فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2

فصل اول– حقوق بشر و جهان شمولی

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 
بخش دوم-ایده جهان شمولی حقوق بشر در مقابل مطلق گرایی 14
بخش سوم- نسل های حقوق بشر 16
نسل اول : حقوق آزادی 16
نسل دوم : حقوق برابری 17
نسل سوم : حقوق همبستگی 17
بخش چهارم- منابع هنجارهای بین المللی حقوق بشر 18
ملاحظات کلی 18
گفتار اول- منابع داخل در ماده 38 اساسنامه 19
جزء اول- معاهدات 20
تعریف معاهدات 20
معاهدات حقوق بشری 20
تعریف حق شرط 22
سیر تحولات حق شرط بر معاهدات بین المللی 23
انشای حق شرط 25
حق شرط در کمیسیون حقوق بین المللی 26 یک مطلب دیگر :
دستور العمل جامع برای کاهش اسپم اسکور سایت : ableton
حق شرط بر معاهدات حقوق بشری 29
تقسیم بندی معاهدات حقوق بشری 34
معاهدات حقوق بشر جهانی 34
معاهدات حقوق بشر منطقه ای 35
جزء دوم- عرف بین المللی 36
جزء سوم- اصول کلی حقوقی 37
جزء چهارم- تصمیمات قضایی 38
جزء پنجم- دکترین 39
گفتار دوم- منابع خارج از ماده 38 اساسنامه 40
جزء اول- قاعده آمره 40
جزء دوم- مصوبات سازمانهای بین المللی 41
گفتار سوم- حقوق قابل تعلیق و غیرقابل تعلیق بشری 42
فصل دوم- تنوع فرهنگی 45
بخش اول- مفهوم تنوع فرهنگی 45
بخش دوم- تفاوت میان مفاهیم تنوع فرهنگی، کثرت گرایی فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی 48
گفتار اول- تنوع فرهنگی و کثرت گرایی 48
گفتار دوم- تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی 50
بخش سوم-اسناد مرتبط با تنوع فرهنگی 51
فصل سوم – ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر 52
بخش اول- موازین مصوب سازمانهای بین المللی 52
گفتار اول – سازمان ملل متحد 52
جزء اول- منشور ملل متحد 52
جزء دوم- اعلامیه جهانی حقوق بشر 53
جزء سوم- میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی 55
جزء چهارم- کنفرانس های جهانی ملل متحد در مورد حقوق بشر 55
جزء پنجم- اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک 57
جزء ششم- اسناد مربوط به یونسکو 57
گفتار دوم – دیوان بین المللی دادگستری 59
گفتار سوم – سازمان بین المللی کار 60
گفتار چهارم – سازمانهای بین المللی منطقه ای 61
جزء اول- اتحادیه اروپا 61
حاشیه انعطاف 62
جزء دوم- سازمان کشورهای آمریکایی 64
جزء سوم- سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقا) 64
جزء چهارم- سازمان کنفرانس اسلامی 65
بخش دوم- ارتباط متقابل جهان شمولی و تنوع فرهنگی در دکترین 66
گفتار اول – جهان شمولی مطلق حقوق بشر 67
گفتار دوم – نفی جهان شمولی حقوق بشر 70
جزء اول- نظریه پست مدرنیسم 70
جزء دوم- نظریه نسبیت گرایی فرهنگی 71
جزء سوم – تنوع فرهنگی در کنار جهان شمولی حقوق بشر 74
نتیجه گیری 78
فهرست منابع 80
چکیده انگلیسی 84
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...