2-1-18-1)موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان ها.. 50
2-1-18-2)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات.. 51
2-1-19) مدیران و فن آوری اطلاعات.. 53
2-1-20) تصمیم گیری در مورد فن آوری اطلاعات.. 55
2-1-20-1)انواع تصمیمات از نظر سایمن.. 56
2-1-20-2)تصمیم گیری و سطوح مدیریت.. 56
2-1-21) وضعیت فن آوری اطلاعات در ایران و جهان.. 57
2-1-22) سیاست ها و برنامه های فن آوری اطلاعات در ایران.. 58
بخش دوم:عملکرد مالی.. 61
2-2-1) مقدمه.. 62
2-2-2)تشریح مفهوم عملکرد مالی.. 62
2-2-3) اندازه گیری عملکرد.. 63
2-2-4) فرآیند ارزیابی عملکرد.. 65
2-2-5 ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل.. 68

پایان نامه

 

2-2-6) عملکرد مالی.. 71
2-2-7) الگوهای تبیین عملکرد مالی.. 72
بخش سوم:پیشینه تحقیق.. 75
2-3-1)مقدمه.. 76
2-3-1-1)تحقیقات خارجی.. 76
2-3-1-2)تحقیقات داخلی.. 81
فصل سوم:روش تحقیق
3-1)مقدمه.. 86
3-2)روش تحقیق.. 86
3-3) جامعه و نمونه آماری.. 87
3 -4)روش ها وابزار گردآوری داده ها.. 88
3-4-1)کتابخانه ای.. 88
3-4-2)پرسشنامه.. 89
3-5) روایی وپایایی پرسشنامه.. 90
3-5-1) روایی .. 90
3-5-2) پایایی.. 91
3-6)روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها.. 92

فصل چهارم:تجزیه تحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1)مقدمه.. 95
4-2 )توصیف متغیرهای تحقیق.. 95
4-3) بررسی مدل تحقیق و آزمون فرضیات.. 104
فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه.. 111
5 ـ2) نتیجه گیری.. 111
5ـ2ـ1) نتایج آمار توصیفی.. 111
5ـ2ـ2)نتایج آمار استنباطی.. 115
5-3) پیشنهادهای  تحقیق.. 119
5 ـ4) پیشنهادهایی  برای تحقیق های آینده.. 122
5-5)محدودیت های تحقیق.. 122

یک مطلب دیگر :

 

منابع.. 123
پیوست الف) پرسشنامه.. 129
پیوست ب)پایایی پرسش های مربوط به متغیرها.. 134
پیوست ج)توصیف متغیرها .. 138
پیوست د)توصیف فضای تعریف متغیرها.. 141

فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه                          
جدول (2-1) استراتژی های عمومی فن آوری اطلاعات.. 49
جدول (2-2) ادراک مدیران از فن آوری اطلاعات.. 55
جدول(2-3) شاخص های اندازه‌گیری عملکرد مالی.. 74
جدول(3-1)طیف پاسخی پرسشنامه.. 90
جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه   92
جدول(4-1) توصیف متغیر زیرساخت.. 96
جدول(4-2) توصیف متغیر اتوماسیون اداری.. 97
جدول (4ـ3) توصیف متغیر شبکه و امکانات ارتباطی.. 98
جدول(4ـ4)توصیف متغیر سیستم گزارشات مدیریت.. 99
جدول(4-5)توصیف متغیر منابع انسانی پشتیبان.. 100
جدول (4-6) توصیف متغیر رشد فروش.. 101
جدول(4- 7 ) توصیف متغیر رشد سودآوری.. 102
جدول(4-8) توصیف متغیر بازده سهام.. 103
جدول(4- 9 ) بررسی مدل تحقیق بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت   106
جدول(4- 10 ) بررسی مدل تحقیق با درنظر گرفتن اندازه شرکت   109
جدول(5-1) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر زیرساخت   111
جدول(5-2) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر اتوماسیون اداری.. 112
جدول(5-3) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر شبکه و امکانات ارتباطی.. 113
جدول(5-4) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر سیستم گزارشات مدیریت.. 113
جدول(5-5) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر منابع انسانی پشتیبان.. 114
جدول(5-6) نرخ رشد فروش سالیانه.. 114
جدول(5-7) نرخ رشد سود سالیانه.. 115
جدول(5-8) نرخ رشد بازده سهام سالیانه.. 115

 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                            صفحه
شکل(3-1) مدل ارایه شده در تحقیق مینینگ فانگ و ریچارد ایی   76
شکل(3-2) مدل کلی تحقیق اسرایرام واستامپ.. 77
شکل(3-3)مدل کلی تحقیق روبرت، ریچاردسون و لیم.. 78
شکل(3-4) مدل کلی  تحقیق مان زانگ و جیمزمک کلوگ.. 79
شکل(3-5) مدل کلی  تحقیق مان بروس لویس وآنتونی.. 79
شکل(3-6) مدل کلی  تحقیق فوجان لای، زندای زاو  و کواینگ وانگ   80

 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                         صفحه
نمودار(1-1) مدل طراحی شده تحقیق.. 8
نمودار (2-1) فن آوری اطلاعات وچهارچوب آن.. 36
نمودار (2- 2 ) بلوغ سازمانی برحسب برنامه ریزی IT /IS.. 41
نمودار (2- 3 ) ارتباط میان استراتژی های کسب و کار و فن آوری اطلاعات.. 45
نمودار (2- 4 ) نمودار کلی فرآیند عملکرد.. 67
نمودار(4-1) هیستوگرام متغیر زیرساخت.. 96
نمودار(4-2) هیستوگرام متغیر اتوماسیون ادری.. 97

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...