الف- استقلال سازمانی.. 37
ب- استقلال کار ویژه ای.. 38
بند دو: قوه مجریه یک رکنی.. 38
الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی.. 39
ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور. 39
بند سه: تعدیل در عمل.. 40
1-5 -1-1 ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا 41
1-5-1-2  بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا 42
بند یک: قوه مجریه. 42
الف- انتخاب رئیس جمهور. 42
1-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی: 43
الف) در حوزه قانونگذاری.. 43

پایان نامه و مقاله

 

ب) در امور قضایی.. 43
2-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی.. 44
الف) اختیار وضع آئین نامه. 44
ب) ریاست سازمان اداری فدرال.. 44
ج) سایر اختیارات.. 44
بند دو: قوه مقننه. 45
بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه. 45
1- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ. 46
مبحث ششم : نظام پارلمانی.. 47
مبحث هفتم:  رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی.. 47
1-7-1 ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی.. 48

بند یک: ابعاد پارلمانی.. 48
بند دو: ابعاد ریاستی.. 50
بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل.. 51

فصل سوم : بررسی رژیم پارلمانی.. 52
3-1 تعریف پارلمانتاریسم : 53
3-2 تفکیک نسبی و نظام پارلمانی.. 54
3-3 مبانی نظری نظام پارلمانی : 55
بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه. 56

یک مطلب دیگر :

 
 

بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه. 57
بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه. 60
3-4 انواع نظام پارلمانی.. 63
الف : نظام پارلمانی دو رکنی : 63
ب :  نظام پارلمانی یک رکنی : 63
3-5 انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور. 64
3-6 انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی.. 65
3-6-1 بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس…. 71
بند یک: پارلمان.. 71
بند دو: مقام سلطنت… 78
بند سه: نخست وزیر و کابینه. 80
بند چهار: احزاب سیاسی.. 82

فصل چهارم : ایجاد نظام پارلمانی در ایران.. 84
مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران.. 85
4-1 -1 تاریخچه تفکیک قوا در ایران : 85
الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه : 86
ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی.. 87
ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران.. 88
4-1-2 رهبری و تفکیک قوا 91
4-1-3 نوع نظام ایران.. 93
مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران.. 96
4-2-1 ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران : 96
4-2-2 دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی : 96

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...