2-2 بخش دوم : انبارداری. 24
2-2-1 مقدمه 24
2-2-2 دلایل نگهداری موجودی‌ها و انبار کردن آنها 24
2-2-3 تعریف انبار. 25
2-2-4 تعریف انبارداری. 25
2-2-5 طبقه‌بندی‌ موجودی‌های کالا. 25
2-2-6 اصول و شرایط طبقه‌بندی موجودی‌های کالا. 25
2-2-7 روش‌های مختلف طبقه بندی موجودی‌های کالا. 26
2-2-8 روش‌های شماره‌گذاری موجودیها 27
2-2-9 روش‌های شماره‌گذاری (کد نمودن)کالاها 27
2-3 بخش سوم : کنترل موجودی. 29
2-3-1 مقدمه 29
2-3-2 تاریخچه کنترل موجودی. 30
2-3-3 تعریف موجودی کالا. 31
2-3-4 گروه بندی موجودی‌ها 31
2-3-4-1 مواد اولیه 32
2-3-4-2 قطعات مربوط به تولید (آماده مونتاژ) 32
2-3-4-3 قطعات نیمه تمام در مسیر تولید (قطعات بین کارگاهی) 32
2-3-4-4 محصولات تمام شده (فرآوده نهایی) 32
2-3-4-5 سایر مواد و قطعات (مواد غیرمستقیم) 32
2-3-5 هزینه‌های موجودی‌ها 32
2-3-5-1 هزینه‌های تهیه و خرید: 33
2-3-5-2 هزینه‌های نگهداری موجودی: 33
2-3-5-3 هزینه‌های تکمیل (برآورد) سفارش‌های مشتری. 34
2-3-5-4 هزینه‌های خالی بودن انبار از دخیره 34
2-3-5-5 هزینه‌های اجرای سیستم پردازش اطلاعات.. 35
2-3-6 انواع سیستم‌های کنترل موجودی. 35
2-3-6-1 سیستم نقطه سفارش.. 36
2-3-6-2 سیستم دوره سفارش.. 36
2-3-7 ساده‌سازی سیستم‌های نقطه سفارش و دوره سفارش.. 36
2-3-7-1 سیستم‌های دوظرفی. 36
2-3-7-2 سیستم‌های بازدید عینی. 36
2-3-8 مقدار اقتصادی سفارش ( به عنوان یک روش سنتی ) 37
2-3-8-1 هزینه سفارش.. 37
2-3-8-2 هزینه نگهداری کالا در انبار. 37
2-3-8-3 هزینه کل سیستم موجودی انبار. 37
2-3-8-5 نقطه شمارش مجدد 38
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
2-3-8-6 زمان انتظار. 38
2-3-8-7 تقاضا در طول زمان انتظار. 39
2-3-8-8 ذخیره ایمنی. 39
2-4 بخش چهارم 39
2-4-1 نرم‌افزار. 39
2-4-1-1 نرم افزار سیستم عامل. 39
2-4-2 گرایشات شبکه و برقراری ارتباط. 40
2-4-2-1 منظور از شبکه‌های کامپیوتری چیست.. 40
2-4-2-2 شبکه‌های ارتباطی. 40
2-4-4 سخت افزار کامپیوتر. 42
2-4-2 مدیریت موجودی توسط فروشنده 42
2-4-2-1 تاریخچه مدیریت موجودی توسط فروشنده 42
2-4-2-2 مفهوم مدیریت موجودی توسط فروشنده 43
2-4-2-3 مدیریت موجودی در زنجیره تأمین. 43
2-4-2-4 رویکرد مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده 44
2-4-2-5 شکل گیری ساختار فرآیند مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده 45
2-4-2-6 موقعیت موجودی. 45
2-4-2-7 سیستم توزیع. 46
2-4-2-8 سطح دسترسی فروشنده به اطلاعات تقاضای مشتری. 46
2-4-2-9 نقش سیستم‌های اطلاعاتی. 47
2-4-2-10 تصمیمات مربوط به جایگزینی. 48
2-4-2-11 مالکیت موجودی. 48
2-4-2-12مزایای سیستم مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده 49
2-4-15- چالش‌ها و محدودیت‌های مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده 51
2-4-3 فرهنگ سازمانی. 51
2-4-3-1 فرهنگ حاکم 52
2-4-3-2 تعریف فرهنگ سازمانی. 53
2-4-3-3 جو سازمانی. 53
2-4-3-4 تفاوت فرهنگ و جو سازمانی با استفاده از مدل شاین. 54
2-4-4 قوانین و مقررات.. 55
2-5 مدلها و متغیر های پژوهش درقالب یك مدل. 56
2-6 مرور تحقیقات پیشین. 56
2-6-1 پیشینه خارجی تحقیق. 56
2-6-2 پیشینه داخلی تحقیق: 59

فصل سوم:روش انجام تحقیق
3-1 مقدمه 62
3-2 نوع پژوهش.. 62
3-3 جامعه آماری. 62
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
3-5 اعتبار (روایی) پرسشنامه تحقیق. 63
3-6 پایایی پرسشنامه تحقیق. 63
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 65

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه 67
4-2 یافته های توصیفی. 67
4-2-1 تحلیل داده های جمعیت شناختی. 67
4-2-2 نتایج توصیفی داده های تحقیق. 72
4-2-2-1 بررسی نرمال بودن. 72
4-2-2-2 شاخص های آمار توصیفی. 73
4-3 یافته های استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش.. 73
4-4 یافته های جانبی. 77
 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1 مقدمه 85
5-2 نتایج حاصل از تحلیل داده ها 85
5-3 محدودیت های تحقیق. 87
5-4 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 87
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. 88

پایان نامه

 

منابع وماخذ
منابع فارسی. 90
منابع غیر فارسی. 92
پیوستها : 95
چکیده انگلیسی. 103
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                صفحه
(جدول2-1) تعاریف برخی از محققین در خصوص زنجیره تامین. 13
(جدول 2-2) عناصر و اجزاء مدیریت زنجیره تامین. 14
(جدول 2-3) تفاوت میان استراتژهای مجزا و مشارکتی. 21
( جدول2-4) شماره گذاری با استفاده از حروف الفبا 28
(جدول2-5)روش شماره گذاری دسته بندی گروهی. 29
(جدول 2-5) روش شماره گذاری با استفاده از اعداد 29
(جدول2-6)انواع شبکه‌های ارتباطی. 40
(جدول3-1)  جدول تقسیم بندی سوالات پرسشنامه برحسب متغیر های تحقیق. 63
جدول(3-2 )جدول نتاج آزمون ضریب آلفای کرانباخ متغیرها 64
(جدول4-1) جدول فراوانی و درصد افراد بر حسب جنس.. 67
(جدول4-2) جدول فراوانی و درصد افراد بر حسب تحصیلات.. 68
(جدول4-3) جدول توزیع فراوانی ودرصد افراد بر حسب طبقه سنی. 69
(جدول4-4) جدول فراوانی درصد افراد بر حسب پست سازمانی. 70
(جدول4-5) جدول توزیع فراوانی افراد بر حسب سابقه خدمت.. 71
(جدول4-6) جدول نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرونف.. 72
(جدول4-7) جدول آمارتوصیفی دادها برحسب متغیر های مورد نظر تحقیق. 73
(جدول 4-8) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه اول. 74
(جدول4-9)  جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه دوم 74
(جدول4-10) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه سوم 75
(جدول4-11) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه چهارم 75
(جدول4-12) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه پنجم 76
(جدول4-13) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه ششم 76
(جدول4-14) جدول نتایج آزمون فریدمن. 77
(جدول4-15) جدول نتایج آزمون  t  مستقل  با توجه به متغیر تعدیل کننده جنس.. 78
(جدول4-16) جدول نتایج آزمون  تحلیل واریانس یک طرفه برحسب متغیر تعدیل کننده تحصیلات.. 79
(جدول4-17) جدول نتایج آزمون  تحلیل واریانس یک طرفه   برحسب متغیر تعدیل کننده سن. 80
(جدول4-18) جدول نتایج آزمون  تحلیل واریانس یک طرفه  برحسب متغیر تعدیل کننده                پست سازمانی  81

یک مطلب دیگر :

 
 

(جدول4-19)جدول نتایج آزمون  تحلیل واریانس یک طرفه   برحسب متغیر تعدیل کننده سابقه کاری. 82
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                            صفحه
(نمودار4-1) نمودار درصد افراد بر حسب جنس.. 68
(نمودار4-2) نموداردرصد افراد بر حسب تحصیلات.. 69
(نمودار4-3) نمودار درصد افراد برحسب طبقه سنی. 70
(نمودار4-4) نموداردرصد افراد بر حسب نوع پست سازمانی. 71
(نمودار4-5) نمودار درصد افراد برحسب سابقه خدمت.. 71
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                 صفحه
(شکل2-1) چهار چوب فرهنگ سازمانی ( همان منبع ، 1377 :164 ) 53
(شکل2-2) سطوح فرهنگ ( مقیمی، 1377 : 171 ) 55
(شکل2-3) مدل پژوهش.. 56

چکیده

با توجه به تغییرات شدیدی که در عرصه فعالیتهای اقتصادی بوجود آمده است سازمان ها همواره در پی کاهش هزینه ها و افزایش کارایی خود بوده اند و دراین میان از روش های نوینی که حاصل خلافیت پیشگامان صنعت است استفاده می نمایند تا تولیداتی با هزینه کمتر داشته باشند از این رو پژوهشی با عنوان بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : [1](VMI ) مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب صورت گرفت .هدف این پژوهش  شناسایی بعضی از موانعی است که باعث عدم به کارگیری این روش توسط مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد می شود قلمرو مکانی این پژوهش سازمان مدیریت تدارکات – ستاد و سال انجام آن 1390می باشد. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی می باشد. شیوه گرد آوری اطلاعات این پژوهش میدانی وکتابخانه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد جامه آماری این پژوهش کارکنان و کارشنا سانی است که دارای تحصیلات کاردانی و بالاتر باشند .تعداد جامعه پس از بررسی های صورت گرفته 102 نفر مشخص گردید که به دلیل نزدیکی نمونه با جامعه آماری پرسشنامه محقق ساخته 44 سوالی تهیه شده در اختیار تمامی افراد جامعه قرار گرفت ضریب پایایی (آلفای کرانباخ) پرسشنامه با نمونه 102 تایی بین 72/0 تا81/0 در نوسان بود که این امر نشان دهنده پایایی و اعتبار پرسشنامه است نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که فرضیه های : بستر های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری، سیاستهای سازمان در به اشتراک گذاری اطلاعات و افزایش ارایه خدمات به مصرف کنندگان جزءموانع به شمار نیامده ولی فرهنگ و جو سازمانی ،قوانین و مقررات در قسمت تدارکات و آمادگی سازمان در استفاده از سیستم های نوین جزءموانع به کارگیری این رویکرد (مدیریت موجودی توسط فروشنده) به حساب می آیند .

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین – کنترل موجودی – مدیریت موجودی توسط فروشنده- فرهنگ و جو سازمانی

مقدمه

زنجیره تامین زنجیرهای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیهتا مرحله تحویل کا لا نهایی به مصرف کننده را شامل می شود در این ساختار وظیفه ی مدیریت زنجیره تامین[2]، مدیریت تمام شبکه از تامین کنند ه ها گرفته تا مشتری نهایی ، برای دستیابی به بهترین خروجی برای کل سیستم می باشد.
مدیریت زنجیره تامین در مقایسه با مدیریت سنتی که به مدیریت تک تک اعضا ، می پردازد بر مدیریت روابط تمرکز می کند و به دنبال راه حلهایی برای کاهش هر چه بیشتر سیکل تامین ، تولید و توزیع محصول جدید که بتواند به نیاز مشتریان دایما در حال تغییر پاسخ دهد . برای این کار سازمانها باید با اتخاذ و اجرای تکنولوژی های زنجیره تامین و سیستمهای اطلاعاتی سعی در کاهش سیکل زنجیره تامین و یکپارچگی فرآیند های خود نمایند .
یکی از این را ه ها استفاده از رویکر مدیریت مدیریت موجودی توسط فروشنده می باشد این رویکرد ابتکاری سعی در تعامل هر چه بیشتر و هماهنگی میان اعضای یک زنجیره تامین در حیطه مدیریت موجودی و تقا ضا دارد. ( اسدی یاسمن و همکاران ، 1389 ) مدیریت موجودی توسط فروشنده یک برنامه تکمیل پیوسته موجودی است که با استفادهاز تبادل اطلاعات میان مصرف کننده و تامین کننده ، به تامین کننده این امکان را می دهد که سطح کا لای مورد نظر را در انبار مصرف کننده مدیریت کند . در این برنامه مصرف کننده ، فروشنده را با اطلاعات ضروری جهت در نظر گرفتن کا لای کافی برای رفع نیاز و تقاضا مشتری تغذیه می کند بنابراین مدیریت موجودی توسط فروشنده تنها یک اصطلاح برای سیستمهای موجودی است که در آنها تامین کننده فعالیت های روزانه ( و یا دوره های زمانی تعیین شده ) موجودی مشتریانش را مدیریت می کند ( جاسمی زرگانی ، 1386) .

فصل اول :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...