فایل های علمی - پژوهشی از دانشگاه های ایرانی
جستجو بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث.. 27
فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع.. 28
مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع. 28
گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها 28
بند اول:قصد باطنی و ظاهری.. 29
بند دوم :اعلام اراده 30
گفتار دوم:اهلیّت طرفین. 31
بند اول:تعریف اهلیّت.. 31
بند دوم:اقسام اهلیّت.. 31
گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد. 32
گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله. 33
بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد. 33
بند دوم:اثبات جهت.. 34
مبحث دوم:آثار عقد بیع. 34
گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین. 35
گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن. 35
بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط) 36
بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل. 36
بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف.. 37
گفتار سوم:تسلیم مبیع. 37
بند اول: منافع مبیع. 38
بند دوم :توابع مبیع. 39
گفتار چهارم:تأدیه ثمن. 39
بند اول:خیار تفلیس… 40
بند دوم:خیار تأخیر ثمن. 41

مقالات و پایان نامه ارشد

 

گفتار پنجم:ضمان دَرَک… 41
مبحث سوم:احکام عقد بیع. 42
بخش دوم: ایجاب،آثار و احکام مربوط به آن.. 44
فصل اول:مفهوم،تعریف و شرایط تحقق و نفوذ ایجاب.. 44
مبحث اول:تعریف توافق و تراضی.. 44
گفتار اول:توافق دو اراده 45
بند اول:تحلیل توافق و تمیز مرحله مقدّماتی.. 45
بند دوم:آثار مرحله مقدّماتی.. 46
گفتار دوم:شرایط صحت تراضی.. 46
بند اول: مراحل و مقدّمات فعل ارادی.. 46
بند دوم:جایگاه ایجاب در مراحل مختلف تراضی.. 47
مبحث دوم:مفهوم و تعریف ایجاب در کنوانسیون، قانون و فقه. 47
گفتار اول:تعریف ایجاب در کنوانسیون. 48
گفتار دوم:تعریف ایجاب در قانون و فقه. 48
مبحث سوم:شرایط تحقق و نفوذ ایجاب.. 50
گفتار اول:خصوصیّات ایجاب.. 50
بند اول:قصد التزام در موجب.. 50
بند دوم:ایجاب باید مشخص باشد. 52
بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد. 55
بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد. 56

یک مطلب دیگر :

 

گفتار دوم:ایجاب عام. 56
بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام. 57
بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام. 58
بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام. 60
فصل دوم:آثار و احکام ایجاب.. 61
مبحث اول:آثار ایجاب.. 62
گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون. 62
بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است.. 62
بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است.. 63
گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران. 64
بند اول:ایجاب ساده 66
الف) آیا رجوع از ایجاب ساده ضمان آور است. 67
ب) لزوم اعلام رجوب طرف مقابل . 67
بند دوم:ایجاب همراه با التزام. 68
مبحث دوم:احکام و مبانی ایجاب.. 69
گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون. 70
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. 70
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) 71
گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران. 74
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. 75
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) 75
فصل سوم: زوال ایجاب.. 77
گفتار اول:ردّ ایجاب از ناحیه مخاطب.. 77
گفتار دوم:انقضای مدّتی که برای اعلام قبول معیّن شده است.. 78
مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران. 78
گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب.. 78
گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول. 78
بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن.. 81
فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول.. 81
مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه. 81
مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول. 83
گفتار اول:خصوصیّات قبول. 83
بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید. 83
بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد. 84
الف) جنبه های مختلف مطابقت بین قبول و ایجاب در حقوق مدنی ایران.. 85
ب) دیدگاه كنوانسیون در خصوص تطابق قبول و ایجاب … 89
بند سوم:توالی بین ایجاب و قبول. 93
الف) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه كنوانسیون … 93
ب) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه .. 95
گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟. 97
بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون. 99
بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران. 101
فصل دوم:آثار و احکام قبول.. 101
مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد. 101
گفتاراول:زمان ومکان وقوع عقد در کنوانسیون بیع بین الملل. 102
بند اول:زمان وقوع عقد. 102
بند دوم:مکان وقوع عقد. 102
گفتاردوم:زمان و مکان وقوع عقد در حقوق داخلی.. 103
بند اول:زمان وقوع عقد. 103
بند دوم:مکان وقوع عقد. 103

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1399-08-10] [ 02:23:00 ب.ظ ]
استافیلوکیناز (فیبرینولیزین) ………………………………………………………………………………… 19
نوکلئاز مقاوم به حرارت………………………………………………………………………………………. .19
توکسین های سیتولیتیک……………………………………………………………………………………… .19
توکسین آلفا (همولیزین-آلفا )……………………………………………………………………………… .19
توکسین بتا (اسفنگومیلیناز)………………………………………………………………………………….. .19
توکسین دلتا……………………………………………………………………………………………………… .19
توکسین گاما…………………………………………………………………………………………………….. .20

مقالات و پایان نامه ارشد

 

لکوسیدین………………………………………………………………………………………………………… .20
توکسین ها ……………………………………………………………………………………………………… 21
پایداری انتروتوکسین ها در برابر حرارت…………………………………………………………………. ..22
تولید انتروتوکسین……………………………………………………………………………………………… . 23
توکسین اکسفولیاتیو…………………………………………………………………………………………… .23
بیماریزایی خارج روده ای…………………………………………………………………………………….. .23
مسمومیت غذایی استافیلوکوکوس…………………………………………………………………………… 20
علایم مسمومیت غذایی………………………………………………………………………………………… .25
فصل دوم: روش تحقیق
مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………….. ..27
محیط های کشت ……………………………………………………………………………………………… 27

یک مطلب دیگر :

 

محیط غنی کننده……………………………………………………………………………………………….. . 27
محیط انتخابی…………………………………………………………………………………………………….. .28
تست های تاییدی. …………………………………………………………………………………………….. ..30
تست کاتالاز…………………………………………………………………………………………………….. .30
تست گلوکز…………………………………………………………………………………………………….. .30
تست مانیتول…………………………………………………………………………………………………….. .30
تست کوآگولاز…………………………………………………………………………………………………. .31
مشاهده میکروسکوپی………………………………………………………………………………………….. .32
نحوه نمونه برداری……………………………………………………………………………………………… .32
آماده کردن نمونه جهت انجام آزمایش. ………………………………………………………………….. .32
استخراج DNA………………………………………………………………………………………………….. .33
تعیین کیفیت DNA با استفاده از الکتروفورز بر روی ژل آگاروز………………………………… . 34
تعیین کمیت و کیفیت DNA با استفاده از اسپکتروفتومتری………………………………………. 34
واکنش زنجیره ای پلی مرازی……………………………………………………………………………….. 35
الکتروفورز فرآورده های PCR …………………………………………………………………………… 36
تفکیک قطعات تکثیریافته. ………………………………………………………………………………….. . 37
بارگذاری محصولات تکثیر شده……………………………………………………………………………… ..37
فصل سوم:نتایج تحقیق
نتایج شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس با کشت……………………………………………………….. ..32
نتایج تعیین کیفیت DNA با استفاده از الکتروفورز بر روی ژل آگاروز …………………………. 41
نتایج انجام واکنش زنجیره ای پلی مراز براساس ژن Coa ……………………………………………. . 42
نتایج تعیین توالی……………………………………………………………………………………………….. ..43
فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:22:00 ب.ظ ]
بند دوم-تعریف جنایات جنگی………………………………………………………………………………………………………..22
بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی………..………………………………………………..24
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی..………………………………………………………………………………….25
گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل……………………………………………………………27
بند اول-تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها……………………………………………………………….29
بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل……………………………………………..31
بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی………………………………….37
بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها…………………………………………………………………….38
گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم………………………………………….40
بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم…………………………………………………40
بند دوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی…………………………………………………………………..44
بند سوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی…………………………………………………………..46
بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون……………………………………………………48
بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل 49………………………………….
فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام……………………………………………………………………………………………50
مبحث اول – اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام……………….…………………………………………………..50
گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات…………………….……………………………………………….51
بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام………………………..…………………………………………………………………………….53
بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی…………..………………………………………………………………………….54
گفتار دوم ـ ویژگى هاى جنگ در اسلام……………………………………………………………………………………………55
بند اول ـ در راه خدا بودن………………………………………………………………………………………………………………..55

پایان نامه

 

بند دوم ـ عادلانه بودن………………………………………………………………………………………………………………………56
بند سوم ـ دفاعى بودن………………………………………………….………………………………………………………………57
بند چهارم ـ انسانى بودن……………………………….………………………………………………………………………………….60
مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام………………………….…………..…….………………………………62
گفتار اول- تفكیك بین نظامیان و غیر نظامیان……………………………….……..……….…………………………………62
بنداول- حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه قرآن……………………………………………………………………63
بند دوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه روایات و سیره ائمه معصومین (ع…………………………………….64
بند سوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه فقه….…………………………………………………………………………………..68
گفتار دوم – حمایت از غیر نظامیان در اسلام….……………………………………………………………………………….70
بند اول- اطفال تبعه دشمن…….………………………………………………………………………………………………………..70
بند دوم- حقوق زنان………………………………………………………………………………………………………………………70
بند سوم- حمایت از افراد سالمند…………………………………………………………………………………………………..72
بند چهارم- حمایت از بیماران، مجروحان و سایر افراد خاص……………………………………………………..73
بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی…………………………………………………………………………………………………..74
بند ششم- حمایت از نمایندگان و فرستادگان…………………………………………………………………………………74
گفتار سوم- حقوق اسیران جنگی…………………………………………………………………………………………………….75
بند اول- رفتار انسانی با اسرا…………………………………………………………………………………………………………..75
بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا…………………………………………………………………………………………….78
بند سوم- آزادی اسیران……………………………………………………………………………………………………………………79
فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل…………………………………………81

یک مطلب دیگر :

 

مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل………………………………………..81
گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی…………………………………………………………………………………………….81
گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی……………………………………………………………………………………..84
بند اول- احترام به گروه های انسانی…………………………………………………………………………………………..84
بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی ……………………………………………………………..84
بند سوم – رنج و عذاب غیرنظامیان……………………………………………………………………………………………….86
مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………87
گفتار اول – بررسی کنوانسیون های ژنو……………………………….……………………………………………………….88
بند اول- كنوانسیون اول ژنو در مورد وضعیت مجروحین و بیماران در میادین جنگی………..………..89
بند دوم- كنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….89
بند سوم – كنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی……….…………….………………………………………91
بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ………………….………92
بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های  ژنو…….…………….……….……………………………………..92
گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت از حقوق کودک…..…………………………………………………………………….93
بند اول – نقش سازمان های دولتی……..………….………………………………………………………………………………….94
بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی…..…………………………………………………………………….94
گفتار سوم – اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی…….……………………………………………………95
گفتار چهارم- کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ….……….……..95
بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون…………………..……………………………………………………………………………….96
بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی…………………..……….…….……………………96
بند سوم – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد…………………….………………….……………………..96
بند چهارم- روشهای اجرائی………………………………………………………………………………………………………………97
بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………97
گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………..………………………………………………………………………98
بند اول- نسل کشی یا ژنوسید………………………………..……………………………………………………………………..99
بند دوم- جنایت علیه بشریت………………………..………………………….……………………………………………………….99
بند سوم- جنایت جنگی………………………………..……………………….………………………………………………………….99
بند چهارم- جنایت علیه صلح……………………………………..…………………….……………………………………………100
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….101
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………….103
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………106

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:20:00 ب.ظ ]
تحلیل ها و ارزیابی ها 55
مبحث دوم : حقوق فرانسه                                                                                59
گفتار نخست : قانون جزای 1810 (قانون قدیم )                                                    59
گفتار دوم : قانون جزای جدید 1994 و اصلاحات پس از آن                                        60
الف : تحلیل و ارزیابی                                                 61
ب : سیاست های کیفری 62
بخش دوم : شرایط تحقق و واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                                            65
فصل نخست : شرایط تحقق                                                                                    66

پایان نامه و مقاله

 

مبحث نخست : در حقوق ایران                                                                                66
گفتار نخست : در دوران قبل از انقلاب                                                                        67
الف : شرایط محکومیت پیشین 67
ب : شرایط مرتبط با جرم جدید 70
گفتار دوم : در دوران پس از انقلاب                                                                           75
الف : سابقه محکومیت به مجازات تعزیری و باز دارنده 76
ب : اجرای حکم محکومیت پیشین 78
ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر 80
مبحث دوم : در حقوق فرانسه                                                                                 80
گفتار نخست : شرایط عمومی تحقق تکرار جرم                                                          81
گفتار دوم : شرایط و صور تکرار جرم در قانون جزای فرانسه                                          86
الف : تکرار جرم بسیط 87

یک مطلب دیگر :

 

تکرار جرم عام دایم 87
تکرار جرم عام موقت            89 فصل دوم : واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                      90
مبحث نخست : تشدید مجازات در حقوق ایران                                                              92
گفتار نخست : دوران قبل از انقلاب                                                                           92
گفتار دوم : دوران پس از انقلاب                                                                               94
الف : ویژگی های تشدید مجازات 94
ب : حدود تشدید مجازات 96
مبحث دوم : تشدید مجازات در حقوق فرانسه                                                           101
گفتار نخست : در تکرار جرم ساده                                                                         101
مبحث سوم : اجتماع تکرار جرم با عوامل مشدده و مخففه                                         102
گفتار نخست تکرار جرم و اسباب تشدید                                                                103
الف : تکرار جرم و کیفیات مشدده خاص          103
ب : اقتران تکرار جرم با تعدد جرم                  104

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:19:00 ب.ظ ]
الف) موضوع جرم (انسان زنده) : 25
ب) وضعیت بزه دیده: 25
گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم. 26
الف) استفاده از عنف : 26
ب) وسیله ارتکاب جرم : 28
گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم. 29
الف: نتیجه مجرمانه : 29
ب –شروع به آدم ربایی : 31
مبحث سوم : رکن روانی.. 33
گفتار نخست : اجزای رکن روانی.. 33
الف) سوء نیت عام : 33
ب- سوء نیت خاص : 35
ج – انگیزه : 36
گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی : 38
بخش دوم. 40
بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات : 41
فصل نخست : انواع مجازات ها 41
مبحث نخست : مجازات های اصلی.. 41
گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده : 42
بند 1 : مجازات بدنی : 42
بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی : 44
بند 3 مجازات های مالی : 47
گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد : 49
مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی.. 52
گفتار نخست : مجازات های تکمیلی.. 53
گفتار دوم : مجازات های تبعی : 56

پایان نامه

 

مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی.. 58
گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی : 58
گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی : 62
فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات… 66
مبحث نخست : عوامل مشدده 66
گفتار نخست : عوامل مشدده عام. 66
الف: تکرار جرم. 66
ب) تعدد جرم : 68
گفتار دوم : عوامل مشدده خاص : 71
الف ) عوامل عینی : 71
ب ) عوامل مشدده شخصی : 72
مبحث دوم : اقدامات ارفاقی : 73
گفتار نخست : تعلیق مجازات : 74
گفتار دوم : آزادی مشروط : 78
نتیجه گیری : 82
پیشنهادات : 84
منابع 85
چکیده
جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .
جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.
و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.
در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.
با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و

یک مطلب دیگر :

پایان نامه جرایم زیست محیطی// وسيله ارتكاب جرايم تهدید بهداشت

 همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .

واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.
مقدمه
الف – اهمیت تحقیق :
خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است و در آیه 70 سوره اسراء می فرمایند :
ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا
ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن ها را به مرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.
آزادی انسان در روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. [1]
و عبارت بالا خود نشان دهنده اهمیت آزادی انسان حتی در ادیان الهی است و «در جوامع ما همواره آزادی انسان از حقوق طبیعی انسان است که مورد پذیرش همگانی انسانهای آزاد اندیش می باشد، حتی این پذیرش در قانون اساسی کشورها و اعلامیه های حقوق بشر تجلی یافته است.
ملموس ترین شکل آزادی، رفت و آمد است»[2] همانطور که در تایید این مسئله اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن مهر تائید نهاده و چنین مقرر داشته است که :
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و یکی از حقوق اساسی فرد در این قانون حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادی های شخصی است.
پس این طور می توان گفت، که هرکس حق دارد بنا به حقوق آزادانه در کوچه و خیابان و مکان های مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد. [3]
«و در نتیجه این اصل، باعث شد حمایت دولت ها از این نوع آزادی برانگیخته شود حمایت از آزادی اشخاص در اکثر کشورها به صورت جدی دنبال شده است هر چند که دیده می شود سلب آزادی توسط قانون، در موارد معدودی پذیرفته شد ولی باز به گونه ای آن را با جرم انگاری تعرض نسبت به اشخاص حمایت کرده اند که یکی از نمونه های تعرض علیه آزادی اشخاص ارتکاب جرم آدم ربایی است که عمداً همراه با اجبار مادی و عملی و روانی همراه است.
ارتکاب جرم آدم ربایی در گذشته کمتر بوده و بیشتر کشورهای غربی به وقوع پیوستدر قرن حاضر آدم ربایی جنبه بین المللی یافته است و در عین حال نیز این جرم به انگیزه های مختلف ارتکاب می یابد گاه دیده می شود که آدم ربایی به انگیزه بدست آوردن پول یا ازدواج، درخواست آزادی مجرم از زندان یا انتقام و یا به هر دلیل دیگری.»[4]
و همین مسئله باعث نگرانی بسیاری میان زنان و کودکان شده است، آدم ربایی همانند بسیاری دیگر از جرائم علاوه بر ایجاد تشویش و دلهره مجنی علیه، اقارب وی و سایر اعضای جامعه، این نگرانی را در دل کسانی که از وقوع آن اطلاع یافته اند، نیز ایجاد می کند که مبادا خود آن ها یا نزدیکانشان در آینده ای نه چندان دور در معرض ارتکاب این جرم قرار گیرند. [5]
«دامنه ارتکاب جرم آدم ربایی آنقدر وسیع شده است که حتی در بسیاری از کشورها به فکر این مسئله افتاده اند که بیمه قرار دهند تا در برابر چنین مسئله ای بتواند خسارت احتمالی حاکی از این جرم را برطرف سازد و همچنین با شیوع زیاد این جرم، حقوق بین الملل در صدد واکنش به آن برآمده و از اشخاص حمایت کرده است و این عمل را محکوم و در عین حال نیز مجازات می کند.
البته آدم ربایی جرمی است، که باید ابتدا ریشه های این جرم را با مطالعات و تحقیقات جرم شناسانه و جامعه شناسانه بررسی کرد.» [6]
لکن عقیده نگارنده این است که اولاً با دقت در حقوق کیفری ایران و قوانین مربوط به آدم ربایی را به صورت مبسوط تر مورد تحلیل قرار دهیم، هرچند که در این راستا برای نوشتن این تحقیق با کمبودنسبی منابع رو به رو بوده ایم و بیشتر در این تحقیق سعی شده است که با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای با حقوق لبنان بتوانیم دید وسیع تری نسبت به این جرم در کشور دیگر داشته باشیم.
بنابراین شناخت جنبه های حقوقی این جرم و مطالعه ارکان تشکیل دهنده آن و بررسی واکنش اجتماعی در قبال این بزه و مقایسه با مقررات قانونی مربوط به آدم ربایی در قانون سابق و لاحق و نیز مطالعه حقوق کشور لبنان، در این زمینه ضروری به نظر می رسد. [7]
قبل از ورود به ماهیت بزه آدم ربایی و تجزیه و تحلیل و ارکان متشکله آن به اهداف و پرسش و فرضیه های پیرامون این جرم و سرانجام با بیان روش تحقیق در رساله حاضر و مشکلات موجود به ذکر نحوه ارائه مطالب (سازماندهی) پرداخته و مقدمه را به پایان می بریم.
ب- اهداف تحقیق :
جرم آدم ربایی به عنوان یکی از جرم های مهم در نظام حقوقی دنیا تلقی گردیده است و از این رو سعی بر آن شده است که موضوع آدم ربایی در ایران و از همه مهمتر شناسایی این جرم در لبنان بررسی شود تا بتوانیم با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای دید وسیع تری نسبت به این بزه داشته باشیم و همچنین با توجه به تغییراتی که پس از انقلاب اسلامی در مقررات جزایی عموماً و در مورد آدم ربایی، خصوصاً انجام شده است، نقاط ابهام و مسائل عدیده ای مطرح گردد که خود نیازمند بررسی و تحلیل آن و پژوهش های حقوقی در این زمینه می باشد و از طرفی دیگر آگاهی از مقررات این جرم، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی تطبیق با مقررات آدم ربایی در کشور لبنان که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود و براساس هدفی طراحی شده تا بتواند حد زیادی ما را در آشنایی با کاستی ها و نواقص روشن شدن نقاط ابهام و اجمال یاری رساند.
هرچند نویسندگان حقوق جزای اختصاصی در مباحث آدم ربایی اشاره کرده اند، لکن هیچ گاه به طور مستقل و گسترده مبحثی به این موضوع اختصاص ندادند و ندرتاً به طور مبسوط به آن نپرداخته اند اگر هم پرداخته شده باشد فقط در 2 الی 3 صفحه و امیدوارم که این تحقیق بتواند دراستای توسعه این مفهوم کارگشا باشد و بر میزان مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیافزاید و بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.
ج- پرسش های تحقیق :
در پایان نامه پیش روی، با بررسی های انجام شده سعی در بررسی نقاط مبهم متعددی می گردد که می توان اصلی و اساسی ترین سوال را این پرسش قرار داد :
1-آیا عوامل مشدّده بزه آدم ربایی در ایران در مقایسه با لبنان به نحو مناسبی مطرح‎شده‎است؟
2-آیا بزه آدم ربایی نیازمند سوء نیت خاص می باشد؟
د- فرضیه های تحقیق :
و اما فرضیاتی که در پاسخ به سوالات مطروحه ی فوق به ذهن نگارنده خطور نموده است فرضیه اساسی این است که با توجه به آموزه های حقوقی و نص صریح :
در پاسخ به پرسش اول، فرضیه فوق می تواند مناسب باشد و باید چنین نظر داد، عوامل مشدّده در ایران در قبال بزه آدم ربایی به 3 مورد تقسیم شده و جزء علل مشدّده است و همچنین واکنشی بسیار مناسب در برابر این بزه محسوب خواهد شد به دلیل جنبه حمایتی و انسجام در موارد ذکر شده.
در لبنان از این جهت نمی تواند سیاست مناسبی باشد، به 7 مورد تقسیم شده. دلیل پراکندگی موارد و جنبه حمایتی پایین نسبت به این بزه و مطرح کردن عوامل مشدّده در فصول گوناگون و نداشتن تدبیری مناسب و کارآمد.
در مورد پاسخ دوم، فرضیه پیش رویی این گونه است که :

  1. بزه آدم ربایی،جرمی عمدی و نیازمند سوءنیت خاص است.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:17:00 ب.ظ ]