فایل های علمی - پژوهشی از دانشگاه های ایرانی
جستجو گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 21
بخش اول: كلیات 21
بخش دوم: تفسیر مادة 24 میثاق 22
بند اول: 22
بند دوم: 24
بند سوم: 25
گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی 26
بخش اول: تابعیت در كشور ژاپن 26
بند اول 26
بند دوم: 27
بند سوم 27
بند چهارم: 28
بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این كشور 29
بند اول: 29
بند دوم: 30
بند سوم: 30
بخش سوم: تابعیت در كشور فنلاند از حیث رعایت كنوانسیون های بین المللی 31
بند اول 31
بند دوم 32
بند سوم 33
گفتار چهارم: بررسی كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی 34
بخش اول: كلیات 34

پایان نامه و مقاله

 

بخش دوم: بررسی مواد یك تا پنج كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی 35
بند اول: 35
بند دوم: 35
بند سوم: 36
بند چهارم: 36
بند پنجم: 37
بخش سوم: بررسی مواد شش گانه كنوانسیون 38
بند اول 38
بند دوم 38
بند سوم 40
بند چهارم 40
بند پنجم 42
بند ششم 43
فصل سوم : بررسی كنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق كودك و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت) 44
گفتار اول: كنوانسیون اروپایی بی تابعیت 45
بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت 45
بخش دوم: اصول كلی تابعیت 46
بخش سوم: قواعد تابعیت 47
بخش چهارم : كنوانسیون اروپایی تابعیت 51
بخش پنجم: مشكلات تابعیتی 52

یک مطلب دیگر :

 

بند اول 52
بند دوم 53
بند سوم 54
بخش ششم: همكاری میان دول عضو 54
بند اول 54
بند دوم 55
بخش هفتم: اجرای كنوانسیون 55
گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر 56
بخش اول: كلیات 56
بخش دوم: تفسیر بند الف مادة 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر 57
بند اول 57
بند دوم: 58
بند سوم: 59
بند چهارم 59
گفتار سوم: كنوانسیون حقوق كودك 60
بخش اول: كلیات 60
بخش دوم: تفسیر مادة 7 62
بند اول: 62
بند دوم: 63
بند سوم: 64
بند چهارم: 64
گفتار چهارم: كنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت 65
بخش اول: كلیات 65
بخش دوم: مواد مهم كنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت 67
بند اول 67
بند دوم 67
بند سوم 67
بند چهارم 68
بند پنجم 68
بند ششم 68
بند هفتم 68
بند هشتم 68
بند نهم 69
بند دهم 69
بند یازدهم 69
بند دوازدهم 69
بخش سوم: تفسیر مواد كنوانسیون 70
بخش چهارم: نحوه عملكرد كمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت 71
بند اول 71
بند دوم 73
نتیجه گیری: 75

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1399-08-10] [ 02:10:00 ب.ظ ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : بررسی منابع  
1-1-مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2-1- منشأ و اهمیت گیاهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3-1- خصوصیات گیاه­شناسی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1-3-1-ساقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1-3-1- برگ و خار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3-3-1-ریشه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4-3-1-گل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5-3-1-میوه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4-1-ارقام گلرنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1-4-1-ارقام داخلی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2-4-1- ارقام خارجی . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5-1-آبیاری گلرنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6-1-نیاز آبی گیاه گلرنگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7-1-مراحل رشد و نمو گلرنگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8-1-تعریف تنش خشکی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
9-1- مکانیسم­های مقاومت به خشکی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
10-1-چگونگی پیدایش تنش آبی…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
11-1- تاثیر تنش خشکی بر رشد و نمو گلرنگ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1-11-1-اثرات فیزیولوژیکی تنش خشکی بر گلرنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
12-1- تاثیر تاریخ های کاشت مختلف بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
13-1- تاثیر کاربرد ارقام مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم : مواد و روش ها  
 
1-2- مشخصات محل اجرای آزمایش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1-1-2- موقعیت شهرستان تبریز از نظر جغرافیایی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2-1-2- وی‍ژگی های آب و هوائی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2-2- خصوصیات خاك مزرعه مورد آزمایش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3-2- طرح آزمایشی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4-2- آماده سازی زمین- کاشت بذور. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5-2- مرحله داشت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6-2- نمونه برداری و اندازه گیری در مرحله برداشت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7-2- مرحله برداشت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1-7-2- عملکرد دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2-7-2- درصد پوکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3-7-2- وزن هزار دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4-7-2- ارتفاع بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5-7-2- سطح برگ. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8-2- روش اندازه گیری پرولین و قندهای محلول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
9-2- اندازه گیری کلروفیل. . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-9-2- اندازه گیری کلروفیل در مرحله 50درصد گلدهی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-9-2- اندازه گیری کلروفیل در زمان رسیدگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10-2- روش اندازه گیری پروتئین دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11-2- روغن دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12-2- تجزیه آماری داده ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35
35
35 

35
36
36

   
فصل سوم : نتایج و بحث
1-3- مرحله داشت. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
1-1-3- ارتفاع بوته در مرحله 50درصد گلدهی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2-1-3- وزن خشک برگ در مرحله 50درصد گلدهی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3-1-3- وزن تر برگ در مرحله 50درصد گلدهی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
     

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-3- مقدار کلروفیل برگ در مرحله 50درصد گلدهی.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2-3- صفات مورد ارزیابی در مرحله برداشت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1-2-3- ارتفاع بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2-2-3- وزن خشک برگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3-2-3- وزن تر برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4-2-3- وزن خشک بوته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5-2-3- وزن تر بوته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6-2-3- وزن هزار دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
7-2-3- تعداد طبق در بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8-2-3- تعداد دانه در طبق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
9-2-3- درصد پوکی دانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
10-2-3- تعداد شاخه اصلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
11-2-3- تعداد شاخه فرعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
12-2-3- عملکرد دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
13-2-3- شاخص سطح برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
14-2-3- پرولین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
15-2-3- درصد پروتئین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
16-2-3- درصد و عملکرد روغن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
17-2-3- کاروتنوئید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
18-2-3- قندهای محلول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
19-2-3- کلروفیلa، b و کل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
20-2-3- شاخص برداشت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3- ضرایب همبستگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .
4-3 – بحث. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4-3- ارتفاع بوته.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4-3- وزن خشک وتر برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-3- وزن خشک و تر بوته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4-3- وزن هزار دانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4-3- تعداد طبق در بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-4-3- تعداد دانه در طبق.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
80
83
84
84
86
86
88
88
90
7-4-3- درصد پوکی دانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-4-3- تعداد شاخه اصلی وفرعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-4-3- عملکرد دانه .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10-4-3- شاخص سطح برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11-4-3- پروتئین. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
12-4-3- پرولین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13-4-3- درصد و عملکرد روغن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14-4-3- کاروتنوئید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-4-3- قندهای محلول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-4-3- کلروفیلa، b و کل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17-4-3- شاخص برداشت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل چهارم
92
93
94
96
98
98
99
101
101
102
103
1-4- نتیجه گیری کلی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4- پیشنهادات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
106
   
ضمائم
شکل ضمیمه 1- نقشه کشت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
مراجع مورد استفاده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                  صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

بهترین راه های تقویت حافظه

 

شکل1-3: تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر ارتفاع بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
شکل2-3: تأثیر رقم های مختلف بر مقدار ارتفاع بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
شکل3-3: تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار وزن خشک برگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
شکل4-3- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
شکل5-3- تأثیر رقم های مختلف بر مقدار وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
شکل6-3- اثر متقابل تنش خشکی و رقم بر وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
شکل7-3- اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
شکل8-3- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار وزن تر برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
شکل9-3- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر مقدار وزن تر برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
شکل10-3- تأثیر رقم های مختلف بر وزن تر برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
شکل11-3- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار کلروفیل برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
شکل12-3- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر ارتفاع بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
شکل13-3-تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر ارتفاع بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
شکل14-3-تأثیر رقم های مختلف بر مقدار ارتفاع نهایی بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
شکل15-3- اثر متقابل تنش خشکی و رقم در مقدار ارتفاع بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
شکل16-3- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
شکل17-3- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
شکل18-3- اثر متقابل تنش خشکی و تاریخ کاشت در وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
شکل19-3- تأثیر رقم های مختلف بر وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
شکل20-3- اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت بر وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
شکل21-3-اثر متقابل تنش خشکی، تاریخ کاشت و رقم بر وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 49
شکل22-3- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار وزن تر برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
شکل23-3- تأثیر رقم های مختلف بر وزن تر برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
شکل24-3- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار وزن خشک بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
شکل25-3- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر وزن خشک بوته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
شکل26-3- تأثیر رقم های مختلف بر وزن خشک بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
شکل27-3- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار وزن تر بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
شکل28-3- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر مقدار وزن تر بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
شکل29-3-تأثیر رقم های مختلف بر وزن تر بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
شکل30-3- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر وزن هزار دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
شکل31-3- تأثیر رقم های مختلف بر مقدار وزن هزار دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:09:00 ب.ظ ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

اتوماسیون، هنگ، IT،، مدیران، حقیقت، تعامل، بانک، مشتری، اتوماتیک، کارکنان، بیرونی،، رایانه

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
الف : اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
ب : اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 3
ت : سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
ث : فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 3
ج : روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
ح : سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4
فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه……………………………………………………………… 6
مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه………………………………………………………………… 7
گفتار نخست: واژه شناسی………………………………………………………………………………………………………………… 7
الف: مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
ب: مفهوم فقهی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
ج: مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………… 10
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه………………………………………………………………………………………….. 12
الف: تفکیک محاربه ازبغی……………………………………………………………………………………………………………….. 12
ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی………………………………………………………………………………………………….. 13
ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض………………………………………………………………………………………………… 15
مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه…………………………………………………………………………………………….. 17
گفتار نخست: مبانی شرعی……………………………………………………………………………………………………………….. 17
الف: مبانی قرآنی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
1- شأن نزول آیه……………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2- دیدگاه های مفسرین……………………………………………………………………………………………………………………. 20
1-2- دیدگاه نخست………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-2- دیدگاه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
ب: مبانی روایی محاربه…………………………………………………………………………………………………………………….. 23
ج: محاربه در اقوال فقها……………………………………………………………………………………………………………………. 25
گفتار دوم: مبانی عرفی……………………………………………………………………………………………………………………… 29
الف: وجود بروز خطر شدید……………………………………………………………………………………………………………… 29
ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه…………………………………………………………………………………………………… 29
فصل دوم: ارکان بزه محاربه………………………………………………………………………………………………………………. 32
مبحث نخست: رکن قانونی……………………………………………………………………………………………………………….. 33
گفتار نخست: تحولات تقنینی……………………………………………………………………………………………………………. 34
الف: در قانون حدود و قصاص………………………………………………………………………………………………………….. 34
ب: در قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………………………. 36
ج: در قانون جدید مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………………. 38
گفتار دوم: نارسائی های تقنینی………………………………………………………………………………………………………….. 40
الف: ابهامات تقنینی موجود………………………………………………………………………………………………………………. 40
– در ارتباط محاربه با افساد فی الارض………………………………………………………………………………………………. 40
2- در زمینه تحقق شرایط محاربه………………………………………………………………………………………………………. 42
ب: در اختلاط محاربه بابغی……………………………………………………………………………………………………………… 46
مبحث دوم: رکن مادی……………………………………………………………………………………………………………………… 47
گفتار نخست: رفتار مجرمانه……………………………………………………………………………………………………………… 48
الف: لزوم فعل مثبت………………………………………………………………………………………………………………………… 48
ب: لزوم توانایی ایجاد ترس………………………………………………………………………………………………………………. 48
گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم…………………………………………………………………………………………….. 50
الف: اهمیت وسیله در محاربه……………………………………………………………………………………………………………. 50
ب: اهمیت موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………………………… 51
گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه……………………………………………………………………… 53
الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه…………………………………………………………………………………………… 53
ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه……………………………………………………………………………………………………. 53
مبحث سوم: رکن روانی……………………………………………………………………………………………………………………. 55
گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه………………………………………………………………………………………… 55
گفتار دوم: اجزاء رکن روانی……………………………………………………………………………………………………………… 56
الف: سوء نیت عام…………………………………………………………………………………………………………………………… 56
ب: سوء نیت خاص………………………………………………………………………………………………………………………… 57
گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید………………………………………………………………………………………………….. 58
فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه……………………………………………………………………………………… 60
مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها…………………………………………………….. 61
گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها……………………………………………………….. 61
الف: نظریه تخییر…………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
ب: نظریه تنویع یا ترتیب………………………………………………………………………………………………………………….. 64
گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه……………………………………………………………………………………………. 70
الف: اجرای قتل………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
ب: اجرای به صلیب کشیدن……………………………………………………………………………………………………………… 73
ج: اجرای قطع دست و پا…………………………………………………………………………………………………………………. 76
د: اجرای تبعید……………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه……………………………. 85
گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه………………………………………………………………… 86
الف: مشارکت در محاربه………………………………………………………………………………………………………………….. 86
ب: معاونت در محاربه…………………………………………………………………………………………………………………….. 88
گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه……………………………………………………………………………………………………. 91
الف: توبه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
ب: جنون و مرگ……………………………………………………………………………………………………………………………. 96
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 106
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               علائم و نشانه های اختصاری  
بی تاریخ نشر، بدون تاریخ نشر………………………………………………………………………………………. بی تا
بی محل نشر، بدون جای نشر………………………………………………………………………………………… بی جا
جلد…………………………………………………………………………………………………………………………….. ج
صفحه………………………………………………………………………………………………………………………….. ص
صفحات………………………………………………………………………………………………………………………. صص
شماره………………………………………………………………………………………………………………………….. ش
هجری شمسی………………………………………………………………………………………………………………. ه.ش
هجری قمری………………………………………………………………………………………………………………… ه.ق
هجری…………………………………………………………………………………………………………………………. هم
همان نویسنده، همان اثر…………………………………………………………………………………………………. همان
میلادی…………………………………………………………………………………………………………………………. م
چکیده
واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:08:00 ب.ظ ]
بند سوم: آزادی مقید……………………………………………………………… 16
گفتار سوم: حدود آزادی های فردی………………………………………………….. 16
بند اول: عدم مخالفت با موازین اسلامی…………………………………………… 17
بند دوم: عدم مخالفت با حقوق و آزادی های دیگران…………………………….. 17
بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومی…………………………… 18
مبحث سوم: تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………… 19
گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی…………………………………………………. 19
بند اول: لغوی……………………………………………………………………… 19
بند دوم: مفهوم حقوقی……………………………………………………………. 19
الف) موسع…………………………………………………………………….. 19
ب) مفهوم خاص……………………………………………………………….. 20
گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی…………………………………… 20
بند اول: مراجع قضایی…………………………………………………………….. 20
بند دوم: ضابطین دادگستری………………………………………………………. 22
فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی………………………….. 24
مبحث نخست: مبانی نظری……………………………………………………………….. 24
گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان……………………………………………………… 24
گفتار دوم: تضمین دادرسی عادلانه……………………………………………………. 26
گفتار سوم: فرض بی گناهی………………………………………………………….. 27
بند اول: مبنای فرض بی گناهی…………………………………………………… 29
بند دوم: تحلیل فرض بی گناهی در توجیه حقوق فردی…………………………… 29
بند سوم: حقوق و آزادی های ناشی از فرض بی گناهی…………………………… 31
گفتار چهارم: مصلحت گرایی…………………………………………………………. 33
گفتار پنجم: هم زیستی مسالمت آمیز………………………………………………….. 33
مبحث دوم: مبانی حقوقی و فقهی………………………………………………………… 34
گفتار اول: مبانی فقهی………………………………………………………………… 34
بند اول: قرآن……………………………………………………………………… 35
بند دوم: سنت معصومین…………………………………………………………… 37
بند سوم: اجماع (فتاوی فقها)……………………………………………………… 39
گفتار دوم: مبانی حقوقی……………………………………………………………… 39
بند اول: قانون اساسی………………………………………………………………. 39
الف) قانون اساسی مشروطیت…………………………………………………… 39
ب) قانون اساسی 1358………………………………………………………… 41
ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت………………………. 41
بند دوم: قوانین عادی……………………………………………………………… 42
الف) قانون مدنی……………………………………………………………….. 42
ب) قوانین دادرسی…………………………………………………………….. 44
1- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری………….. 44
2- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373………………….. 45
ج) قوانین خاص………………………………………………………………… 45
1- قانون‌احترام به‌آزادی‌های‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندی‌ مصوب 1383…….. 45
2- قانون تشکیل شرکت پست………………………………………………….. 45
3- قانون جرائم رایانه ای مصوب 1383………………………………………. 46
4- قانون تجارت الکترونیکی………………………………………………….. 47
5- لایحه حریم خصوصی……………………………………………………… 48
بخش دوم: حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی…………. 50
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی…………………………… 51
مبحث نخست: حق حریم اماکن خصوصی……………………………………………….. 51
گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی……………………………………………. 51
بند اول: مفهوم مکان خصوصی……………………………………………………. 51
الف) مفهوم مسکن……………………………………………………………… 51
ب) مفهوم مکان خصوصی……………………………………………………… 52
بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصی……………………………………………………. 54
الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی…………………………….. 54
ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد…………………… 55
1- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه……………………………………. 55
2- دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه…………………………………. 56
گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی……………………………………………. 57
بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی………………………………………… 58
بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران……………………………………………… 59
مبحث دوم: ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی………………………. 60

مقالات و پایان نامه ارشد

 

گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی………………………………… 62
بند اول: صدور مجوز قضایی………………………………………………………. 62
بند دوم: ضرورت بازرسی…………………………………………………………. 65
بند سوم‌: تعیین زمان و مکان بازرسی………………………………………………. 66
گفتار دوم: تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی……………………………… 67
بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی………………………………… 67
بند دوم‌: شرایط شکلی مجوز بازرسی………………………………………………. 68
بند سوم‌: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی……………………………………. 69
بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی……………………………….. 69
فصل دوم: ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی…………………………………….. 71
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی متهم……………. 71
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی………………………………………………………. 72
بند اول: نظریه عدم اعتبار…………………………………………………………. 72
بند دوم: نظریه تفصیلی……………………………………………………………. 74
بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل…………………………………………………. 74
گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا………………………………………………….. 74
بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب…………………………………………. 75
بند دوم: قرار مجرمیت…………………………………………………………….. 75
گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت……………………………………………………. 76
مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی…………………………………… 77
گفتار اول: جرم ورود غیر مجاز به منزل متهم…………………………………………. 80
گفتار دوم: جرم بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی…………………………………. 85
بند اول: ماده 570 (سلب حقوق متهم در بازرسی منزل)……………………………. 86
بند دوم: ماده 16 قانون آیین دادرس کیفری………………………………………. 88
بند سوم: لایحه حریم خصوصی…………………………………………………… 89
بخش سوم: حقوق‌و آزادی‌های‌فردی‌ناظر‌به تحقیقات‌مقدماتی‌در‌حوزه ارتباطات‌خصوصی………. 90
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی………………………….. 91
مبحث اول: حق حریم ارتباطات خصوصی……………………………………………….. 91
گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصی……………………………………….. 91

یک مطلب دیگر :

 

بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصی……………………………………………….. 91
بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصی…………………………………………………… 92
گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی………………………………………… 95
بند اول: در اسناد بین المللی……………………………………………………….. 95
الف) اسناد جهانی حقوق بشر…………………………………………………… 95
ب) کنوانسیون های بین المللی…………………………………………………. 96
ج) اسناد منطقه ای……………………………………………………………… 97
1- اعلامیه اسلامی حقوق بشر………………………………………………….. 97
2-کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر…………………………………. 97
بند دوم: حقوق ایران……………………………………………………………… 99
الف) در فضای واقعی………………………………………………………….. 99
ب) در فضای سایبری………………………………………………………….. 101
گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی……………………………………… 105
بند اول: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی……………………………………….. 105
بند دوم: رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی…………………………………. 107
بند سوم: رهگیری داده های رایانه های و ارتباطات اینترنتی………………………. 109
مبحث دوم: ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی…………………………………… 112
گفتار اول: صدور مجوز قانونی……………………………………………………….. 112
گفتار دوم: ضرورت بازرسی………………………………………………………….. 113
گفتار سوم: تعیین نحوه کنترل و رهگیری…………………………………………….. 115
گفتار چهارم: تعیین موضوع کنترل و رهگیری……………………………………….. 116
گفتار پنجم: تعیین محدوده زمانی بازرسی و رهگیری…………………………………. 117
گفتار ششم: تعیین اختیارات و اقدامات مامور کنترل و رهگیری……………………… 118
فصل دوم: ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی………………………………….. 119
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از حریم ارتباطات خصوصی……………………. 119
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی………………………………………………………. 120
گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهایی دادسرا………………………………………………….. 127
بند اول: نظریه اعتبار قرار…………………………………………………………. 128
بند دوم: نظریه بطلان قرار…………………………………………………………. 129
گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت……………………………………………………. 129
مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم خصوصی ارتباطات………………………………… 130
گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات………………………………………… 131
بند اول: عناصر تشکیل دهنده جرم………………………………………………… 131
بند دوم: مجازات جرم…………………………………………………………….. 133
گفتار دوم: افشای اسرار و اطلاعات خصوص متهم……………………………………. 134
بند اول: فضای واقعی……………………………………………………………… 134
بند دوم‌: افشای اسرار و اطلاعات خصوصی متهم در فضای مجازی………………… 135
الف) افشای اسرار تجاری مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونیک)………………. 137
ب) قانون جرایم رایانه‌ای………………………………………………………. 137
گفتار سوم: دسترسی غیرمجاز به مراسلات و مخابرات………………………………… 137
گفتار چهارم: تحصیل غیر مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاری……………………. 138
گفتار پنجم: شنود غیر مجاز مخابرات…………………………………………………. 139
گفتار ششم: انتقال محتوای مراسلات و مخابرات و مکالمات………………………….. 140
نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. 142
فهرست منابع …………………………………………………………………………. 149
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………….. 155
چکیده:
حقوق­ وآزادی­های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین­المللی است­که اسناد بین­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح­اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.
مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض­ این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی جرم­انگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانونی مواجه است. از این­رو این پایان­نامه با عنوان «حقوق و آزادی فردی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقیقات مقدماتی» به بررسی این مسائل می پردازد.
کلید واژگان: حقوق وآزادی های فردی، مصونیت مسکن، ارتباطات خصوصی، تحقیقات مقدماتی،متهم
مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:07:00 ب.ظ ]
6-3-2- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت                                   46
6-4-2- اعتبارات اسنادی قابل انتقال – غیر قابل انتقال                                         47

 

5-6-2- اعتبار اسنادی مدت دار                                                                  48
مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی                                                             49
مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی                                   49
8-1-2- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی                                              51
مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی                                                                   55
9-1-2- تلخیصی از 725URR                                                                        55
9-2-2- شرایط اعمال 725URR    57
مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی                                                    57
مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی                                                  66

پایان نامه

 

11-1-2- اختلاف و ابهام در اسناد                                                              67
11-2-2- یکپارچگی اسناد متعدد                                                                68
11-3-2- همبستگی اسناد                                                                        69
مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی 71
مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها                    76
13-1-2- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله                                                 76
13-2-2- اعتبارات اسنادی و قراردادها                                                          77
فصل سوم- ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی                                            79
مبحث اول – اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی                              81
1-1-3- فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)            81
 

 

1-2-3- مالكیت محل                                                                             83
1-3 -3- وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات                                    84
1-4-3- ویژگی استقلال                                                                          86
1-5 -3- وصف تجاری                                                                           87
1-6-3- خاصیت مبادله ای                                                                        88
1-7-3- ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی…                                       89
1-8-3- وصف تجریدی                                                                          91
1-9-3- وحدت حقوقی و اتحاد شكلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی                  92

یک مطلب دیگر :

 

1-10-3- مفروض بودن حسن نیت                                                             93
1-11-3- اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبار نامه                                           94
1-12-3- خاصیت تضامنی                                                                       95
1-13-3- وصف تنجیزی                                                                         96
1-14-3- جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن                                         97
مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی                                                 99
3-2-1- منابع حقوقی                                                                              99
3-2-1-1- عرف ها و رویه های متحدالشكل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.)                100
3-2-1-2- یو.سی.پی. الكترونیك(eucp)                                                     105
1-2-1-2-3- کاربردای.یو.سی.پی.                                                           106
3-2-1-3- كنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی    108
 

3-2-1-4- ماده 5 قانون (كد) متحدالشكل تجارت امریكا(UCC)                           110
2-2-3- اصول بنیادین حقوقی حاكم بر اعتبارات اسنادی                                     112
2-2-1-3- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادی                                  113
2-3-2-2- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار                                          116
2-3-3- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی                                            118
فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                          125
مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                 126
1-1-4- قواعد ADR                                                                           127
2-1-4- کارشناسی                                                                              129
1-2-1-4- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟                    130
3-1-4- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی                             131
1-3-1-4- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی          131
2-3-1-4- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX                                                     132
4-1-4- هیات های حل اختلاف                                                                133
5-1-4- داوری                                                                                   134
6-1-4- رسیدگی در دادگاه(دادرسی)                                                          137
1-6-1-4- دادگاه صالح                                                                         137
مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                         138
1-2-4- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                                 138

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:05:00 ب.ظ ]