فایل های علمی - پژوهشی از دانشگاه های ایرانی
جستجو در چارچوب ارزیابی مرحلة تحقیقاتی مقطع كارشناسی‌ارشد دانشجویان دانشگاه تهران‏، آقای *به شمارة دانشجویی * در رشتة علوماجتماعی گرایش مردمشناسی، پایان‌نامة خود  را  به  ارزش 4 واحد  در نیمسال دوم سال تحصیلی 1383-1382  تحت عنوان بررسی و مقایسة‌ نوآوری‌های شغلی در میان عشایر اسكان‌یافتة شهرستان مهر (مورد مطالعه: روستایكریم‌آباد) اخذ و ثبت نام نموده و  در حضور هیأت  داوران  به  شرح ذیل، مورد  دفاع قرار گرفته و موفق به اخذ  درجة عالی  با  نمرة  18 گردید.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل امضاء رتبة علمی

نام  و  نام خانوادگی

 

  استاد
دكتر اصغر عسكری خانقاه

استاد راهنما

  دانشیار دكتر جلال‌الدین رفیع‌فر

استاد مشاور

  دانشیار دكتر منصور وثوقی

استاد داور

  دانشیار دكتر ناصر فكوهی

مدیر گروه آموزشی

  دانشیار دكتر اعظم راورد‏راد

معاون تحصیلات‌ تكمیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چكیده
موضوع این رساله، بررسی و مقایسة نوآوری‌های شغلی در میان عشایر اسكان‌یافتة‌ شهرستان مهر (مورد مطالعه: روستای كریم‌آباد) است كه با توجه به ماهیت پژوهشی این موضوع، اطلاعاتی را درمورد ویژگی‌های جغرافیایی و انسانی شهرستان مهر جمع‌آوری كرده‌ایم، در این تحقیق كه تحقیقی كیفی و میدانی است برای نیل به اهداف اصلی آن از روش‌های مردم‌شناختی از جمله مشاهده، گفتگوهای غیر رسمی و مصاحبه، مطالعة اسناد مدارك و ابزارهایی مانند عكس‌برداری و اینترنت سود برده‌ایم.
در این پژوهش سعی ما بر آن است كه رابطة عشایر مورد مطالعه را با یكجانشینان اطراف مورد مطالعه قرار دهیم و نیز فعالیت‌ها و مشاغل این عشایر را دو دورة قبل و پس از اسكان با یكدیگر مقایسه نمائیم.
این تحقیق شامل 7 فصل به این شرح می‌باشد: در فصل اول به ارائة طرح تحقیق پرداخته‌ایم. در فصل دوم ویژگی‌های جغرافیایی و انسانی شهرستان مهر و عشایر مورد مطالعه بیان شده است. فصل سوم تحقیق به فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل عشایر مورد مطالعه قبل از اسكان و نیز ویژگی‌های این فعالیت‌ها و مشاغل عنوان شده است. فصل چهارم، دلایل اسكان این عشایر از دهة60  به بعد و زمینه‌ها و ریشه‌های اسكان از دهه‌های اول قرن حاضر (از زمان رضاخان) شرح داده شده است. در فصل پنجم، تحولات كلی این عشایر آمده است. در فصل ششم، فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل پس از اسكان همراه با ویژگی‌های آن ذكر شده است و در فصل هفتم، تفاوت یكجانشینی این عشایر با روستائیان منطقه به لحاظ مشاغل اصلی (دامداری و كشاورزی) بیان شده است.
اساسی‌ترین نتایج این تحقیق (بر اساس تئوری كاركردگرایی) این بوده است كه ساخت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همراه با تحولات اقتصادی ناشی از اسكان تغییر یافته است.  از مهمترین تغیرات سیاسی می‌توان به این موراد اشاره نمود: از میان رفتن اقتدار سنتی افرادی كه از سن بیشتری برخوردارند و افزایش كنترل و نظارت دولت مركزی بر عشایر. تغییرات فرهنگی كه همراه با اسكان آنان رخ داده است، یكی پایین بودن سطح اطلاعات روز در میان بزرگسالان است كه به ناتوانی تولید و تبادل اطلاعات در میان آنها منجر شده است و دیگری بروز افكار جدید و متضاد با بزرگسالان در میان نوجوانان و جوانان است. عمده‌ترین تغییرات اجتماعی می‌توان از كاهش اهمیت و نقش همسایگی وحسن همجواری، كم‌رنگ شدن یگانگی و وحدت و از میان رفتن سادگی زندگی به مانند گذشته در میان آنها نام برد.
واژگان كلیدی: عـشـایـر، عـشـایـر كـوچـنــده، عـشـایـر اسكان‌یافته، ایـل، طـایـفـه، یـیـــلاق، قـشـــلاق، بـنـكـوه
ـ فـهـرسـت مـطـالـب
صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فـصـل اول : كـلـیـات  11
1ـ 1ـ  مـقـدمـه 12
2ـ 1ـ طـرح مسئـلـه 14
3ـ 1ـ سئوالات تحقیق 19
4ـ 1ـ  اهـمـیـت و ضرورت تـحـقـیـق 20
5ـ 1ـ اهداف تحقیق 22
6ـ1ـ زمان پژوهش 23
7ـ1ـ ابهامات و مشكلات تحقیق 23
8ـ1ـ انگیزة تحقیق 24
9ـ1ـ ابزار تحقیق 24
10ـ 1ـ  روش تـحـقـیـق 24
1ـ 10ـ 1ـ تكنیك های تحقیق 31
1ـ 1ـ 10ـ 1ـ مـشـاهـده  31
2ـ 1ـ 10 ـ 1ـ  مـصـاحـبـه 32
3ـ 1ـ10 ـ 1ـ  مـطـالـعـه اسـنـاد و مـدارك 33
4ـ 1ـ10ـ 1ـ  عـكـس 33
11ـ 1ـ چـارچـوب نـظـری 34
1ـ 11 ـ1 ـ نـظـریـة كاركردگـرایـی 34
1ـ 11ـ1 ـ نـظـریـة نوآوری 38
12ـ 1ـ پـیـشـیـنـه تحـقـیـق 43
13ـ1ـ مفاهیم و اصطلاحات 47
   
فـصـل دوم : میدان تحقیق 51
1ـ 2ـ  اسـتـان فـارس 52
2ـ 2ـ شـهـرسـتـان مُهر 55
1ـ2ـ 2ـ مـوقـعـیـت جـغـرافـیـایـی 55
2ـ 2ـ 2ـ جـغـرافـیـای انـسـانـی 58
1ـ2ـ2ـ2ـ تعداد و سیر تحول جمعیت طی چهار دوره سرشمـاری 58
2ـ2ـ2ـ2ـ تـوزیـع جـمـعـیـت 60
3ـ2ـ2ـ2ـ تـراكـم جـمـعـیـت 63
4ـ2ـ2ـ2ـ وضـعـیـت سـواد 63
‌5ـ2ـ2ـ2ـ تـركـیـب سـنـی و جـنـسـی 65
3ـ2ـ2ـ اقـتـصـادی و انـرژی 65
3ـ2ـ عـشـایـر 67
1ـ3ـ2ـ‌وضعیت‌موجود در‌جامعة‌عشایری‌براساس‌سرشماری1377 70
2ـ3ـ2ـ سـرشـمـاری عـشـایـر كـوچـنـده سال 1377 72
3ـ3ـ2ـ توزیع‌جمعیت6ساله‌وبیشترعشایری‌كشوربرحسب‌وضع‌سواد 72
4ـ3ـ1ـ آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـایـر 72
5ـ3ـ2ـ اراضـی زراعـی مـتـعـلـق بـه عـشـایـر 72
6ـ3ـ2ـ‌آمارجمعیتی‌عشایرداوطلب‌اسكان‌برحسب‌محل‌موردنظربرای‌اسكان 73
7ـ3ـ2ـ آمار جمعیتی عشایر بر حسب  علاقه به اسكان یا كوچ 73
8ـ3ـ2ـ جـامـعـه مـورد مـطـالـعـه (روستای كریم آباد) 75
   
فـصـل سوم : فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقـتـصادی عشایر مورد مطالعه قبل از اسكان 84
1ـ 3ـ فعالیت‏های اقتصادی 84
1ـ 1ـ 3ـ صـنـایـع دسـتـی و فـرش بـافـی 86
2ـ 1ـ 3ـ بـافـت سـیـاه چـادر 91
3ـ 1ـ 3ـ تـولـیـد مـحـصـولـات مـخـتـلـف لـبـنـی 92
4ـ1ـ3ـ فـعالـیت‏های‏مـبتنی بـر نـگهـداری، پرورش، چـرا دام‏هـا 94
2ـ3ـ ویـژگـی‏هـای فعالیت های شـغـلـی و اقـتـصـادی 96
1ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد نـیـمـه خـود كـفـا و تـقـریـبـاً خـود كـفـا 97
2ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد بـسـتـه مـعـیـشـتـی 97
3ـ2ـ3ـ تـولـیـد بـرای مـصـرف 98
4ـ2ـ 3ـ تكنـولوژی ابتدائی در تهیـه و ساخـت مـحـصـولات 99
5ـ2ـ 3ـ نـوع مـعـیـشـت غـالـب مـبـتـنـی بـر دامـداری 99
6ـ2ـ 3ـ زنـدگـی اقـتـصـادی پـر مـشـقـت 99
7ـ2ـ 3ـ رابـطـة كـاری خـانـوادگـی 99
   
فـصـل چهارم : دلایـل و ریشه‌های اسـكـان 101
1ـ4ـ خـلـع سـلاح و اسـكان عـشـایـر ایـران 105
2ـ4ـ اصـلاحـات ارضـی 108
3ـ4ـ  مـلـی كـردن جـنـگل هـا و مـراتـع 110
4ـ4ـ نـفـوذ سـاختـار شـهری 111
5ـ 4ـ بسط نهاد‌های فرهنگی جدید 112
6ـ4ـ عـدم تـوانـائـی مـالـی ، دسـت دادن دام هـا و فقر اقتصادی 113
7ـ4ـ دلایـل شـخـصـی 114
   
فـصـل پنجم : تـحـولات عـشـایـر مورد مطالعه پـس از اسـكـان 116
1ـ5ـ تغییر رفتارهای گروهی 117
2ـ5ـ گسترش ارتباطات 119
3ـ5ـ تغییر اشكال معیشتی 120
4ـ5ـ روابط جدید با دستگاه‌های دولتی 123
5ـ5ـ نیازهای جدید 124
6ـ5ـ افزایش نرخ با سوادی 125
1ـ 6ـ 5ـ بالا رفتن سطح آگاهی افراد 127
2ـ 6ـ 5ـ تأثـیر بر پایـگاه اجتـماعی افـراد 128
3ـ 6ـ 5 ـ مهاجرت 128
4ـ 6ـ 5 ـ ایجاد هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری جدید 129
5ـ 6ـ 5 ـ تحول در ملاك های ازدواج 129
6ـ 6ـ 5 ـ شكاف میان دو نسل 130
   
فـصـل ششم: فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقتصادی پس از اسكان عشایر روستای كریم‏آباد 131
1ـ 6ـ فعالیت‏های اقتصادی 132
1ـ1ـ 6ـ دامـداری و فـعـالـیـت هـای وابـسـتـه 132
2ـ1ـ6ـ صنایع دستی 134
3ـ1ـ 6ـ بـاغـبـانـی 136
4ـ1ـ 6ـ فـعـالـیـت در شـركـت هـای صـنـعـتـی 139
5ـ1ـ 6ـ پـرورش زنـبـور عـسـل 140
6ـ1ـ 6ـ مـشـاغـل خـدمـاتـی 142
7ـ1ـ 6ـ كـشـاورزی 143
2ـ6ـ ویژگی‏های اقتصادی 144
1ـ2ـ6ـ خانواده به عنوان اصلی ترین واحد تولید 144
2ـ2ـ6ـ  گـسـتـرش خـانـواده‏هـای هـسـتـه‏ای و مـسـتـقـل 145
3ـ2ـ6ـ نوع معیشت غالب بر دامداری 146
   
فـصـل هفتم : تفاوت یكجانشینی عشایر با یكجانشینی روستایی در شهرستان مُهر 147
1ـ7ـ كشاورزی 148
1ـ نوع محصول تولید شده 148
2ـ كشاورزی به عنوان یك شغل و فعالیت اقتصادی 149
3ـ سابقة كشاورزی متفاوت 149
2ـ7ـ دامـداری 150
1ـ سـابـقـة دامـداری 150
2ـ دامداری به عنوان شغل و فعالیت اصلی 151
3ـ نوع دام‏ها 152
4ـ نوع تغذیة دام‏ها 153
   
ـ نتیجه‏ گیری 155
   
ـ فـهـرسـت مـنـابـع 161

 
ـ فهرست عكس‏ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شمارة عكس موضوع عكس  
عكس شمارة (1) كوچ عشایر قشقایی 27
عكس شمارة (2) چهرة یك مرد قشقایی 27
عكس شمارة (3) زوج كهنسال عشایری در شهرستان مُهر 28
عكس شمارة (4) خانوادة عشایری در زیر سیاه چادر 29
عكس شمارة (5) استفاده از چادرهای جدید در میان عشایر 35
عكس شمارة (6) سیاه‌چادر درمیان‌عشایرمنطقه به‌مانندگذشته كارایی‌چندانی ندارد 36
عكس شمارة (7) قبرستان تاریخی فال 56
عكس شمارة (8) آسیاب آبی خوزی 56
عكس شمارة (9) حمام وراوی 57
عكس شمارة (10) استودان‏های خوزی 57
عكس شمارة (11) بخش انرژی شهرستان مُهر 66
عكس شمارة (12) پالایشگاه در حال ساخت 67
عكس شمارة (13) تابلو روستای كریم‏آباد 75
عكس شمارة (14) نمای كلی روستای كریم‏آباد 78
عكس شمارة (15) نمایی از یك خانه در روستای كریم‏آباد 80
عكس شمارة (16) نمایی از درون یك خانه در روستای كریم‏آباد 82
عكس شمارة (17) راه‏سازی به روستا 82
عكس شمارة (18) لوله‏كشی آب به روستا با سرمایه و هزینة روستائیان 83
عكس‏های شمارة
(19 و 20)
درچند سال اخیر امكاناتی به روستائیان اختصاص یافته است كه از آن جمله می‏توان به برق و تلفن اشاره نمود 83
عكس شمارة (21) دام‏های عشایری 85
عكس شمارة (22) طرح فرش عشایری و وسائل بافت آن 87
عكس شمارة(23) فرش عشایری 88
عكس شمارة(24) بافت جاجیم 91
عكس شمارة (26) سیاه‏چادرهای مورد استفاده در میان عشایر 92
عكس شمارة(27) تهیة كشك در میان عشایر روستای كریم‏آباد 93
عكس شمارة(28) زن عشایری در حال تهیة ماست 94
عكس شمارة (29) كودك عشایری در حال چرای دام‏ها 95
عكس شمارة(30) چوپانان عشایری 96
عكس شمارة (31) دبستان ابتدایی در روستای كریم آباد 127
عكس شمارة(32) دامداری در روستای كریم‏آباد 132
عكس شمارة(33) دامداری امروزه به مانند گذشته در میان عشایر صورت نمی‏گیرید 133
عكس شمارة(34) به دست آوردن كره از شیر گوسفندان برای تغذیه 134
عكس شمارة(35) تمامی اعضاء خانواده در بافت فرش كمك می‏كنند 135
عكس شمارة(36) فرش یكی ازصنایع معمول در میان عشایر روستای كریم‏آباد 136
عكس شمارة(37) باغ مركبات متعلق به روستائیان 137
عكس‌های شمارة
(38 و39)
اشتغال عده‏ای از عشایر روستای كریم‏آباد به عنوان باغبان در باغات 138
عكس‌شمارة (40) شروع به ساخت پالایشگاه گاز در شهرستان مُهر (پارسیان) 140
عكس‌شمارة (41) شروع به كار پالایشگاه گاز عسلویه (پارس جنوبی) 140
عكس‏های‌شمارة
(42 و 43)
مشاغل جدید در میان عشایر اسكان یافتة شهرستان مُهر (پرورش زنبور عسل) 141
عكس شمارة(44) رانندگی یكی از مشاغل جدید در میان عشایر روستا 142
عكس شمارة(45) زمین‏های زیر كشت عشایر 143
عكس شماره(46) دامداری در روستای كریم‏آباد 151
عكس شمارة(47) دامداری در خانة روستاهای شهرستان مُهر 152
عكس شمارة(48) محل نگه‏داری دام‏ها در روستای كریم‏آباد 154

 
 
ـ فهرست نقشه‏ها

 

 

 

 

 

 

 

 

شمارة نقشه موضوع نقشه  
نقشة شمارة (1) نقشة ایران 53
نقشة شمارة (2) نقشة استان فارس 59
نقشة شمارة (3) نقشة شهرستان مُهر 62

 
 
ـ فهرست جداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

شمارة جدول موضوع جدول  
جدول شماره (1) تعداد بخش ها ، شهرها و دهستان های كشور برحسب استان و شهرستان در پایان اسفند 1381 54
جدول شماره (2) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری 1345 58
جدول شماره (3) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری 1355 58
جدول شماره (4) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری 1365 58
جدول شماره (5) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری 1375 60
جدول شماره (6) ویژگی های جمعیتی شهرستان مُهر در سال 1380 60
جدول شماره (7) توزیع جمعیت بر حسب بخش به تفكیك جنس در سال1380 61
جدول شماره (8) توزیع جمعیت نقاط روستائی  بر حسب بخش به تفكیك 61
جدول شماره (9) توزیع جمعیت نقاط روستایی بر حسب بخش به تفكیك جنس در سال 1380 61
جدول شماره (10) تعداد آبادی های دارای سكنه شهرستان‏بر حسب بخش و به تفكیك تعداد خانوار 61
جدول شماره (11) جمعیت و مساحت به تفكیك بخش در سال 1380 63
جدول شماره (12) درصد جمعیت 6 ـ 24 ساله در حال تحصیل بر حسب‏گروه‏های عمده سنی به تفكیك نقاط شهری و روستایی به صورت درصد 64
جدول شماره (13) درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیشتر بر حسب گروه های سنی به تفكیك سن و جنس به درصد  
جدول شماره (14) تخمین جمعیت عشایری در كتاب گنج شایگان 69
جدول شماره (15) تخمین جمعیت عشایری در كتاب آشنایی با جامعه عشایری ایران 70
جدول شماره (16) خانوار و جمعیت ایل ها و طایفه‎های مستقل بیش از  20 خانوار و استان های محل استقرار آنها 71
جدول شماره (17) تـوزیـع جـمـعـیـت 6 سـالـه و بـیـشـتـر عـشـایـری كـشـور بـر حـسـب وضـع سـواد 71
جدول شماره (18) آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـایـر 72
جدول شماره (19) اراضـی زراعـی مـتـعـلـق بـه عـشـایـر 72
جدول شماره (20) آمـار جـمـعـیـتـی عـشـایـر داوطـلـب اسـكـان بـرحـسـب مـحـل مـورد نـظـر بـرای اسـكـان 73
جدول شماره (21) آمـارجـمـعـیـتـی عـشـایـر بـرحـسـب عـلاقـه‌بـه اسـكان یـا كـوچ 73
جدول شماره (22) جمعیت عشایری در استان های كشور به ترتیب تعداد خانوار ییلاقی و قشلاقی 74
جدول شماره (23) تركـیـب سـنـی و جـنسـی روسـتـای كـریـم‌آبـاد 77
جدول شماره (24) فعالیت اقتصادی در میان عشایر كریم‌آباد 81
جدول شمارة (25) مقایسة ‌خانوارهای‌ كوچ‌رو ایل‌قشقایی در سال‌های 1353و1361 103

 
مـقـدمـه
ـ طـرح مسئله
ـ سئولات تحقیق
ـ اهـمـیـت تـحـقـیـق
ـ اهداف تحقیق
ـ انگیزة تحقیق
ـ ابزار تحقیق
ـ جامعة مورد مطالعه
ـ مبهمات و مشكلات تحقیق
ـ زمان پژوهش
ـ روش تـحـقـیـق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1399-08-10] [ 01:35:00 ب.ظ ]
 
   

1-1. طرح مسأله

مسأله ی عمده در این پژوهش ، بررسی تغییرات خانواده و ازدواج در طی نیم قرن اخیر است . لذا محقق در جستجوی آن است که مشخص کند تأثیر تحوّل اقتصادی  – که بر اثر تأسیس کارخانجات ایجاد شده است – و تأثیر تحوّل طبیعی ، که بر اثر وقوع زلزله صورت گرفته است ، بر تغییرات فرهنگیِ خانواده، ازدواج  و نظام خویشاوندی چگونه بوده است ؟ از سال 1337 به بعد ، به تدریج – در روستای مورد تحقیق کارخانجات پنج گانه تأسیس شدند . این کارخانجات وضع اقتصادی مردم منطقه ، به ویژه ، وضع اقتصادی مردم روستای گنجه را متحوّل کرد به طوری که تغییرات ایجاد شده در الگوی ازدواج ، و الگوی خانواده در بسیاری موارد بازتاب تأسیس کارخانجات می باشد .
البته غیر از این عامل – عواملی همچون وقوع زلزله که در خرداد ماه سال 1369 با شدت 3/7ریشتر در منطقه مورد پژوهش رخ داد نیز درایجاد تغییرات در ابعاد مختلف خانواده و ازدواج مؤثربوده است .  به طوری که وقوع زلزله موجب گسترش ازدواج های برون همسری ، تغییر در تعداد اعضای خانواده ، تغییر در خانواده ی گسترده و به طور کلی تغییر در فرهنگ خانواده شد . حال مسأله، تأسیس کارخانجات و سپس رکود آن در سال های بعداز 1370  است  و همچنین مسأله ی وقوع زلزله به وضوح

پایان نامه و مقاله

 تأثیراتی در بافت خانواده ، ازدواج ونظام خویشاوندی گذاشته است لذا محقق در صدد است تا معلوم کند ، عوامل اقتصادی و طبیعی چگونه و تا چه حد بر گسترش برون همسری ، کارکردهای مراسم ازدواج ، تشکیل خانواده های هسته‏ای و خانواده های گسترده ی تغییر شکل یافته تاثیر داشته است.

2-1. ضرورت و اهمّیّت تحقیق

روستای گنجه به دلیل تأسیس کارخانجات پنج گانه و وقوع زلزله در خرداد ماه سال 1369 در مقایسه با سایر روستاها دارای وضعیت متفاوت و استثنایی است . چرا که تأسیس تدریجی کارخانجات موجب تغییرات بسیار در زندگی مردم روستا گردیده است. از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .1- با تأسیس و فعّالیّت كارخانجات  در وضعیت مالی مردم این روستا بهبود ایجاد شد و در آمد حاصل از اشتغال اهالی در کارخانجات مکمل در آمدهای ناشی از پرداختن به امور کشاورزی و دامداری گردید . 2- در سبک مسکن روستاییان تغییر تدریجی ایجاد گردید و در نتیجه دامداری به افول گرایید . 3- مهاجرت مردم سایر مناطق به داخل روستا افزایش یافت . 4- مهاجرت مردم روستا به خارج تقریبا متمایز به صفر بوده است . 5- برق رسانی به روستا نسبت به سایر روستاها سریع تر صورت گرفت ، در نتیجه تعداد زیادی از مردم روستا توانستند از برنامه های تلویزیونی بهره مند شوند . 6- میزان مسافرت ها به خارج از روستا – در ایام تعطیلات کارگران – به شدت اوج گرفت و لذا راه ورود فرهنگ سایر مردم به روستای گنجه هموار گردید . 7- از آن جایی که مردم روستای مورد پژوهش درمقایسه با سایر روستاهای منطقه، ثروتمند تلقّی می شدند لذا

یک مطلب دیگر :

گوگل ادوردز چیست و چطور کار می‌کند؟

 فروشندگان سیّار کالاها و وسایل جدید را جهت فروش به روستا عرضه می کردند . 8- خانواده های هسته ای افزایش یافت . 9- ازدواج های برون گروهی افزایش یافت. همچنین وقوع زلزله که در سال 1369 رخ داد نیز موجبات تغییرات در زندگی مردم روستا را فراهم کرد که به برخی از آن‏ها اشاره ای می شود : 1- به دلیل فوت اعضای خانواده در شکل برخی از خانواده ها تغییراتی ایجاد شد بدین معنی که خانواده با یکی از والدین و خانواده های بازسازی شده افزایش یافت . 2- وقوع زلزله باعث جابجایی محل سکونت مردم و در نتیجه نزدیک شدن محل سکونت آن ها به جادّه  اصلی رشت-تهران گردید . البته آن ها بر خلاف برخی از روستاهای دیگر در سایر روستاهای مجاور ادغام نشدند. 3- ازدواج برون گروهی در اثر زلزله نیز همچنان افزایش یافت . 4- به دلیل فوت برخی از پرسنل ماهر و نیمه ماهر و خرابی های ناشی از زلزله و دادن وام های بلاعوض به کارگران،  اشتغال در کارخانجات دچار اختلال گردید . 5- مهاجرت مردم روستا به خارج از آن زیادشد . 6- به دلیل اشتغال جوانان متأهل درخارج از روستا برخی از خانواده های هسته ای تحت نظارت غیر مستقیم والدین شوهرانشان قرار گرفتند .7- بیكاری جوانان روستا افزایش یافت و برخی از آن هابه اشتغال کاذب روی بردند. 8- علیرغم افزایش بیکاری جوانان به کار کشاورزی و دامداری نمی پردازند . 9- سن ازدواج افزایش یافت.

بنابراین ضرورت دارد تأثیر این دو پدیده – تأسیس کارخانجات ووقوع زلزله – برزندگی مردم روستای گنجه به ویژه بر نهاد خانواده و ازدواج مورد بررسی قرار گیرد.

3-1. اهداف تحقیق

تغییرات خانواده در ارتباط مستقیم وتنگاتنگ با ساختار اقتصادی قرار دارد لذا در پژوهش حاضر توجّه به شناخت ویژگی های اقتصادی منطقه، تنوع معیشت روستاییان وبررسی اشتغالات جدیدی كه پس از تأسیس كارخانه از سال 1337 درمنطقه ایجاد شده _اعم از مشاغل خدماتی تولیدی و توزیعی _ به عنوان یكی از عوامل مهم در تغییرات خانواده مورد بررسی قرار می گیرد.به طور كلی بایدگفت: كه دراین تحقیق محقق به دنبال بررسی تغییر وتحوّل خانواده وازدواج درروستای گنجه پس از تأسیس كارخانجات ووقوع زلزله می باشد. بنابر این اهداف تحقیق شامل موارد زیراست:

  • شناخت ویژگی های اقتصادی روستا قبل از تأسیس كارخانجات و وقوع زلزله
  • شناخت ویژگی های خانواده، ازدواج و خویشاوندی قبل از تأسیس كارخانجات ووقوع زلزله
  • شناخت ویژگی های اقتصادی روستا بعد از تأسیس كارخانجات ووقوع زلزله
  • شناخت ویژگی های خانواده، ازدواج وخویشاوندی بعد از تأسیس كارخانجات ووقوع زلزله

بنابر این در بررسی وشناخت وضعیت خانواده، ازدواج و نظام خویشاوندی در ارتباط با وضعیت اقتصادی درقبل از تأسیس كارخانجات ووقوع زلزله موارد زیر قابل طرح می باشد:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:34:00 ب.ظ ]
گسترش توریسم در شهرستان كهگیلویه چه نقشی در توسعه منطقه داشته است؟
پاسخ به پرسش فوق، در واقع یافتن راهكارهایی است كه می‌تواند فرآیند توسعه منطقه‌ای را تحول بخشد.

یک مطلب دیگر :

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:33:00 ب.ظ ]
4-3- جامعه آماری                                                                                            109
4ـ بخش چهارم : نتایج تحقیق                                                                              116
جداول توصیفی                                                                                                  117
طبقه اجتماعی                                                                                                     122
نتایج تحلیلی و جداول تقاطعی                                                                              124
نتایج نسبی رابطه اجتماعی                                                                                  124
جداول تبیینی                                                                                                     127
اوقات فراغت                                                                                                      132
طبقه اجتماعی برحسب مدیریت بدن                                                                     151
طبقه و ورزش                                                                                                    153
نمودار فضای طبقاتی و سبك زندگی                                                                    157
جمع‌بندی از بخش تحلیل داده‌ها                                                                           158
5ـ بخش پنجم : نتیجه‌گیری                                                                                  207
نتیجه‌گیری                                                                                                        208
منابع و مآخذ                                                                                                     211

ضمایم                                                                                                              217
پرسشنامه                                                                                                         1
جداول                                                                                                               8

 

فهرست  جداول توصیفی

جدول شماره 1. تعداد پاسخگویان برحسب جنس                                                  116

مقالات و پایان نامه ارشد

 

جدول شماره 2. تعداد پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر                                     118
جدول شماره 3. تعداد پاسخگویان برحسب منزلت شغلی پدر                                 118
جدول شماره 4. تعداد پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه پدر                      119
جدول شماره 5. تعداد پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات پاسخگویان                 119
جدول شماره 6. تعداد پاسخگویان برحسب قیمت تقریبی اتومبیل                            120
جدول شماره 7. تعداد پاسخگویان برحسب قیمت تقریبی منزل مسكونی                  120
جدول شماره 8. تعداد پاسخگویان برحسب میزان سهام                                        121
جدول شماره 9. تعداد پاسخگویان برحسب طبقه اجتماعی                                      122
جدول شماره 10. تعداد پاسخگویان برحسب میزان سرمایه فرهنگی                        123
جدول شماره 11. تعداد پاسخگویان برحسب میزان سرمایه اقتصادی                      123

فهرست  جداول تبیینی

جدول شماره 12. طبقه اجتماعی برحسب محل ملاقات دوستان                               138
جدول شماره 13. طبقه اجتماعی برحسب نحوه رفتار والدین با دوستان پاسخگویان130
جدول شماره 14. طبقه اجتماعی برحسب نوع روابط اجتماعی                                 131
جدول شماره 15. طبقه اجتماعی برحسب میزان مطالعه                                          135
جدول شماره 16. طبقه اجتماعی برحسب گشت و گذار در خیابان                           137
جدول شماره 17. طبقه اجتماعی برحسب رفتن به كافی شاپ                                  139
جدول شماره 18. طبقه اجتماعی برحسب رفتن به كنسرت موسیقی                         140
جدول شماره 19. طبقه اجتماعی برحسب نواختن موسیقی                                      143
جدول شماره 20. طبقه اجتماعی برحسب رفتن به تئاتر                                          145
جدول شماره 21. طبقه اجتماعی برحسب شركت در پارتی‌ها و مهمانی‌ها                 147
جدول شماره 22. طبقه اجتماعی برحسب نوع سلیقه افراد                                       149
جدول شماره 23. طبقه اجتماعی برحسب مدیریت بدن                                            152
جدول شماره 24. طبقه اجتماعی برحسب نوع ورزش                                             153
جدول شماره 25. طبقه اجتماعی برحسب نوع تهیه پوشاك                                     155
جدول شماره 26. طبقه اجتماعی برحسب سبك زندگی                                           156

 

 

یک مطلب دیگر :

متن کامل پایان نامه دائن

 

 
   

 

 

طرح مسئله :
امروزه تجربه زندگی، تجربه امكانات و تجربه چگونه زیستن، تجربه‌ای است كه در درون ساختارها شكل گرفته و تكرار می‌شود . مردان و زنان درگیر زندگی در سراسر دنیا تجربه‌های متفاوتی از چگونه زیستن را از سر می‌گذرانند، بخش اعظم این تجارب در درون ساختارهایی شكل می‌گیرد كه از قدیم‌الایام تاكنون، به صور گوناگون وجود داشته‌اند. طبقه اجتماعی یكی از آن ساختارها محسوب می‌شود و سبك زندگی همان نوع تجربه‌ای است كه بدان اشاره شد.
«جامعه‌شناسانی كه ماشین زمان را متوقف كرده‌اند و با تلاش فراوان (در دوران مدرنیته و سرمایه‌داری) وارد موتورخانه آن شده‌اند تا نقش طبقه را در مسیرتاریخ پیدا كنند، می‌گویند كه نتوانسته‌اند جای طبقه را پیدا كنند، آنها فقط توانسته‌اند افراد بی‌شماری را با مشاغل، درآمدها و سلسله مراتب متفاوت مشاهده كنند (Thompson , 1968 : 939). البته آنها درست می‌گویند،‌ چرا كه طبقه اجتماعی یك بخش از ماشین نیست بلكه طرز كاركردن و حركت آن است . جامعه‌شناسان با هر دیدگاه و مشرب فكری، در راه شناخت جامعه ناچارند دست به گروه‌بندی انسانها، مفاهیم و حتی رویكردها بزنند. قدمت برخی از این دسته‌بندی‌های شناخته شده به قبل از جامعه‌شناسی برمی‌گردد. بی‌شك طبقه اجتماعی چنین ویژگی را در تمایز با دیگر مفاهیم دارا می‌باشد . بخش بزرگی از تألیفات جامعه شناسان به طبقه اجتماعی و پیامدهای آن در زندگی اجتماعی اختصاص داده شده است. برخی از جامعه‌شناسان درمورد علل و عوامل ایجاد چنین ساختاری بحث‌های فراوان مطرح نموده و بسیاری دیگر ، زندگی اجتماعی انسانها را در طبقات مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند، فرصت‌های زندگی، سلامت جسمانی و روانی آموزش، شیوه‌های تربیتی یا سبك والدین و در نهایت سبك زندگی از جمله شاخص‌هایی هستند كه بارها در تقابل با طبقه اجتماعی قرارداده شده‌اند.
از دهه 70 تاكنون بحث‌های متفاوت و گسترده‌ای در خصوص سبك زندگی به مثابه یك مفهوم مدرن صورت گرفته است . مفهوم سبك زندگی دارای حوزه‌های گسترده مطالعاتی است كه یكی از این حوزه‌ها مطالعات فراغت است. چالش‌های تئوریك و سنجش‌های گسترده‌ای حول این موضوع صورت گرفته اما در یك دسته‌بندی می‌توان گفت كه دو رویكرد به این مفهوم از همه مباحث و رویكردهای دیگر متمایزند. رویكرد اول سبك زندگی را به عنوان متغیر و شاخصی جهت سنجش طبقه اجتماعی درنظر گرفته و به تعبیری سبك زندگی را متغیر وابسته تعریف نموده كه تغییراتش بسته به متغیرهایی چون جنس، سن، طبقه اجتماعی و . . . می‌باشد. رویكرد دوم با اعتقاد به اینكه شالوده‌های ساختاری (بخصوص طبقاتی) در جامعه معاصر به واسطه تغییرات بسیار گسترده و ژرف از هم گسسته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند كه‌ سبك‌زندگی‌امری نیست كه در نتیجه عضویت گروهی ، طبقاتی یا استمرار كنش‌های اجتماعی فرد به او تفویض شود بلكه فرد در جامعه مدرن مختار است سبك زندگی خود را به طور مداوم و روزمره بیافریند و در فعالیت‌های خود به صورت آشكاری مورد حفاظت و پشتیبانی قراردهد. بنابراین در این دیدگاه اعضای جامعه مدرن كلان شهر به كمك موقعیت یا ویژگی‌های ساختاری آنها تبیین نمی‌شوند. محقق با درك تغییرات گسترده مدنظر پست مدرنیتها و حتی بخشی از نظریات مدرن درخصوص مفاهیم طبقه اجتماعی و سبك زندگی، در رساله فوق سعی دارد به پاسخ چند سئوال دست یابد. پرسش اصلی رساله اینست كه در اوضاع و احوال فعلی كلان شهری مثل تهران آیا می‌توان خطوط تمایز و تشابه سبك‌های زندگی را براساس متغیرهای ساختاری تبیین نمود.

 

اهداف پژوهش :
هدف بنیادی رساله حاضر انجام پژوهشی جامعه‌شناختی پیرامون سبك زندگی در طبقات بالا،‌ متوسط و پایین و همچنین بررسی ابعاد و مؤلفه‌های شكل‌دهندة ساختار طبقات اجتماعی و سبك زندگی می‌باشد. چارچوب كلی ترسیم اهداف اصلی پژوهش حاضر براساس نظریه بوردیو دربارة شاخص‌های مورد نظر درخصوص ترسیم ساختار طبقاتی شكل گرفته است . مقایسه سبك‌های زندگی سه طبقه یادشده هدف دیگر این پژوهش محسوب می‌شود. هدف دیگر پژوهش بررسی تفكیكی سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی بر روی سبك زندگی می‌باشد. هدف عمده دیگر در این خصوص بر این مبنا می‌باشد كه آیا همانگونه كه خود بوردیو در كنش عملی اعلام می‌كند، مطالعات و سنجش‌های انجام گرفته توسط ایشان قابلیت تعمیم به شرایط ایران را دارد یا نه، هدف دیگر پژوهش حاضر این است كه آیا می‌توان میزان و نوع سرمایه (اعم از فرهنگی و یا اقتصادی) را به عنوان شاخص و معیار تفكیك طبقات از یكدیگر درنظر گرفت و آیا سه طبقه یادشده تفاوت‌هایی در زمینه‌هایی چون روابط اجتماعی، نحوه گذران اوقات فراغت ، سلیقه و مدیریت بدن دارا می‌باشند.

 

اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق :
حوزه‌های علمی مختلفی با اهدافی متفاوت ، مطالعاتی درخصوص سبك‌های زندگی و اوقات فراغت به انجام رسانده‌اند، مطالعات بر روی اجتماعات مهاجر،‌ مطالعات شهری،‌ تحقیقات بازاریابی، توریسم و در بخشی بحث‌های نظری درخصوص موضوع یادشده انجام گرفته است. به نظر می‌رسد درخصوص طبقه اجتماعی در ایران ، نوع فضای زیست هركدام از این طبقات مطالعات كمتری صورت گرفته است . با درنظرگرفتن رشد و گسترش طبقه متوسط مصرفی و شكل‌گیری طبقه اجتماعی جدیدی بعد از انقلاب (نوكیسه‌ها) و ظهور طبقه مرفه جدید، شاخه‌هایی از علوم انسانی و جامعه‌شناسی به بررسی سبك‌های زندگی تمایل پیدا نموده‌‌اند. آدرس بخشی از این كارها به صورت میان رشته‌ای بخصوص در زمینه بازاریابی در ایران انجام گرفته است . با بهم‌ریزی مرزهای طبقاتی كه در دوران رژیم پیشین در حال نضج‌گرفتن بود . به نظر می‌رسد دوره‌ای از تاریخ ایران كه در آن شعارهای یكسان‌سازی و نفی طبقه‌ای بودن جامعه تبلیغ می‌شد به سرآمده است و با گسترش طبقه متوسط خدماتی و طبقه تسلط‌ یافته به عنوان طبقه مرفه ، بعد از انقلاب ضروری به نظر می‌رسد كه این آرایش و زندگی اجتماعی انسانهای واقع در این طبقات مورد بررسی قرار گیرد. ضرورت دیگر پژوهش ضرورتی نظری و جامعه‌شناختی محسوب می‌شود . ورود بحث سرمایه فرهنگی و دیگر اقسام سرمایه به عرصه مطالعات فرهنگی و دوری از تحلیل‌های جزم‌گرایانه و ایدئولوژیك از جامعه ضروری می‌نمایاند كه مطالعات و پژوهش‌های نظری و تجربی در اشل گسترده و یا حتی محدود درخصوص بحث بوردیو از فضای طبقاتی ، درایران شكل گرفته و عملیاتی شود . بنابراین مباحث بوردیو به عنوان یك فرضیه قابل بررسی ضرورتی، جهت جامعه‌شناسی محسوب می شود
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:32:00 ب.ظ ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فـصـل اول : كـلـیـات  11
1ـ 1ـ  مـقـدمـه 12
2ـ 1ـ طـرح مسئـلـه 14
3ـ 1ـ سئوالات تحقیق 19
4ـ 1ـ  اهـمـیـت و ضرورت تـحـقـیـق 20
5ـ 1ـ اهداف تحقیق 22
6ـ1ـ زمان پژوهش 23
7ـ1ـ ابهامات و مشكلات تحقیق 23
8ـ1ـ انگیزة تحقیق 24
9ـ1ـ ابزار تحقیق 24
10ـ 1ـ  روش تـحـقـیـق 24
1ـ 10ـ 1ـ تكنیك های تحقیق 31
1ـ 1ـ 10ـ 1ـ مـشـاهـده  31
2ـ 1ـ 10 ـ 1ـ  مـصـاحـبـه 32
3ـ 1ـ10 ـ 1ـ  مـطـالـعـه اسـنـاد و مـدارك 33
4ـ 1ـ10ـ 1ـ  عـكـس 33
11ـ 1ـ چـارچـوب نـظـری 34
1ـ 11 ـ1 ـ نـظـریـة كاركردگـرایـی 34
1ـ 11ـ1 ـ نـظـریـة نوآوری 38
12ـ 1ـ پـیـشـیـنـه تحـقـیـق 43
13ـ1ـ مفاهیم و اصطلاحات 47
   
فـصـل دوم : میدان تحقیق 51
1ـ 2ـ  اسـتـان فـارس 52
2ـ 2ـ شـهـرسـتـان مُهر 55
1ـ2ـ 2ـ مـوقـعـیـت جـغـرافـیـایـی 55
2ـ 2ـ 2ـ جـغـرافـیـای انـسـانـی 58
1ـ2ـ2ـ2ـ تعداد و سیر تحول جمعیت طی چهار دوره سرشمـاری 58
2ـ2ـ2ـ2ـ تـوزیـع جـمـعـیـت 60
3ـ2ـ2ـ2ـ تـراكـم جـمـعـیـت 63
4ـ2ـ2ـ2ـ وضـعـیـت سـواد 63
‌5ـ2ـ2ـ2ـ تـركـیـب سـنـی و جـنـسـی 65
3ـ2ـ2ـ اقـتـصـادی و انـرژی 65
3ـ2ـ عـشـایـر 67
1ـ3ـ2ـ‌وضعیت‌موجود در‌جامعة‌عشایری‌براساس‌سرشماری1377 70
2ـ3ـ2ـ سـرشـمـاری عـشـایـر كـوچـنـده سال 1377 72
3ـ3ـ2ـ توزیع‌جمعیت6ساله‌وبیشترعشایری‌كشوربرحسب‌وضع‌سواد 72
4ـ3ـ1ـ آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـایـر 72
5ـ3ـ2ـ اراضـی زراعـی مـتـعـلـق بـه عـشـایـر 72
6ـ3ـ2ـ‌آمارجمعیتی‌عشایرداوطلب‌اسكان‌برحسب‌محل‌موردنظربرای‌اسكان 73
7ـ3ـ2ـ آمار جمعیتی عشایر بر حسب  علاقه به اسكان یا كوچ 73
8ـ3ـ2ـ جـامـعـه مـورد مـطـالـعـه (روستای كریم آباد) 75
   
فـصـل سوم : فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقـتـصادی عشایر مورد مطالعه قبل از اسكان 84
1ـ 3ـ فعالیت‏های اقتصادی 84
1ـ 1ـ 3ـ صـنـایـع دسـتـی و فـرش بـافـی 86
2ـ 1ـ 3ـ بـافـت سـیـاه چـادر 91
3ـ 1ـ 3ـ تـولـیـد مـحـصـولـات مـخـتـلـف لـبـنـی 92
4ـ1ـ3ـ فـعالـیت‏های‏مـبتنی بـر نـگهـداری، پرورش، چـرا دام‏هـا 94
2ـ3ـ ویـژگـی‏هـای فعالیت های شـغـلـی و اقـتـصـادی 96
1ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد نـیـمـه خـود كـفـا و تـقـریـبـاً خـود كـفـا 97
2ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد بـسـتـه مـعـیـشـتـی 97
3ـ2ـ3ـ تـولـیـد بـرای مـصـرف 98
4ـ2ـ 3ـ تكنـولوژی ابتدائی در تهیـه و ساخـت مـحـصـولات 99
5ـ2ـ 3ـ نـوع مـعـیـشـت غـالـب مـبـتـنـی بـر دامـداری 99
6ـ2ـ 3ـ زنـدگـی اقـتـصـادی پـر مـشـقـت 99
7ـ2ـ 3ـ رابـطـة كـاری خـانـوادگـی 99
   
فـصـل چهارم : دلایـل و ریشه‌های اسـكـان 101
1ـ4ـ خـلـع سـلاح و اسـكان عـشـایـر ایـران 105
2ـ4ـ اصـلاحـات ارضـی 108
3ـ4ـ  مـلـی كـردن جـنـگل هـا و مـراتـع 110
4ـ4ـ نـفـوذ سـاختـار شـهری 111
5ـ 4ـ بسط نهاد‌های فرهنگی جدید 112
6ـ4ـ عـدم تـوانـائـی مـالـی ، دسـت دادن دام هـا و فقر اقتصادی 113
7ـ4ـ دلایـل شـخـصـی 114
   
فـصـل پنجم : تـحـولات عـشـایـر مورد مطالعه پـس از اسـكـان 116
1ـ5ـ تغییر رفتارهای گروهی 117
2ـ5ـ گسترش ارتباطات 119
3ـ5ـ تغییر اشكال معیشتی 120
4ـ5ـ روابط جدید با دستگاه‌های دولتی 123
5ـ5ـ نیازهای جدید 124
6ـ5ـ افزایش نرخ با سوادی 125
1ـ 6ـ 5ـ بالا رفتن سطح آگاهی افراد 127
2ـ 6ـ 5ـ تأثـیر بر پایـگاه اجتـماعی افـراد 128
3ـ 6ـ 5 ـ مهاجرت 128
4ـ 6ـ 5 ـ ایجاد هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری جدید 129
5ـ 6ـ 5 ـ تحول در ملاك های ازدواج 129
6ـ 6ـ 5 ـ شكاف میان دو نسل 130
   
فـصـل ششم: فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقتصادی پس از اسكان عشایر روستای كریم‏آباد 131
1ـ 6ـ فعالیت‏های اقتصادی 132
1ـ1ـ 6ـ دامـداری و فـعـالـیـت هـای وابـسـتـه 132
2ـ1ـ6ـ صنایع دستی 134
3ـ1ـ 6ـ بـاغـبـانـی 136
4ـ1ـ 6ـ فـعـالـیـت در شـركـت هـای صـنـعـتـی 139
5ـ1ـ 6ـ پـرورش زنـبـور عـسـل 140
6ـ1ـ 6ـ مـشـاغـل خـدمـاتـی 142
7ـ1ـ 6ـ كـشـاورزی 143
2ـ6ـ ویژگی‏های اقتصادی 144
1ـ2ـ6ـ خانواده به عنوان اصلی ترین واحد تولید 144
2ـ2ـ6ـ  گـسـتـرش خـانـواده‏هـای هـسـتـه‏ای و مـسـتـقـل 145
3ـ2ـ6ـ نوع معیشت غالب بر دامداری 146
   
فـصـل هفتم : تفاوت یكجانشینی عشایر با یكجانشینی روستایی در شهرستان مُهر 147
1ـ7ـ كشاورزی 148
1ـ نوع محصول تولید شده 148
2ـ كشاورزی به عنوان یك شغل و فعالیت اقتصادی 149
3ـ سابقة كشاورزی متفاوت 149
2ـ7ـ دامـداری 150
1ـ سـابـقـة دامـداری 150
2ـ دامداری به عنوان شغل و فعالیت اصلی 151
3ـ نوع دام‏ها 152
4ـ نوع تغذیة دام‏ها 153
   
ـ نتیجه‏گیری 155
   
ـ فـهـرسـت مـنـابـع 161

ـ فهرست عكس‏ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شمارة عكس موضوع عكس  
عكس شمارة (1) كوچ عشایر قشقایی 27
عكس شمارة (2) چهرة یك مرد قشقایی 27
عكس شمارة (3) زوج كهنسال عشایری در شهرستان مُهر 28
عكس شمارة (4) خانوادة عشایری در زیر سیاه چادر 29
عكس شمارة (5) استفاده از چادرهای جدید در میان عشایر 35
عكس شمارة (6) سیاه‌چادر درمیان‌عشایرمنطقه به‌مانندگذشته كارایی‌چندانی ندارد 36
عكس شمارة (7) قبرستان تاریخی فال 56
عكس شمارة (8) آسیاب آبی خوزی 56
عكس شمارة (9) حمام وراوی 57
عكس شمارة (10) استودان‏های خوزی 57
عكس شمارة (11) بخش انرژی شهرستان مُهر 66
عكس شمارة (12) پالایشگاه در حال ساخت 67
عكس شمارة (13) تابلو روستای كریم‏آباد 75
عكس شمارة (14) نمای كلی روستای كریم‏آباد 78
عكس شمارة (15) نمایی از یك خانه در روستای كریم‏آباد 80
عكس شمارة (16) نمایی از درون یك خانه در روستای كریم‏آباد 82
عكس شمارة (17) راه‏سازی به روستا 82
عكس شمارة (18) لوله‏كشی آب به روستا با سرمایه و هزینة روستائیان 83
عكس‏های شمارة
(19 و 20)
درچند سال اخیر امكاناتی به روستائیان اختصاص یافته است كه از آن جمله می‏توان به برق و تلفن اشاره نمود 83
عكس شمارة (21) دام‏های عشایری 85
عكس شمارة (22) طرح فرش عشایری و وسائل بافت آن 87
عكس شمارة(23) فرش عشایری 88
عكس شمارة(24) بافت جاجیم 91
عكس شمارة (26) سیاه‏چادرهای مورد استفاده در میان عشایر 92
عكس شمارة(27) تهیة كشك در میان عشایر روستای كریم‏آباد 93
عكس شمارة(28) زن عشایری در حال تهیة ماست 94
عكس شمارة (29) كودك عشایری در حال چرای دام‏ها 95
عكس شمارة(30) چوپانان عشایری 96
عكس شمارة (31) دبستان ابتدایی در روستای كریم آباد 127
عكس شمارة(32) دامداری در روستای كریم‏آباد 132
عكس شمارة(33) دامداری امروزه به مانند گذشته در میان عشایر صورت نمی‏گیرید 133
عكس شمارة(34) به دست آوردن كره از شیر گوسفندان برای تغذیه 134
عكس شمارة(35) تمامی اعضاء خانواده در بافت فرش كمك می‏كنند 135
عكس شمارة(36) فرش یكی ازصنایع معمول در میان عشایر روستای كریم‏آباد 136
عكس شمارة(37) باغ مركبات متعلق به روستائیان 137
عكس‌های شمارة
(38 و39)
اشتغال عده‏ای از عشایر روستای كریم‏آباد به عنوان باغبان در باغات 138
عكس‌شمارة (40) شروع به ساخت پالایشگاه گاز در شهرستان مُهر (پارسیان) 140
عكس‌شمارة (41) شروع به كار پالایشگاه گاز عسلویه (پارس جنوبی) 140
عكس‏های‌شمارة
(42 و 43)
مشاغل جدید در میان عشایر اسكان یافتة شهرستان مُهر (پرورش زنبور عسل) 141
عكس شمارة(44) رانندگی یكی از مشاغل جدید در میان عشایر روستا 142
عكس شمارة(45) زمین‏های زیر كشت عشایر 143
عكس شماره(46) دامداری در روستای كریم‏آباد 151
عكس شمارة(47) دامداری در خانة روستاهای شهرستان مُهر 152
عكس شمارة(48) محل نگه‏داری دام‏ها در روستای كریم‏آباد 154

ـ فهرست نقشه ‏ها

 

 

 

 

 

 

 

 

شمارة نقشه موضوع نقشه  
نقشة شمارة (1) نقشة ایران 53
نقشة شمارة (2) نقشة استان فارس 59
نقشة شمارة (3) نقشة شهرستان مُهر 62

ـ فهرست جداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

توسعه پایدار شهری

 

شمارة جدول موضوع جدول  
جدول شماره (1) تعداد بخش ها ، شهرها و دهستان های كشور برحسب استان و شهرستان در پایان اسفند 1381 54
جدول شماره (2) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری 1345 58
جدول شماره (3) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری 1355 58
جدول شماره (4) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری 1365 58
جدول شماره (5) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری 1375 60
جدول شماره (6) ویژگی های جمعیتی شهرستان مُهر در سال 1380 60
جدول شماره (7) توزیع جمعیت بر حسب بخش به تفكیك جنس در سال1380 61
جدول شماره (8) توزیع جمعیت نقاط روستائی  بر حسب بخش به تفكیك 61
جدول شماره (9) توزیع جمعیت نقاط روستایی بر حسب بخش به تفكیك جنس در سال 1380 61
جدول شماره (10) تعداد آبادی های دارای سكنه شهرستان‏بر حسب بخش و به تفكیك تعداد خانوار 61
جدول شماره (11) جمعیت و مساحت به تفكیك بخش در سال 1380 63
جدول شماره (12) درصد جمعیت 6 ـ 24 ساله در حال تحصیل بر حسب‏گروه‏های عمده سنی به تفكیك نقاط شهری و روستایی به صورت درصد 64
جدول شماره (13) درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیشتر بر حسب گروه های سنی به تفكیك سن و جنس به درصد  
جدول شماره (14) تخمین جمعیت عشایری در كتاب گنج شایگان 69
جدول شماره (15) تخمین جمعیت عشایری در كتاب آشنایی با جامعه عشایری ایران 70
جدول شماره (16) خانوار و جمعیت ایل ها و طایفه‎های مستقل بیش از  20 خانوار و استان های محل استقرار آنها 71
جدول شماره (17) تـوزیـع جـمـعـیـت 6 سـالـه و بـیـشـتـر عـشـایـری كـشـور بـر حـسـب وضـع سـواد 71
جدول شماره (18) آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـایـر 72
جدول شماره (19) اراضـی زراعـی مـتـعـلـق بـه عـشـایـر 72
جدول شماره (20) آمـار جـمـعـیـتـی عـشـایـر داوطـلـب اسـكـان بـرحـسـب مـحـل مـورد نـظـر بـرای اسـكـان 73
جدول شماره (21) آمـارجـمـعـیـتـی عـشـایـر بـرحـسـب عـلاقـه‌بـه اسـكان یـا كـوچ 73
جدول شماره (22) جمعیت عشایری در استان های كشور به ترتیب تعداد خانوار ییلاقی و قشلاقی 74
جدول شماره (23) تركـیـب سـنـی و جـنسـی روسـتـای كـریـم‌آبـاد 77
جدول شماره (24) فعالیت اقتصادی در میان عشایر كریم‌آباد 81
جدول شمارة (25) مقایسة ‌خانوارهای‌ كوچ‌رو ایل‌قشقایی در سال‌های 1353و1361 103

فـصـل اول

ـ مـقـدمـه
ـ طـرح مسئله
ـ سئولات تحقیق
ـ اهـمـیـت تـحـقـیـق
ـ اهداف تحقیق
ـ انگیزة تحقیق
ـ ابزار تحقیق
ـ جامعة مورد مطالعه
ـ مبهمات و مشكلات تحقیق
ـ زمان پژوهش
ـ روش تـحـقـیـق
ـ چـارچـوب نـظـری
ـ پـیـشـیـنـه تحـقـیـق
ـ مفاهیم و اصطلاحات
1ـ1ـ مـقـدمـه
تاریخ ایران در طول قریب 2500 سال و حتی بیشتر (قریب 2800 سال) و تا زمان سلسله پهلوی، همواره حكومت ایلات و قبایل بوده است. یك ایل، مثلاً قاجار‏ها، روی كار می‏آمدند و پس از مدتی به دلایل مختلف از عرصه حكومت حذف می‌شد و جای خود را به ایل دیگر  می‌دادند. این آمدن و رفتن‌ها پس از استقرار اسلام در میان مردم ایران نیز تداوم یافت تا به عصر پهلوی رسید.
در دوره پهلوی و در زمان حكومت رضاشاه بود كه اولین سلسله حكومتی كه پایة ایلی و قبیله‏ای نداشت در ایران روی كار آمد. با توجه به ساختار اجتماعی و سیاسی و قدرت رؤسای ایلات و قبایل ایران و نیز اینكه اغلب ایلات و عشایر ایران به خصوص در اواخر عصر قاجار مسلح بودند، رضا شاه همواره از قدرت ایلات و حركت آنان نگران بود، تصمیم گرفت كه به اسكان آنان اقدام نماید.
اسكان یك ایل، عشیره و یا یك قبیله به نوعی شكستن ساختار اجتماعی و خرد كردن بافت قدرت در آنان تلقی می‌شد و به این ترتیب دولت می‌توانست آسان‌تر بر ایلات و قبایل غلبه یافته و با سهولت بیشتری آنان را خلع سلاح نموده و آنان را در كل آسان‌تر در كنترل خود درآورد.
طرح اسكان عشایر كه با شیوه زندگی آنها علی‏الاصول، مغایرت فراوانی داشت با مقاومت اغلب آنان مواجه گردید ولی دولت مركزی به تدریج این مقاومت‏ها را در هم شكست و كم و بیش بر قدرت عشایر فایق آمد.
پس از انقلاب اسلامی به رغم آنكه حدود 50 سال از اولین طرح‌های اسكان عشایر و مقامت ایلات و قبایل مختلف می‌گذشت و شرایط در این زمان بسیار تغییر كرده بود، دولت باز هم به دلایل مختلفی كه بیشتر می‌توان به دلایل امنیتی و اقتصادی در آنها در اولویت باشد موضوع اسكان عشایر را در برنامه خود قرار داده كه آخرین آنها نیز لایحة برنامة چهارم توسعه است كه به آن اشاره و پرداخته شده است.
كوچندگی ظاهراً قدیمی‌ترین شیوه‌های زیست در ایران بوده است و به نظر می‌رسد در دورانی بسیار قدیم، قبایل كوچندة عشایری بیشتر جمعیت ایران را تشكیل می‌دادند. اما با توجه به كوچندگی و در حال كوچ بودن این جمعیت به صورت گسترده و دائم، تقریباً تخمین زدن آمار و ارقام مربوط به این جمعیت بسیار مشكل به نظر می‌رسد. با توجه به تغییر و تحولات اخیر در جامعة ایران و حتی با تاثیرپذیری از از تحولات جهانی، تعداد این عشایر كوچنده بسیار كاهش یافته است و امروزه به حدود 2% رسیده است.
با توجه به پتانسیل‌های موجود عشایر كشور در جهت تولید مواد مصرفی و صنایع مورد نیاز مردم و همچنین جاذبه‌های فرهنگی و مردم‌شناسی آنان، تاكنون این ظرفیت‌ها از سوی مسؤولان نادیده گرفته شده به گونه‌ای كه عشایر در حال حاضر دارای مشكلات بی‌شماری هستند.
مطالعه و پژوهش‏های اقتصادی در جوامع سنتی و عشایری كه اساس اقتصادی آن بر پایة دامداری بوده است و امروزه با تغییراتی كشاورزی و سایر مشاغل در كنار آن قرار گرفته‏ است، از جمله موضـوعات مهم در مردم‏شناسی است كه این امر، باب جـدیدی را در مطالعة این جوامع، علاوه بر مردم‌شناسی ایلات و عشایر، گشوده است كه آن مردم‏شناسی اقتصادی عشایر است كه به تجدید نظر در برخی از مفاهیم اقتصادی در میان عشایر می‏پردازد. از جملة این مفاهیم می‏توان به «اقتصاد تأمین بقاء» (طبیبی، 1371 :165) اشاره نمود. چنین اقتصاددانانی كه از نظر وی این اصطلاح را به كار برده‏اند در برخورد با پژوهش‏ها و تحقیق‏های انسان‏شناسانه به این امر واقف گشته‏اند كه نیازهای معنوی نیز در اقتصاد این جوامع بسیار تأثیرگذار هستند.
در مطالعة جوامع عشایری می‏توان پیوستگی میان ارزش‌‏های اقتصادی را با سایر ارزش‏های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را مشاهده نمود و از سویی دیگر نتایج اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در سیستم تولید و فعالیت‏های اقتصادی مختلف مؤثر دانست.
یكی از مهمترین بحث‏هایی كه در رابطه با عشایر می‌توان عنوان نمود بحث اسكان عشایر است. در گذشته در شهرستان مُهر تعداد عشایری كه قشلاق خود را در این شهرستان می‏گذراندند بسیار فراوان بوده‏اند، اما امروزه فقط تعداد اندكی از این عشایر زمستان‏ها را در این منطقه به سر می‏برند و تعداد آنها سال به سال در حال كاهش است. در شكل وسیع‏تر آن، این مسأله در سایر نقاط نیز قابل مشاهده است.
در قرن نوزدهم جمعیت عشایری بین 25 تا 50 درصد از كل جمعیت ایران را تشكیل می‏داده است. این تعداد در اوائل قرن نوزدهم به 2/30 درصد از كل جمعیت ایران را شامل می‏شده است (صفی‏نژاد، 1375 :41) تعداد كل عشایر ایران در سرشماری سال 1355 به 14 درصد می‏رسد. در آخرین سرشماری عشایر كوچندة كشور این آمار كمتر از 2 درصد بیان شده است (بلوكباشی، 1382 : 39) . این كاهش جمعیت عشایری ایران در این سال‏ها را می‏توان نتیجة مستقیم اسكان عشایر دانست. در تحقیق حاضر سعی بر آن است به جنبه‏های ویژه‏ای از این اسكان در شهرستان مُهر در میان دسته‏ای از عشایر قشقایی بپردازیم.
2ـ1ـ طـرح مـسـالـه
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:31:00 ب.ظ ]