2-2-20-2-اتریش……………………… 43
2-2-21-وضعیت شاخص‌های كارآفرینی در ایران………………….. 50
2-2-22- موانع حرکت کارآفرینی در ایران…………………… 53
2-3-بخش دوم : دانش کسب و کار………………….. 56
2-3-1-دانش به عنوان منبع……………………. 56
2-3-2-دانش و قابلیتها………………….. 57
2-3-3-حوزه های دانش کسب و کار…………………… 58
2-4-بخش سوم : رغبت شغلی…………………… 60
2-4-1- رغبت شغلی یا رضایت شغلی……………………. 60
2-4-2-آزمون رغبت سنجی چیست؟…………………… 61
2-5-بخش چهارم انگیزش……………………. 69
2-5-1-انگیزش شغلی……………………. 69

پایان نامه

 

2-6- پیشینه تحقیق…………………… 72
2-7- جمع بندی…………………… 74
فصل سوم روش شناسی تحقیق…………………… 77
3-1- مقدمه………………….. 78
3-2-روش پژوهش…………………….. 79
3-3- جامعه آماری…………………… 79
3-4- روش نمونه گیری و تعداد نمونه………………….. 80
3-5-ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات……………………. 80
3-6-تعیین اعتبار درونی(روایی) و بیرونی(پایایی) ابزار جمع‌آوری اطلاعات………. 84
3-7-روش تجزیه تحلیل اطلاعات……………………. 84

یک مطلب دیگر :

 
 

3-8-روند اجرا و چگونگی گردآوری داده ها …………………..85
فصل چهارم یافته های پژوهش…………………….. 86
4-1-مقدمه………………….. 87
4-2 توصیف یافته ها………………….. 87
4-2- میزان دانش کسب و کار دانشجویان: …………………..89
4-3-میزان انگیزش شغلی دانشجویان:………………….. 90
4-4-میزان رغبت شغلی دانشجویان:…………………..93
4-5-تحلیل یافته ها:…………………..95
4-5-1-فرضیه اول:………………….. 95
4-5-2-فرضیه دوم:………………….. 96
4-5-3-فرضیه سوم:………………….. 98
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری…………………… 102
5-1-مقدمه………………….. 103
5-1-نتیجه‌گیری………………….. 103
5-2-بحث در نتایج…………………… 103
5-3-محدودیتهای تحقیق…………………… 112
5-4-پیشنهادات کاربردی و پژوهشی…………………… 113
1-4-5.پیشنهاد های پژوهشی:………………….. 113
2-4-5.پیشنهادهای کاربردی……………………. 113
منابع فارسی…………………… 115
منابع لاتین…………………… 117
پیوست ها………………….. 118
چکیده:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...