایران و بین الملل»، نشر بهینه فراگیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸، صص ۷۹_۸۰٫ ↑

 

  1. مایکروسافت، «مبانی شبکه»، ترجمه­ی امیراسعد انزالی، جلد اول، انتشارات خجسته، چاپ اول، تهران ،۱۳۷۶، ص۱۶٫ ↑

 

  1. تننباوم، آندرواس، «شبکه­ های کامپیوتری»، ترجمه­ی عین ا… جعفر نژاد قمی، انتشارات علوم رایانه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳، ص۱۴٫ ↑

 

  1. نامور، اسماعیل، فوجردی ،راحله و اسلامی، محمد طاهر، «مصادیق جرائم رایانه ای»، قابل دسترسی در آدرس سایت:http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2312170

    

    

 

  1. ر.ک: جلالی فراهانی، امیرحسین، «کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی آن»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران ۱۳۸۹، ص ۲۸٫ ↑

 

  1. عالی پور، حسن، «حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرائم رایانه­ای)»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰، ص ۳۱۲٫ ↑

 

  1. ر.ک: نامور، اسماعیل، فوجردی، راحله و اسلامی ، محمد طاهر، »منبع پیشین». ↑

 

  1. ر.ک: نبی پور، محمد، «منبع پیشین»، صص ۱۳۵-۱۳۴٫ ↑

 

  1. روح الامینی، محمود، «منبع پیشین»، ص ۱۴۶٫ ↑

 

  1. ماده۲۰ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

    

   ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

    

   تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل می­ شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم ­گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت. ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:37:00 ب.ظ ]