کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

https://troyroiy62839.ja-blog.com/25513461/هویت-برند https://deankduj32198.blogoxo.com/25589725/هویت-برند https://sethtccc95204.ltfblog.com/25174927/هویت-برند https://shaneqldu87654.blogtov.com/5942686/هویت-برند https://troyzupo26048.ssnblog.com/25250719/هویت-برند https://milotkap65321.blogozz.com/25264611/هویت-برند https://shanebujv47135.dm-blog.com/25551786/هویت-برند https://andreeauk55432.blognody.com/25194163/هویت-برند https://caidencztj93826.p2blogs.com/25193273/هویت-برند https://troyhxnb09865.glifeblog.com/25191182/هویت-برند https://cashqbgh18284.blog-ezine.com/25562979/هویت-برند https://archermicu98766.jts-blog.com/25190152/هویت-برند https://lukasmnhy01087.rimmablog.com/25269779/هویت-برند https://kyleryzwq77766.bloggazza.com/25187394/هویت-برند https://hectoreebw01111.gynoblog.com/25265988/هویت-برند https://judahhctj32198.blogdemls.com/25251274/هویت-برند https://zionqrpl55555.blogaritma.com/25285297/هویت-برند https://eduardokhll26492.iyublog.com/25272589/هویت-برند https://jeffreytofv87532.blogars.com/25157959/هویت-برند https://lukasjllg55554.losblogos.com/25255850/هویت-برند https://beautlbq65320.prublogger.com/25267931/هویت-برند https://codyfzri32209.bloguerosa.com/25185675/هویت-برند https://emiliovfjk55086.vidublog.com/25181670/هویت-برند https://augustrrww34557.blogdiloz.com/25189351/هویت-برند https://finneatk54322.idblogmaker.com/25257710/هویت-برند https://landenggdz11111.blogchaat.com/25507247/هویت-برند https://josueluvr25755.blogmazing.com/25260883/هویت-برند https://andrefvmb09865.humor-blog.com/25165607/هویت-برند https://simonhcul44321.activoblog.com/25597922/هویت-برند https://devincsjy98754.blog-kids.com/25625268/توسعه-برند https://josuetitk65510.oblogation.com/25289167/هویت-برند https://sergiofzzv60304.bcbloggers.com/25263610/هویت-برند https://cesarmgaf21468.blogcudinti.com/25336469/هویت-برند https://elliottpzed20861.tusblogos.com/25485994/هویت-برند https://erickuwbw47016.activosblog.com/25163165/هویت-برند https://cesarbvmb19875.blazingblog.com/25546464/هویت-برند https://augusthooj48715.life3dblog.com/25165771/هویت-برند https://tysonfzri32109.thechapblog.com/25257489/هویت-برند https://jaidengcul44311.ageeksblog.com/25164939/هویت-برند https://tysontles25925.daneblogger.com/25262149/هویت-برند https://mariokxgv86175.blogspothub.com/25253554/هویت-برند https://brooksmlnn25110.activablog.com/25281777/هویت-برند https://alexisuqiy09876.blogunteer.com/25187952/هویت-برند https://holdenzcun37271.laowaiblog.com/25170228/هویت-برند https://deanlepw36780.goabroadblog.com/25237513/هویت-برند https://gunnerkelm61647.shoutmyblog.com/25269234/هویت-برند https://dallasnjbv98754.blogsvirals.com/25260132/هویت-برند https://arthurwrhw80345.estate-blog.com/25271952/هویت-برند https://griffinnjcs87653.blogdomago.com/25160852/هویت-برند https://garrettljex00999.popup-blog.com/25260628/هویت-برند https://louisslds76431.digitollblog.com/25352183/هویت-برند https://fernandosohx09876.bloggazzo.com/25227053/هویت-برند https://landenwswt57184.elbloglibre.com/25453150/هویت-برند https://erickneuc87778.angelinsblog.com/25267423/هویت-برند https://gregoryukbq65421.nizarblog.com/25609418/توسعه-برند https://garrettlfxn53209.madmouseblog.com/5946228/هویت-برند https://connerzqgv86532.creacionblog.com/25409753/هویت-برند https://remingtoncxnd10976.blogsumer.com/25286844/هویت-برند https://spencerhxoc19876.smblogsites.com/25477649/هویت-برند https://claytonddzu99999.verybigblog.com/25283476/هویت-برند https://trentonihdy11000.bloggactivo.com/25287181/هویت-برند https://holdenhyoe10986.answerblogs.com/25630733/توسعه-برند https://angeloljdw09998.theblogfairy.com/25280305/هویت-برند https://trentonmdti32087.bloggadores.com/25275804/هویت-برند https://griffincgni47538.thekatyblog.com/25126347/هویت-برند


جستجو  

سرمایه اجتماعی عبارت است از محیط و شرایط اجتماعی و سیاسی که منجر به توسعه و بهبود هنجارها شده و ساختار اجتماعی را شکل می‌دهد (فیلدمان، آصف، بانک جهانی: ۱۹۹۹)

 

آنچه از تعاریف متعدد سرمایه اجتماعی برمی‌آید این است که این مفهوم دربردارنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و روابط متقابل بین اعضای یک گروه بوده به‌نحوی‌که گروه را به سمت دستیابی به هدفی که بر مبنای ارزش‌ها و معیار رایج در جامعه مثبت تلقی شود هدایت می‌کند. لذا آنچه از این تعریف استنباط می‌شود این است که هرچند ممکن است سرمایه اجتماعی به دلیل تقویت نیروهای جاذبه بنی اعضای یک گروه و نیروهای دافعه بین گروه‌های متفاوت لزوماًً عامل مثبتی در جامعه به شمار نیاید ولی قطعاً برای پیشبرد و سهولت در عملکرد اقتصادی، اجتماعی آن‌ ها، جامعه یک عامل ضروری به شمار می‌رود.

 

‌بنابرین‏ میزان سرمایه اجتماعی در یک جامعه می‌تواند نشان‌دهنده شکاف موجود بین آن جامعه یا یک جامعه برخوردار از یک نظام دموکراسی با حداکثر کارایی در نظام اقتصادی، اجتماعی باشد.

 

دیدگاه‌ها و تئوری‌های سرمایه اجتماعی

 

سرمایه اجتماعی از دیدگاه فرانسیس فوکویاما

 

فوکویا ما در کتاب پایان نظم در رابطه با پیشینه مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره به آثار کلاسیک می‌کند و می‌نویسد: تا آنجا که من آگاه شده‌ام، این اصطلاح نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب، مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی ۱۹۶۱ به‌کاررفته است که در آن توضیح داده بود شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده‌های حومه قدیمی و مختلف شهری گونه‌ای از سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات ‌در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری از خودشان می‌دهند. در تعریف سرمایه اجتماعی، فرانسیس فوکویا ما چنین می‌گوید. سرمایه اجتماعی مجموعه معین از هنجارها یا ارزش‌های غیررسمی است که اعضای گروهی که همکاری و تعاون حیانشان مجاز است، در آن سهیم هستند که البته مشارکت در ارزش‌ها و هنجارها به‌خودی‌خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی‌گردد، چراکه این ارزش‌ها ممکن است ارزش‌های منفی باشند. فرانسیس فوکویاما سرمایه اجتماعی را مجموعه‌ای از هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی می‌داند که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن هزینه های تبادلات و ارتباطات می‌گردد. فوکویا ما سرمایه اجتماعی را به عنوان یک پدیده جامعه‌شناختی موردتوجه قرار می‌دهد. به نظر او سرمایه اجتماعی با شعاع اعتماد ارتباط تنگاتنگی دارد. هر چه قدر شعاع اعتماد در یک گروه اجتماعی گسترده‌تر باشد، سرمایه اجتماعی نیز زیاد خواهد بود. و به تبعیت از آن میزان همکاری و اعتماد متقابل اعضای گروه نیز افزایش خواهد یافت (فوکویاما، ۱۹۹۹).

 

فوکویاما منابع ایجادکننده سرمایه اجتماعی را این‌گونه مطرح می‌کند:

 

۱-هنجارهایی که خودجوش هستند و بر خواسته از کنش‌های متقابل اعضای یک جامعه هستند.

 

۲-ساخت­مندهای برون‌زاد که بر خواسته از اجتماعی غیر از اجتماع مبدأ خودشان هستند. و می‌توانند از ایدئولوژی، فرهنگ و تجربه تاریخی مشترک نشأت بگیرند.

 

۳-هنجارهایی که به لحاظ نهادی ساخته‌شده‌اند و منتج از نهادهای رسمی مانند دولت و نظام‌های قانونی هستند.

 

۴-هنجارهایی که از طبیعت ریشه گرفته‌اند مثل خانواده، نژاد و قومیت (فوکویاما، ۱۳۷۹، ۱۰۷-۸۷).

 

فوکویاما در رابطه با سرمایه اجتماعی، هنجارهای اجتماعی را به دو قسمت تبدیل می‌کند: ۱-هنجارهای مولد سرمایه اجتماعی ۲-هنجارهای غیر مولد

 

سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو[۱۱]

 

بوردیو سه نوع سرمایه شناسایی نمود که شامل سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌گردد. از دیدگاه بوردیو سرمایه اجتماعی به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می‌تواند به‌منزله ابزاری برای دست‌یابی به سرمایه های اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد. از این منظر، سرمایه اقتصادی، شکل غالب سرمایه‌گذاری است و انواع دیگر سرمایه اجتماعی و فرهنگی را دربر ‌می‌گیرد.

 

به‌منزله ابزاری برای حصول به سرمایه اقتصادی مفهوم پیدا می‌کند. ‌بنابرین‏ می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که دیدگاه بوردیو در زمینه سرمایه اجتماعی یک دیدگاه ابزاری صرف است؛ به عبارتی اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی شود کاربردی نخواهد داشت.

 

سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن[۱۲]

 

کلمن برخلاف بوردیو از واژه های متفاوتی برای تعریف سرمایه اجتماعی استفاده ‌کرده‌است، وی مفهوم سرمایه اجتماعی را از ابعاد گوناگون بررسی نموده است. کلمن برای تعریف سرمایه اجتماعی به نقش و کارکرد آن توجه ‌کرده‌است و تعریفی کارکردی نه ماهوی، از سرمایه اجتماعی ارائه داده است (الوانی و سید نقوی، ۱۳۸۱: ۵-۴).

 

کلمن معتقد است که سرمایه اجتماعی باکارکردش تعریف می‌شود: سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست و بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند؛

 

الف) همه آن‌ ها جنبه‌ای از یک ساخت اجتماعی را شامل می‌شوند،

 

ب) کنش‌های معین افرادی را که درون ساختار هستند، تسهیل می‌کنند.

 

ازنظر کلمن، سرمایه اجتماعی مثل شکل‌های دیگر سرمایه مولد است و دست‌یابی به هدف‌های معینی را امکان‌پذیر می‌سازد که در صورت عدم وجود سرمایه اجتماعی دست‌یافتنی نخواهند بود.

 

به‌طورکلی سرمایه اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و انسانی قابل جایگزین کردن نیست؛ هرچند در برخی از فعالیت‌ها می‌توان آن را جایگزین نمود. شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش‌های خاصی ارزشمند است، ممکن است برای کنش‌های دیگر بی‌فایده یا حتی زیان‌بار باشد.

 

برخلاف بوردیو که سرمایه اقتصادی را به‌مثابه هدف غایی در نظر می‌گرفت. کلمن سرمایه انسانی را به‌منزله هدف غایی در نظر می‌گیرد و سرمایه اجتماعی را چون ابزاری برای دست‌یابی به سرمایه انسانی مدنظر قرار می‌دهد. (الوانی و سید نقوی، ۱۳۸۱: ۵-۴).

 

سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام[۱۳]

 

توینام سرمایه اجتماعی را مجموعه مفاهیمی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه ها می‌داند که موجب ایجاد ارتباطات و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده، درنهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد.

 

ازنظر وی، اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه، منابعی را شکل می‌دهند که کنش‌های اعضای جامعه را تسهیل می‌کند. پوتنام سرمایه اجتماعی را وسیله‌ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم‌های سیاسی گوناگون می‌دانست. تأکید عمده وی بر مفهوم اعتماد بود. به نظر وی با جلب اعتماد میان مردم و دولتمردان و نخبگان سیاسی، توسعه سیاسی ایجاد می‌شود.

 

تفاوت کار پوتنام با بوردیو و کلمن در مقیاسی است که برای تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی از آن استفاده ‌کرده‌است. پوتنام برخلاف بوردیو و کلمن، سرمایه اجتماعی را در مقیاس کلان و با توجه ‌به نظام سیاسی حاکم بر جامعه موردمطالعه قرار داده است به همین خاطر با مشکلات و پیچیدگی‌های خاص سیاسی و ملاحظات سیاسی روبرو شده است (الوانی و سید نقوی، ۱۳۸۱: ۶).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-17] [ 11:26:00 ب.ظ ]
 

کدگذاری باز

 

کدگذاری باز فرآیندی است که محقق تلاش می‌کند تا از میان متن های پیاده شده مصاحبه، مفاهیم برجسته و مورد توجه مصاحبه‌شوندگان را استخراج کند. همچنین محقق با توجه به مجموعه صحبت های انجام شده و بحث و بررسی حول موضوع، مفاهیمی را به تحقیق اضافه می‌کند.

 

کدگذاری باز، جزئی از تحلیل مفاهیم است که با بررسی دقیق داده ها، نام‌گذاری و طبقه‌بندی کردن داده ها انجام می‌شود. برای طبقه‌بندی دقیق هر مفهوم در هر مقوله‌، باید هر مفهوم، بعد ازمجزا شدن مشخص شود و داده های خام به وسیله بررسی دقیق متن مصاحبه ها ، مفهوم‌سازی شوند. داده های جمع‌ آوری شده از مصاحبه‌شوندگان کدگذاری می‌شوند تا به شکل راحت‌تری شباهت‌ها و تفاوت‌ها شناسایی شوند.

 

شرایط علی

 

در بررسی شرایط علی تحقیق حاضر، مصاحبه‌شوندگان به تبیین دلایل وجود رابطه میان فرآیندهای مدیریت منابع‌انسانی از یک سو و استراتژی مشتری ‌مداری از سوی دیگر پرداختند. با توجه به شاغل بودن اکثر افراد مورد مصاحبه در بانک‌های تجاری خصوصی کشور، تمامی مصاحبه‌شوندگان وجود این رابطه را با قطعیت تأیید نمودند و سپس به

 

توصیف دلایل وجود این ارتباط پرداختند. با توجه به نیمه ساخت یافته بودن مصاحبه ها و صحبت های مختلف کارشناسان مورد مصاحبه، محقق بایستی در تمامی پاسخ هایی که ارائه می‌شود به دنبال مقوله‌هایی باشد که در نهایت شرایط علی مدل نهایی را روشن کند.

 

به عنوان مثال یکی از مصاحبه‌شوندگان در پاسخ به سوالی درباره دلایل وجود رابطه میان مدیریت منابع‌انسانی و مشتری ‌مداری می‌گوید” در حوزه بازاریابی خدمات، مثلثی وجود دارد که یک بعد آن بازاریابی تعاملی است. که عمده بحث آن در مباحث مشتری ‌مداری صحبت می‌شود. چطور ارتباط با مشتری را مدیریت کنیم و چطور رضایت را در مشتریان ایجاد کنیم. از طریق تعاملات مناسب بین‌فردی با همین رویکرد افراد به ‌عنوان یکی از اجزای آمیخته بازاریابی خدمات عنوان می‌شود. ” همچنین یکی دیگر از افراد مورد مصاحبه که ارتباط بسیار نزدیکی با پرسنل یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی تجاری دارد عنوان می‌کند:” نمی توان در جایی که خدماتی است مانند بانک نمی توان مشتری ‌مداری را محقق کرد مگر اینکه منابع‌انسانی شما آماده باشند. و بخواهند. مشتری ‌مداری در یک بعد باید بتوانید سرویس‌ها و خدمات مورد نیاز مشتری را داشته باشید. این بحث فنی است که بتواند خدمات را ارائه بدهد. نکته دوم ارائه این خدمات توسط منابع‌انسانی است که باید بتواند این سبد کامل خدمات را به صورت کامل ارائه دهد. این خدمات توسط پرسنل ارائه می‌شود نه توسط ابزارهای فنی بانک که شعور ندارند. در بانک مشتری ‌مداری بر دو محور سبد محصولات و محور نیروی‌انسانی که باید اعتقاد به مشتری ‌مداری داشته باشد در این صورت سبد بانک به خوبی ارائه می‌شود. نقش کلیدی نیروی‌انسانی قابل توجه‌است. در بانک و در کارهای خدمت‌محور کیفیت محصول در زمان ارائه خدمت خودش را بروز می‌دهد و رکن مشتری ‌مداری، نیروی‌انسانی است.”

 

جدول زیر مجموعه توصیفات مصاحبه‌شوندگان می‌باشد که در دسته کدهای نهایی توسط نگارنده جمع‌بندی شده‌است .

 

جدول ۲:کدهای باز مستخرج ‌در مورد شرایط علی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کدهای نهاییکدهای مستخرجکدهای مستخرجلزوم شناخت نیازهای مشتریان نیاز به خلق ارزش برای مشتری

 

انتقال یک خدمت به مشتری

 

ارائه خدمات در غالب یک رفتار

 

ارتباط سازمان با محیط

 

رقابتی بودن محیط

 

اقتضایات محیطی

 

منابع‌انسانی مسئول سافت اسکیل های سازمان

 

رابطه تنگاتنگ آن با اقتضاعات محیط

 

استراتژیک بودن منابع‌انسانی

 

منابع‌انسانی: استراتژی پیش تدبیرانه

 

حرکت تولید به سمت خدمات

 

نحوه ارائه خدمات در گرو رفتار فرد

 

تعامل مستقیم افراد با یکدیگر

 

حرکت به سمت اقتصاد دانشی و خدماتی

 

رضایت مشتری در گرو رضایت کارکنان

 

بازاریابی تعاملی

 

انتظار تعاملات مناسب بین‌فردی

 

منابع‌انسانی یکی از اجزای آمیخته بازاریابی

 

همبستگی بین رضایت پرسنل و مشتریان

 

جو خدماتی سازمان

 

لزوم استانداردسازی رفتار کارکنان

 

بازاریابی خدمات

 

سازمان

 

منابع‌انسانی یک بیزنس پارتنر

ارتباط مقابل و مستقیم

 

شناخت نیازهای مشتری از طریق ارتباط

 

منتفی شدن مشتریان ‌از کارکنان

 

فلسفه بازاریابی ارتباطی

 

لزوم کشف نیاز مشتری

 

ارضای نیازها و خواسته‌های مشتریان سود اور

 

درگیر بودن منابع‌انسانی با مشتریان

 

لزوم ارائه سبد کامل خدمات

 

نقش کلیدی نیروی‌انسانی در برداشت مشتری

 

مشتری ‌مداری استراتژی غالب و همیشگی بانک

 

ایجاد وجه تمایز در ذهن مشتری

 

لمس و برداشت مشتری از

 

اهمیت ذهنیت مشتری

 

قضاوت مردم از کارکرد نیروی‌انسانی

 

بانک جزء خدمات پرتماس

 

لحظه اعتماد moment of trust

 

استراتژی‌های فرهنگ ساز منابع‌انسانی

 

بازاریابی جامع نگر

 

تاثیر پذیری سازمان از اقدامات منابع‌انسانی

 

منابع‌انسانی درگیر مسایل اساسی

لزوم شناخت نیازهای مشتریان نیاز به خلق ارزش برای مشتری

 

انتقال یک خدمت به مشتری

 

ارائه خدمات در غالب یک رفتار

 

ارتباط سازمان با محیط

 

رقابتی بودن محیط

 

اقتضایات محیطی

 

منابع‌انسانی مسئول سافت اسکیل های سازمان

 

رابطه تنگاتنگ آن با اقتضاعات محیط

 

استراتژیک بودن منابع‌انسانی

 

منابع‌انسانی: استراتژی پیش تدبیرانه

 

حرکت تولید به سمت خدمات

 

نحوه ارائه خدمات در گرو رفتار فرد

 

تعامل مستقیم افراد با یکدیگر

 

حرکت به سمت اقتصاد دانشی و خدماتی

 

رضایت مشتری در گرو رضایت کارکنان

 

بازاریابی تعاملی

 

انتظار تعاملات مناسب بین‌فردی

 

منابع‌انسانی یکی از اجزای آمیخته بازاریابی

 

همبستگی بین رضایت پرسنل و مشتریان

 

جو خدماتی سازمان

 

لزوم استانداردسازی رفتار کارکنان

 

بازاریابی خدمات

 

سازمان

 

منابع‌انسانی یک بیزنس پارتنر

ارتباط مقابل و مستقیم

 

شناخت نیازهای مشتری از طریق ارتباط

 

منتفی شدن مشتریان ‌از کارکنان

 

فلسفه بازاریابی ارتباطی

 

لزوم کشف نیاز مشتری

 

ارضای نیازها و خواسته‌های مشتریان سود اور

 

درگیر بودن منابع‌انسانی با مشتریان

 

لزوم ارائه سبد کامل خدمات

 

نقش کلیدی نیروی‌انسانی در برداشت مشتری

 

مشتری ‌مداری استراتژی غالب و همیشگی بانک

 

ایجاد وجه تمایز در ذهن مشتری

 

لمس و برداشت مشتری از

 

اهمیت ذهنیت مشتری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:45:00 ب.ظ ]
 

تعریف دانشگاه

 

دانشگاه، محل دانش، مؤسسه علمی بزرگ که شامل چند دانشکده است و در هر یک از دانشکده های آن چندین رشته از علوم تدریس می شود. (عمید ۱۳۶۳، ص ۵۶۴).

 

دانشگاه جای تعلیم، محل آموختن، مؤسسه علمی وسیع شامل چند دانشکده و مؤسسه، مجموعه مدارس عالی، دارالفنون، دارالعلم می‌باشد (معین، ۷۶، ص ۱۴۹).

 

دانشگاه به معنای محل دانش و علم و معادل با یونیورسیتی آمده است. (لغت نامه دهخدا) ‌بنابرین‏ از لحاظ لغوی دانشگاه محل دانش است نه صرفاً محل درس دادن که معنی مدرسه را می رساند. در زبان یونانی school به معنی تفریح است و در زبان لاتین نهاد تحصیلی گفته می شود که به معنی بازی است. یعنی اینکه آنهایی که رسالت اندیشیدن بر هستی و روشن کردن تمام جنبه‌های فرهنگ را دارند باید از نگرانی های روزمره جدا باشند (یمنی، ۱۳۸۸، ص ۲۶).

 

جامعه ترجمه عربی واژه لاتینی Universitas یا Universitat می‌باشد که دارای معانی لغوی و تاریخی و آکادمیک نیز هست.

 

در فرهنگ جدید زبان انگلیسی که بر پایه ریشه یابی تاریخی کلمات تألیف گردیده این کلمه [جامعه] دارای مفاهیم گوناگونی به شرح زیر است:

 

۱- مدلول متعارف لغوی که عبارت است از: جامع- کل عدد- عموم.

 

۲- در زبان لاتینی مربوط به دوره اخیر و قرون وسطی بویژه در کابرد حقوقی این کلمه بر «جماعت» و «شرکت» اطلاق گردیده است.

 

۳- و اما معنی و مفهوم سوم کلمه عبارت است از:

 

«گروه استادان و دانشجویانی که به منظور تعلیم و تعلم مراتب عالی رشته‌های علمی در جایی خاص گرد هم می‌آیند. این افراد بر روی هم از گروهی با تشکیلات مشخص و توانایی فکری و حقوق شناخته شده بویژه حق اعطای پایه های علمی تشکیل یافته و از ترکیب این عناصر مؤسسه ای به منظور پیشرفت آموزش در رشته‌های عالی و یا مهم دانش به وجود می‌آید.

 

مجموعه دانشکده ها و بناهای علمی و دیگر ارگان هائی که به گونه ای با این تشکیلات پیوند دارند به عنوان جامعه یعنی دانشگاه نامیده می شود». (غنیمه، ۱۳۸۸، ص ۲۷)

 

محقق انگلیسی دکتر جانسون [۴]۱در تعریف این سازمان گوید:

 

«مدرسه ای که تمامی فنون و علوم و معارف در آن تدریس و تعلیم می شود».

 

استاد رابرتس [۵]۲در کتابی که تحت عنوان «دانشگاه های بریتانیا» نوشته معتقد است که این تعریف دکتر جانسون تنها صورت جالبی از مفاهیم آکادمی را نسبت به معنی دانشگاه بیان می‌دارد، و این تعبیر به تخیلات و مفاهیم عالی ذهنی نزدیکتر است تا واقعیت های تاریخی، در صورتی که این تعریف از جنبه تاریخی پایه و اساس چندانی ندارد، زیرا که جامعه صرفاً عبارت بوده است از مجموعه اشخاص یا رابطه (بین ایشان) که به تدریج به صورت «دانشگاه» یعنی دربرگیرنده دانشجویان یا سازمانی فراگیر برای استادان یا بدانچه در لاتین schulariom ، Universitas magestrorun ، Universita نامیده می شود درآمده و به عبارت دیگر به مفهوم جماعتی از دانشجویان یا معلمین تحول یافته است.

 

در این صورت دانشگاه به معنی مکان یا مجموعه ای ساختمانی که تنها سلسله دروسی در آن ایراد گردد نیست، بلکه دانشگاه در تعبیر ساده و مرحله ابتدائیش عبارت است از گروهی اهل تحقیق و مطالعه. اما برای خود مکان درس در قرون وسطی واژه مخصوصی به کار رفته و آن عبارت بوده است از Studium یا General Studiumو این به هر گونه مؤسسه ای اطلاق می گردید که امکان آن را داشت که پویندگان دانش از هر سو در آن پذیرفته شوند. (همان، ص ۳۸)

 

دانشگاه و سیر تحولی آن در غرب

 

دانشگاه پدیده ای ناگهانی نیست، بلکه دارای تاریخی پرفراز و نشیب و تحولی است. تحولات آرام اما مؤثر آن، قابل تأمل است. بدون نگاه ‌به این گذشته مستمر و پرتلاطم، درک پیچیدگی آن دشوار خواهد بود. دانشگاه به رغم برداشت هایی که از آن مطرح می شود، محصول غرب نیست، بلکه در تمدن های مختلف نظیر چین، ایران، هند، مصر و اسلام نیز هر چند با نام های متفاوت وجود داشته است. اما دانشگاه، ‌بر اساس ماهیت شناختی خود همواره مدعی جهان شمولی بوده، کارکردهای متنوع مهمی داشته است.

 

در قرون وسطا نیز ابتدا به معنی یک صنف خاص همانند دیگر صنوف مطرح بود و سپس به اجتماعی از استادها و دانشجویان گفته شد، بدین ترتیب، معانی حرفه ای، فنی و انسانی دانشگاه نمود پیدا کرد: حرفه‌ای به معنای پیشه ای برای معاش، فنی به معنای محلی برای آموزش مهارت های خاص، و انسانی به معنای میدان ارتباطات انسانی؛ ‌بنابرین‏ دانشگاه به مجموعه ای تبدیل شد که در آن افرادی که دارای منافع مشترک بوده، مسئولیت های مشترکی داشتند، با همدیگر به فعالیت مشغول بودند. از نظر حقوقی دانشگاه به منزله اتحاد جدایی ناپذیر این افراد در بستر همیشگی شان درنظر گرفته می شد. در آخرین سال‌های حکومت فیلیپ اگوست[۶] در فرانسه، دانشگاه به یک گروه حرفه ای گفته می شد که از معلمان و شاگردان تشکیل می شد و به واسطه هدف مشترک و دفاع از منافع مشترک، بر استخدام عادلانه خود نظارت داشته، نیروهای حفاظتی خاصی را تحت مدیریت خود داشتند. دانشگاه در این تعریف به معنی یک صنف منطبق بر الگوهای زمان خود مطرح می شد که به دنبال حکمرانی ذهن در ابعاد مختلف زندگی بود. (یمنی، ۱۳۸۸، ص ۱۶)

 

در قرون وسطا آموزش عالی در اروپای غربی نظام مند شد و تمام دانش های موجود در مؤسسات تخصصی به نام دانشگاه قرار داده شد؛ این چنین بود که دانشگاه بولوین[۷] مرکز حقوق، دانشگاه مون پلیر[۸] مرکز طب و دانشگاه پاریس مرکز مطالعات مذهبی شد. البته، دانشگاه هم در بطن مسیحیت جایگاه خاصی پیدا کرد؛ در چنین جایگاهی دانشگاه نظریه می‌داد، معانی اساسی فرهنگ را تعریف می کرد، به عنوان اندیشه ناب قلمداد می شد و ساختار اصلی اشکال مختلف اندیشه را به وجود می آورد، اما ‌بر اساس همان بعد تحولی که ابتدا عنوان شد دانشگاه قرون وسطا آرام آرام معنی خود را از دست داد و زیر سؤال رفت و به مرور در بطن یک واقعیت تاریخی در حال تحول (رنسانس) جایگاه و کارکرد خود را تغییر داد؛ بدین ترتیب، دانشگاه با تردید به دلایل وجودی خود همراه با زوال اخلاقی اش، با تهدیدهای جدی روبه رو شد. از قرون هفده و هیجده میلادی دانشگاه در اروپا از همه فعالیت های علمی فاصله گرفت. به طوری که دیگر نقشی در توسعه زبان و هنر اندیشه ایفا نکرد؛ این فعالیت ها در خارج از دانشگاه و معمولاً بر ضد دانشگاه موجود انجام می گرفت. اگر در زمان لویی چهاردهم آکادمی فرانسه محلی برای چنین کارهایی بود، در قرن هیجدهم دانشگاه های جدید در شهرها و در سالن های خاص، خیابان ها و کافه ها شکل گرفت که بیشتر اندیشمندان و نویسندگان پیشرو، این فعالیت ها را انجام می‌دادند؛ بدین ترتیب دانشگاه معنی و مکان خود را تغییر داد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:33:00 ب.ظ ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بی جواب هیچ کم متوسط زیاد درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی ۱۶/۴ ۵ ۸۳/۱۰ ۱۳ ۳۳/۱۸ ۲۲ ۸۳/۴۵ ۵۵ ۸۳/۲۰ ۲۵ پاسخ شماره ۲۰ ۶۶/۱ ۲ ۳۳/۸ ۱۰ ۶۶/۲۱ ۲۶ ۸۳/۳۰ ۳۷ ۵/۳۷ ۴۵ پاسخ شماره ۲۱ ۱۶/۴ ۵ ۶۶/۱ ۲ ۶۶/۶ ۸ ۵/۳۷ ۴۵ ۵۰ ۶۰ پاسخ شماره ۲۲ ۱۲ ۲۵ ۵۶ ۱۳۷ ۱۳۰ فراوانی ۳۳/۲

 

 

۹۴/۶ ۵۵/۱۵ ۰۶/۳۸ ۱۱/۳۶ درصد

در جدول که پاسخ به سه پرسش را جمعا در خود جای داده است : نشا نگر تاثیر مثبت این موضوع که ورود به بازار کار در این رشته (شاخه) آسان تر است . در گرایش جوانان که رشته ای هنرستا نی مؤثر است.بیش از ۷۲ درصد محصلین نظر مثبتی به جذب شده راحت به بازار کار دارند.

 

۴۰

 

 

 

۳۵

 

۳۰

 

۲۵

 

۲۰

 

۱۵

 

۱۰

 

۵

 

۰

 

۳۶/۱۱ ۳۸/۰۶ ۱۵/۵۵ ۶/۹۴ ۳/۳۳

 

سفید هیچ کم متوسط زیاد

 

 

 

فصل پنجم :

 

بحث و نتیجه گیری

 

 

 

بحث و نتیجه گیری :

 

هدف این پژوهش بررسی عواملی بود ،که دانش آموزان را به سوی رشته‌های فنی و حرفه ای سوق می‌دهد . تا با شناخت این علل و انگیزه ها راه های تقویت آن را یافته و شوق و رغبت آنان را به سوی این رشته ها بیشتر به وجود آورده باشد که با تربیت افراد متخصص در امور فنی و حرفه ای را خود کفایی کشورسریع تر طی شود .

 

برای این منظور تعدادی فرضیه تعیین شده و نتایجی نیز حاصل گردیده که عبارت از:

 

۱- بین نوع شغل والدین و گرایش فرزندانشان به رشته‌های هنرستانی و کار و دانش رابطه وجود دارد.

 

۲-دا نش آموزا نی که در ترم اول و دوم سال گذشته <<کلاس اول>> از پیشرفت تحصیل بر خور دار بوده ا ند کمتر از دانش آموزان دیگربه شاخه فنی گرایش دارند.

 

۳- بین تحصیلات پدر و مادر و گرایش فرزندان به رشته‌های هنرستا نی رابطه وجود دارد.

 

۴-گرایش دا نش آموزان به ادامه تحصیل در هنرستان ها به علاقه شخصی آن ها دارد.

 

۵- گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در هنرستان ها و کار و دانش بستگی به مهارت ‌و استعداد فنی دارد .

 

۶- تشویق افراد خانواده و دوستان در انتخاب رشته‌های فنی و حرفه ای مؤثر است.

 

۷-عوامل اجرایی دوره راهنمایی و دبیرستا نی در ا نتخاب رشته‌های هنرستا نی تاثیر دارد.

 

۸-بین امکان ورود به مقطع فوق دیپلم و گرایش نوجوانان به رشته ها هنرستا نی رابطه وجود دارد.

 

۹- آسا نی ورود به بازار کار در انتخاب رشته‌های هنرستا نی مؤثر است.

 

جامعه آماری عبارتند از : هنرستا ن های فنی وحرفه ای دخترا نه.

 

نمونه آماری: ۱۲۰ نفر دانش آموز دختر .

 

روش نمونه گیری : روش تصادفی چند مرحله ای بودند. آزمون به صورت گروهی اجرا شد .

 

ابزار پژوهش عبارتند از :

 

پرسشنامه ترکیبی بود که با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت.

 

در این پرسشنامه از ۲۲ سوال استفاده شده .

 

سوال۴-۱ به فرضیه اول و سوا ل ۸-۵ به فرضیه دوم و سوال ۱۷-۹ به فرضیه سوم و سوال ۲۰-۱۸ به فرضیه ۴ ‌و سوال ۲۲-۲۰ به فرضیه پنجم پاسخ داده و در قسمت مشخصات هم شغل پدر ، مادر،معادل ترم اول –دوم سال گذشته و میزان تحصیلات مادر نیز مورد سوال قرار گرفته است .

 

نتایج نشان دادکه :

 

اکثریت اولیای دانش آموزان این رشته ها از خانواده های کارگر وکشاورز و تعدادی نیز ا ز خانوا ده های فرهنگی و کا رمندی می‌باشند.

 

– پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سطح در سطح پایین و متوسطه قرار دارد .

 

– میزان تحصیلات پدر و ‌مادر در سطح پایین می‌باشد و تعدادینیز متوسطه می‌باشند .

 

– علاقه و رغبت شخصی این تاءثیر زیادی در انتخاب رشته مورد علاقه شان داشته است .

 

دانش آموزان فوق آکثراٌ دارای علاقه به کارهای دستی بوده و در آن ها مهارت و استعداد وجود دارد .

 

– تشویق اطرافیان در انتخاب رشته تاءثیر داشته است .

 

-تقلید درانتخاب رشته نقش داشته است . آنان تصور می‌کنند ، که نسبت به رشته‌های نظری راحت تر می‌توانند وارد مقطع کار دانی شوند و این تصور در انتخاب آنان تاءثیر داشته است .

 

به تصور آنان راحت تر می‌توانند جذب بازار کار شوند . در نتیجه گیری کلی می شود گفت که آن طور که باید مسئله جذب محصلین به رشته‌های فنی و حر فه ای با این که بهتر از گذشته است اما آن طور که باید و شاید جای خود را باز نکرده و هنوز ابهام و تردید وجود دارد .

 

هنرستان های فنی و حر فه ای شاخه ای تحصیلات دوره متوسطه در آموزش و پرورش ایران می‌باشد . در این شاخه بیش از رشته‌های نظری ، دورس عملی و دانش آموزان داده می شود . این دروس که در کارگاه ها ،هنرستا نها ،معمولاًتدریس می شود محصلین را جهت مهارت آموزی آمزش و آماده سازی برای قبول مشاغل فنی و حر فه ای تربیت می‌کند . در نظام فعلی آموزش و پرورش این هنر ستان ها وجود داشته ولی در نظام جدید تکیه بسیاری برای تقویت و توسعه آن شده است .

 

جهت بهینه سازی آموزش متوسطه شاخه دیگری به نام دبیرستان های کار ودانش تنوع بسیار زیادی در رشته‌های متوسطه به وجود آورده و طوری طرح ریزی شده است که بتواند نیاز های شغلی فرد هم نیازهای صنعتی کشور را پاسخ دهد . در رشته‌های کار و دانش بنا بر توسعه فنی و حر فه ای گذاشته شده است . که از طریق به رسمیت شناختن آموز شهای غیر رسمی افراد در نظام رسمی کشورمی باشد .

 

در این طرح آموزش وپرورش از کلیه امکانات ارگان های مختلف کشور استفاده کرده و آن را در تربیت جوانان به کمک می طلبد . که این کار هم هزینه آموزش و پرورش را کم می‌کند و هم از صلاحیت های متخصصین آن ارگان در جهت تربیت جوانان استفاده می‌کند .

 

محدودیت های تحقیق:

 

۱- در پرسش ازمعادل ها تعدادی از دانش آموزان معدل سال گذشته را فراموش کرده بودند .

 

۲- تعدادکمی از سؤا لهای تا حدودی با اطلاعات قبلی دانش آموزان هماهنگ نبود ولی به دلیل حضور پژوهشگر در سر کلاس توضیح مختصر داده شده است .

 

۳- منابع تحقیق در خصوص مو ضوع بسیار کم بودهو انگشتان دست تجاوز نمی کرد .

 

 

 

پیشنهادات :

 

الف – ‌بر اساس یافته های پژوهش :

 

۱- ‌در مورد تحصیلات راهنمایی تحصیلی به دروس مثل حرفه وفن و آزمایشگاه علوم تجربی ،بیشتر توجه شود و باز دید هایی جهت محصلین از کار گاه های صنعتی در نظر گرفته شود .

 

۲- توسظ دستگاه های ارتباط جمعی مز ایای رشته‌های فنی و حر فه ای به محصلین و خانواده ها گفته شود.

 

۳- مشاورین و دبیران راهنما و همچنین دبیران و مسوولین مدارس خود نسبت به رشته‌های فنی و حرفهای شناخت داشته باشند و منافع آن را به محصلین تذکر دهند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-09-16] [ 08:44:00 ب.ظ ]
شفافیت اندک و نبود تقارن اطلاعات، رابطه‌ای عادی دارند.شفافیت اندک نشان می‌دهد که اطلاعات کافی برای ارتباط برقرار کردن با سرمایه‌گذار وجود ندارد.‌بنابرین‏ یک نبود تقارن اطلاعاتی بین افراد مطلع و آنهایی که مطلع نیستند برقرار خواهد بود. چنین نبود تقارن اطلاعاتی منجر به صرف اطلاعات زیادی می‌شود.

 

در یک بازار کارا، ارزش شرکت به صورت ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده با نرخ مناسب بازده تعدیل‌شده از لحاظ ریسک تعریف می‌شود. ‌بنابرین‏ هدف از افشای مالی، تهیه اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران در ارزیابی به‌موقع بودن و قطعیت نداشتن جریان‌های نقدی آینده است. اطلاعات مفید تهیه‌شده از طریق افشای داوطلبانه، فرایند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد و سایر استفاده‌ کنندگان از افشای اطلاعات شرکت را در موقعیت مناسب‌تری برای تخصیص منابع اقتصادی قرار می‌دهند.

 

۲-۱۰-۱۵ مزایای افشای داوطلبانه

 

افشای اطلاعات بهتر، هماهنگی و مشارکت میان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را با توجه به تصمیم‌های سرمایه‌گذاری که مبتنی بر قیمت سرمایه گذاری است، به‌واسطه تعادل میان جریان‌های نقدی آینده مورد انتظار به نرخی بالاتر، بهبود می‌بخشد.

 

بازار سرمایه در تعیین ارزش صحیح افشای شرکت در درازمدت کارامد است. صرف اطلاعات، شامل ارزش ذاتی افشای بیشتر شرکت است. برای شرکت‌های با کیفیت افشای بالاتر، انتظار می‌رود صرف اطلاعات برابر با افشای اطلاعاتی معادل با افشای رقیبانی با داراییها و شرایط بازار مشابه‌ باشد،‌ اما برای شرکت‌های با کیفیت افشا و شفافیت پایین، این صرف اطلاعات کمتر خواهد بود. مهمترین مزایای افشای کامل و گزارشگری بهتر عبارتند از (مدهونی، ۲۰۰۹):

 

• قابلیت اعتبار بیشتر مدیریت

 

• سرمایه گذاران درازمدت بیشتر

 

• افزایش حجم معاملات تجاری

 

• مالکیت نهایی بالاتر

 

• نقدشوندگی بیشتر

 

• فراریت کمتر

 

• کاهش شکاف خرید و فروش

 

• تحلیل بالاتر

 

• دسترسی بهتر و هزینه سرمایه کمتر

 

• روابط بهبودیافته با انجمنهای سرمایه‌گذاری

 

• قیمتهای سهام بالاتر.

 

در میان این مزایا، اعتبار مدیریت مهمترین مزیت است که پیش‌شرط تحقق سایر مزیتهاست. هنگامی که مدیریت از جایگاه اعتباری خوبی برخوردار است، بازار فعالیت‌های وی را مورد حمایت قرار می‌دهد؛‌ حتی اگر در کوتاه‌مدت تصمیمها و فعالیت‌های وی منجر به کاهش سود جاری شود. افزایش افشای داوطلبانه سبب کاهش نبود تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه‌گذاران و افزایش نقدشوندگی سهام می‌شود. افزایش نقدشوندگی می‌تواند منجر به جذابیت بیشتر سهام برای سرمایه‌گذاران نهادی شود. امروزه شرکت‌ها بر اساس سیاست‌های افشای خود مورد قضاوت قرار می‌گیرند و می‌توانند سیستم‌های افشای اطلاعات خود را برای سهام‌داران از طریق استقرار کمیته‌های افشا تقویت کنند. این کمیته‌ها محتوای اطلاعات و میزان و روش های افشای اطلاعات بااهمیت را تعیین می‌کنند.

 

۲-۱۰-۱۶ مسائل اصلی در افشای داوطلبانه

 

یکی از ‌موضوع‌هایی که در خصوص شفافیت و افشای اطلاعات داوطلبانه مطرح است، این است که شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک اطلاعات، افشای داوطلبانه انجام می‌دهند؛ اما در عین حال تلاش می‌کنند از رویه‌های افشایی که حفظ آن در آینده دشوار است، اجتناب کنند. در تعیین سطح نهایی افشا، شرکت‌ها باید وزن عوامل هزینه خاص را در برابر منافع بالقوه حاصل از افشای بیشتر در نظر بگیرند. در تعیین مزایای اصلی افشای داوطلبانه، شرکت‌ها باید هزینه های اولیه سطح افشا را در نظر داشته باشند. این بدان معنی است که هزینه تهیه و انتشار اطلاعات و هزینه‌ زیان‌های رقابتی که به افشای داوطلبانه مرتبط است،‌ باید مدنظر قرار گیرد (مدهونی،۲۰۰۹)

 

یکی از محدودیت‌های مهم شفافیت و افشای داوطلبانه، توازن‌ بین‌ منفعت‌ و هزینه است. به موجب مفاهیم نظری گزارشگری مالی، منفعت‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ باید بیش‌ از هزینه‌ تهیه‌ و ارائـه‌ آن‌ باشد. از این‌رو ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ اساساً یک‌ فرایند قضاوتی‌ است‌ که برای شرکت‌های بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار است. این هزینه ها بر عهده شرکت‌اند، اما استفاده‌ کنندگان نهایی از صورت‌های مالی از آن منتفع می‌شوند و در گام دوم شرکت می‌تواند از منافع ثانویه و کسب مزیت‌های رقابتی حاصل از افشا بهره ببرد. اما نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه آیا افشای تمام موارد توسط شرکت سبب نمی‌شود که شرکت‌ها بسیاری از اطلاعات خاص خود را به سایر رقیبان افشا نمایند و از این‌رو از بُعد رقابتی، در تنگناهای ناشی از افشای اطلاعات قرار گیرند؟

 

برخی معتقدند افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها به صورت کامل انجام نمی‌گیرد، زیرا مدیران نسبت به در اختیار قرار گرفتن اطلاعات خاص تردید دارند (پارسائیان،‌ ۱۳۸۸). اما آنچه مشخص است، این است که شرکت‌ها بر اساس رویکردهای قانونی و ‌پاسخ‌گویی‌، خود را ملزم به انتشار کلیه اطلاعاتی که اثر مثبتی بر کارکرد بازار نیز دارد، می‌نمایند.

 

شناسایی و اولویت‌بندی ذینفعان و میزان تأثیرگذاری و نفوذ ذینفعان بر شرکت(آبراهام،۱۹۷۸)

 

عمومی

 

حیاتی

 

ثانویه

 

میزان اهمیت و نفوذ شرکت بر ذینفعان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیاد متوسط کم

اهمیت

 

میزان تأثیرگذاری

 

زیاد

 

متوسط

 

کم

 

استخراج ماتریس تحلیل گروه‌های ذینفع برای شرکت بیمه لویدز در راستای ایجاد شرایط برد- برد

 

  1. – Corporate Social Responsibility ↑

 

  1. – Gary ↑

 

  1. – W.Griffin & JAYB.Barney ↑

 

  1. – IFAC ↑

 

  1. – SRA=SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING ↑

 

  1. – A. A. A ↑

 

  1. – IFAC ↑

 

  1. – Hess ↑

 

  1. – Belkaoui ↑

 

  1. – Watts & Zimmerman ↑

 

  1. – Akerlof ↑

 

  1. – Stiglitz ↑

 

  1. – Scott ↑

 

  1. – Sustainability 360 ↑

 

  1. – transparency ↑

 

  1. – Openness ↑

 

  1. – OECD: Organization for Economic Cooperation & Development ↑

 

  1. – Perfect Market ↑

 

  1. – Bushman and Smith ↑

 

  1. – Vishwanath and Kaufmann ↑

 

  1. – Florini ↑

 

  1. – Madhani ↑

 

  1. – Bushman et al. ↑

 

  1. – IMF ↑

 

  1. – WB ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-15] [ 12:33:00 ب.ظ ]