3-6- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد. 55
3-7- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی.. 59
3-7-1- مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری.. 60
3-7-2- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری.. 62
3-7-3-  مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی.. 63
3-7-5- فرآیند قانونی.. 71

پایان نامه و مقاله

 

3-7-6-غرامت.. 72

یک مطلب دیگر :

 
 

3-7-7-  ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع. 77
3-8- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی.. 84
3-8-1- مفهوم سلب مالکیت غیر مستقیم. 84
3-8-2-  مصادره خزنده 87
3-8-3- عناصر اصلی در سلب مالکیت.. 93

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...