چکیده­ی فارسی  ………………………………………………………………………………………………………………………. الف
پیشگفتار  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب
فهرست مندرجات  ……………………………………………………………………………………………………………………. ه
          فهرست مطالب  ……………………………………………………………………………………………………………. ه
          فهرست جداول  ……………………………………………………………………………………………………………. ط
          فهرست نمودارها  …………………………………………………………………………………………………………. ک

          فهرست شکل­ها  …………………………………………………………………………………………………………..    ک 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 1
  1-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
  1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
  1-3- ضرورت پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
  1-4- اهداف پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
  1-5- سؤال­های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 8
  1-6- تعاریف عملیاتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش  ………………………………………………………………… 11
  2-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
  2-2- گستره­ی مفهومی کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………………….. 14
    2-2-1- مروری بر تعاریف کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………… 14
  2-3- زمینه­ پیدایش و گسترش مطالعات مدیریت کیفیت  ……………………………………………………………………. 18
    2-3-1- مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)  ……………………………………………………………………………………………. 19
  2-4- سنجش عملکرد و مدیریت کیفیت فراگیر  ……………………………………………………………………………………….. 21
  2-5- استفاده از الگوهای مدیریت کیفیت به­منظور سنجش عملکرد …………………………………………………………. 24
    2-5-1- جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA) …………………………………………………………………… 24
  2-5-2- شش سیگما (Six Sigma) …………………………………………………………………………………………………… 25
  2-5-3- کارت امتیازی متوازن (BSC) …………………………………………………….. ………………………………………… 29
  2-5-4- الگوی “بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت” (EFQM) یا تعالی سازمانی  …………………………………… 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2-5-4-1- مفاهیم بنیادین الگوی تعالی سازمانی ………………………………………………………………………. 33
    2-5-4-2- معیارهای الگوی تعالی سازمانی ………………………………………………………………………………… 36
  2-5-4-3- منطق امتیازدهی در الگوی تعالی سازمانی ………………………………………………………………. 42
    2-5-4-4- مزایای الگوی تعالی سازمانی …………………………………………………………………………………….. 43
  2-6- خلاصه و نتیجه­گیری از مباحث نظری ………………………………………………………………………………………………. 44
  2-7- پیشینه­ی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
    2-7-1- پیشینه در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………………. 46
    2-7-2- پیشینه در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………… 53
  2-8- خلاصه و نتیجه­گیری از پیشینه­ی پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 56
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 60
  3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
  3-2- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
  3-3- جامعه­ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
  3-4- ابزار گردآوری داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
    3-4-1- پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
      3-4-1-1- نحوه­ی تهیه پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 65
      3-4-1-2- نحوه­ی محاسبه امتیازها بر اساس داده­های به­دست آمده از پرسشنامه­ی الگوی                   تعالی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………

6جج 

68

        3-4-1-2-1- نحوه­ی امتیازدهی به توانمندسازها……………………………………………………………. 68
          3-4-1-2-1-1- معیار اول، رهبری……………………………………………………………… 68
          3-4-1-2-1-2- معیار دوم، خط مشی و استراتژی …………………………………… 69
          3-4-1-2-1-3- معیار سوم، کارکنان ………………………………………………………… 70
          3-4-1-2-1-4- معیار چهارم، شراکت­ها و منابع ………………………………………. 70
          3-4-1-2-1-5- معیار پنجم، فرآیندها ………………………………………………………. 71
        3-4-1-2-2- نحوه­ی امتیازدهی به نتایج ………………………………………………………………………. 72
          3-4-1-2-2-1- معیار ششم، نتایج مشتریان ……………………………………………. 72
          3-4-1-2-2-2- معیار هفتم، نتایج کارکنان ……………………………………………… 73
          3-4-1-2-2-3- معیار هشتم، نتایج جامعه ……………………………………………….. 74
          3-4-1-2-2-4- معیار نهم، نتایج کلیدی عملکرد …………………………………….. 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3-4-1-2-3- نحوه­ی محاسبه امتیاز کلِ معیارهای الگوی تعالی سازمانی ……………………. 77  
    3-4-1-3- سنجش روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………….. 77
      3-4-1-3-1- روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………….. 77
      3-4-1-3-2- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 78
    3-4-2- کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
  3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………. 79
    3-5-1- نرم افزارهای مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………….. 79
    3-5-2- روش­های آماری به­کار گرفته شده …………………………………………………………………………………………… 80
  3-6- مشکلات پژوهش و راه­کارهای اتخاذ شده برای غلبه بر آن­ها …………………………………………………………… 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش ………………………………………………………………………… 83
  4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
  4-2- ویژگی­های کلی جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 84
  4-3- بررسی سؤال­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 88
    4-3-1- سؤال اول پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 89
    4-3-2- سؤال دوم پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 89
    4-3-3- سؤال سوم پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 89
      4-3-1-1-  رهبری ………………………………………………………………………………………………………………………. 90
      4-3-1-2- خط مشی و استراتژی ……………………………………………………………………………………………….. 91
      4-3-1-3- كاركنان ……………………………………………………………………………………………………………………… 93
      4-3-1-4- مشاركت­ها و منابع …………………………………………………………………………………………………….. 94
      4-3-1-5- فرآیندها …………………………………………………………………………………………………………………….. 95
      4-3-1-6- نتایج مشتریان …………………………………………………………………………………………………………… 100
      4-3-1-7- نتایج كاركنان ……………………………………………………………………………………………………………. 102
      4-3-1-8- نتایج جامعه ……………………………………………………………………………………………………………….. 104
      4-3-1-9- نتایج كلیدی عملكرد …………………………………………………………………………………………………. 105
    4-3-4- سؤال چهارم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 116
    4-3-5- سؤال پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 120
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………… 122  
  5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123  
  5-2- بحث و نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 124  
    5-2-1- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در جامعه­ی پژوهش ………………………………. 125  
      5-2-1-1- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل توانمندساز در جامعه­ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….

125 

126

 
      5-2-2-2- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل نتایج در جامعه­ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….

 

134

 
 

5-2-2- ارزیابی کاربرد الگوی تعالی سازمانی در حوزه­ی مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های   دانشگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5-3- پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..

142 

 

142

 

143

 
  5-4- پیشنهادهایی برای انجام پژوهش­های آینده ………………………………………………………………………………………. 146  
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….. 147  
  منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 148  
  منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 151  
پیوست شماره­ی 1: پرسشنامه­ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 154  
چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 162  

  

 فهرست جداول

 
جدول شماره 3-1: معیارهای اصلی پرسشنامه و تعداد زیر معیارهای تخصیص یافته به هریک از آن­ها ……….. 66  
جدول شماره 3-2: نحوه­ی تخصیص امتیازها در پرسشنامه …………………………………………………………………………….. 67  
جدول شماره 3-3: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار رهبری ……………………………………………………………………………………… 69  
جدول شماره 3-4: نحوه محاسبه امتیاز معیار خط مشی و استراتژی ……………………………………………………………… 69  
جدول شماره 3-5: نحوه محاسبه امتیاز معیار کارکنان ……………………………………………………………………………………. 70  
جدول شماره 3-6: نحوه محاسبه امتیاز معیار شراکت­ها و منابع ……………………………………………………………………… 71  
جدول شماره 3-7: نحوه محاسبه امتیاز معیار فرآیندها …………………………………………………………………………………… 71  
جدول شماره 3-8: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج مشتریان …………………………………………………………………………. 73  
جدول شماره 3-9: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار کارکنان ……………………………………………………………………………………. 74  
جدول شماره 3-10: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج جامعه …………………………………………………………………………… 75  
جدول شماره 3-11: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج کلیدی عملکرد …………………………………………………………….. 76  
جدول شماره 4-1: دانشگاه محل خدمت پاسخ­گویان به پرسشنامه …………………………………………………………………. 85  
جدول شماره 4-2: توزیع سن پاسخ­گویان به پرسشنامه ………………………………………………………………………………….. 86  
جدول شماره 4-3: توزیع سطح تحصیلی پاسخ­گویان به پرسشنامه ………………………………………………………………… 87  
جدول شماره 4-4: رشته­ی تحصیلی پاسخ­گویان به پرسشنامه ……………………………………………………………………….. 87  
جدول شماره 4-5: سابقه­ی کار پاسخ­گویان به پرسشنامه ……………………………………………………………………………….. 88  
جدول شماره 4-6: خرده معیارهای رهبری و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………………………. 90  
جدول شماره 4-7: خرده معیارهای خط مشی و استراتژی و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………. 92  
جدول شماره 4-8: خرده معیارهای کارکنان و امتیاز میانگین آن­ها  ………………………………………………………………. 93  
جدول شماره 4-9: خرده معیارهای مشارکت­ها و منابع و امتیاز میانگین آن­ها ………………………………………………. 95  
جدول شماره 4-10: خرده معیارهای فرآیندها و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………………….. 96  
جدول شماره 4-11: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود  مدیریت فناوری اطلاعات در     کتابخانه­های مورد بررسی ………………………………………………………………………………………………..

97 

98

 
جدول شماره 4-12: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران………………………………………………………………………………..

98 

99

 
جدول شماره 4-13: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در    کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور …………………………………………………………….

 

100

 
جدول شماره 4-14: خرده معیارهای نتایج مشتریان و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………… 101  
جدول شماره 4-15: خرده معیارهای نتایج کارکنان و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………………………………. 103  
جدول شماره 4-16: خرده معیارهای نتایج جامعه و امتیاز میانگین آن­ها ………………………………………………………. 104  
جدول شماره 4-17: خرده معیارهای دستاوردهای کلیدی عملکرد و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………. 106  
جدول شماره 4-18: خرده معیارهای شاخص­های کلیدی عملکرد و امتیاز میانگین آن­ها ………………………………

107

پایان نامه و مقاله

 

 
جدول شماره 4-19: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های مورد بررسی………………………………………………………………………………………………………………………

108 

109

 
جدول شماره 4-20: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های­                 دانشگاه شهید چمران ……………………………………………………………………………………………..

 

110

 
جدول شماره 4-21: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور……………………………………………………………………………………

 

110

 
جدول شماره 4-22: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های هر دو دانشگاه ……. 111 یک مطلب دیگر :

لینک سازی کلاه سفید نداریم! دروغی به نام White Hat Link Building
 
جدول شماره 4-23: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­ شهید چمران ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

113

 
جدول شماره 4-24: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­ علوم پزشکی جندی­شاپور ………………………………………………………………………………………………………

 

114

 
جدول شماره 4-25: نتایج آزمون تی در جامعه­ی مورد بررسی ………………………………………………………………………. 118  
جدول شماره 4-26: مقایسه­ی معیارهای الگوی تعالی سازمانی در مورد وضعیت مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور ………………………………………………………

 

119

 

 

   

فهرست نمودارها

 
نمودار شماره 4-1: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های مورد بررسی ………….. 112  
نمودار شماره 4-2: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران …………………………………………………………………………………………………………………………….

113 

113

 

نمودار شماره 4-3: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­ علوم پزشکی 

جندی­شاپور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

 

  

فهرست شکل­ها

 
شکل شماره 2-1: چرخه­ی شش سیگما …………………………………………………………………………………………………………… 27  
شکل شماره 2-2: معیارهای نُه­گانه­ی الگوی تعالی سازمانی و امتیاز آن­ها ……………………………………………………… 42  
شکل شماره 4-1: امتیازهای کسب شده­ی جامعه­ی مورد بررسی از معیارهای الگوی تعالی سازمانی …………… 120  
شکل شماره 5-1: تأثیر پذیری مدیریت فناوری اطلاعات از مؤلفه­های مشتریان و تغییرات …………………………… 125  

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...