معنویات نقش مهمی در شادکامی دارند. 12

مذهب و شادکامی.. 12

عوامل موثر در شادکامی.. 14

شادکامی در پژوهش ها 14

چهار رویكرد كلی مربوط به شادكامی.. 15

مهمترین اصول شادکامی.. 15

جنسیت… 17

وضعیت تأهل.. 17

نظریه های شادمانی.. 18

رابطه هوش هیجانی با شادکامی.. 20

عزت نفس…. 21

عزت نفس و شادکامی.. 23

عزت نفس درقرآن مجید. 24

عزت نفس کلی.. 25

عزت نفس اجتماعی.. 25

عزت نفس تحصیلی.. 25

مولفه های اساسی عزت نفس…. 26

ماهیت عزت نفس…. 27

عزت نفس در دوره نوجوانی.. 27

نظریات مرتبط با  عزت نفس…. 31

نظریه ی جمیز. 31

پایان نامه

 

نظریه ی مید. 32

نظریه ی کولی.. 32

نظریه ی سالیوان. 33

نظریه ی روزنبرگ…. 34

نظریه ی هورنای.. 34

نظریه ی آدلر. 35

نظریه راجرز. 36

شیوه های فرزند پروری.. 36

تاثیرات والدین.. 37

شخصیت… 38

ویژگی های شخصیتی  فرزندان. 40

سبك های فرزند پروری و خلاقیت… 42

سلطه جویی والدین.. 47

تنوع فرهنگی در رابطه با فرزند پروری.. 49

پیشینه تاریخی تحقیق: 50

فصل سوم. 56

روش پژوهش…. 57

جامعه پژوهش…. 57

روش تجزیه و تحلیل داده ها 57

ابزار پژوهش…. 58

یک مطلب دیگر :

 
 

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری دیاناباوم ریند. 58

فصل چهارم: 61

بخش اول: شاخصهای توصیفی.. 63

بخش دوم: فرضیه های پژوهش…. 65

فرضیه اول. 65

فرضیه دوم. 69

فرضیه سوم. 72

فرضیه چهارم: 73

فصل پنجم.. 75

مقدمه. 76

بحث و نتیجه گیری.. 77

جمع بندی.. 81

محدودیت ها 82

پیشنهادات کاربردی.. 82

پیشنهادات پژوهشی: 83

منابع  فارسی.. 84

منابع لاتین.. 84

 

فهرست جداول:

جدول (4-1) توزیع فراوانی متغیر جنسیت  والدین ………………………………………………………………………………………………….64

جدول (4-2) توزیع فراوانی متغیر جنسیت  دانش آموزان………………………………………………………………………………………..64

جدول شماره (4-3) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه سبک های تربیتی با عزت نفس و شادکامی…..65

جدول شماره (4-4) لیست متغیر ها وارد شده در تحلیل رگرسیون با روش گام به گام……………………………………………..66

جدول (4-5) نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام شادکامی از طریق سبک تربیتی……………………………………………………..67

جدول شماره (4-6): ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده در تحلیل رگرسیون  شادکامی…………………………..68

جدول شماره (4-7): متغیرهای حذف شده در تحلیل رگرسیون……………………………………………………………………………..69

جدول شماره (4-8) لیست متغیر ها وارد شده در تحلیل رگرسیون با روش گام به گام…………………………………………….70

جدول (4-9) نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام عزت نفس از طریق سبک تربیتی………………………………………………….71

جدول شماره (4-10): ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده در تحلیل رگرسیون  عزت نفس……………………….72

جدول شماره (4-11): متغیرهای حذف شده در تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………..73

جدول شماره (4-12) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه عزت نفس و شادکامی………………………………73

جدول (4-13) شاخص های توصیفی  و نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین عزت نفس و شادکامی…………………………74

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...