2-4-1- کالا و خدمات…………………………………………………………………………………………………… 17
2-4-2- قیمت گذاری…………………………………………………………………………………………………….. 19
2-5-بازاریابی و تبلیغات…………………………………………………………………………………………………. 20
2-5-1-انواع تبلیغات و اثر آن…………………………………………………………………………………………… 22
2-5-2- روش­های اجرای تبلیغات……………………………………………………………………………………… 23
2-5-3-تبلیغات اینتـرنتی…………………………………………………………………………………………………. 25
2-5-3-1-ایجاد ارتباط دوطرفه……………………………………………………………………………………….. 25
2-5-3-2- توانایی هدفگیری ایستا و پویا ی مشتریان……………………………………………………………. 26
2-5-3-3-دسترسی جهانی و شبانه روزی……………………………………………………………………………. 26
2-5-3-4- قابلیت اندازه گیری و ردگیری بالا……………………………………………………………………… 26
2-5-3-5-طراحی پیام آگهی…………………………………………………………………………………………… 26
2-5-3-6- ارسال، نگهداری و به روز رسانی آسان……………………………………………………………….. 26
2-5-3-7-قابلیت فروش………………………………………………………………………………………………… 26
2-5-3-8- ایجاد یك پیوند مستقیم به لیست محصولات………………………………………………………… 27
2-6- بازاریابی الکترونیکی……………………………………………………………………………………………… 27
2-6-2- تعریف بازاریابی الکترونیک………………………………………………………………………………….. 29
2-6-3- تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………… 30
2-7- نیاز به بازار الکترونیک…………………………………………………………………………………………….. 30
2-8- اهداف، مزایا و چالش­های بازاریابی الکترونیکی…………………………………………………………….. 31
2-8-1- اهداف بازاریابی الکترونیک…………………………………………………………………………………… 32

2-8-2- مزایای استفاده از بازاریابی الکترونیک……………………………………………………………………… 32

 

2-9- برنامه ریزی و پیاده­سازی بازاریابی الکترونیکی………………………………………………………………. 33

 

2-10- روش­های بازاریابی الکترونیکی……………………………………………………………………………….. 35

 

2-10-1- بازاریابی زنجیره­ای……………………………………………………………………………………………. 35

پایان نامه

 

2-10-2-پست الکترونیکی………………………………………………………………………………………………. 35
عنوان                                                                                             صفحه
2-10-3- موتورهای جستجو گر………………………………………………………………………………………… 36
2-10-3-1- قدرت موتورهای جستجوگر…………………………………………………………………………….. 36
2-10-3-2- تبلیغات هدفدار…………………………………………………………………………………………….. 36
2-10-4- بازاریابی ویروسی…………………………………………………………………………………………….. 37
2-11- پیشینه­ی تحقیق­……………………………………………………………………………………………………. 38
2-12-خلاصه­ی فصل…………………………………………………………………………………………………….. 39

فصل سوم:روش انجام تحقیق
3-1- مقـدمه………………………………………………………………………………………………………………… 41
3-2- سوالات و فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 41
3-3-روش­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 42
3-3-1- نـوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 42
3-3-2-جامعه­ی آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………… 43
3-3-3- نمونه­ی آماری تحقیق و روش نمونه گیری………………………………………………………………… 43
3-3-4- روش و ابزار جمع­آوری داده­های تحقیق………………………………………………………………….. 44
3-3-4-1- تجربه­های آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………….. 44
3-3-4-2- بررسی میدانی………………………………………………………………………………………………… 45
3-3-4-3- تحقیق پیمایشی………………………………………………………………………………………………. 45
3-4- متغیرها و مولفه­های موثر بر بازاریابی الکترونیکی…………………………………………………………… 45
3-5- مقیاس اندازه­گیری و طیف پرسشنامه…………………………………………………………………………… 48
3-6- ابزار سنجش و گـردآوری داده­ها……………………………………………………………………………….. 49
3-6-1- روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. 49
3-6-2- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. 49

3-7- ابـزار و روش­های آماری تحقیق………………………………………………………………………………… 51

 

3-8-خلاصه­ی فصل………………………………………………………………………………………………………. 51

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه ­ها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 53
عنوان                                                                                             صفحه
4-2- گردآوری داده­ها و آماره­های توصیفی تحقیق……………………………………………………………….. 53
4-3-آزمون فرضیه­های تحقیق با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………………………. 58
4-3-1- آزمون فرضیه­ی اول…………………………………………………………………………………………….. 60
4-3-2- آزمون فرضیه­ی دوم……………………………………………………………………………………………. 61
4-3-3- آزمون فرضیه­ی سوم……………………………………………………………………………………………. 61
4-3-4- آزمون فرضیه­ی چهارم…………………………………………………………………………………………. 62

4-4-خلاصه­ ی فصل………………………………………………………………………………………………………. 63

 

 

یک مطلب دیگر :

 
 

فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات
5-1- مقـدمه………………………………………………………………………………………………………………… 65
5-2-یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 65
5-3-محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 68
5-4- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 68
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………… 69
5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیق­های آینده…………………………………………………………………………. 69
منابع و مآخذ
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 71
منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………… 72
پیوست ها
نمونه­ی پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 74
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………… 77
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                             صفحه
جدول2-1-حیطه­ی بازاریابی الکترونیکی……………………………………………………………………………… 34
جدول 3-1- چارچوب مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………… 42
جدول 3-2-مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه………………………………………………………. 46
جدول3-3- مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه……………………………………………………… 47
جـدول3-4-طیف لیکرت استفاده شده در پرسشنامه تحقیق……………………………………………………… 48
جـدول 3-5- متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………… 49
جـدول 3-6-محاسبه­ی آلفای کرونباخ مربوط به سوالات پرسشنامه…………………………………………….. 50
جدول 4-1- تعداد پاسخگویان مرد و زن…………………………………………………………………………….. 53
جدول 4-2- پراکندگی در سن پاسخگویان…………………………………………………………………………… 54
جدول 4-3-پراکندگی در میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………. 54

جدول 4-4- پراکندگی در وضعیت شغلی پاسخگویان…………………………………………………………… 54

 

جـدول4-5- تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک آمار توصیفی……………………………………………………….. 55

 

جـدول 4-6- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی اول………………………………………….. 56

 

جـدول 4-7- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی دوم………………………………………….. 57

 

جـدول4-8- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی سوم………………………………………….. 57

 

جـدول 4-9- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی چهارم………………………………………. 58

 

جدول4-10- اولویت بندی شاخص­های اثرگذار بر اجرای بازاریابی الکترونیکی…………………………… 59

جدول 5-1- مولفه­های راهبردی درون سازمانی……………………………………………………………………. 66
جدول5-2- مولفه­های عملیاتی درون سازمانی……………………………………………………………………… 66
جدول 5-3-مولفه­های راهبردی برون سازمانی………………………………………………………………………. 67

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...